Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хурганы нээсэн хуйлмал бичээс ном

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VIII

Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж (II)

Өмнө нь хэлэлцсэн сэдвээ үргэлжлүүцгээе. Өнгөрсөн удаад бид юуны талаар хэлэлцсэнийг та нар санаж байна уу? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдэв та нараас их хол хөндий юм шиг санагдаж байна уу? Та нар үүний талаар өнгөц түвшний ойлголттой байна уу? Өнгөрсөн удаад бидний хэлэлцсэн энэ сэдвийн гол санааг Надад хэлж өгч чадах хүн байна уу? (Бурхан бүх зүйлийг бүтээснээр дамжуулан би, Бурхан бүх зүйлийг болоод хүн төрөлхтнийг тэтгэж байдгийг хардаг. Өмнө нь би, Бурхан хүнийг хангах үедээ зөвхөн Өөрийн сонгосон хүмүүсийг л үгээрээ хангадаг гэж үргэлж боддог байсан, гэхдээ бүх зүйлийн хуулиар дамжуулан Бурхан хүн төрөлхтнийг тэтгэж байгааг хэзээ ч харж байгаагүй. Үнэний энэ талын тухай Бурханы харилцан яриагаар л дамжуулан би, Бурхан бол бүх зүйлийн эх сурвалж гэдгийг мэдэрсэн бөгөөд бүх зүйлийн амийг Бурхан тэтгэж, эдгээр хуулийг зохицуулж, бүх зүйлийг тэтгэж байдгийг харж байна. Бүх зүйлийн бүтээлээс би Бурханы хайрыг хардаг.) Өнгөрсөн удаа бид, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн талаар, мөн тэдгээрт зориулж хууль ба зарчмуудыг хэрхэн тогтоосон талаар голчлон ярилцсан. Ийм хууль, ийм зарчмуудын дор бүх зүйл хүнтэй хамт амьдарч, үхдэг бөгөөд хүнтэй хамт Бурханы ноёрхол дор, Бурханы нүдэнд зэрэгцэн оршдог. Бид эхлээд юуны тухай ярилцсан бэ? Бурхан бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлийн өсөлтийн хууль, түүнчлэн тэдний өсөлтийн тойрог зам, хэв маягийг тогтооход Өөрийн арга барилыг ашиглаж, мөн бүх зүйлийн энэ дэлхий дээр орших арга замыг тогтоосон болохоор тэд үргэлжлүүлэн амьдарч, бие биеэсээ хамаардаг. Ийм арга ба хуулиуд байснаар бүх зүйл энэ газар нутаг дээр амжилттай, амар тайван оршиж, өсөн үржиж чадна. Зөвхөн иймд орчинтой байснаар л хүн тогтвортой гэр орон, амьдрах орчинтой болж, Бурханы удирдамж дор үргэлжлүүлэн хөгжиж, урагшилж, хөгжиж, урагшилж чадна.

Өнгөрсөн удаа бид Бурхан бүх зүйлийг хангадаг тухай үндсэн ойлголтыг хэлэлцсэн. Бурхан эхлээд бүх зүйлийг ийм байдлаар хангадаг болохоор бүх зүйл хүн төрөлхтний төлөө оршиж, амьдардаг. Өөрөөр хэлбэл, ийм орчин нь Бурханы тогтоосон хуулиудаас болж оршин байдаг. Бурхан эдгээр хуулийг тогтоон барьж, удирдаж байгаа болохоор л одоогийн амьдрах орчин нь хүн төрөлхтөнд байгаа билээ. Сүүлийн удаад бидний ярилцсан зүйл бол өмнө нь бидний ярьсан Бурханы талаарх мэдлэгийн нэг том үсрэлт юм. Ийм үсрэлт яагаад оршдог вэ? Учир нь бид өмнө нь Бурханыг мэдэж авах тухай ярилцах үедээ Бурхан хүн төрөлхтнийг аварч, удирдаж байгаа хүрээн дотор—өөрөөр хэлбэл, Бурханы сонгосон хүмүүсийн аврал ба удирдлагын талаар—Бурхан, Бурханы үйл хэрэг, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох, Түүний санаа зорилго, Тэр үнэн ба амиар хүнийг хэрхэн хангадаг тухай хэлэлцсэн. Гэхдээ сүүлд ярьсан сэдэв маань ердөө Библиэр, мөн Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүсийг аврах цар хүрээн дотор хязгаарлагдахаа больсон. Харин ч Бурханы Өөрийнх нь талаар хэлэлцэхэд, энэ цар хүрээнээс, Библиэс, мөн Өөрийн сонгосон хүмүүс дээр Бурханы хийдэг ажлын гурван үе шатны хил хязгаараас хальсан. Тиймээс Миний ярианы энэ хэсгийг сонсох үедээ чи Бурханы талаарх мэдлэгээ Библи болон Бурханы ажлын гурван үе шатаар хязгаарлах ёсгүй. Оронд нь чи харах өнцгөө нээлттэй байлгаж, бүх зүйлийн дундах Бурханы үйл хэргийг болоод Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг, мөн Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн ноёлж, удирдаж байдгийг харах ёстой. Энэ аргаар болон энэ суурин дээр чи Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг хангадгийг харж чадна. Энэ нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн жинхэнэ сурвалж бөгөөд энэ бол Бурханы Өөрийнх нь жинхэнэ ялгамж чанар гэдгийг ойлгох боломжийг хүн төрөлхтөнд олгодог. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, эрх мэдэл хийгээд Түүний бүх зүйл Өөрийг нь одоо дагаж байгаа хүмүүст зөвхөн чиглэдэггүй—энэ бүлэг хүмүүс та нарт төдийгүй—харин бүх зүйлд чиглэдэг билээ. Тэгвэл бүх зүйлийн цар хүрээ нь юу вэ? Бүх зүйлийн цар хүрээ маш өргөн. Бүх зүйлийг захирдаг Бурханы захиралтын цар хүрээг тайлбарлахын тулд Би “бүх зүйл” гэдгийг ашигладаг, учир нь Бурханы ноёрхдог зүйлс зөвхөн та нарын нүдээрээ харж чадах зүйлс биш, харин бүх хүний харж чаддаг материаллаг ертөнц, түүнчлэн материаллаг ертөнцийн гадна орших хүний нүдэнд үл үзэгдэх өөр ертөнцийг багтаадаг ба цаашлаад хүн төрөлхтний одоогийн амьдарч байгаа дэлхийгээс гадна орших гараг эрхэс, сансар огторгуйг багтаадаг. Энэ бол бүх зүйлийг захирах Бурханы ноёрхлын хүрээ юм. Бүх зүйлийг захирдаг Бурханы ноёрхлын хүрээ маш өргөн. Та нарын хувьд юу ойлгож, юу харж, юунаас мэдлэг олж авах ёстой нь хүн нэг бүрийн ойлгож, харж, тодорхой мэдэх хэрэгтэй зүйл юм. Хэдий энэхүү “бүх зүйлийн” цар хүрээ маш өргөн ч гэсэн та нарын харж чадахгүй, эсвэл хүрч чадахгүй цар хүрээний талаар Би та нарт ярихгүй. Би зөвхөн хүний хүрч, ойлгож, ухан мэдэж чадах цар хүрээний талаар ярих болохоор хүн бүр “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг мэдэрч чадах юм. Тэгснээр та нарт Миний ярьсан зүйл дэмий хоосон үг болохгүй.

Өнгөрсөн удаад бид түүх өгүүлэх арга ашиглан “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдвийн талаар энгийн ерөнхий төсөөллийг өгсөн болохоор та нар Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадаг тухай үндсэн ойлголттой болж чадсан байна. Энэ үндсэн ойлголтыг та нарт ойлгуулахын зорилго юу вэ? Энэ нь, Библи болон Өөрийн ажлын гурван үе шатаас гадна, хүний харж, хүрч чадахгүй илүү их ажлыг Бурхан хийж байгааг та нарт мэдэгдэхийн тулд юм. Ийм ажлыг Бурхан биечлэн гүйцэтгэж байгаа билээ. Хэрвээ Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлаас гадуурх энэ ажилгүйгээр гагцхүү Өөрийн сонгосон хүмүүсийг урагш хөтөлж байсан бол та нарыг оролцуулаад энэ хүн төрөлхтний хувьд үргэлжлүүлэн урагшлахад тун хэцүү байх байсан бөгөөд энэ хүмүүс болон энэ дэлхий ертөнц үргэлжлүүлэн хөгжиж чадахгүй байх байв. Энэ нь өнөөдөр та нартай ярилцаж байгаа “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн хэллэгийн цухал ач холбогдол юм.

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин

Бид “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн хэллэгтэй холбоотой олон сэдэв, агуулгын талаар хэлэлцсэн, гэхдээ Бурхан Өөрийн үгээр тэтгэж, та нар дээр Өөрийн гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг явуулахаас гадна хүн төрөлхтөнд ямар зүйл өгдгийг та нар зүрх сэтгэл дотроо мэдэх үү? Зарим хүмүүс “Бурхан надад нигүүлсэл, ерөөл хайрладаг ба сахилга бат, тайтгарал, халамж, хамгаалалтыг боломжит бүх аргаар өгдөг” гэж хэлж магад. Бусад хүмүүс “Бурхан надад өдөр тутмын хоол, унд хайрладаг” гэж байхад зарим нь “Бурхан надад бүхнийг хайрладаг” гэж хэлэх болно. Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа харилцдаг эдгээр зүйлийн хувьд, өөрсдийн бие махбодын амьдралын дадлага туршлагатай холбоотой зарим нэгэн хариулт та нар бүгдэд нь байж болох юм. Бурхан хүн нэг бүрд олон зүйлийг өгдөг, гэхдээ энд бидний ярилцаж байгаа зүйлс хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээгээр ердөө хязгаарлагдахгүй, харин ч та нарт улам цааш харах боломж олгоно. Макро өнцгөөс авч үзвэл Бурхан нэгэнт бүх зүйлийн амийн эх сурвалж болохоор бүх зүйлийн амийг хэрхэн тэтгэдэг вэ? Бүх зүйл үргэлжлүүлэн оршихын тулд, тэдний оршин тогтнолыг тэтгэж, оршин тогтнолын хуулийг нь тогтоон барихын тулд Бурхан бүх зүйлд юу авчирдаг вэ? Энэ бол бидний өнөөдрийн хэлэлцэж байгаа зүйлийн гол санаа юм. Та нар Миний хэлснийг ойлгож байна уу? Энэ сэдэв та нарт тийм ч танил биш байж магад, гэхдээ Би хэт гүн гүнзгий сургаал номлолын талаар ярихгүй. Та бүхнийг сонссоны дараа Би ойлгуулах гэж хичээх болно. Та нар хүнд бэрх гэж бодох хэрэггүй—та бүхэн анхааралтай сонсоход л болно. Гэхдээ, Би үүнийг дахиад жаахан онцлох ёстой: Би ямар сэдвээр ярьж байгаа билээ? Надад хэлээч. (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Тэгвэл Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг хангадаг вэ? Тэр бүх зүйлийг юугаар хангадаг болохоор “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэж хэлдэг вэ? Та нарт энэ тухай ойлголт, төсөөлөл байна уу? Миний ярьж байгаа энэ сэдэв та нарын оюун санаа, зүрх сэтгэлд огт байхгүй мэт санагдаж байна. Гэхдээ та нар энэ сэдэв болоод Миний ярих гэж байгаа зүйлсийг аливаа мэдлэгтэй холбож, эсвэл хүний ямар нэг соёл буюу судалгаатай нэгтгэхгүйгээр Бурханы үйл хэрэгтэй холбож чадна гэдэгт Би найдаж байна. Би зөвхөн Бурхан ба Бурханы Өөрийнх нь талаар ярьж байгаа. Энэ бол та нарт өгөх Миний зөвлөгөө юм. Та нар ойлгосон, тийм үү?

Бурхан хүн төрөлхтөнд олон зүйл хайрласан. Би хүмүүсийн харж чадах зүйл, өөрөөр хэлбэл, тэдний мэдэрч чадах зүйлийн тухай ярьж эхэлье. Эдгээр нь хүмүүсийн дотроо ойлгож, хүлээн зөвшөөрч чадах зүйлс юм. Иймд Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангасан талаар хэлэлцэхдээ материаллаг ертөнцөөс эхэлцгээе.

1. Агаар

Эхлээд Бурхан хүний амьсгалах агаарыг бүтээсэн. Энэ “агаар” нь хүмүүсийн тогтмол харилцаж байдаг өдөр тутмын амьдралын агаар биш гэж үү? Энэ агаар нь хүмүүсийн, хором мөч бүрд, бүр унтаж байхдаа ч гэсэн найддаг зүйл биш гэж үү? Бурханы бүтээсэн агаар бол хүн төрөлхтний хувьд асар чухал юм: Энэ нь тэдний амьсгал болон амийн заавал байх ёстой зүйл юм. Зөвхөн мэдрэгдэх атлаа үл үзэгдэгч энэ бодис нь Бурханы бүх зүйлд өгсөн хамгийн анхны бэлэг байсан юм. Агаарыг бүтээснийхээ дараа Бурхан зүгээр л ажлаа дуусгасан уу? Агаарыг бүтээчихээд Бурхан агаарын нягтшилыг анхаарч үзсэн үү? Бурхан агаарын агууламжийг анхаарч үзсэн үү? (Тэгсэн.) Бурхан агаарыг бүтээж байхдаа юу бодож байсан бол? Бурхан яагаад агаарыг бүтээсэн, мөн Түүний шалтгаан юу байсан бэ? Хүмүүст агаар хэрэгтэй, тэд амьсгалах хэрэгтэй. Юуны өмнө агаарын нягтшил хүний уушгинд тохирох хэрэгтэй. Агаарын нягтшилыг мэддэг хүн байна уу? Энэ нь хүмүүсийн мэдэх хэрэгтэй зүйл биш; үүнийг мэдэх ч хэрэг байхгүй. Бидэнд агаарын нягтшилтай холбоотой яг таг тоо хэмжээ хэрэггүй бөгөөд ерөнхий ойлголттой байхад л болно. Бурхан, хүний уушги амьсгалахад хамгийн тохиромжтой нягтшил бүхий агаарыг бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүст таатай санагдах бөгөөд амьсгалах үед энэ нь биед хор хөнөөл учруулахгүй. Энэ бол агаарын нягтшилын цаад санаа юм. Дараа нь бид агаарын агууламжийн талаар ярина. Юун түрүүнд агаарын агууламж хүмүүст хоргүй, тиймээс уушги болоод бие махбодыг гэмтээхгүй. Бурхан энэ бүхнийг харгалзан үзэх хэрэгтэй байсан. Хүний авах, гаргах амьсгал саадгүй байх, амьсгалсны дараа уушги ба бие махбод дахь илүүдэл агаар болон цус зохих ёсоор бодисын солилцоонд орж байхуйц агаарын агууламж ба хэмжээтэй байх, мөн ямар ч хортой найрлага агаарт байхгүй байх зэргийг Бурхан харгалзан үзэх ёстой болсон юм. Энэ хоёр стандарттай холбогдуулан, Би та нарыг мэдлэгээр булах бус, харин ч Бурхан юм болгоныг дээд зэргээр бүтээх үед Түүний оюун санаанд тодорхой бодол байсан гэдгийг та нарт мэдэгдэхийг хүсэж байна. Агаар дахь тоосны хэмжээ, газар дээрх тоос, элс, шороо, түүнчлэн тэнгэрээс унах тоосны хэмжээний тухайд бол Бурханд ч бас эдгээр зүйлд зориулсан төлөвлөгөө—эдгээр зүйлийг шийдэх, арилгах арга зам байсан. Тоос байлаа ч гэсэн Бурхан үүнийг хийсэн болохоор тоос нь хүний бие махбод, амьсгалд аюул учруулахгүй бөгөөд тоосны хэсгүүд нь бие махбодод аюулгүй байх хэмжээтэй байдаг. Бурхан агаарыг бүтээсэн нь ер бусын байгаагүй гэж үү? Энэ нь амнаасаа агаарын амьсгал үлээхтэй адил энгийн байсан уу? (Үгүй.) Хамгийн энгийн бүтээлд ч Бурханы нууц, Түүний оюун санаа, Түүний бодол болон Түүний мэргэн ухаан цөм илэрхий байдаг. Бурхан бодитой юу? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, эгэл зүйлийг бүтээхдээ ч Бурхан хүн төрөлхтнийг бодож байсан юм. Юуны өмнө хүний амьсгалж байгаа агаар цэвэр, агууламж нь хүн амьсгалахад зохимжтой, хоргүй, хүнд хор хөнөөл учруулдаггүй бөгөөд нягтшилыг нь хүн амьсгалахад тохируулсан байдаг. Хүмүүсийн амьсгалж байгаа энэ агаар тэдний биед, тэдний махбодод нэн чухал юм. Иймд хүмүүс эмээж, санаа зоволгүйгээр чөлөөтэй амьсгалж болно. Тэд хэвийн амьсгалж болно. Агаар бол Бурханы эхлээд бүтээсэн зүйл бөгөөд хүн амьсгалахад нэн чухал билээ.

2. Температур

Хоёр дахь зүйл нь температур. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн оршин тогтноход зохимжтой орчинд байх ёстой зүйл билээ. Хэрэв температур хэт өндөр буюу Цельсийн 40 градусаас дээш бол хүн амьдрахад тун бэрх байх байсан биш гэж үү? Энэ нь эрч хүчийг бүр ихээр шавхахгүй гэж үү? Хэрэв температур хэт доогуур, Цельсийн -40 градус хүрвэл яах вэ? Хүмүүс үүнийг мөн адил тэвчиж чадахгүй. Тиймээс Бурхан энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэндээ маш нарийн хандсан юм. Хүний биеийн дасан зохицож чадах температурын хязгаар ерөнхийдөө Цельсийн -30 градусаас Цельсийн 40 градус байдаг. Энэ бол хойд зүгээс өмнө зүг хүртэлх температурын үндсэн хязгаар юм. Хүйтэн газруудад, температур Цельсийн -50–аас 60 градус орчим хүрдэг. Ийм газарт хүн амьдрахыг Бурхан зөвшөөрдөггүй. Яагаад ийм хүйтэн газрууд байдаг вэ? Үүнд л Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилго оршдог. Тэр чамайг тийм газруудын ойр очихыг зөвшөөрдөггүй. Бурхан хэт хүйтэн болон хэт халуун газрыг хамгаалдаг бөгөөд тэнд хүнийг амьдруулахаар бэлдээгүй гэсэн үг юм. Үүнийг хүн төрөлхтөнд зориулаагүй. Яагаад Тэр ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ тэнд хүнийг амьдруулж эсвэл оршин байлгахгүй юм бол Бурхан яах гэж тэднийг бүтээсэн юм бэ? Бурханы мэргэн ухаан энд оршдог. Өөрөөр хэлбэл, хүн оршин тогтнох орчны үндсэн температурыг Бурхан мөн л ухаалгаар тохируулдаг. Энд ч бас хууль бий. Бурхан ийм температурыг тогтоон барихад туслах, энэ температурыг хянах зарим зүйлийг бүтээсэн. Энэ температурыг тогтоон барихад ямар зүйл ашигладаг вэ? Юуны өмнө нар хүмүүст халуун дулааныг авчирдаг боловч хэтэрхий халуун бол хүмүүс үүнийг тэвчиж чадах уу? Наранд ойртож зүрхлэх хүн байна уу? Газар дээр наранд ойр очиж чадах ямар нэгэн хэрэгсэл бий юу? (Үгүй.) Яагаад ойр очиж чадахгүй вэ? Хэтэрхий халуун тул энэ нь хайлах болно. Тийм учраас, Бурхан хүн төрөлхтнийг нарнаас тодорхой зайд байлгах арга хэмжээг авсан юм; Тэр тодорхой ажил хийсэн. Бурханд, энэ зайд зориулсан стандарт бий. Мөн дэлхийн Өмнөд ба Хойд туйл гэж бий. Өмнөд ба Хойд туйлд юу байдаг вэ? Бүхэлдээ мөстсөн газар. Хүн төрөлхтөн мөстсөн газар амьдарч чадах уу? Энэ нь хүн амьдрахад тохиромжтой юу? (Үгүй.) Үгүй, иймээс чи тийшээ явахгүй. Чи Хойд ба Өмнөд туйл руу явахгүй болохоор мөсөн уул хэвээр хадгалагдаж, температурыг хянах үүргээ гүйцэтгэж чадах болно. Ойлгов уу? Хэрвээ Хойд ба Өмнөд туйл гэж байхгүй, нар үргэлж дэлхийг ээгээд байвал дэлхий дээрх бүх хүн халуунаас болж үхэх болно. Бурхан ердөө л энэ хоёр зүйлийг ашиглан температурыг хянадаг уу? Үгүй, хүн оршин тогтноход тохиромжтой температурыг хянахын тулд Тэр ердөө энэ хоёр зүйлийг ашигладаггүй. Мөн бүх төрлийн амьд зүйлс, тухайлбал газрын өвс ногоо, ой дахь янз бүрийн мод, бүх төрлийн ургамал бий. Тэд нарны халууныг шингээн авч, нарны дулааны эрчим хүчийг хүнд таатай температур болгон тохируулж нийлэгжүүлдэг. Мөн гол мөрөн, нуур гэх мэт усны эх сурвалж байдаг. Гол мөрөн, нуурын гадаргын талбай нь хэн нэгний шийдэж чадах зүйл биш. Газар дэлхий дээр хэр их ус байх, ус хаашаа урсах, үүний урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хэн ч хянаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан л мэднэ. Газар доорх болон хүмүүсийн харж чадах газар дээрх гол мөрөн, нуур зэрэг эдгээр янз бүрийн усны эх сурвалж нь хүний амьдрах температурыг мөн зохицуулдаг. Үүн дээр нэмээд уулс, тал, хавцал, намагт газар гээд бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бий; эдгээр янз бүрийн газар зүйн тогтоц, мөн тэдгээрийн гадарга болон хэмжээ нь бүгд температурыг зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, хэрвээ энэ уул 100 километрийн радиустай бол энэ 100 километр нь 100 километрийн нөлөөтэй байх болно. Хэр их уул, хавцлыг Бурхан газар дэлхий дээр бүтээсний тухайд гэвэл үүнийг Бурхан нарийн бодсон байж таарна. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл болгоны оршин тогтнолын ард түүх байдаг бөгөөд энэ нь бас Бурханы мэргэн ухаан, төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл ой мод, бүх төрлийн ургамал ногоо—тэдгээрийн ургадаг газрын гадарга болон хэмжээг ямар ч хүн хянаж чадахгүй, мөн эдгээр зүйлийн талаар шийдвэр гаргах эрх ямар ч хүнд байдаггүй. Тэд хэр их ус шингээх, хэр их дулааны эрчим хүчийг нарнаас авах зэргийг хүн мөн л хянаж чадахгүй. Энэ бүхэн нь, бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы төлөвлөсөн зүйлийн зааг хязгаар дотор байдаг.

Бүх талууд дахь Бурханы хянуур төлөвлөгөө, анхаарал, зохицуулалтын улмаас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тиймээс хүний нүдээрээ харж байгаа юм бүхэн, тухайлбал нар, хүмүүсийн байнга сонсдог Хойд ба Өмнөд туйл, мөн түүнчлэн газрын дээр, доор болон усанд орших янз бүрийн амьд зүйлс, ойн гадарга, бусад төрлийн ургамал ногоо, усны эх сурвалж, усны янз бүрийн биетүүд, хэр их далайн ус ба цэвэр ус байх, дээр нь нэмээд өөр өөр төрлийн газар зүйн орчин гэсэн эдгээр зүйлийг ашиглан Бурхан хүний оршин тогтнох хэвийн температурыг тогтоон барьдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан ийм их анхаарал халамж тавьсан болохоор л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдрах чадвартай байгаа юм. Энэ нь хэт халуун, эсвэл хэт хүйтэн байж таарахгүй: Хүний биеийн дасан зохицож чадах хэм хэмжээнээс хэтэрсэн халуун газруудыг Бурхан чамд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт доогуур, хэт хүйтэн газрууд; хүн очингуут хэдхэн минутын дотор ярьж ч чадахгүй болж, тархи нь хөлдөж, бодож сэтгэж чадахгүй, амьсгалах аргагүй болтлоо хөлдөх ийм газруудыг Бурхан бас хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдээгүй. Хүн ямар ч судалгаа явуулахыг хүсэж, эсвэл шинийг санаачилж, ийм хязгаарлалтыг эвдэхийг хүсэж байгаа нь хамаагүй—хүмүүс юу ч бодох нь хамаагүй тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээ ч давж чадахгүй. Тэд, хүний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр хил хязгаараас хэзээ ч салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн ба ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Хүмүүс өөрсдөө мэдэх үү? (Үгүй.) Яагаад хүмүүс мэдэхгүй гэж та нар хэлдэг вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйл хийсэн бэ? Хойд ба Өмнөд туйлтай үзэлцэхийг үргэлж хүсдэг нэлээд хэдэн хүн байгаагүй гэж үү? Тэд тэнд очиж, газар эзэмшихийг үргэлж хүсдэг бөгөөд ингэснээр тэд үндсээ тавьж, үүнийг хөгжүүлж чадах юм. Энэ нь өөрийгөө устгах үйлдэл биш гэж үү? Чи Хойд ба Өмнөд туйлыг бүхэлд нь судалсан гэж үзье. Чи хэдий ийм температурт дасан зохицож, тэнд амьдарч, Хойд ба Өмнөд туйлын амьдрах, оршин тогтнох орчныг “сайжруулж” чадлаа ч гэсэн, энэ нь хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тусаа өгөх үү? Хойд ба Өмнөд туйлын бүх мөс хайлбал чи баярлах уу? Энэ бол байж болшгүй зүйл. Энэ бол утгагүй үйлдэл. Хүн төрөлхтөнд амьдрах орчин бий, гэхдээ тэд зүгээр л чимээгүй, ухамсартайгаар тэнд байдаггүй, харин өөрсдийн амьд үлдэж чадахгүй газрууд руу явдаг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйддаг. Тэд хэтэрхий их ерөөл эдэлсэн. Үүнээс гадна, хүн төрөлхтөн энэхүү энгийн амьдрах орчноо нэлээдгүй устгасан, иймээс тэд Хойд ба Өмнөд туйл руу очиж илүү их сүйтгэж, “ажил мэргэжилтэй” болж, зарим нэг “шинэ нээлт” хийж болох юм. Энэ тэнэг хэрэг биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл, өөрсдийн өвөг дээдэс болох Сатаны удирдлага дор энэ хүн төрөлхтөн утгагүй зүйлсийг ар араас нь үргэлжлүүлэн хийж, хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй, дур зоргоороо устгасаар байна. Энэ бол Сатаны хийсэн зүйл юм. Цаашлаад газар дээрх хүн төрөлхтний оршин тогтнол бага зэрэг аюулд орсныг хараад нэлээд олон хүмүүс саран дээр амьдрахаар явах арга замыг олж, тэнд амьдарч болох эсэхийг шалгаснаар арга сүв олохыг хүсдэг. Эцсийн эцэст, тэнд юу байхгүй вэ? (Хүчилтөрөгч.) Хүмүүс хүчилтөрөгчгүйгээр амьд үлдэж чадах уу? Саранд хүчилтөрөгч байхгүй тул энэ нь хүний амьдарч болох газар биш, гэсэн ч хүн тийш очихыг хүссээр байдаг. Энэ юу вэ? Энэ нь өөрийгөө устгах явдал, тийм үү? Энэ нь агааргүй газар бөгөөд температур нь хүн амьдрахад тохиромжгүй, иймээс Бурхан үүнийг хүнд зориулж бэлдээгүй.

Бидний дөнгөж сая ярьсан температур бол өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүсийн харилцдаг зүйл юм. “Цаг агаар өнөөдөр тун сайхан, Цельсийн 23 градус байна. Цаг агаар сайхан, тэнгэр цэлмэг, агаар цэнгэг байна. Цэнгэг агаараар амьсгал. Нар гийж байна. Нарны гэрэлд суниа. Надад сайхан санагдаж байна!” Эсвэл “Өнөөдөр цаг агаар маш хүйтэн байна. Хэрвээ гараа гаргавал тэр даруй хөлдөнө. Тэсгэм хүйтэн байна, иймээс гадаа удаан байх хэрэггүй. Алив, хүрээд ир, битий хөлдчихөөрэй!” Температур бол хүний бие махбодын мэдэрч чадах зүйл, гэхдээ энэ температур яаж бий болсон эсвэл хүнд тохиромжтой энэ температурыг хэн хариуцаж, хянадаг талаар хэн ч боддоггүй. Үүнийг бид одоо мэдэж авч байна. Үүнд Бурханы мэргэн ухаан байна уу? Үүнд Бурханы үйлдэл байгаа юу? (Тийм.) Бурхан, хүнд тохирох температур бүхий орчныг бүтээснийг авч үзвэл энэ нь Бурханы бүх зүйлийг хангадаг арга замуудын нэг биш гэж үү? (Тийм ээ.) Мөн.

3. Дуу чимээ

Гурав дахь зүйл нь юу вэ? Энэ нь хүний хэвийн амьдрах орчинд байх ёстой зүйл юм. Энэ бол, бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы шийдвэрлэх ёстой болсон зүйл юм. Энэ нь Бурханы хувьд ч, мөн хүн бүхний хувьд ч нэн чухал зүйл юм. Хэрвээ Бурхан үүнийг зохицуулаагүй байсан бол энэ нь хүн төрөлхтний амьдралд тун ч их бэрхшээл болох байсан. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь хүний бие болон амьдралд тун ноцтой нөлөөтэй байх байсан ба ийм орчинд хүн төрөлхтөн оршин тогтнож чадахгүйд хүрэх байсан юм. Ийм орчинд бүх амьд зүйл амьд үлдэж чадахгүй гэж хэлж бас болно. Тэгэхээр энэ зүйл юу вэ? Энэ бол дуу чимээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба бүх зүйл Бурханы гарт амьдардаг. Бурханы нүдээр, бүх зүйл амьдарч, хөдөлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл нэг бүрийн оршин тогтнолд үнэ цэнэ, утга учир байдаг. Тэдний оршин тогтнолын ард зайлшгүй шаардлага бий гэсэн үг юм. Бурханы нүдээр юм бүхэн амьтай байдаг; нэгэнт тэд бүгд амьтай агаад хөдөлж байгаа болохоор дуу чимээ гаргах болно. Тухайлбал дэлхий байнга эргэж байдаг, нар байнга эргэж байдаг, сар ч бас байнга эргэж байдаг билээ. Бүх зүйлийн үржил болон хөгжил, хөдөлгөөнөөс дуу чимээ байнга гарч байдаг. Газар дээрх зүйлс байнга өсөн үржиж, хөгжиж, шилжин хөдөлж байдаг. Жишээлбэл, уулсын суурь хөдөлж, нүүж байхад далай тэнгисийн гүнд орших амьд зүйлс цөм нүүн шилжиж, сэлж байдаг. Эдгээр амьд зүйл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд бүгд тасралтгүй, хэвийн, тогтмол хөдөлж байдаг гэсэн үг юм. Тэгвэл эдгээр зүйлийн нууцхан үржил болон хөгжил, хөдөлгөөн ямар зүйлийг авчирч болох вэ? Хүчирхэг дуу чимээг. Дэлхийгээс гадна бүх төрлийн гараг ертөнц ч бас байнга хөдөлж байдаг бөгөөд эдгээр гараг дээрх амьд зүйлс болон организмууд мөн байнга өсөн үржиж, хөгжиж, хөдөлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, амьтай, амьгүй бүх зүйл Бурханы нүдэнд байнга урагшлан хөдөлж байдаг ба үүний зэрэгцээ тэд бас дуу чимээ гаргаж байдаг. Бурхан бас эдгээр дуу чимээтэй харьцсан. Яагаад эдгээр дуу чимээтэй харьцах болсон шалтгааныг та нар мэддэг байх ёстой, тийм үү? Нисэх онгоцонд ойртох үед чинь онгоцны нүргээнтэй дуу чимээ чамд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? (Чих дүлийрэх боломжтой.) Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр чих дүлийрнэ. Хүмүүсийн зүрх үүнийг тэсэж чадах уу? (Үгүй.) Зүрх султай зарим нь үүнийг тэсэж чадахгүй. Мэдээж, хэрвээ энэ нь хэт удаан үргэлжилбэл зүрх сайтай хүмүүс ч үүнийг тэсэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, чих эсвэл зүрх аль нь ч бай, хүний биед үзүүлэх дуу чимээний нөлөөлөл нь хүн нэг бүрийн хувьд туйлын их бөгөөд эдгээр дуу чимээ хэт чанга бол хүмүүст хор хөнөөл учруулна. Тиймээс, бүх зүйлийг бүтээх үедээ болон тэдгээр нь хэвийн ажиллаж эхэлсний дараа Бурхан эдгээр дуу чимээнд—бүх зүйлийн хөдөлгөөнд орших дуу чимээгнд зохих арга хэмжээ авсан юм. Энэ нь бас хүн төрөлхтөнд зориулсан орчныг бүтээх үедээ Бурханы заавал анхаарах зүйлсийн нэг байсан юм.

Юун түрүүнд, дэлхийн гадаргаас агаар мандал хүртэлх өндөр нь дуу чимээнд нөлөөлнө. Түүнчлэн, хөрсөн дэх хоосон орон зайн хэмжээ нь бас дуу чимээг удирдаж, үүнд нөлөөлөх болно. Тэгээд ч дуу чимээнд нөлөөлөх янз бүрийн газар зүйн орчны уулзвар бас бий. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан зарим дуу чимээнээс салах тодорхой аргуудыг ашигладаг ба ингэснээр хүмүүсийн чих болон зүрх тэсвэрлэж чадах орчинд хүмүүс амьд үлдэж чадах юм. Эс бөгөөс хүн төрөлхтний оршин тогтнолд дуу чимээ асар их саад бэрхшээл учруулна; мөн тэдний амьдралд томоохон бэрхшээл авчирна. Энэ нь тэдний хувьд том асуудал болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийн бүтээсэн газар дэлхий, агаар мандал, янз бүрийн төрлийн газар зүйн орчинд маш нарийн хандсан. Энэ бүхэнд Бурханы мэргэн ухаан агуулагддаг. Хүн төрөлхтөн үүнийг нарийн ойлгох шаардлагагүй. Тэд Бурханы үйлдэл энд багтсан гэдгийг л мэдэх хэрэгтэй. Одоо тэгэхээр та нар Надад хэлээч, дуу чимээг чадварлаг удирдах Бурханы ажил чухал байсан уу? Бурхан үүнийг хийх шаардлагатай байсныг та нар мэдрэхгүй байна уу? Бурханы хийсэн ажил нь, хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон тэдний хэвийн амьдралыг хадгалахын тулд дуу чимээг маш нарийн удирдан захирах явдал байсан юм. Энэ ажил чухал шаардлагатай байсан уу? (Тийм.) Хэрвээ энэхүү ажил чухал байсан юм бол энэ өнцгөөс, Бурхан бүх зүйлийг хангахын тулд ийм арга хэрэглэсэн гэж хэлж болох уу? Бурхан хүн төрөлхтнийг ийм нам гүм орчноор хангаж, үүнийг бүтээсэн, ингэснээр хүний бие ийм орчинд тун хэвийн байдлаар, ямар ч хөндлөнгийн оролцоогүйгээр амьдарч чадна, ингэснээр хүн төрөлхтөн оршин байж, хэвийн амьдарч чадах болно. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хангадаг Бурханы арга замын нэг мөн үү? Бурханы хийсэн энэ зүйл маш чухал байсан уу? (Тийм.) Энэ маш чухал байсан. Тэгэхээр та нар үүнийг хэрхэн ойлгож байна вэ? Хэдийгээр та нар үүнийг Бурханы үйлдэл байсан гэж мэдэрч чадахгүй, мөн Бурхан тухайн үед үүнийг хэрхэн хийснийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн, үүнийг Бурхан заавал хийх хэрэгтэй байсныг та нар мэдэрч байна уу? Та нар үүнд шингэсэн Бурханы мэргэн ухаан, анхаарал халамж, ухаан бодлыг мэдэрч чадаж байна уу? (Тийм.) Зүгээр л үүнийг мэдэрч чадаж байхад болно. Энэ л хангалттай. Хүмүүсийн мэдэрч, харж чаддаггүй олон зүйлийг Бурхан бүх зүйлийн дунд хийсэн. Би үүнийг энд дурдаж байгаагийн зорилго нь ердөө л Бурханы үйлдлийн тухай зарим мэдээллээр та нарыг хангаж, та нарыг Бурханы талаар ойлголттой болгохын тулд юм. Эдгээр сэжүүр нь, Бурханыг илүү сайн мэдэж, ойлгоход та нарт тусалж чадна.

4. Гэрэл

Дөрөв дэх зүйл нь хүмүүсийн нүдтэй холбоотой—тэр нь гэрэл юм. Энэ ч бас маш чухал. Чи хурц гэрэл рүү харж, тухайн гэрлийн хурц тусгал тодорхой түвшинд хүрэх үед нүд чинь сохрох болно. Эцсийн эцэст хүний нүд бол махан биеийн нүд. Ямар ч зүйл гэмтэшгүй биш. Хэн нэгэн нар луу шууд ширтэж зүрхлэх үү? (Үгүй.) Оролдож үзсэн хүн байна уу? Зарим хүмүүс оролдож үзсэн байдаг. Чи нарны шилтэй бол харж чадна, тийм үү? Үүнд зарим нэг хэрэгслийн тусламж хэрэгтэй. Ямар нэгэн хэрэгсэлгүй бол хүний энгийн нүд нар луу шууд эгцэлж харах чадваргүй. Гэхдээ, Бурхан хүн төрөлхтөнд гэрэл гэгээ авчрахын тулд нарыг бүтээсэн бөгөөд Тэр бас энэ гэрлийг чадварлаг удирдсан. Бурхан гэрлийг бүтээснийхээ дараа үүнийг зүгээр нэг орхиж, үл тоосон юм биш. “Хүний нүд үүнийг тэсвэрлэж чадах үгүй нь хэнд хамаатай юм!” Бурхан юмыг ингэж хийдэггүй. Тэрээр аливаа зүйлсийг маш нарийн хийдэг ба бүхий л талыг харгалзан үздэг. Бурхан хүн төрөлхтөнд харах нүд заяасан боловч тэдний харж чадах гэрлийн хязгаарыг бас бэлтгэсэн юм. Хэрвээ хангалттай гэрэл байхгүй бол энэ нь хэрэггүй. Хэрвээ хүмүүс урагш сунгасан гараа ч харж чадахааргүй маш харанхуй бол тэдний нүд чиг үүргээ алдаж, хэрэгцээгүй зүйл болж хувирна. Хэтэрхий хурц гэрэлтэй газрууд хүний нүдэнд тэвчишгүй байх бөгөөд бас юу ч харж чадахгүй байх болно. Иймээс хүн төрөлхтний амьдарч буй орчинд Бурхан, хүний нүдэнд тохиромжтой хэмжээний гэрлийг өгсөн. Энэ гэрэл хүмүүсийн нүдийг өвтгөж, гэмтээхгүй. Цаашлаад энэ нь хүмүүсийн нүдний чиг үүргийг алдагдуулахгүй. Ийм учраас Бурхан нар болон дэлхийн эргэн тойронд үүлсийг нэмсэн бөгөөд мөн хүмүүсийн нүд, эсвэл арьсыг гэмтээхээс сэргийлэн агаарын нягтшил нь гэрлийг шүүж байдаг. Энэ нь харилцан уялдаатай. Цаашилбал, Бурханы бүтээсэн газар дэлхийн өнгө нь мөн нарны гэрэл болон бүх төрлийн гэрлийг ойлгодог бөгөөд хүний нүдийг тавгүйтүүлдэг гэрлийн хурц тусгалыг арилгаж байдаг. Ингэснээр хүмүүс гадуур явж амьдрал ахуйгаа үргэлжлүүлэхдээ байнга хар нарны шил зүүх шаардлагагүй болж байгаа юм. Энгийн нөхцөлд хүний нүд, гэрлийн саад тотгоргүйгээр өөрсдийн харааны хүрээнд аливаа зүйлсийг харж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ гэрэл хэт тод юм уу хэт бүдэг байж болохгүй: Хэрвээ энэ нь хэт бүдэг байвал удалгүй хүний нүд гэмтэж, чиг үүргээ алдаж, тэд харж чадахаа болино; хэрвээ энэ нь хэт хурц байвал хүмүүсийн нүд үүнийг тэвчиж чадахгүй бөгөөд 30-40 нас эсвэл 40-50 насандаа тэдний нүд ажиллагаагүй болох болно. Өөрөөр хэлбэл, энэ гэрэл нь хүний нүдэнд тохиромжтой бөгөөд гэрлээс болж хүний нүдэнд учрах хор хөнөөлийг Бурхан янз бүрийн аргаар дамжуулан хамгийн бага болгожээ. Гэрэл хүний нүдэнд тустай, эсвэл халгаатай байхаас үл хамааран тэд амьдралынхаа эцсийг хүртэл нүдээрээ харж байхад л хангалттай. Бурхан үүнийг маш сайтар бодоогүй гэж үү? Харин диавол Сатан аливааг хийхдээ эдгээрийн алийг ч, хэзээ ч хайхардаггүй. Гэрэл хэт хурц, эсвэл хэт бүдэг байдаг. Сатан юмыг ингэж хийдэг.

Бурхан харах, сонсох, амтлах, амьсгалах, мэдрэх гээд хүний биеийн бүх талд тааруулан хүн төрөлхтний дасан зохицох чадварыг дээд цэгт хүргэхийн тулд эдгээр зүйлийг хийсэн, ингэснээр тэд амьдарч, хэвийн амьдарч, ийнхүү үргэлжлүүлж чадах юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн одоогийн ийм амьдрах орчин нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолд хамгийн тохиромжтой, үр ашигтай амьдрах орчин юм. Зарим хүмүүс энэ нь тийм ч их юм биш, бүхэлдээ тун энгийн гэж бодож магад юм. Дуу чимээ, гэрэл, агаар нь хүмүүсийн төрөхдөө л мэдэрдэг зүйл, төрсөн мөчөөсөө л тэдний эдэлдэг зүйл. Гэхдээ чиний эдэлж байгаа эдгээр зүйлийн ард чиний мэдэх, ойлгох хэрэгтэй юуг Бурхан хийсэн бэ? Ойлгох эсвэл мэдэх хэрэгтэй гэж чамд санагдаж байгаа эсэхээс үл хамааран, товчхондоо Бурхан эдгээр зүйлийг бүтээх үед Түүнд нарийн бодсон зүйл, төлөвлөгөө, тодорхой санаа байсан. Тэр хүн төрөлхтнийг зүгээр л, санаандгүй, бодож үзэлгүйгээр ийм амьдрах орчинд тавьчихаагүй. Та нар Миний ярьсан эдгээр зүйл нэг бүрийг том асуудал биш гэж бодож магад юм, гэхдээ Миний үзэл бодлоор Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн юм бүхэн хүн төрөлхтний оршин тогтнолд зайлшгүй шаардлагатай юм. Энд Бурханы үйлдэл байдаг.

5. Агаарын урсгал

Тав дахь зүйл нь юу вэ? Энэ зүйл хүн бүрийн өдөр тутмын амьдралтай маш их холбоотой бөгөөд энэ харилцаа нь асар чухал. Үүнгүйгээр хүний бие энэ материаллаг ертөнц дээр амьдарч чадахгүй. Энэ зүйл бол агаарын урсгал. “Агаарын урсгал” гэдэг нь магадгүй бүх хүний ойлгодог үг. Тэгвэл агаарын урсгал гэж юу вэ? Та нар өөрсдийнхөө үгээр тайлбарлах гээд үз дээ. (Агаарын урсгал бол урсаж буй агаар.) Тэгж хэлж болох юм. Урсаж буй агаарыг “агаарын урсгал” гэдэг. Агаарын урсгал бол хүний нүд харж чадахааргүй салхи юм. Энэ нь бас хий шилжин хөдлөх байдал мөн. Гэхдээ ямар агаарын урсгалын талаар бид энд голчлон ярьж байна вэ? Та нар Намайг хэлмэгц ойлгох болно. Газар дэлхий нь уулс, далай тэнгис хийгээд бүх зүйлийг эргэх явцдаа тээн явдаг бөгөөд ийн эргэхэд хурд бий. Чи эргэлдэж байгааг нь мэдрэхгүй байлаа ч гэсэн, энэ нь үнэндээ эргэлдэж байгаа. Үүний эргэлт юу авчирдаг вэ? Хүн гүйхэд юу болдог вэ? Чамайг гүйхэд салхи мэдрэгддэг үү? (Тийм.) Хэрвээ чамайг гүйхэд салхи үүсэж байгаа бол дэлхий эргэх үед салхины хүч байхгүй байж яаж болох юм бэ? Дэлхий эргэх үед бүх зүйл хөдөлгөөнд оршдог. Юмс хөдөлгөөнд оршин, тодорхой хурдаар эргэлдэх ба дэлхий дээрх бүх зүйл ч бас байнга өсөн үржиж, хөгжиж байдаг. Тиймээс тодорхой хурдаар хөдлөх нь аяндаа агаарын урсгалыг бий болгодог. Энэ нь агаарын урсгал юм. Энэ агаарын урсгал хүний биед тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх үү? Тайвань, Хонг Конгд хоёуланд нь хар салхи байдаг. Тэдгээр хар салхи тийм ч хүчтэй биш боловч дайрсан тохиолдолд хүмүүс зогсож чадахгүй ба салхинд алхахад хэцүү байх болно. Нэг алхах хүртэл түвэгтэй байдаг. Маш хүчтэй байдаг тул салхи зарим хүмүүсийг түлхэж юманд шахдаг бөгөөд тэд хөдөлж чаддаггүй. Энэ бол агаарын урсгалын хүн төрөлхтөнд нөлөөлөх арга замуудын нэг юм. Хэрэв газар дэлхий бүхэлдээ тал газраар дүүрэн байсан бол, дэлхийн эргэлт болон бүх зүйлийн хөдөлгөөнөөс болж үүсэх агаарын урсгалыг хүний бие тэвчихэд туйлын хэцүү байх байлаа. Үүнийг зохицуулахад туйлын хэцүү байх байв. Тийм байсан бол агаарын урсгал хүн төрөлхтөнд хор хөнөөл учруулаад зогсохгүй сүйрүүлэх байлаа. Ийм орчинд хэн ч амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Тийм учраас ийм агаарын урсгалыг шийдвэрлэхийн тулд, тэдний хурд, чиглэл, мөн хүчийг өөрчилснөөр ийм агаарын урсгалыг сулруулахын тулд Бурхан өөр хоорондоо адилгүй газар зүйн орчныг ашигладаг. Тийм учраас хүмүүс янз бүрийн газар зүйн орчин болох уул нурууд, хээр тал, толгод, голын сав газар, хөндий, өндөрлөг газар, гол мөрнийг хардаг билээ. Бурхан эдгээр янз бүрийн газар зүйн орчныг ашиглан агаарын урсгалын хурд, чиглэл, хүчийг өөрчилдөг, мөн ийм арга ашиглан салхины хурд, салхины хүч болон чиглэлд нөлөөлж, бууруулдаг ба ингэснээр хүмүүс хэвийн амьдрах орчинтой байж чадах юм. Ингэх шаардлагатай юу? (Тийм ээ.) Ийм зүйл хийнэ гэдэг хүмүүст хэцүү мэт санагдавч харин Бурханы хувьд бүх зүйлсийг ажиглаж байдаг тул энэ нь хялбар билээ. Түүний хувьд, хүн төрөлхтөнд тохирсон агаарын урсгал бүхий орчныг бүтээх нь хэтэрхий энгийн, хэтэрхий хялбар юм. Тиймээс Бурханы бүтээсэн ийм орчинд, бүх зүйлийн дундах юм нэг бүр зайлшгүй чухал билээ. Бүгдийнх нь оршин тогтнолд үнэ цэнэ, хэрэгцээ шаардлага бий. Гэсэн хэдий ч Сатан болон ялзарсан хүн төрөлхтөн ийм дүрмийг ойлгодоггүй. Тэд үргэлжлүүлэн сүйтгэж, хөгжиж, уулсыг ч газартай тэгшлэхээр хоосон мөрөөдөж, хавцлыг дүүргэж, бетонон ширэнгэн ой үүсгэхийн тулд тэгш газар дээр тэнгэр баганадсан барилга барьсаар байдаг. Хүн төрөлхтөн Өөрийнх нь бэлдсэн хамгийн зохимжтой орчинд аз жаргалтай амьдарч, өсөж үржин, өдөр бүрийг баяр баясалтайгаар өнгөрүүлэх нь Бурханы найдвар билээ. Тийм учраас хүн төрөлхтний амьдрах орчинтой харьцах тухайд Бурхан хэзээ ч хайхрамжгүй хандаж байгаагүй. Температураас агаар, дуу чимээнээс гэрэл хүртэл Бурхан нарийн төлөвлөгөө, зохицуулалт хийсэн, ийм болохоор хүн төрөлхтний бие махбод болон тэдний амьдрах орчин байгалийн нөхцөл байдлын саад бартаанд автахгүйгээр, харин ч бүх зүйлтэй эв зохицолтойгоор хамтран оршиж, ердийнхөөрөө хамт амьдарч, өсөн үржиж чадна. Бурхан бүх зүйл болоод хүн төрөлхтнийг энэ бүхнээр хангадаг.

Хүний оршин тогтнолын төлөө энэ таван үндсэн нөхцөлтэй хэрхэн харьцаж байгаа арга байдлаас нь, Бурхан хүн төрөлхтнийг хангаж байгааг харав уу? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүний оршин тогтнолын төлөө хамгийн үндсэн нөхцөл байдлыг бүтээжээ. Үүний зэрэгцээ Бурхан эдгээр зүйлийг бас удирдаж, хянаж байгаа бөгөөд хүн төрөлхтөн хэдэн мянган жилийн турш оршин тогтносны дараа, одоо ч гэсэн Бурхан тэдний амьдрах орчныг байнга өөрчлөн, амьдрал нь хэвийн явагдах хамгийн сайн, хамгийн таатай амьдрах орчноор хангасаар байгаа. Хэдий хүртэл ингэж хангах билээ? Өөрөөр хэлбэл, Бурхан биднийг хэр удаан ийм гайхалтай орчноор хангасаар байх вэ? Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлыг бүрмөсөн дуусгах хүртэл. Дараа нь Бурхан хүн төрөлхтний амьдрах орчныг өөрчлөх болно. Үүнийгээ ижил аргаар, эсвэл өөр аргаар хийж болох юм, гэхдээ одоо хүмүүсийн үнэхээр мэдэх хэрэгтэй зүйл бол Бурхан байнга хүн төрөлхтний хэрэгцээг хангаж, хүн төрөлхтний амьдрах орчныг удирдаж, тэдний амьдрах орчныг хадгалж, хамгаалж, тогтоон барьж байгаа юм. Ийм орчны улмаас л Бурханы сонгосон хүмүүс ингэж хэвийн амьдарч, Бурханы аврал, гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авч чадаж байгаа билээ. Бурханы захиралтаас болж бүх зүйл үргэлжлэн оршдог. Бурхан ийм байдлаар хангаж байгаа болохоор бүх хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн урагшилж байгаа.

Миний дөнгөж сая ярьсан энэ хэсэг та нарт ямар нэгэн шинэ санаа өгөв үү? Та нар одоо Бурхан болон хүн төрөлхтний хоорондох хамгийн том ялгааг анзаарч байна уу? Хэн бүх зүйлийн эзэн бэ? Хүн үү? (Үгүй.) Тэгвэл та нар Бурхан ба хүмүүс бүх зүйлтэй хэрхэн харьцдагийн ялгаа юу болохыг мэдэх үү? (Бурхан бүх зүйлийг захирч, зохицуулдаг байхад хүн энэ бүгдийг эдэлдэг.) Та нар үүнтэй санал нийлж байна уу? (Тийм.) Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох хамгийн том ялгаа нь Бурхан бүх зүйлийг захирч, хангадаг. Бурхан бол бүх зүйлийн эх сурвалж бөгөөд хүн төрөлхтөн бүх зүйлийг эдэлж байхад Бурхан тэднийг хангадаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүх зүйлд хайрласан амийг хүн хүлээн авахын сацуу бүх зүйлийг эдэлдэг. Хүн төрөлхтөн, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний үр дүнг эдэлдэг, харин Бурхан бол Эзэн нь юм. Тэгвэл бүх зүйлийн өнцгөөс авч үзвэл Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох ялгаа юу вэ? Бурхан бүх зүйлийн өсөлтийн хэв маягийг тодорхой харж, бүх зүйлийн өсөлтийн хэв маягийг хянаж, ноёрхдог. Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд, Түүний хяналтын цар хүрээн дотор байдаг. Хүн төрөлхтөн бүх зүйлийг харж чадах уу? Хүн төрөлхтний хардаг зүйл хязгаарлагдмал. Чи тэрийг “бүх зүйл” гэж хэлж болохгүй—энэ нь ердөө л тэдний нүдний өмнө харагдаж байгаа зүйл юм. Хэрвээ чи энэ уул руу авирвал чиний харах зүйл энэ уул байна. Уулын нөгөө талд юу байгааг чи харж чадахгүй. Хэрвээ далайн эрэг рүү явбал чи далайн энэ талыг харна, харин далайн нөгөө тал ямархуу болохыг мэдэхгүй. Хэрвээ энэ ой модонд ирвэл эргэн тойронд чинь байгаа, нүдний чинь өмнө байгаа ургамлуудыг харахаас бус цаана нь юу байгааг чи харж чадахгүй. Хүмүүс илүү өндөр, илүү хол, илүү гүн газруудыг харж чадахгүй. Тэд өөрсдийн нүдний өмнөх буюу харааны цар хүрээн доторх зүйлийг л хардаг. Хүмүүс жилийн дөрвөн улирлын зүй тогтлыг болон бүх зүйлийн өсөлтийн зүй тогтлыг мэддэг байлаа ч гэсэн, бүх зүйлийг удирдаж эсвэл ноёрхож чадахгүй. Харин Бурхан бүх зүйлийг харахдаа Өөрийн биечлэн бүтээсэн машиныг харж байгаатай адил юм. Тэрээр бүрэлдэхүүн хэсэг нэг бүрийг нь туйлын сайн мэднэ. Үүний дүрэм, зүй тогтол, зорилго нь юу болохыг—Бурхан энэ бүх зүйлийг дэндүү сайн, тодорхой мэднэ. Тэгээд ч Бурхан бол Бурхан, хүн бол хүн шүү дээ! Хүн бүх зүйлийн хууль, шинжлэх ухааныг үргэлжлүүлэн судаллаа ч гэсэн энэ нь зөвхөн хязгаарлагдмал хүрээнд байх ба харин тэгэхэд Бурхан бүх зүйлийг хянаж байдаг. Хүний хувьд, тэр нь хязгааргүй. Хэрвээ хүн Бурханы хийсэн өчүүхэн зүйлийг судалбал бодит үр дүнд ч хүрэхгүйгээр түүнийгээ судалсаар бүх амьдралаа үрж мэднэ. Тийм учраас мэдлэг болон сурсан зүйлээ ашиглаад Бурханыг судлах аваас чи хэзээ ч Бурханыг мэдэж, ойлгож чадахгүй. Гэхдээ хэрвээ чи үнэнийг эрж хайх, Бурханыг эрж хайх замыг ашиглаж, Бурханыг мэдэх гэсэн өнцгөөс Түүнийг харах аваас нэг л өдөр Бурханы үйлдэл, мэргэн ухаан хаа сайгүй байгааг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд яагаад Бурханыг бүх зүйлийн Эзэн, бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж нэрлэх болсныг бас мэдэх болно. Чи ийм мэдлэгтэй болох тусмаа, яагаад Бурханыг бүх зүйлийн Эзэн гэж нэрлэдгийг төдий чинээ их ойлгоно. Чамайг оролцуулаад бүх зүйл бүгд Бурханы тасралтгүй хангамжийг байнга хүлээн авч байдаг. Мөн чи энэ дэлхий, энэ хүн төрөлхтөн дунд, Бурханаас өөр бүх зүйлийн оршин тогтнолыг тогтоон барьж, удирдаж, захирах ийм хүч чадал, мөн чанартай хэн ч байхгүй болохыг тодорхой мэдэрч чадах болно. Ийм ойлголтод хүрэх үедээ чи Бурхан бол чиний Бурхан гэдгийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрнө. Ийм цэгт хүрэх үед чи Бурханыг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, Түүнийг өөрийн Бурхан, өөрийн Эзэн болгох болно. Ийм ойлголттой болж, амь чинь энэ цэгт ирэх үедээ чи нэгэнт Бурханыг ойлгож, Түүний зүрх сэтгэлийг мэдэж, Түүнийг зүрх сэтгэлдээ үнэн голоосоо хүлээн зөвшөөрсөн болохоор Тэр чамайг цаашид шалгаж, шүүхгүй, мөн чамд ямар нэгэн шаардлага тавихгүй. Энэ бол бүх зүйлд хандах Бурханы ноёрхол болон удирдлагын тухай эдгээр сэдвийг ярилцахын нэг чухал шалтгаан билээ. Энэ нь, хүмүүст илүү их мэдлэг болон ойлголт өгөхийн төлөө байдаг; чамаар зөвхөн хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд биш, харин Бурханы үйлдлийн талаар илүү бодитой мэдлэг, ойлголтыг чамд өгөхийн төлөө байдаг.

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлдсэн өдөр тутмын хоол, унд

Бурхан дэлхийг бүтээснээс хойш хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн, хүн амьд үлдэхэд зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдал буюу нийт хүрээлэн буй орчны нэгээхэн хэсгийн талаар бид дөнгөж сая ярилцлаа. Бид дөнгөж сая таван зүйлийн талаар ярилцсан ба энэ таван зүйл бол нийт хүрээлэн буй орчин юм. Бидний дараагийн ярилцах зүйл нь бие махбод дахь хүн бүрийн амьдралтай нарийн холбоотой зүйл билээ. Энэ нь, бие махбод дахь хүний амьдралтай илүү уялдаатай, илүү хамаатай байдаг зайлшгүй чухал нөхцөл байдал юм. Энэ зүйл бол хоол хүнс. Бурхан хүнийг бүтээж, тохиромжтой амьдрах орчинд түүнийг тавьсан. Үүний дараагаар хүнд хүнс болон ус хэрэгтэй болсон. Хүнд ийм хэрэгцээ байсан болохоор Бурхан хүнд зориулж ийм бэлтгэлийг хийсэн юм. Тиймээс, Бурханы ажлын алхам бүр, Түүний хийдэг юм бүхэн нь зүгээр нэг хоосон үг биш, харин үнэхээр хийгддэг. Хоол хүнс бол өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүсийн салж чаддаггүй зүйл мөн биз дээ? Хоол хүнс агаараас илүү чухал уу? Тэд эн тэнцүү чухал, тийм үү? Тэдгээр нь хоёулаа хүн төрөлхтний оршин тогтнол болон амийг үргэлжлүүлэн хадгалахад шаардлагатай нөхцөл байдал, зүйлс юм. Агаар илүү чухал уу, эсвэл ус илүү чухал уу? Температур илүү чухал уу, эсвэл хоол хүнс илүү чухал уу? Тэд бүгд чухал. Хүмүүс эдгээрийн алингүйгээр ч амьдрах боломжгүй болохоор сонголт хийж болохгүй. Энэ бол бодит асуудал бөгөөд чиний сонгож чадах зүйл биш. Чи мэдэхгүй байлаа ч Бурхан мэддэг. Эдгээр зүйлийг харах үед чамд “би хоол хүнсгүйгээр байж чадахгүй!” гэж санагдах байх. Гэхдээ дөнгөж бүтээснийхээ дараа чамайг тэнд тавьсан бол, хоол хүнс хэрэгтэй гэдгийг чи мэдэх байсан уу? Чи мэдэхгүй байх байсан, харин Бурхан мэддэг. Чи өлсөөд, идэж болох үр тариа газарт, жимс модонд байгааг харах үедээ л “Өө, надад хоол хэрэгтэй” гэдгийг ухаарна. Чи цангаж, ус уухыг хүсэх үедээ л “Надад ус хэрэгтэй. Хаанаас ус олж чадах билээ?” гэж ухаарах болно. Өмнө чинь харагдах булаг шандыг хараад чи түүнээс ууна. Чи “Энэ юмны амт сайхан юм. Энэ юу вэ?” гэнэ. Энэ бол ус, үүнийг Бурхан хүнд зориулан бэлдсэн. Хоол хүнсний тухайд бол, чи өдөрт гурван удаа, хоёр удаа, эсвэл түүнээс ч олон хооллох нь хамаагүй; товчхондоо хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хоол хүнсгүйгээр байж чадахгүй. Энэ нь, хүний бие хэвийн амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийн нэг билээ. Тэгвэл хоол хүнс үндсэндээ хаанаас гардаг вэ? Нэгдүгээрт, энэ нь хөрснөөс гардаг. Хөрс бол хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлдсэн зүйл юм. Хөрс нь зөвхөн мод, өвс ургамал бус, янз бүрийн ургамал оршин тогтноход тохиромжтой байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бүх төрлийн үр тариа, янз бүрийн хоол хүнсний үр, түүнчлэн тарихад тохиромжтой газар болон хөрсийг бэлдэж, тэгснээрээ хүмүүс хоол хүнс олж авдаг. Ямар төрлийн хоол хүнс тэнд байдаг вэ? Та нар энэ талаар тодорхой мэдэж байх ёстой, тийм үү? Нэгдүгээрт, янз бүрийн төрлийн үр тариа байдаг. Үр тарианд юу багтдаг вэ? Улаан буудай, амуу тариа, шар будаа, цагаан будаа гэх мэт хальстай үр тарианууд. Овьёосны ургацыг бас л олон өөр төрөл зүйл болгон хувааж болно. Өмнөдөөс хойд зүг хүртэл арвай, улаан буудай, овьёос, сагаг гэх мэтийн олон төрлийн үр тариа бий. Өөр өөр төрөл зүйл нь өөр өөр газар нутагт ургахад тохиромжтой. Мөн олон өөр төрлийн будаа байдаг. Өмнөдийн нутаг ч гэсэн өөрийн гэсэн будааны төрөл зүйл байдаг бөгөөд тэдгээр нь урт, хэт цавуулаг биш болохоор өмнөдийн хүмүүст тохиромжтой байдаг. Өмнөдийн цаг агаар илүү халуун тул зууван хэлбэртэй будаа гэх мэт төрөл зүйлийг идэх хэрэгтэй. Энэ нь хэт цавуулаг байж болохгүй, эс бөгөөс тэд үүнийг идэж чадахгүй бөгөөд хоолны дуршлаа алдах болно. Хойд нутгийн хүмүүсийн иддэг будаа илүү цавуулаг байдаг. Хойд нутагт үргэлж хүйтэн байдаг тул тэд цавуулаг ихтэй будаа идэх хэрэгтэй. Дээр нь нэмээд, төрөл бүрийн шош бий. Эдгээр нь газар дээр ургадаг. Мөн газар доор ургадаг ч бий, тухайлбал төмс, амтлаг төмс, таро гэх мэт. Төмс хойд зүгт ургадаг. Хойд зүгийн төмсний чанар тун сайн. Хүмүүст идэх үр тариа байхгүй үед, төмс тэдний үндсэн хоол хүнс болж чадах ба ингэснээр тэд өдөрт гурван удаа хооллох боломжтой. Төмс мөн хоол хүнсний эх үүсвэр байж болно. Амтлаг төмс чанарын хувьд төмс шиг сайн биш боловч хүмүүс үүнийг өдөрт гурван удаа хоол хүнсэндээ хэрэглэж болно. Үр тариа байхгүй байх үед хүмүүс ходоодоо дүүргэхийн тулд амтлаг төмсийг ашиглаж болно. Өмнөдийн хүмүүсийн дандаа иддэг тарог ч бас ийм маягаар ашиглаж болох бөгөөд бас л үндсэн гол хоол болж болно. Эдгээр нь хүмүүсийн өдөр тутмын хоол хүнс, унданд шаардлагатай янз бүрийн үр тариа юм. Хүмүүс янз бүрийн үр тариа ашиглан, гоймон, бууз, будаа, пүнтүүз хийдэг. Бурхан эдгээр янз бүрийн төрлийн үр тариаг хүн төрөлхтөнд асар их хэмжээгээр өгсөн. Яагаад ийм олон төрөл зүйл байна вэ? Энд Бурханы санаа зорилго бий: Нэг талаар энэ нь хойд, өмнөд, зүүн, барууны янз бүрийн хөрс, уур амьсгалд тохирсон байдаг; нөгөө талаас эдгээр үр тарианы янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламж нь хүний биеийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламжид таарсан байдаг. Хүмүүс эдгээр үр тариаг идсэнээр л өөрсдийн биед шаардагддаг янз бүрийн шим тэжээл, бүрэлдэхүүн хэсгийг нөхөж чаддаг. Хойд ба өмнөдийн хоол хүнс нь хэдий ялгаатай боловч, ялгаатай гэхээсээ илүү төстэй байдал нь их юм. Эдгээр хоол хүнс хүний биеийн энгийн хэрэгцээг хангаж, хүний биеийн хэвийн амьдрах чадварыг хадгалж байдаг билээ. Тиймээс янз бүрийн газар нутагт ургасан төрөл зүйл маш их байдгийн шалтгаан нь хүний бие махбодод тухайн хоол хүнсний өгөх шим тэжээл хэрэгтэй, мөн хөрсөнд ургасан янз бүрийн хоол хүнснээс авах шим тэжээл нь хүний бие махбодын хэвийн оршин тогтнолыг хадгалж, хүнийг хэвийн амьдралтай болгоход хэрэгтэй байдаг. Товчхондоо бол Бурхан хүн төрөлхтөнд маш их анхаарал тавьсан. Хүмүүст Бурханы хайрласан олон төрлийн хоол хүнс нь нэгэн хэвийн уйтгартай биш—харин ч маш иж бүрэн байдаг. Хэрвээ хүмүүс овьёос идэхийг хүсвэл овьёос идэж болно. Зарим нь “Би гоймон идэх дургүй, би будаа идмээр байна” гэж хэлж болох ба тэд будаа идэж болно. Урт, богино гээд бүх төрлийн будаа байдаг ба хүмүүс бүгдийг нь амтархан хэрэглэдэг. Тиймээс хэрвээ хүмүүс эдгээр үр тариаг идэж—хоолоо голохгүй л бол—өтөл нас хүртлээ эрүүл амьдрах ба шим тэжээлээр дутагдахгүй. Энэ бол хүн төрөлхтөнд хоол хүнс хайрлахдаа Бурханы анх бодсон зүйл байлаа. Хүний бие эдгээр зүйлгүйгээр байж чадахгүй—энэ нь бодит байдал биш гэж үү? Хүн төрөлхтөн эдгээр бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй, харин Бурхан үүнийг аль хэдийн бэлдэж, сайтар бодсон байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж эдгээр зүйлийг аль эртнээс бэлтгэсэн.

Бурхан үүнээс ч ихийг хүн төрөлхтөнд өгсөн—мөн олон төрлийн хүнсний ногоо байдаг. Хэрэв чи зөвхөн будаа л идээд байвал магадгүй шим тэжээл дутагдана. Хэрвээ чи хэдхэн жаахан зууш шарж бэлдвэл, эсвэл хоолондоо салат нэмбэл, хүнсний ногоонд агуулагдах витамин, олон төрлийн элемент, бусад шим тэжээл нь маш хэвийн байдлаар хүний биеийн хэрэгцээг хангах болно. Хүмүүс хоол идээгүй үедээ жимс жимсгэнэ бас идэж болно, тийм үү? Заримдаа хүмүүст илүү их шингэн, эсвэл өөр шим тэжээл, өөр амт хэрэгтэй үед, тэрийг нь хангах жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо мөн бий. Цаг агаар болон хөрсний байдал өмнөд ба хойд, зүүн ба баруун нутагт өөр байдаг болохоор тэнд мөн өөр өөр төрлийн хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ ургадаг. Өмнөдийн цаг агаар хэтэрхий халуун болохоор тэндхийн жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны дийлэнх нь идэхэд хүний биеийн халуун, хүйтнийг тэнцвэржүүлж чадахуйц сэрүүн чанартай байдаг. Нөгөө талаар, хойд нутагт илүү цөөн төрлийн жимс хүнсний ногоо байдаг ч хойд нутгийн хүмүүст энэ нь хангалттай хүрэлцээтэй. Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд хойд, өмнөд, зүүн, барууныг холбох тээвэр, харилцаа холбооны дэвшлээр, нийгэм соёлын довтолгооны улмаас хойд нутгийн хүмүүс өмнөд нутагт л ургадаг хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, төрөл зүйлийг бүр бүтэн жилийн турш хэрэглэх боломжтой болоод байна. Ингэснээр хүмүүс хэдийгээр амтлах мэдрэмж, материаллаг хүслээ хангаж байгаа ч, тэдний бие янз бүрийн түвшний хор хөнөөлд өөрийн эрхгүй өртдөг. Учир нь хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлдсэн хоол хүнсний дунд өмнөдийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж байхад, хойд нутгийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж бий. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи өмнөдөд төрсөн бол өмнөдийн хоол хүнс чамд тун тохирох болно. Бурхан эдгээр жимс, хүнсний ногоог өмнөдийн цаг агаарт зориулан бэлтгэсэн. Хойд зүгт, хойд нутгийн хүмүүсийн бие махбодод хэрэгтэй хоол хүнс байдаг. Гэвч хүмүүс ховдог хоолны дуршилтай учраас тэд санамсаргүйгээр нийгмийн хөгжлийн давалгаанд цохигдон энэ хуулийг өөрийн мэдэлгүйгээр зөрчиж байна. Хэдий хүмүүс одоогийн амьдралаа илүү дээр гэж бодож байгаа ч, ийм нийгмийн довтолгоо хүмүүсийн бие махбодод нүдэнд үл үзэгдэх аюул занал учруулж байдаг. Энэ бол, бүх зүйлийг бүтээхдээ, эдгээр хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоог хүн төрөлхтөнд өгч байхдаа Бурханы бодсон, харахыг хүссэн зүйл биш билээ. Энэ нь, хүн төрөлхтөн Бурханы тогтоосон хуулийг зөрчсөнөөс үүдсэн зүйл юм.

Түүнчлэн хүн төрөлхтөнд Бурханы хайрласан зүйл баялаг, элбэг дэлбэг агаад газар бүрд өөрийн гэсэн онцгой амттан байдаг. Тухайлбал, зарим газар нутаг улаан чавгаар (чавга гэдэг нэр нь их түгээмэл) баялаг байхад, заримд нь хушга, газрын самар, өөр олон янзын самар элбэг дэлбэг байдаг. Эдгээр материаллаг зүйл хүний биед хэрэгтэй бүх шим тэжээлээр хангадаг. Гэхдээ Бурхан улирал, цагийн дагуу хүн төрөлхтнийг аливаа юмсаар хангадаг бөгөөд зөв цагт нь таарсан хэмжээгээр өгдөг. Хүн төрөлхтөн бие махбодын таашаалд шунаж, ховдоглон, Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээх үеийн хүний өсөлт хөгжлийн энгийн хуулийг зөрчиж сүйтгэж байдаг. Жишээ нь интоорыг аваад үзье, үүнийг хүн бүр мэднэ, тийм үү? Тэднийг зургаадугаар сард хураадаг. Хэвийн нөхцөлд энэ нь Наймдугаар сар гэхэд дуусдаг. Интоор хоёрхон сарын турш шинэхэн байдаг, харин шинжлэх ухааны аргын тусламжтайгаар хүмүүс 12 сар хүртэл, тэр ч бүү хэл дараагийн интоорын ургац хүртэл хураадаг болоод байна. Энэ нь бүтэн жилийн турш интоор хурааж болно гэсэн үг. Энэ үзэгдэл хэвийн зүйл мөн үү? (Үгүй.) Тэгвэл интоор идэх хамгийн тохиромжтой улирал хэзээ вэ? Зургаадугаар сараас наймдугаар сарын хооронд. Энэхүү хязгаараас цааш, чи яаж ч шинэхнээр нь хадгалсан, тэдгээр нь урьдын адил амтагдахгүй, хүний биед ч хэрэггүй. Дуусах хугацаа нь өнгөрөнгүүт, ямар ч химийн бодис хэрэглэх нь хамаагүй чи үүнийг байгальд ургасан шигээр нь авч чадахгүй юм. Дээрээс нь, химийн бодисын хүнд учруулдаг хор хөнөөлийг хүн ямар ч аргаар арилгаж, эсвэл өөрчилж чадахгүй. Та нар ойлгосон, тийм үү? Тэгвэл одоогийн зах зээлийн эдийн засаг хүмүүст юу авчирдаг вэ? Хүмүүсийн амьдрал илүү дээр болсон мэт санагдаж, бүх чиглэлд явах тээврийн хэрэгсэл их тухтай болж, хүмүүс бүх төрлийн жимсийг жилийн дөрвөн улирлын хэдийд ч идэж чадахаар болсон. Хойд зүгийн хүмүүс банана болон ямар ч хоол хүнс, орон нутгийн чанартай тусгай хүнс, өмнөдийн жимс зэргийг байнга идэж чадахаар болсон. Гэхдээ энэ нь Бурханы хүнд өгөхийг хүссэн амьдрал биш юм. Ийм төрлийн зах зээлийн эдийн засаг хүмүүсийн амьдралд зарим нэг ашиг тус авчирдаг боловч бас хор хөнөөл авчирдаг. Зах зээл дээр элбэг дэлбэг байдгаас нь болж олон хүн юу ч хамаагүй иддэг ба юу ч бодолгүйгээр иддэг. Энэ нь байгалийн хуулийг зөрчдөг бөгөөд эрүүл мэндэд нь хор хөнөөлтэй. Иймээс зах зээлийн эдийн засаг хүмүүст жинхэнэ аз жаргалыг авчирч чадахгүй. Та нар ойлгосон, тийм үү? Хар даа. Усан үзэм зах зээл дээр жилийн дөрвөн улирлын турш борлуулагддаг, тийм биз? Усан үзэм үнэндээ түүсний дараах богино хугацаанд л шинэхнээрээ байдаг. Хэрвээ чи тэднийг дараагийн 6 сар хүртэл хадгалбал усан үзэм гэж нэрлэсээр байж болох уу? Хог гэж нэрлэж болох уу? Тэдгээр нь усан үзмийн анхдагч найрлагаа алдаад зогсохгүй илүү их химийн найрлагатай болдог. Нэг жилийн дараа, зөвхөн шинэхэн байдлаа алдаад зогсохгүй, шим тэжээл нь ч үгүй болсон байна. Усан үзэм идэх үед хүмүүст: “Маш сайхан! Бид 30 жилийн өмнө энэ улиралд усан үзэм идэж чадах байсан болов уу? Чи хүссэн ч идэж чадахгүй байх байсан. Одоо амьдрал яасан гайхалтай байна вэ!” гэж санагддаг. Энэ үнэхээр аз жаргал мөн үү? Хэрвээ чи сонирхож байгаа бол химийн бодисын тусламжтайгаар хадгалагдаж байгаа усан үзмийг судалж болно, тэгээд тэдгээрийн бүтэц, найрлага нь хүнд ямар тустай болохыг харж болно. Хуулийн эрин үед, Израильчууд Египетээс гарсаны дараа Бурхан тэдэнд бөднө шувуу болон манна өгсөн. Бурхан тэднийг хадгалахыг хүнд зөвшөөрсөн үү? (Үгүй.) Зарим хүмүүс явцуу бодолтой байсан ба маргааш өгөхгүй байх гэдгээс айж, заримыг нь хадгалсан. “Дараа хэрэг болж юуны магад тул хадгалъя!” Гэтэл юу болсон бэ? Дараагийн өдөр энэ нь муудсан байсан. Бурхан тэднийг хадгалж нөөцлөхийг зөвшөөрөөгүй, учир нь Бурхан тэднийг өлсгөхгүйн тулд зарим нэг зүйлийг бэлдсэн байсан юм. Хүн төрөлхтөнд тийм итгэл байхгүй, мөн Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл ч байхгүй. Тэд дараа хэрэглэхээр заримыг нь үргэлж үлдээдэг ба хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн зүйлийн цаана байгаа анхаарал халамжийг хэзээ ч харж чаддаггүй. Тэд зүгээр л үүнийг мэдэрч чаддаггүй, үргэлж Бурханд эргэлзэж, үргэлж ингэж бодож байдаг: “Бурханы үйлдэл найдваргүй! Бурхан хүн төрөлхтөнд үүнийг өгөх эсэхийг, эсвэл хэзээ өгөхийг хэн ч мэдэхгүй! Хэрвээ би үнэхээр өлсөөд Бурхан үүнийг өгөхгүй бол, би өлсөхгүй гэж үү? Би хоол тэжээлийн дутагдалд орох биш үү?” Хүний итгэл үнэмшил ямар өчүүхэн бэ!

Үр тариа, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, бүх төрлийн самар нь бүгд цагаан хоол. Хэдийгээр тэд цагаан хоол ч гэлээ, хүний биед хэрэгцээг хангахуйц хангалттай шим тэжээлтэй. Гэсэн хэдий ч, Бурхан: “Эдгээрийг хүн төрөлхтөнд өгөхөд хангалттай. Хүн төрөлхтөн зүгээр л эдгээрийг идэж болно” гэж хэлээгүй. Бурхан тэгээд зогсчихоогүй, харин ч хүн төрөлхтөнд илүү их амттай гэсэн зүйлсийг бэлдэж өгсөн. Эдгээр зүйл нь юу байв? Энэ нь та нарын өдөр бүр хардаг, иддэг төрөл бүрийн загас болон мах юм. Хүний төлөө Бурханы бэлдсэн маш олон төрлийн мах болон загас байдаг. Загас бүгд усанд амьдардаг; махных нь бүтэц хуурай газар дээр өссөн амьтдынхаас өөр байдаг ба хүн төрөлхтөнд өөр өөр шим тэжээлийг өгч чадна. Загасны шинж чанар хүний биеийн дулаан болон хүйтнийг зохицуулж чаддаг, тиймээс хүн төрөлхтний хувьд туйлын ашигтай юм. Гэхдээ ямар ч сайхан амттай байсан хэтрүүлж болохгүй. Энэ нь үүнтэй мөн л адилхан: Бурхан хүн төрөлхтөнд зөв цагт нь, таарсан хэмжээгээр нь өгдөг, ингэснээр хүмүүс улирал, цагийн дагуу эдгээр зүйлийг хэвийн байдлаар, зүй зохистойгоор эдэлж чаддаг. Шувуунд юу багтдаг вэ? Тахиа, бөднө шувуу, тагтаа зэрэг. Олон хүн бас нугас болон галуу иддэг. Хэдий Бурхан бэлдсэн ч гэлээ, Бурханы сонгосон хүмүүсийн хувьд Хуулийн эрин үед Бурхан тодорхой хэм хэмжээ, шаардлага тавьж байсан. Одоо тэр хэм хэмжээ нь хувь хүний ойлголт болон хувийн дур сонирхол дээр тулгуурладаг. Олон төрлийн эдгээр мах нь уураг төмрийг нөхөх, цус төлжүүлэх, булчин, ясыг бэхжүүлж, илүү их эрч хүч өгөх зэргээр хүний биеийг янз бүрийн шим тэжээлээр хангаж байдаг. Хүмүүс ямар арга хэрэглэн тэдгээрийг чанаж идсэнээс үл хамааран, товчхондоо эдгээр зүйл нь нэг талаас хүмүүсийн амт, дур хүслийг нэмэгдүүлэхэд, нөгөө талаас тэдний ходоодыг дүүргэхэд тусалж байдаг. Хамгийн гол нь эдгээр нь хүний биеийн өдөр тутмын шим тэжээлийн хэрэгцээг хангаж чадна. Эдгээр нь, хүн төрөлхтөнд хүнс хоол бэлдэхдээ Бурханы анхаарсан зүйлс юм. Цагаан хоол болоод мах цөм байна—баялэг, элбэг дэлбэг байгаа биш гэж үү? Гэвч Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүх хоол хүнсийг бэлдэж өгөхдөө анхнаасаа ямар санаа зорилготой байсныг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь эдгээр хоол хүнсээс хүн төрөлхтөн ховдоглон таашаал авахын тулд байсан уу? Хэрвээ хүмүүс энэ материаллаг дуршлаа өөгшүүлбэл яах вэ? Тэд хоол тэжээлийн илүүдэлтэй болохгүй юу? Тэжээлийн илүүдэлтэй байх нь хүний биед төрөл бүрийн эмгэг өвчин авчирдаг биз дээ? (Тийм.) Тийм учраас Бурхан зөв цагт нь, таарсан хэмжээгээр өгч, өөр өөр цаг үе, улиралд нийцүүлэн хүмүүст янз бүрийн хоол хүнс хэрэглүүлдэг билээ. Жишээлбэл, хэт халуун зуны дараа хүмүүс биедээ нэлээд их дулааныг болон, өвчин үүсгэгч хуурайшилт, чийгшилтийг хуримтлуулна. Намар болоход, олон төрлийн жимс боловсордог бөгөөд хүмүүс зарим жимсийг идэх үед чийгшил нь алга болдог. Мөн үүнтэй зэрэгцээд үхэр, хонь өсөж гүйцдэг тул хүмүүс хоол тэжээл болгон мах идэх ёстой. Төрөл бүрийн мах идсэний дараа, хүмүүсийн биед өвлийг өнтэй давах энерги, дулаан хурдаг ба үүний үр дүнд тэд өвлийг тайван амгалан өнгөрүүлдэг. Хүн төрөлхтний төлөө юуг хэдийд бэлдэх, хэдийд тэр зүйлсийг ургуулж, жимс нь ургаж боловсрох—энэ бүгдийг Бурхан тун зохистойгоор хянаж, захирдаг. Энэ бол “Хүний өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай хоол хүнсийг Бурхан хэрхэн бэлдсэн тухай” сэдэв юм. Бүх төрлийн хоол хүнсээс гадна, Бурхан бас хүн төрөлхтнийг усны эх үүсвэрээр хангадаг. Хүмүүс юм идсэний дараа ус уух хэрэгтэй. Зөвхөн жимс идэх нь хангалттай юу? Хүмүүс зөвхөн жимс идэх нь хангалтгүй, үүнээс гадна зарим улиралд жимс байдаггүй. Тэгвэл хүн төрөлхтний усны асуудлыг хэрхэн шийдэж болох вэ? Бурхан нуур, гол, булаг рашаан гээд газар доор болон газар дээр маш их усны эх үүсвэрийг бэлдсэнээр. Эдгээр усны эх үүсвэрээс, ямар нэгэн бохирдол, хүний боловсруулалт, хор уршиг байхгүй нөхцөлд ууж болно. Өөрөөр хэлбэл, хоол хүнсний эх сурвалжтай холбогдуулан хүн төрөлхтний бие махбодын амьдралд Бурхан маш нарийн тодорхой, маш үнэн зөв, тун зохимжтой бэлтгэл хийсэн, иймээс хүмүүсийн амьдрал элбэг дэлбэг, баялаг бөгөөд юугаар ч дуталгүй амьдардаг. Энэ бол хүмүүсийн харж бас мэдэрч болох зүйл юм.

Түүнчлэн амьтан, ургамал, бүх төрлийн өвс ургамал гээд бүх зүйлийн дундаас зарим ургамлыг Бурхан хүний биеийн өвчин эмгэг, хор хөнөлийг арилгахын тулд бүтээсэн. Жишээлбэл, хэрвээ чи түлэгдсэн бол юу хийх вэ? Үүнийг усаар угааж болох уу? Чи хаа нэгтэйгээс даавууны өөдөс олоод үүнийг боох уу? Тэгвэл энэ нь идээ бээрээр дүүрч, эсвэл халдвар авч магадгүй юм. Жишээлбэл, хэрвээ чи санаандгүйгээр галд юм уу халуун усанд түлэгдвэл юу хийх вэ? Дээр нь ус гоожуулах уу? Жишээлбэл, хэрвээ чи халуурч, ханиад хүрч, биеийн хүчний ажлаас гэмтэл авч, буруу зүйл идсэнээс болоод ходоодны эмгэгтэй болж, эсвэл амьдралын зуршил буюу сэтгэл хөдлөлийн асуудлаас болоод зүрх судасны өвчин, сэтгэцийн эмгэг, эсвэл дотор эрхтний өвчинтэй болбол—энэ бүгдийг эмчлэхэд таарах ургамлууд байдаг. Цусны эргэлтийг сайжруулж, зогсонги байдлыг арилгаж, өвдөлт намдааж, цус алдалтыг зогсоож, мэдээ алдуулж, хүмүүсийн арьсны хэвийн байдлыг сэргээхэд тусалж, цусны бүлэгнэлтийг арилгаж, биеэс хорыг гадагшлуулдаг ургамлууд ч бий. Товчоор бол тэдгээрийг бүгдийг нь өдөр тутмын амьдралд хэрэглэж болно. Тэдгээр нь хүмүүст хэрэгтэй ба Бурхан хүний бие махбодын хэрэгцээнд зориулан бэлдсэн. Тэдгээрийн заримыг Бурханы зөвшөөрсний дагуу хүн санамсаргүйгээр олж нээж, харин бусдыг нь тодорхой үзэгдлийн улмаас, эсвэл Бурханы бэлдсэн тодорхой хүмүүс нээн илрүүлдэг. Тэдгээрийг нээснийхээ дараа хүн төрөлхтөн өвлүүлэн дамжуулдаг бөгөөд улмаар олон хүн энэ тухай мэдэж авдаг. Ийм маягаар, Бурхан эдгээр ургамлыг бүтээсэн нь үнэ цэнэ, утга учиртай болно. Товчоор бол эдгээр зүйл бүгд Бурханаас улбаатай бөгөөд хүн төрөлхтний амьдрах орчныг бүтээхдээ Түүний бэлдэж, тарьсан зүйлс юм. Энэ бүх зүйл маш чухал. Бурханы бодол нь хүн төрөлхтнийхөөс илүү дээр байсан уу? Чи Бурханы хийсэн бүхнийг харах үедээ Бурханы бодитой талыг мэдэрч чаддаг уу? Бурхан нууцаар ажилласан. Хүн энэ дэлхий дээр хараахан ирээгүй байх үед, энэ хүн төрөлхтөнтэй харилцахаасаа өмнө Бурхан аль хэдийн энэ бүхнийг бүтээсэн. Түүний хийсэн бүхэн хүн төрөлхтний тусын тулд, тэднийг амьд үлдээхийн тулд, хүн төрөлхтний оршин тогтнолыг анхаарч үзэхийн төлөө байсан, тиймдээ ч хүн төрөлхтөн Бурханы бэлдсэн энэ баян, элбэг дэлбэг материаллаг дэлхийд, хоол хувцасны талаар санаа зоволгүйгээр, дутагдах зүйлгүйгээр аз жаргалтай амьдарч чадна. Хүн төрөлхтөн ийм орчинд үргэлжлүүлэн өсөн үржиж, амьдардаг.

Бурханы хийдэг зүйлсээс том ч бай, жижиг ч бай ямар ч үнэ цэнэгүй, эсвэл учир утгагүй зүйл байдаг уу? Түүний хийдэг бүхэн утга учиртай, үнэ цэнэтэй байдаг. Үүнийг хүмүүсийн байнга ярилцдаг нэгэн асуудлаас хэлэлцье. Олон хүн: Тахиа, өндөг хоёрын аль нь анхдагч вэ? гэж үргэлж асуудаг. (Тахиа.) Үүнд чи юу гэж хариулах вэ? Тахиа анхдагч, энэ бол гарцаагүй! Тахиа яагаад анхдагч гэж? Өндөг яагаад анхдагч биш гэж? Тахиа өндөгнөөс гардаггүй юу? Өндөгнөөс тахиа гарч, тахиа өндөг дардаг. Өндгийг 21 өдөр дарсны дараа тахиа гарч ирдэг. Тэгээд тахиа өндөг гаргах ба өндөгнөөс дахин тахиа гарна. Тэгэхээр тахиа, өндөг хоёрын аль нь түрүүлж үүссэн бэ? Та нар итгэлтэйгээр “тахиа” гэж хариулдаг. Яагаад тэр вэ? (Библид, Бурхан шувууд болон араатан амьтдыг бүтээсэн гэж өгүүлдэг.) Энэ нь Библид үндэслэдэг. Та нарт Бурханы үйлдлийн тухай ямар нэгэн бодит мэдлэг бий эсэхийг харахын тулд өөрт байгаа мэдлэгийнхээ талаар яриасай гэж Би хүсэж байна. Та нар хариултандаа итгэлтэй байна уу үгүй юу? (Учир нь Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бие биеэ хязгаарлаж, бас хүчитгэж, мөн харилцан бие биеэсээ хамаардаг. Бурхан өндөг гаргадаг тахиаг бүтээсэн, тэгээд эм тахиа өндгийг дарах хэрэгтэй болсон. Энд ийм л хэрэгцээ, бодитой байдал бий.) Зарим ах эгч нар инээлээ. Та нар энэ тухай яривал ямар вэ? (Бурхан тахиаг бүтээсэн, тэгээд түүнд амийг үржүүлэх чадвар, өндөг дарах чадвар, амийг үргэлжлүүлэх чадвар өгсөн.) Энэ тайлбар зөв байна. Өөр ах эгч нарт ямар нэгэн санаа оноо байна уу? Чөлөөтэй ярьж, хэлцгээ. Энэ бол Бурханы гэр. Энэ бол чуулган. Хэрвээ та нарт хэлэх зүйл байвал хэл. (Би ингэж бодож байна: Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд Түүний бүтээсэн зүйл бүгд төгс, сайн. Тахиа бол органик бүтээл ба үржүүлж, өндөг дарах чиг үүрэгтэй. Энэ бол төгс юм. Тиймээс эхлээд тахиа, харин дараа нь өндөг бий болсон. Энэ бол дараалал нь.) Энэ бол гарцаагүй. Энэ нь тийм ч гүн гүнзгий нууцлаг зүйл биш, гэвч дэлхийн хүмүүс үүнийг маш гүн гүнзгий хэмээн авч үзэж, өөрсдийнхөө үндэслэлд гүн ухаан ашигладаг. Эцэст нь тэдэнд одоо ч гэсэн дүгнэлт байхгүй байгаа. Энэ нь, тахиа Бурханаар бүтээгдсэн гэдгийг хүмүүс мэддэггүйтэй яг адил. Хүмүүс энэ зарчмыг мэддэггүй, мөн өндөг анхдагч уу, эсвэл тахиа анхдагч уу гэдгийг ч тодорхой ойлгодоггүй. Тэд юу анхдагч вэ гэдгийг мэдэхгүй тул үргэлж хариултыг нь олж чаддаггүй. Тахиа эхлээд бий болох нь тун их хэвийн юм. Хэрвээ тахианаас өмнө өндөг бий болсон бол энэ нь хэвийн бус байх байсан! Яалт ч үгүй тахиа эхлээд бий болсон. Энэ бол их энгийн зүйл. Энэ нь та нараас нэг их мэдлэг шаардахгүй. Бурхан энэ бүхнийг бүтээсэн. Түүний анхдагч санаа зорилго нь, хүнд үүнийг эдлүүлэхийн төлөө байсан юм. Тахиа байгаа цагт өндөг аяндаа гарах л болно. Энэ нь ойлгомжтой биш гэж үү? Хэрвээ өндөг эхлээд бүтээгдсэн бол үүнийг дарахын тулд тахиа мөн л хэрэг болохгүй гэж үү? Шууд тахиа бүтээх нь хамаагүй амар юм. Тахиа өндөг гаргаж, мөн бяцхан дэгдээхий болтол нь дардаг бөгөөд хүн бас тахианы мах идж болдог. Энэ их тохиромжтой биш гэж үү? Аливааг хийх Бурханы арга зам товч бөгөөд түвэгтэй бус юм. Өндөг хаанаас гардаг вэ? Тахианаас гардаг. Тахиа байхгүй бол өндөг байхгүй. Бурханы бүтээсэн юм нь амьд зүйл байсан! Хүн төрөлхтөн утгагүй, хөгийн, үргэлж эдгээр энгийн зүйлтэй орооцолддог ба эцэстээ өчнөөн олон утгагүй төөрөгдлийг гаргаж ирдэг. Тун хүүхдэрхүү! Өндөг тахиа хоёрын хоорондын харилцаа маш тодорхой: Тахиа эхлээд бий болсон. Энэ бол хамгийн зөв тайлбар, үүнийг ойлгох хамгийн зөв арга, хамгийн зөв хариулт юм. Энэ бол зөв.

Бид дөнгөж сая юу ярьсан бэ? Эхэндээ бид хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон энэ орчны төлөө Бурханы хийж, бэлдэж, хариуцсан зүйлийн талаар ярилцсан бөгөөд хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн бүх зүйлийн хоорондох харилцаа, мөн эдгээр зүйлийг хүнд хор хөнөөл учруулахаас сэргийлэхийн тулд Бурхан хэрхэн энэ харилцаанд хандаж ирсэн талаар ярилцлаа. Бурхан бас бүх зүйлээс үүдэлтэй янз бүрийн элементүүдийн, хүн төрөлхтний хүрээлэн буй орчинд учруулдаг сөрөг нөлөөг шийдвэрлэж, бүх зүйл бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломжийг олгохын сацуу, хүн төрөлхтөнд таатай орчин, ач тустай элементүүдийг бүрдүүлж, ийм орчинд дасан зохицож, нөхөн үржиж, амьдралын мөчлөгийг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжийг хүн төрөлхтөнд олгосон. Дараагийнх нь хүний биед хэрэгтэй хоол хүнс—өдөр тутмын хоол унд байсан. Энэ нь ч бас хүн төрөлхтөн амьд оршиход зайлшгүй чухал нөхцөл билээ. Өөрөөр хэлбэл, хүний бие ердөө л амьсгалснаар, эсвэл ердөө л нарны гэрэл салхины тусламжтайгаар, эсвэл тохирсон температурт байснаар амьдарч чадахгүй. Тэд бас ходоодоо дүүргэх хэрэгтэй. Тэдний ходоодыг дүүргэх эдгээр зүйлийн бүхнийг Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн байдаг—энэ бол хүн төрөлхтний хүнсний эх сурвалж юм. Хүн төрөлхтний хоол унд болох эдгээр баялаг, элбэг дэлбэг бүтээгдэхүүнийг харсны дараа чи, Бурхан бол хүн төрөлхтөн болоод бүх зүйлийг хангах эх сурвалж хэмээн хэлж чадах уу? (Чадна.) Хэрвээ Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ зөвхөн мод, өвс ургамал буюу бусад амьд зүйлийг бүтээж, хүн төрөлхтөн тэдгээрийн алийг нь ч идэж чадахгүй байсан бол хүн төрөлхтөн өдийг хүртэл амьдарч чадах байсан уу? Хэрвээ Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дундах янз бүрийн амьд зүйл болон ургамал бүгд зөвхөн үхэр, хонь, тахь, буга зэрэг янз бүрийн амьтдын төлөө байсан бол—жишээлбэл арслан, тахь болон бугаар, бар хурга болон гахайгаар хооллодог хэрнээ—хүн идэхэд тохирох нэг ч зүйл байхгүй байсан бол яах вэ? Ийм байвал болох уу? Болохгүй. Хүн төрөлхтөн амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Хэрвээ хүн зөвхөн модны навчаар хооллодог байсан бол яах вэ? Ийм байж болох уу? Хүний ходоод хүлээн авч чадахгүй байх байсан. Оролдож үзэхгүй л бол чи үүнийг мэдэхгүй, харин ганц удаа ч болов оролдвол маш сайн мэдэх болно. Тэгвэл чи хонинд бэлтгэсэн өвс ногоог идэж чадах уу? Хэрэв бага зэргийг идэж үзвэл зүгээр байж болох ч удаан хугацаагаар идвэл удаан тэсэж чадахгүй. Амьтад идэж болох зарим зүйл байдааг хэдий ч хүн идвэл хордох болно. Зарим хортой зүйлийг амьтад идвэл ямар ч нөлөөгүй боловч хүн бол тэгж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор Бурхан л хүний биеийн бүтэц, зарчим болон хүнд яг юу хэрэгтэйг хамгийн сайн мэддэг. Бурхан биеийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламж болоод үүнд юу хэрэгтэйг мөн түүнчлэн хүний биеийн дотоод эрхтэн хэрхэн ажиллаж, шингээж, задалж, бодисын солилцоо явагддагийг сайн мэддэг. Хүмүүс энэ талаар тодорхой мэддэггүй бөгөөд заримдаа сохроор хоол хүнс, нэмэлт тэжээл хэрэглэдэг. Тэд нэмэлт бодис ихээр хэрэглэж, эцэст нь биед тэнцвэргүй байдал үүсдэг. Хэрвээ та нарт зориулж Бурханы бэлдсэн эдгээр зүйлийг хэвийн байдлаар идэж, эдэлбэл чамд ямар ч муу зүйл болохгүй. Заримдаа сэтгэл санаа чинь тавгүй, мөн цус чинь бүлэгнэлттэй байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн тохирох ургамал идвэл цусны бүлэгнэлт алга болно. Бурхан энэ бүх зүйлийг бэлдсэн байгаа. Иймээс, Бурханы нүдээр хүн төрөлхтөн ямар ч амьд амьтнаас хамаагүй дээгүүрт байдаг. Бурхан бүх төрлийн ургамал болон ан амьтны хоол хүнс, амьдрах орчинг бүрдүүлж өгсөн, гэхдээ зөвхөн хүн төрөлхтний амьдрах орчинд тавигдах шаардлага хамгийн хатуу бөгөөд үл тоомсорлосон байдлыг тэвчдэггүй. Эс бөгөөс, хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн хөгжиж, нөхөн үржиж, хэвийн амьдарч чадахгүй байх байлаа. Бурхан үүнийг зүрх сэтгэлдээ маш сайн мэддэг. Бурхан энэ зүйлийг хийхдээ юу юунаас ч илүү цухал ач холбогдол өгсөн юм. Магадгүй чи өөрийн хардаг, эдэлдэг зарим ялихгүй зүйлийн, эсвэл чамд төрөлхөөс заяагдсан агаад эдэлж болно гэж боддог зүйлийнхээ ач холбогдлыг мэдэрч чаддаггүй боловч Бурхан үүнийг чиний төлөө аль эртнээс Өөрийн мэргэн ухаанаар бэлдсэн байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд тааламжгүй, хүний бие махбодод хор хохирол учруулж болох тааламжгүй бүхий л сөрөг нөлөөг боломжит дээд зэргээр арилгаж, шийдвэрлэж өгсөн байдаг. Энэ нь юуг тодорхой болгож байна вэ? Энэ нь, хүн төрөлхтнийг анх бүтээх үеийн Бурханы хандлагыг тодорхой болгож байна уу? Тэр хандлага яг юу байсан бэ? Бурханы хандлага бол маш нарийн, нухацтай бөгөөд Бурханаас өөр, хүн төрөлхтөнд учирч болох хөндлөнгийн ямарваа нэгэн хүчин зүйл, нөхцөл байдал болон дайсны хүчийг Тэр тэвчихгүй байсан. Үүнээс чи, хүн төрөлхтнийг бүтээх үеийн, энэ удаа хүн төрөлхтнийг удирдах үеийн Бурханы хандлагыг харж болох юм. Бурханы хандлага юу вэ? Хүн төрөлхтний эдэлдэг амьдарч, оршин тогтнох орчноор нь дамжуулан, мөн түүнчлэн тэдний өдөр тутмын хоол хүнс, хэрэгцээгээр нь дамжуулан бид, хүн төрөлхтнийг бүтээснээс хойш тэдэнд хандах Бурхны хариуцлагатай хандлагыг, түүнчлэн энэ удаа хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы шийдэмгий байдлыг харж чадна. Энэ бүгдээс бид Бурханы жинхэнэ байдлыг олж харж чадах уу? Бид Бурханы гайхалтай байдлыг харж чадах уу? Бурханы ойлгошгүй байдлыг харж чадах уу? Бурханы бүхнийг чадагч байдлыг бид харж чадах уу? Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг, мөн түүнчлэн бүх зүйлийг хангахын тулд Өөрийн төгс хүчит байдал болоод ухааалаг арга замыг ашигладаг. Энэ их зүйлийг ярьсаны дараа та нар Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж хэлж чадах уу? (Тийм.) Энэ нь тодорхой юм. Та нарт ямар нэгэн эргэлзээ байна уу? (Үгүй.) Бурхан бүх зүйлийг хангадаг нь Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг харуулахад хангалттай, учир нь Тэр бол бүх зүйлд орших, амьдрах, нөхөн үржих, үргэлжлэх боломжийг олгодог тэрхүү хангамжийн эх сурвалж билээ. Бурханаас өөр хэн ч үгүй. Энэ нь хамгийн үндсэн хэрэгцээ, хүмүүст өдөр тутам хэрэгтэй зүйл, эсвэл хүмүүсийн сүнсийг үнэнээр хангах явдал байхаас үл хамааран Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг болон хүн төрөлхтний бүх хэрэгцээг хангадаг. Бүх өнцгөөс харахад Бурханы ялгамж чанар болон Түүний байр суур хүн төрөлхтний хувьд гэвэл зөвхөн Бурхан Өөрөө л бүх зүйлийн амийн эх сурвалж юм. Энэ зөв үү? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бол хүмүүсийн нүдээрээ харж, мэдэрдэг энэ материаллаг ертөнцийн Захирагч, Эзэн, Хангагч юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь Бурханы ялгамж чанар биш гэж үү? Энэ бол хосгүй үнэн. Иймээс чи тэнгэрт нисэж буй шувууг харах үедээ Бурхан нисэж чаддаг зүйлийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой. Гэхдээ усанд сэлдэг амьд зүйл бас байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд өөр өөр арга замаар амьдардаг. Хөрсөнд амьдардаг модод, өвс ургамал хавар нахиалж, намар жимсэлж, навчсаа гөвж, өвөл болоход бүх навчис нь унасан байдаг бөгөөд тэд өвлийг даван гардаг. Энэ бол тэдний амьд үлдэх арга зам юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, эдгээр нь тус бүрдээ янз бүрийн хэлбэр, арга замаар амьдарч, янз бүрийн арга ашиглан өөрийн амийн хүч чадал, амийн хэлбэрийг үзүүлдэг. Ямар арга байхаас үл хамааран бүгд Бурханы захиралт дор байдаг. Амийн бүх хэв маяг бүхий амьд зүйлс ба амьд биесийг Бурхан захирдгийн зорилго юу вэ? Энэ нь хүн төрөлхтнийг амьд үлдээхийн төлөө юу? (Тийм.) Тэрээр хүн төрөлхтнийг амьдруулахын төлөө амийн бүх хуулийг хянадаг. Энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнол Бурханд ямар чухал болохыг харуулж байна.

Хүн төрөлхтөн хэвийн оршин тогтнож, өсөн үржих чадвартай байх нь Бурханд нэн чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлийг байнга хангаж байдаг. Тэр бүх зүйлийг өөр өөр арга замаар хангадаг бөгөөд бүх зүйлийн оршин тогтнолын хадгалах нөхцөл дор Тэр хүн төрөлхтөнд урагш тэмүүлэх боломж олгож, хүн төрөлхтний хэвийн оршин тогтнох бололцоог хангаж байдаг. Энэ нь бидний өнөөдөр хэлэлцэж байгаа хоёр тал юм. Энэ хоёр тал нь юу вэ? (Макро өнцгөөс харвал Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж амьдрах орчинг бүтээсэн. Энэ нь эхний тал. Түүнчлэн Бүрхан, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бөгөөд харж, хүрч болох материаллаг зүйлсийг бэлтгэсэн.) Бид энэ хоёр талаар дамжуулан үндсэн сэдвээ ярилцсан. Үндсэн сэдэв маань юу вэ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Би энэ сэдвийн дор яагаад ийм агуулгыг ярилцсан талаар чи одоо тодорхой ойлголттой болсон байх. Үндсэн сэдэвтэй холбогдолгүй ямар нэгэн хэлэлцүүлэг энд байв уу? Байгаагүй, тийм үү? Магадгүй эдгээр зүйлийг сонсоод, та нарын зарим нь ямар нэг ойлголттой болж, эдгээр үг маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг мэдэрсэн байх, харин зарим нь зүгээр л шууд утгаар нь хүлээн авч, эдгээр үг тийм ч чухал биш гэж бодож байж болох юм. Одоогоор та бүхэн яг яаж ойлгож байгаа нь хамаагүй, хэсэг туршлагын дараа та нарын ойлголт тодорхой нэг цэгт хүрэх өдөр ирнэ, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үйлдэл болон Бурханы Өөрийнх нь тухай та нарын мэдлэг тодорхой нэг цэгт хүрэхэд, та нар өөрсдийн бодитой үгийг ашиглан Бурханы үйлдлийн талаар гүн гүнзгий агаад жинхэнэ гэрчлэлийг хүргэх болно.

Та нарын ойлголт одоогоор маш энгийн, үгчилсэн байгаа гэж Би бодож байна, гэхдээ энэ хоёр талыг ярилцсаны дараа хүн төрөлхтнийг хангахдаа Бурхан ямар арга барил хэрэглэдэг, эсвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангадгийг ядаж ойлгож чадсан уу? Та нарт үндсэн ухагдахуун, мөн үндсэн ойлголт байна уу? (Тийм.) Гэхдээ Миний ярилцсан энэ хоёр тал Библитэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэдгээр нь Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы шүүлт, гэсгээлтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэгвэл Би яагаад энэ хоёр талыг хэлэлцсэн бэ? Хүмүүс Бурханыг мэдэхийн тулд тэдгээрийг ойлгох ёстой учраас уу? (Тийм.) Эдгээрийг мэдэх нь маш чухал бөгөөд бас эдгээрийг ойлгох нь маш чухал юм. Бурханы талаар бүгдийг ойлгоё гэвэл зөвхөн Библиэр бүү хязгаарлагд, мөн зөвхөн Бурханы шүүлт, гэсгээлтээр бүү хязгаарлагд. Энийг хэлж байгаагийн минь зорилго юу вэ? Энэ нь хүмүүст Бурхан бол зөвхөн Өөрийн сонгосон ард түмний Бурхан биш гэдгийг мэдүүлэхийн төлөө байдаг. Чи одоогоор Бурханыг дагадаг, Тэр чиний Бурхан, харин Бурханыг дагадаггүй тэр хүмүүсийн хувьд Бурхан тэдний Бурхан мөн үү? Бурхан нь, Өөрийг нь дагадаг хүмүүсээс бусад бүх хүний Бурхан мөн үү? (Тийм.) Тэгвэл Бурхан бүх зүйлийн Бурхан мөн үү? (Мөн.) Тэгвэл Бурхан зөвхөн Өөрийг нь дагадаг хүмүүс дээр үйл хэргээ гүйцэлдүүлж, ажлаа явуулдаг уу? (Үгүй.) Түүний хамрах хүрээ нь бүхий л орчлон ертөнц юм. Багаар авч үзвэл, түүний хамрах хүрээ нь бүх хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл байдаг. Өргөн хүрээнд авч үзвэл, энэ нь бүхэл бүтэн орчлон ертөнц юм. Тиймээс бид, Бурхан бүх хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг хийж, Өөрийн үйлдлийг гүйцэтгэдэг гэж хэлж болно. Энэ нь хүмүүсийг, Бурханы Өөрийн тухай бүхнийг мэддэг болгохд хангалттай. Хэрвээ чи Бурханыг мэдэж, үнэхээр Түүнийг мэдэж, ойлгож авах хүсэлтэй байгаа бол өөрийгөө зөвхөн Бурханы ажлын гурван үе шатаар бүү хязгаарла, мөн Бурханы нэгэнтээ хийсэн ажлын тухай түүхүүдээр бүү хязгаарла. Хэрвээ Түүнийг тийм байдлаар мэдэхийг хичээвэл чи Бурханыг тодорхой хүрээнд хязгаарлаж байна. Чи Бурханыг хэтэрхий ялимгүй гэж харж байна. Ийм үр дагавар чамд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Чи Бурханы гайхалтай байдал болоод дээдийн дээд байдлыг хэзээ ч мэдэж чадахгүй бөгөөд Бурханы хүч чадал, бүхнийг чадагч байдал, Түүний эрх мэдлийн хүрээг хэзээ ч мэдэж чадахгүй байх байсан. Ийм ойлголт нь Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч гэсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чиний чадвар болоод түүнчлэн Бурханы жинхэнэ ялгамж чанар, байр суурийн тухай мэдлэгт чинь нөлөөлөх байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы тухай чиний ойлголт хязгаарлагдмал хүрээнд байдаг бол хүлээн авах зүйл чинь ч бас хязгаарлагдмал байдаг. Тиймээс чи цар хүрээгээ өргөжүүлж, мэдлэгээ тэлэх ёстой. Энэ нь Бурханы ажил, Бурханы удирдлага, Бурханы захиралт, эсвэл бүх зүйл Бурханд захирагдаж, Түүгээр удирдуулж байх эсэхээс үл хамааран чи энэ бүхнийг болон Бурханы үйлдлийг мэдэж авах ёстой. Ийм ойлголтоор дамжуулан чи Бурхан бүх зүйлийн дунд бүгдийг захирч, удирдаж, хангаж байдгийг өөрийн эрхгүй мэдэрнэ. Үүний зэрэгцээ, чи ч бас бүх зүйлийн нэгээхэн хэсэг буюу бүх зүйлийн гишүүн болохоо үнэхээр мэдрэх болно. Бурхан бүх зүйлийг хангаж байхад, чи ч бас Бурханы захиралт болон хангалтыг хүлээн авч байдаг. Энэ нь хэн ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Бүх зүйл Бурханы захиралт дор өөрсдийн хуулинд захирагддаг ба бүх зүйл Бурханы захиралт дор өөрийн гэсэн оршин тогтнох дүрэмтэй байдаг, харин тэгэхэд хүн төрөлхтний хувь заяа болон тэдэнд хэрэгтэй зүйлс Бурханы захиралт, Түүний хангамжтай бас нарийн холбоотой. Тийм учраас Бурханы ноёрхол болон захиралт дор хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл хоорондоо бие биеэ түшиж, бие биеэсээ хамаарч, салшгүй холбоотой байдаг. Энэ нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний зорилго, үнэ цэнэ билээ. Одоо үүнийг ойлгож байна уу? (Тийм.) Хэрэв ойлгосон бол ингээд өнөөдрийн яриагаа төгсгөе. Баяртай! (Бурханд талархъя!)

Өмнөх:Цор ганц Бурхан Өөрөө VII

Дараах:Цор ганц Бурхан Өөрөө IX