Асуулт 10: Эзэн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэж Библид тодорхой бичсэн байдаг бөгөөд Эзэнд итгэдэг бүх хүн ч бас Эзэн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэдэгт итгэдэг. Гэтэл та нар бие махбодтой болсон Христ бол Бурханы илрэлт, Тэр бол Бурхан Өөрөө гэж гэрчилдэг. Тэгвэл бие махбодтой болсон Христ үнэхээр Бурханы Хүү юу, эсвэл Бурхан Өөрөө юу?

Хариулт:

Бие махбодтой болсон Христ нь Бурхан Өөрөө юу, эсвэл Бурханы Хүү юу? Энэ бол үнэхээр Эзэнд итгэгчдийн ихэнхийн ойлгодоггүй асуудал юм. Бие махбодтой болсон Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аврах ажил хийхээр ирэх үед Бурхан хүний Хүү болж, хүмүүсийн дунд илэрч, ажилласан. Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг нээгээд зогсохгүй, бас хүнтэй цуг амьдрахын тулд хүний ертөнцөд Бурхан биечлэн ирсэн шинэ эрин үеийг эхлүүлсэн юм. Эзэн Есүсийг асар их бишрэн дагаж байсан хүмүүс Түүнийг Христ, Бурханы Хүү гэж нэрлэсэн. Тухайн үед Эзэн Есүс бол Бурханы хайртай Хүү гэдэг баримтыг Ариун Сүнс ч бас гэрчилж, Эзэн Есүс тэнгэрийн Бурханыг Эцэг хэмээн дуудсан билээ. Тийм болохоор Эзэн Есүс бол Бурханы Хүү гэж хүн итгэсэн. Ийм маягаар энэхүү Эцэг-Хүүгийн харилцааны тухай үзэл шашны ертөнцөд бий болжээ. Одоо хэсэг зуур бодоод үзэцгээе. Эхлэл номын хаа нэгтээ Бурхан Өөрт нь хүү байсан гэж хэлсэн үү? Үгүй. Хуулийн эрин үед, Ехова Бурхан Өөрт нь хүү байсан гэж ер нь хэлж байсан уу? Тэгээгүй! Цорын ганц Бурхан байдаг гэдгийг энэ нь баталдаг бөгөөд Эцэг-Хүүгийн харилцааны талаар яриад байх юм байхгүй. Одоо зарим хүн ингэж асууж магадгүй: Нигүүлслийн эрин үед яагаад Эзэн Есүс Өөрийгөө Бурханы Хүү гэж хэлсэн бэ? Эзэн Есүс Христ Бурханы Хүү байсан уу, эсвэл Бурхан Өөрөө байсан уу? Энэ бол эрин үеүдийн туршид итгэгчид бидний мэтгэлцсээр ирсэн асуулт юм гэж хэлж болно. Энэ асуудалд зөрчилдөөн угаасаа байгаа гэдгийг бид мэдэрдэг боловч үүнийг яаж тайлбарлахаа мэддэггүй. Эзэн Есүс бол Бурхан, гэхдээ бас Бурханы Хүү, тэгвэл Эцэг Бурхан гэж бас байдаг уу? Бид энэ асуудлыг тайлбарлаж бүр ч чаддаггүй. Сүүлийн хоёр мянган жилд, Эзэн Есүс Христ бол Бурхан Өөрөө бөгөөд Бурханы илрэлт мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн хүн маш цөөхөн байсан. Үнэндээ үүний талаарх тодорхой тэмдэглэл Библид байдаг. Иохан 14:8-д Филип Эзэн Есүсээс “Эзэн минь, бидэнд Эцэгээ харуулаач, энэ л бидэнд хангалттай” гэсэн. Тэгвэл тухайн үед Эзэн Есүс Филипт юу гэж хариулсан бэ? Эзэн Есүст Филипт: “Би та нартай хамт ийм удаан байсан атал чи Намайг танихгүй гэж үү, Филип ээ? Намайг харсан хүн Эцэгийг харсан; гэтэл ‘Бидэнд Эцэгийг харуулаач’ гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэдэггүй гэж үү? Та нарт хэлж байгаа үгээ би Өөрийн санаагаар хэлээгүй: харин Миний дотор оршдог Эцэг ажлаа хийж байгаа юм. Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа гэдэгт Надад итгэ: эс бөгөөс ажлын минь төлөө Надад итгэ” (Иохан 14:9–11) гэж хэлсэн юм. Энд Эзэн Есүс “Намайг харсан хүн Эцэгийг харсан” гэж маш тодорхой хэлсэн. Та нарын харж байгаачлан Эзэн Есүс бол Бурханы Өөрийн илрэлт юм. Бурхан Тэр хоёр Эцэг-Хүүгийн харилцаатай гэж Эзэн Есүс энд хэлээгүй. Тэр зүгээр л “Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа” “Би болон Миний Эцэг нэг юм” (Иохан 10:30) гэсэн. Тэгвэл Эзэн Есүсийн үгийн дагуу, Эзэн Есүс бол Бурхан Өөрөө бөгөөд цорын ганц Бурхан байдаг, “Эцэг-Хүүгийн харилцаа” гэх юм байдаггүй гэдгийг бид баталгаажуулж чадахгүй гэж үү?

Хэрвээ Эзэн Есүс Бурхан Өөрөө мөн юм бол Эзэн Есүс залбирах үедээ яагаад Эцэг Бурханд залбирдаг юм бэ? Эзэн Есүс залбирахдаа тэнгэрийн Бурханыг Эцэг гэж дуудаж байсанд үнэхээр нууц байдаг. Бурхан бие махбодтой болох үед Бурханы Сүнс махбод дотор нуугддаг бөгөөд махбод өөрөө Сүнсний байгааг мэддэггүй. Бид өөрсдийнхөө дотор байгаа сүнсийг мэдэрдэггүйтэй яг адилхан. Үүнээс ч илүүтэйгээр, Өөрийнхөө махбод дотор байхдаа Бурханы Сүнс ямар ч ер бусын зүйл хийдэггүй. Иймээс Эзэн Есүс хэдийгээр махбод болсон Бурхан байсан боловч хэрвээ Бурханы Сүнс ярьж, Бурханыг Өөрийг нь гэрчлээгүй байсан бол Эзэн Есүс бие махбодтой болсон Бурхан гэдгээ мэдэхгүй байх байсан. Иймээс Библид: “Харин тэр өдөр цагийг хэн ч мэдэхгүй … Хүү ч мэдэхгүй, зөвхөн Эцэг л мэднэ” (Марк 13:32) гэж хэлсэн байдаг. Эзэн Есүс Өөрийнхөө үйлчлэлийг гүйцэтгэхээсээ өмнө хэвийн хүн чанар дотор амьдарч байсан. Тэр бие махбодтой болсон Бурхан гэдгээ үнэхээр мэдээгүй, учир нь махбод доторх Бурханы Сүнс ер бусын байдлаар ажиллаагүй, Тэрээр хүмүүс бидний л адилаар хэвийн хязгаар дотор ажилласан. Иймээс Эзэн Есүс аяндаа тэнгэрлэг Эцэгт залбирсан, өөрөөр хэлбэл, Эзэн Есүс Өөрийнхөө хэвийн хүн чанар дотроос Бурханы Сүнсэнд залбирсан. Энэ нь тун ойлгомжтой байдаг. Эзэн Есүс Өөрийнхөө үйлчлэлийг албан ёсоор гүйцэтгэх үед Ариун Сүнс үг хэлж, тунхаглаж, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг гэрчилж эхэлсэн. Зөвхөн тэр үед л Эзэн Есүс Өөрийнхөө жинхэнэ ялгамж чанарыг ухаарч, золин авралын ажил хийхээр ирсэн гэдгээ ухаарсан. Гэхдээ загалмайд цовдлогдох гэж байх үедээ Тэр бас л Эцэг Бурханд залбирсан. Христийн мөн чанар нь Бурханд бүрэн дуулгавартай байдгийг энэ нь харуулдаг.

Энэ асуудлын талаарх өөрсдийнхөө ойлголтыг тодруулахын тулд Төгс Хүчит Бурханы үгээс дахиад хоёр хэсгийг уншицгаая. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Есүс залбирахдаа тэнгэр дэх Бурханыг Эцэг хэмээн дуудаж байсан нь зөвхөн бүтээгдсэн хүний өнцгөөс, мөн Бурханы Сүнс эгэл, хэвийн махбод өмсөж, бүтээгдсэн зүйлийн гадаад бүрхүүлтэй болсон учраас л тэгсэн юм. Түүний дотор Бурханы Сүнс байсан ч гэсэн гадаад төрх нь хэвийн хүнийх байсан; өөрөөр хэлбэл, Есүсийг Өөрийг нь оролцуулаад бүх хүний хэлдгээр Тэр ‘хүний Хүү’ болсон байлаа. Хүний Хүү гэж дуудагдаж байсныг нь харгалзан үзвэл, Тэрээр эгэл жирийн хүмүүсийн хэвийн гэр бүлд төрсөн хүн (эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай, ямартай ч хүний гадаад төрхтэй) байсан юм. Тиймээс Есүс тэнгэр дэх Бурханыг Эцэг хэмээн дуудсан нь анх та нар Түүнийг Эцэг гэж дуудсантай адил; Тэрээр бүтээгдсэн хүний өнцгөөс ингэсэн. Та нарт цээжлүүлэх гэж Есүсийн заасан Эзэний Залбирлыг та нар санаж байна уу? ‘Тэнгэр дэх бидний Аав аа…’ Тэнгэр дэх Бурханыг Эцэгийн нэрээр дуудахыг Тэр бүх хүнээс шаардсан. Тэр ч гэсэн Бурханыг Аав гэж дуудсан ба та бүхэнтэй адил байр сууринд зогсож байгаа хүний өнцгөөс ингэсэн юм. Нэгэнт та нар тэнгэр дэх Бурханыг Эцэгийн нэрээр дууддаг учраас Есүс Өөрийгөө та нартай адил байр сууринд байгаагаар, мөн Бурханы сонгосон газар дээрх хүн (өөрөөр хэлбэл, Бурханы Хүү) мэтээр үзсэн гэдгийг энэ нь харуулж байна. Хэрвээ та нар Бурханыг ‘Эцэг’ хэмээн дуудвал, энэ нь бүтээгдсэн зүйл гэдгээс чинь болж байгаа бус уу? Газар дээрх Есүсийн эрх мэдэл хэчнээн агуу байсан ч цовдлолоос өмнө Тэр бол зүгээр л Ариун Сүнсээр (өөрөөр хэлбэл, Бурханаар) удирдуулсан хүний Хүү байсан бөгөөд газар дээрх бүтээгдсэн зүйлсийн нэгэн байсан, учир нь Тэр Өөрийн ажлыг хараахан биелүүлээгүй байсан юм. Тиймээс, тэнгэр дэх Бурханыг Эцэг хэмээн дуудсан нь гагцхүү Түүний даруу зан, дуулгавартай байдал байлаа. Тэрээр Бурханыг (өөрөөр хэлбэл, тэнгэр дэх Сүнсийг) тийм байдлаар дуудаж байсан нь Тэр бол тэнгэр дэх Бурханы Сүнсний Хүү гэдгийг нотолдоггүй. Харин ч Тэр өөр бие байсан юм биш, зүгээр л Түүний харах өнцөг өөр байсан юм. Өөр өөр биеийн оршин тогтнол гэдэг нь гажууд онол юм! Цовдлогдохоосоо өмнө Есүс махан биеийн хязгаарлалтад баригдсан хүний Хүү байсан бөгөөд Сүнсний эрх мэдлийг бүрэн эзэмшээгүй. Тийм учраас Тэр бүтээгдсэн зүйлийн өнцгөөс Эцэг Бурханы хүслийг эрж хайж л чадсан юм. Тэрээр Гетсеманид: ‘Миний хүслээр биш, харин Таныхаар болог’ хэмээн гурвантаа залбирсантай адил. Загалмай дээр цовдлогдохоосоо өмнө Тэр иудейчүүдийн Хаан байсан; Тэрээр алдрын бие биш, харин Христ, хүний Хүү байлаа. Тийм учраас бүтээгдсэн зүйлийн өнцгөөс Тэрээр Бурханыг Эцэг гэж дуудсан юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурвал оршин байдаг уу?”).

‘Есүс бол Түүний хайртай Хүү гэж Бурхан тов тодорхой хэлээгүй гэж үү?’ хэмээн хэлдэг хүмүүс одоо ч байдаг. Есүс бол Бурханы хайртай Хүү, Түүнийг Тэр ихэд таалдаг гэж Бурхан Өөрөө гарцаагүй хэлсэн. Тэр нь, Бурхан Өөрийгөө гэрчилж байсан хэрэг боловч ердөө өөр өнцгөөс буюу тэнгэр дэх Сүнсний өнцгөөс бие махбодтой болсон Өөртөө гэрчлэл хийж байсан хэрэг юм. Есүс бол Түүний тэнгэр дэх Хүү биш, бие махбодтой болсон Бурхан юм. Чи ойлгов уу? ‘Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байдаг’ хэмээх Есүсийн үг нь Тэд бол нэг Сүнс гэдгийг илтгэдэггүй гэж үү? Бие махбодтой болсноос болж Тэд тэнгэр, газрын хооронд тусгаарлагдаагүй гэж үү? Үнэндээ Тэд нэг хэвээр байгаа; ямар ч байсан энэ нь Бурхан зүгээр л Өөрийгөө гэрчилж байгаа хэрэг. Эрин үеүдийн өөрчлөлт, ажлын шаардлага болон удирдлагын төлөвлөгөөнийх нь ялгаатай үе шатуудаас шалтгаалан хүний Түүнийг дууддаг нэр ч бас өөр өөр байдаг. Ажлын эхний үе шатыг хэрэгжүүлэхээр ирэхдээ Тэр зүгээр л израильчуудын хоньчин, Ехова гэж нэрлэгддэг байсан. Хоёр дахь үе шатанд бие махбодтой болсон Бурхан зөвхөн Эзэн, Христ гэж нэрлэгдэж байв. Гэхдээ тухайн үед, Тэр бол Бурханы хайртай Хүү гэж тэнгэр дэх Сүнс хэлсэн бөгөөд Түүнийг Бурханы цорын ганц Хүү гэж огт дурдаагүй. Энэ нь ердөө тохиолдоогүй. Бурхан яаж ганц хүүхэдтэй байх юм бэ? Тэгвэл Бурхан хүн болчихгүй гэж үү? Тэр бие махбодтой болсон байсан учраас Түүнийг Бурханы хайртай Хүү гэж дуудсан бөгөөд эндээс Эцэг, Хүүгийн хоорондын харилцаа гарч ирсэн. Энэ нь зүгээр л тэнгэр, газрын хоорондох тусгаарлалтаас болсон юм. Есүс махбодын өнцгөөс залбирсан. Тэр тийм хэвийн хүн чанартай махбод өмссөн байсан учраас махбодын өнцгөөс Тэрээр: ‘Миний гадаад бүрхүүл бүтээгдсэн зүйлийнх. Би энэ дэлхийд ирэхийн тулд махбод өмссөн тул тэнгэрээс холын хол байна’ гэж хэлсэн юм. Энэ шалтгааны улмаас Тэр зөвхөн махбодын өнцгөөс л Эцэг Бурханд залбирч байв. Энэ нь Түүний үүрэг байсан бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханы Сүнсний эзэмших ёстой зүйл байлаа. Махбодын өнцгөөс Эцэгт залбирч байснаас нь болоод Түүнийг Бурхан биш гэж хэлж болохгүй. Хэдий Бурханы хайртай Хүү гэж дуудагдаж байсан ч Тэр бол Бурхан Өөрөө хэвээр юм, учир нь Тэр бол бие махбодтой болсон Сүнс бөгөөд Түүний мөн чанар бас л Сүнс юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурвал оршин байдаг уу?”).

Төгс Хүчит Бурхан юмсыг маш тодорхой илэрхийлжээ. Эзэн Есүс хүмүүсийн дунд ажиллаж байх үед, үнэндээ энэ нь Бурханы Сүнс хүн шиг махбодоор хувцаслаж, ажиллаж, хүнд харагдаж байсан хэрэг юм. Эзэн Есүс Өөрийнхөө үгийг хэрхэн илэрхийлж, эсвэл Эцэг Бурханд хэрхэн залбирч байсан нь хамаагүй, Түүний мөн чанар нь хүн чанар биш, харин бурханлаг чанар байсан юм. Бурханы Сүнс хүнд харагддаггүй. Бурхан махбодоор хувцаслах үед хүн махбодыг л хардаг боловч Бурханы Сүнсийг харж чаддаггүй. Бие махбодтой болсон Эзэн Есүс бол Бурхан гэдгийг Ариун Сүнс шууд гэрчилсэн бол хүн хүлээн зөвшөөрөхгүй байх байв. Яагаад гэвэл, Бурхан бие махбодтой болно гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг тухайн үед хэн ч мэддэггүй байлаа. Тэд зүгээр л бие махбодтой болсон Бурхантай харилцсан ба маш бага ойлголттой байсан. Энэ энэл жирийн хүний Хүү Бурханы Сүнсний биелэл буюу махбод дахь Бурханы илрэлт байх юм гэж тэд хэзээ ч төсөөлөөгүй. Эзэн Есүс ажлынхаа явцад Өөрийнхөө ихээхэн үгийг илэрхийлж, “Та нар гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” гэсэн замыг хүнд авчирч, олон гайхамшгийг харуулж, Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг бүрэн илчилсэн хэдий ч Эзэн Есүс бол Бурхан Өөрөө буюу Бурханы илрэлт мөн гэдгийг тухайн үед хүн Эзэн Есүсийн үг болон ажлаас танин мэдэж чадаагүй. Тэгвэл тухайн үед хүн Эзэн Есүсийн талаар ямар ойлголттой байсан бэ? Зарим хүн Түүнийг баптисч Иохан гэсэн, зарим нь Елиа гэсэн. Бусад нь бүр Түүнийг Мастер гэж нэрлэсэн. Иймээс Бурхан тухайн үеийн хүмүүсийн биеийн хэмжээнд нийцүүлэн ажилласан бөгөөд тэдэнд төвөг удаагүй. Ариун Сүнс зөвхөн тухайн үеийн хүмүүсийн ойлгох хэмжээнд л гэрчилж чадсан тул Эзэн Есүсийг Бурханы хайртай хүү гэж дуудан, Эзэн Есүсийг Бурханы Хүү гэж бодох боломжийг хүнд түр зуур олгосон юм. Ингэх нь хүмүүсийн үзэлтэй илүү дээр нийцэж, хүлээн зөвшөөрөхөд амархан байсан, учир нь тухайн үед Эзэн Есүс золин авралын ажил л хийж байсан. Хүмүүс Эзэн Есүсийг яаж нэрлэж байсан нь хамаагүй, Эзэн Есүс бол Аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, нүглээ өршөөлгөж, улмаар Бурханы нигүүлслийг эдлэх эрхтэй болсон нь чухал байлаа. Иймээс Бурханы Сүнс ийм маягаар Эзэн Есүст гэрчлэл хийсэн нь тухайн үеийн хүмүүсийн биеийн хэмжээнд илүү тохиромжтой байсан юм. Энэ нь Эзэн Есүсийн энэ үгийг бүрэн биелүүлдэг: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12–13).

Бид Бурханы Сүнсийг харж чаддаггүй гэх баримтыг үл харгалзан Бурханы Сүнс махбодоор хувцаслах үед Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох, Түүний төгс хүчин, мэргэн ухаан бүгд махбодоор нь дамжин илэрхийлэгддэг. Эзэн Есүс Христийн үг, ажил, илэрхийлдэг зан чанараас бид, Эзэн Есүс бол Бурхан Өөрөө мөн гэдэгт бүрэн итгэлтэй байж болно. Эзэн Есүсийн үг, ажил эрх мэдэл, хүч чадлаар дүүрэн байдаг. Түүний хэлдэг зүйл биелж, Түүний шаарддаг зүйл гүйцэлддэг. Түүнийг ярьмагц үг нь бодит байдал болдог. Эзэн Есүсийн амнаас гарсан ганцхан үг хүний нүгэлт байдлыг уучилж, үхсэн хүнийг амьдруулахад хангалттай байсан. Ганц үг салхи болон далайг намжааж байсан. Гэх мэтчилэн бий. Эзэн Есүсийн үг болон ажлаас бид бүх зүйлийг захирдаг Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг харж чаддаг бөгөөд Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухаан, гайхалтай үйлсийг харсан. Эзэн Есүс Өөрийнхөө үгэнд “Та нар гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” хэмээн гэмшлийн замыг илэрхийлсэн. Тэр Нигүүлслийн эрин үеийг эхлүүлж, Хуулийн эрин үеийг төгсгөн, Бурханы өршөөнгүй, хайр энэрэлт зан чанарыг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг гүйцэтгэсэн. Эзэн Есүс Бурханы Өөрийн ажлыг хийсэн. Эзэн Есүсийн үг болон ажил бол Бурханы Сүнсний шууд илэрхийлэл юм. Бидний төлөө ярьж, ажиллаж, бидэнд харагдахын тулд Бурханы Сүнс махбодод ирсэн гэдгийн нотолгоо энэ биш гэж үү? Бурханы Сүнс махбодоор яаж ч ярьж, ажилласан бай, бид Түүнийг таньж чадахгүй байх боломжтой гэж үү? Махбодын энэ гадаад бүрхүүл нь Христийн бурханлаг мөн чанарыг танихад бидэнд үнэхээр саад болж чадах уу? Бурханы Сүнс үг хэлж, ажил хийхийн тулд махбодоор хувцаслах үед бид хэчнээн ихийг туулсан ч, Бурханы илрэлт болон ажлыг таних чадваргүй хэвээр байх юм гэж үү? Хэрвээ тийм бол, бид итгэлдээ хэтэрхий мулгуу байна. Өөр яаж бид Бурханы сайшаалыг хүртэх юм бэ?

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Өмнөх: Асуулт 9: Нигүүлслийн эрин үед, хүн төрөлхтний төлөөх нүглийн тахил болж, тэднийг нүглээс золин аврахын тулд Бурхан махбод болсон. Эцсийн өдрүүдэд, хүнийг бүрэн гүйцэд ариусгаж, аврахын тулд үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийн ажлаа хийхээр Бурхан дахин махбод болсон. Тэгвэл хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийхийн тулд Бурхан яагаад хоёр удаа бие махбодтой болох хэрэгтэй юм бэ? Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болохын жинхэнэ ач холбогдол юу вэ?

Дараах: Асуулт 11: Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа хийж байгаа гэж та нар гэрчилдэг, гэхдээ Эзэн Есүст итгэх бидний итгэл болон Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн зөвшөөрч байгаа маань бид Бурханы шүүлтийн ажлыг аль хэдийн туулсан гэсэн үг гэж би итгэдэг. Нотолгоо болох Эзэн Есүсийн үг энэ байна: “Учир нь хэрвээ Би явахгүй бол Туслагч та нар луу ирэхгүй; харин Би явбал Түүнийг та нар луу илгээнэ. Ирэх үедээ Тэр нүгэл, зөвт байдал болон шүүлтийн талаар дэлхийг зэмлэнэ” (Иохан 16:7–8). Хэдийгээр Эзэн Есүс золин авралын ажил хийсэн боловч Түүнийг тэнгэр өөд гарсны дараа Пентэкостын өдөр Ариун Сүнс буун ирж, хүмүүс дээр ажиллан: “Тэр нүгэл, зөвт байдал болон шүүлтийн талаар дэлхийг зэмлэнэ” гэж бид итгэдэг. Энэ нь эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил байх ёстой, иймээс миний эрж хайхыг хүсэж буй зүйл бол эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурханы хийсэн шүүлтийн ажил болон Эзэн Есүсийн ажлын хоорондох ялгаа яг юу вэ? гэдэг юм.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх