ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VIII

Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж (II)

Өмнө нь хэлэлцсэн сэдвээ үргэлжлүүлцгээе. Өнгөрсөн удаа бид юуны талаар хэлэлцсэнийг та нар санаж байна уу? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдэв та нарт их хол юм шиг санагддаг уу? Та нар үүний талаар өнгөц түвшний ойлголттой байна уу? Өнгөрсөн удаа бидний ярилцсан энэ сэдвийн гол санааг Надад хэлж өгч чадах хүн байна уу? (Бурхан бүх зүйлийг бүтээснээр дамжуулан би, Бурхан бүх зүйл болон хүн төрөлхтнийг тэтгэдгийг хардаг. Өмнө нь би, Бурхан хүнийг хангах үедээ зөвхөн Өөрийн сонгосон хүмүүсийг үгээрээ хангадаг гэж үргэлж боддог байсан, харин бүх зүйлийн хуулиар дамжуулан Бурхан хүн төрөлхтнийг тэтгэж байгааг хэзээ ч харж байгаагүй. Үнэний энэ талын тухай Бурханы яриагаар л дамжуулан би, Бурхан бол бүх зүйлийн эх сурвалж бөгөөд бүх зүйлийн амийг хангадаг, Тэрээр эдгээр хуулийг зохицуулж, бүх зүйлийг тэтгэдэг гэдгийг мэдэрсэн. Бүх зүйлийн бүтээлээс нь би Бурханы хайрыг хардаг.) Өнгөрсөн удаа бид, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн талаар, мөн тэдгээрт зориулж хууль ба зарчмуудыг хэрхэн тогтоосон талаар голчлон ярилцсан. Ийм хууль, ийм зарчмуудын дор бүх зүйл хүнтэй хамт амьдарч, үхдэг бөгөөд Бурханы ноёрхол дор, Бурханы нүдэнд хүнтэй хамт зэрэгцэн оршдог. Бид эхлээд Бурхан бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлийн өсөлтийн хууль, түүнчлэн тэдний өсөлтийн тойрог зам, хэв маягийг тогтооход Өөрийн арга барилыг ашигладаг тухай, мөн энэ газар нутагт бүх зүйлийн амьдрах арга замыг Тэр бас тогтоож, тэднийг өсгөн үржүүлж, бие биеэс нь хамааруулж оршин тогтнуулсаар ирсэн тухай ярилцсан. Ийм арга маяг ба хуулиуд байснаар бүх зүйл энэ газар нутаг дээр амжилттай, амар тайван оршиж, өсөж чадна. Ийм орчинтой байснаар л хүн тогтвортой гэр орон, амьдрах орчинтой болж, Бурханы удирдамж дор цаашид хөгжин урагшилж, хөгжин урагшилж чадна.

Өнгөрсөн удаа бид Бурхан бүх зүйлийг хангадаг тухай үндсэн ухагдахууныг хэлэлцсэн. Бурхан эхлээд бүх зүйлийг энэ маягаар хангадаг болохоор бүх зүйл хүн төрөлхтний төлөө оршиж, амьдардаг. Өөрөөр хэлбэл, ийм орчин нь Бурханы тогтоосон хуулиудаас болж оршдог. Бурхан эдгээр хуулийг тогтоон барьж, удирддаг болохоор л одоогийн амьдрах орчин нь хүн төрөлхтөнд байдаг билээ. Өнгөрсөн удаа бидний ярилцсан зүйл бол өмнө нь бидний ярьсан Бурханы талаарх мэдлэгийн нэг том үсрэлт юм. Ийм үсрэлт яагаад оршдог вэ? Яагаад гэвэл, урьд нь бид Бурханыг мэдэж авах тухай ярилцах үедээ Бурхан хүн төрөлхтнийг аварч, удирдаж байгаа—өөрөөр хэлбэл, Бурханы сонгосон хүмүүсийн хүрээн дотор аврах ба удирдах талаар—Бурхан, Бурханы үйл хэрэг, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох, Түүний санаа зорилго, Тэр хүнийг үнэн ба амиар хэрхэн хангадаг тухай хэлэлцсэн. Гэхдээ сүүлд ярьсан сэдэв маань ердөө Библиэр, мөн Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүсийг аврах цар хүрээн дотор хязгаарлагдахаа больсон байсан. Харин ч Бурханы Өөрийн тухай хэлэлцэхэд энэхүү цар хүрээнээс, Библиэс, мөн Өөрийн сонгосон хүмүүс дээр Бурханы хийдэг ажлын гурван үе шатны хил хязгаараас хальсан. Тиймээс Миний ярианы энэ хэсгийг сонсох үедээ та нар Бурханы талаарх мэдлэгээ Библи болон Бурханы ажлын гурван үе шатаар хязгаарлах ёсгүй. Харин харах өнцгөө нээлттэй байлгах хэрэгтэй; бүх зүйлийн дундах Бурханы үйл хэргийг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг, мөн Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн захирч, удирдаж байдгийг харах ёстой. Энэ аргаар болон энэ суурин дээр чи Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадгийг харж чадна. Энэ нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн жинхэнэ сурвалж бөгөөд энэ бол Бурханы Өөрийнх нь жинхэнэ ялгамж чанар гэдгийг ойлгох боломжийг хүн төрөлхтөнд олгодог. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, эрх мэдэл хийгээд Түүний бүх зүйл Өөрийг нь одоо дагаж байгаа хүмүүст зөвхөн чиглэдэггүй—энэ бүлэг хүмүүс та нарт төдийгүй—харин бүх зүйлд чиглэдэг билээ. Тэгвэл бүх зүйлийн цар хүрээ маш өргөн. Юм бүхнийг захирдаг Бурханы захиралтын цар хүрээг тайлбарлахын тулд Би “бүх зүйл” гэдгийг ашигладаг, учир нь Бурханы ноёрхдог зүйлс зөвхөн та нарын нүдээрээ харж чадах зүйлс төдийгүй, харин бүх хүний харж чаддаг материаллаг ертөнц, түүнчлэн материаллаг ертөнцийн гаднах, хүний нүдэнд үл үзэгдэгч өөр ертөнцийг багтаадаг ба цаашлаад, хүн төрөлхтний одоогийн оршдог газрын гаднах сансар огторгуй, гараг эрхсийг багтаадаг. Энэ бол Бурханы бүх зүйлийг захирдаг хүрээ юм. Бүх зүйлийг захирах Бурханы ноёрхлын хүрээ маш өргөн. Та нарын хувьд юу ойлгож, юу харах ёстой, мөн юунаас мэдлэг олж авах ёстой нь хүн нэг бүрийн ойлгож, харж, тодорхой мэдэх шаардлагатай, мэдэх ёстой зүйл юм. Хэдийгээр энэхүү “бүх зүйлийн” цар хүрээ маш өргөн ч гэсэн та нарын харж чадахгүй, эсвэл хүрч чадахгүй цар хүрээний талаар Би та нарт ярихгүй. Би зөвхөн хүмүүсийн хүрч, ойлгож, ухан мэдэж чадах цар хүрээний талаар ярина, тэгэхээр хүн бүр “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг мэдэрч чадах юм. Тэгснээр та нарт Миний ярьсан зүйл дэмий хоосон үг болохгүй.

Өнгөрсөн удаа “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэдэг сэдвийн талаар та нарт энгийн ерөнхий тойм өгөхийн тулд бид түүх өгүүлэх арга хэрэглэсэн, тэгснээр та нар Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадаг тухай үндсэн ойлголттой болж чадна. Энэ үндсэн ойлголтыг та нарт суулгахын зорилго юу вэ? Энэ нь, Библи болон Өөрийн ажлын гурван үе шатнаас гадуур, хүний харж, хүрч чадахгүй бүр ч их ажлыг Бурхан бас хийж байгааг та нарт мэдэгдэхийн төлөө байдаг. Ийм ажлыг Бурхан биечлэн гүйцэтгэж байгаа билээ. Хэрвээ Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлаас гадуурх энэ ажилгүйгээр, гагцхүү Өөрийн сонгосон хүмүүсийг л урагш хөтөлж байсан бол та бүгдийг багтаасан энэ хүн төрөлхтний хувьд үргэлжлүүлэн урагшлахад тун хэцүү байх байсан бөгөөд энэ хүмүүс болон энэ дэлхий ертөнц үргэлжлүүлэн хөгжиж чадахгүй байх байв. Энэ нь өнөөдөр та нартай ярилцаж байгаа “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” хэмээх хэллэгийн чухал ач холбогдол юм.

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин

Бид “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” хэмээх хэллэгт холбоотой олон сэдэв, агуулгыг хэлэлцсэн, гэхдээ Бурхан та нарыг Өөрийн үгээр хангаж, та нар дээр Өөрийн гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг явуулахаас гадна хүн төрөлхтөнд ямар зүйлс хүртээдгийг та нар зүрх сэтгэл дотроо мэддэг үү? Зарим хүн “Бурхан надад нигүүлсэл, ерөөл хүртээдэг ба сахилгажуулалт, тайтгарал, халамж, хамгаалалтыг боломжит бүх аргаар өгдөг” гэж хэлж магад. Өөр хүмүүс “Бурхан надад өдөр тутмын хоол, унд хайрладаг” гэж байхад зарим нь “Бурхан надад бүхнийг хүртээдэг” гэж ч хэлнэ. Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа харилцдаг эдгээр зүйлийн хувьд, өөрсдийн махан биеийн амьдралын туршлагатай холбоотой зарим нэгэн хариулт та бүхэнд байж болох юм. Бурхан хүн нэг бүрд олон зүйлийг өгдөг, гэхдээ энд бидний ярилцаж байгаа зүйл хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээний хүрээнд зөвхөн хязгаарлагдахгүй, харин цааш лавшруулж харах боломжийг та нарт олгодог. Макро өнцгөөс авч үзвэл Бурхан нэгэнт бүх зүйлийн амийн эх сурвалж тул бүх зүйлийн амийг хэрхэн тэтгэдэг вэ? Өөрөөр хэлбэл, Бүх зүйлийг цаашид оршин тогтнуулахын тулд тэдний оршин тогтнолыг тэтгэж, оршин тогтнолын хуулийг нь тогтоохын тулд Бурхан бүх зүйлд юу авчирдаг вэ? Энэ бол бидний өнөөдрийн хэлэлцэж байгаа зүйлийн гол зүйл юм. Та нар Миний хэлснийг ойлгож байна уу? Энэ сэдэв та нарт тийм ч танил биш байж магад, гэхдээ Би хэт гүн гүнзгий сургаал номлолын талаар ярихгүй. Та бүхнийг сонссоны дараа Би ойлгуулах гэж хичээнэ. Та нар дарамттай гэж бодох хэрэггүй—анхааралтай сонсоход л болно. Гэхдээ, Би үүнийг дахиад жаахан онцлох ёстой: Би ямар сэдвээр ярьж байгаа билээ? Надад хэлээч. (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Тэгвэл Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадаг вэ? Тэр бүх зүйлийг юугаар хангадаг болохоор “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэж хэлдэг вэ? Та нарт энэ тухай ойлголт, төсөөлөл байна уу? Миний ярьж байгаа энэ сэдэв та нарын зүрх сэтгэл, оюун ухаанд үндсэндээ огт байхгүй юм шиг байна. Гэхдээ та нар энэ сэдэв болон Миний ярих гэж байгаа зүйлсийг аливаа мэдлэгтэй холбож, эсвэл хүний ямар нэг соёл юм уу судалгаатай нэгтгэлгүйгээр Бурханы үйл хэрэгтэй холбож чадна гэдэгт Би найдаж байна. Би зөвхөн Бурхан болон Бурханы Өөрийн талаар ярьж байна. Энэ бол та нарт өгөх Миний зөвлөгөө юм. Та нар ойлгосон, тийм үү?

Бурхан хүн төрөлхтөнд олон зүйл хайрласан. Би хүмүүсийн харж чадах зүйл, өөрөөр хэлбэл, тэдний мэдэрч чадах зүйлийн тухай ярьж яриагаа эхэлье. Эдгээр нь хүмүүсийн дотроо ойлгож, хүлээн зөвшөөрч чадах зүйлс юм. Иймд Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангасан талаар хэлэлцэхдээ материаллаг ертөнцөөс эхэлцгээе.

1. Агаар

Эхлээд Бурхан хүнийг амьсгалаг гэж агаарыг бүтээсэн. Энэ агаар нь хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хүрэлцдэг зүйл биш гэж үү? Энэ агаар нь хором бүрд, унтаж байхдаа ч гэсэн хүмүүсийн салж болшгүй зүйл юм. Бурханы бүтээсэн агаар бол хүн төрөлхтөнд асар чухал: Энэ нь амьсгалж, амьд үлдэхэд заавал байх ёстой зүйл юм. Зөвхөн мэдрэгдэх атлаа үл үзэгдэх энэ бодис нь бүх зүйлд Бурханы өгсөн хамгийн анхны бэлэг байсан юм. Агаарыг бүтээснийхээ дараа Бурхан зүгээр л явахад бэлдсэн үү? Агаарыг бүтээчхээд Бурхан агаарын нягтшилыг анхаарч үзсэн үү? Бурхан агаарын агууламжийг анхаарч үзсэн үү? (Тэгсэн.) Бурхан агаарыг бүтээж байхдаа юу бодож байсан бэ? Бурхан яагаад агаарыг бүтээсэн бэ, мөн үүнийг бүтээсэн зорилго нь юу вэ? Хүмүүст агаар хэрэгтэй, тэд амьсгалах хэрэгтэй. Юуны өмнө агаарын нягтшил хүний уушгинд тохирох хэрэгтэй. Агаарын нягтшилыг мэддэг хүн байна уу? Энэ нь хүмүүсийн мэдэх хэрэгтэй зүйл биш; үүнийг мэдэх хэрэг байхгүй. Бидэнд агаарын нягтшилтай холбоотой яг таг тоо хэмжээ хэрэггүй бөгөөд ерөнхий ойлголттой байхад л болно. Бурхан, хүний уушги амьсгалахад хамгийн тохиромжтой нягтшил бүхий агаарыг бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүст таатай бөгөөд амьсгалахад биед нь хор хөнөөл учруулахгүй. Энэ бол агаарын нягтшилын тухай хэллэг юм. Дараа нь бид агаарын агууламжийн талаар ярина. Юун түрүүнд агаарын агууламж хүмүүст хоргүй, тиймээс уушги, бие махбодыг гэмтээхгүй. Бурхан энэ бүхнийг харгалзан үзэх хэрэгтэй байсан. Хүний амьсгалах агаар саадгүй орж, гарч байх хэрэгтэй, мөн амьсгал авсны дараа агаарын агууламж ба хэмжээ нь цус, түүнчлэн уушги ба биед буй хэрэглэгдсэн хий зохих ёсоор бодисын солилцоонд орохуйц байх, мөн тэр агаар ямар ч хортой бүрэлдэхүүн хэсгийг агуулах ёсгүй гэдгийг Бурхан харгалзан үзэх ёстой байлаа. Энэ хоёр стандарттай холбогдуулан, Би та нарыг баахан мэдээллээр булах гээгүй, харин Бурхан, юм бүхнийг бүтээхдээ Өөрийн гэсэн бодолтой байсан нь юм бүхэн нь хамгийн сайн байсан гэдгийг хүнд мэдэгдэх гэсэн юм. Түүнээс гадна, агаар дахь тоосны хэмжээ, газар дээрх тоос, элс, шороо, түүнчлэн тэнгэрээс унах тоосны хэмжээний тухайд гэвэл, Бурхан эдгээр зүйлийн талаар ч бас төлөвлөгөөтэй—эдгээр зүйлийг арилгах, шийдэх арга замтай байсан. Тоос байдаг ч гэсэн Бурхан, тоос нь бие махбод, хүний амьсгалд хор хөнөөл учруулахгүй бөгөөд тоосны хэсгүүд нь бие махбодод аюулгүй байх хэмжээтэйгээр хийсэн. Бурхан агаарыг бүтээсэн нь учир битүүлэг байгаагүй гэж үү? Энэ нь амнаасаа жаахан агаар үлээхтэй л адил энгийн байсан уу? (Үгүй.) Түүний бүтээсэн хамгийн энгийн зүйлсэд ч Бурханы нууц, Түүний оюун санаа, Түүний бодол болон Түүний мэргэн ухаан цөм илэрхий байдаг. Бурхан бодитой биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл, эгэл зүйлийг бүтээхдээ ч Бурхан хүн төрөлхтнийг бодож байсан юм. Юуны өмнө, хүний амьсгалдаг агаар цэвэр, агууламж нь хүн амьсгалахад зохимжтой, хоргүй, хүнд хор хөнөөл учруулдаггүй бөгөөд нягтшил нь хүн амьсгалахад тохирсон байдаг. Хүмүүсийн амьсгалдаг энэ агаар тэдний биед, тэдний махбодод заавал байх ёстой зүйл юм. Иймд хүмүүс саадгүй, санаа зоволгүйгээр чөлөөтэй амьсгалж болно. Тэд хэвийн амьсгалж болно. Агаар бол Бурханы эхлээд бүтээсэн зүйл бөгөөд хүн амьсгалахад зайлшгүй чухал билээ.

2. Температур

Хоёр дахь зүйл нь температур юм. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн оршин тогтноход зохимжтой орчинд байх ёстой зүйл билээ. Хэрвээ температур хэт өндөр буюу Цельсийн 40 хэмээс дээш бол хүмүүсийн эрч хүчийг бүр ихээр шавхахгүй гэж үү? Хүмүүс амьдрахад тун зүдэргээтэй байх байсан биш үү? Хэрэв температур хэт доогуур, Цельсийн хасах 40 хэм хүрвэл яах вэ? Хүмүүс үүнийг ч бас тэвчиж чадахгүй. Тиймээс Бурхан энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэндээ маш нарийн хандсан юм. Хүний биеийн дасан зохицож чадах температурын хэлбэлзлийн хязгаар ерөнхийдөө Цельсийн хасах 30 хэмээс Цельсийн 40 хэм байдаг. Энэ бол хойд зүгээс өмнө зүг хүртэлх температурын үндсэн хязгаар юм. Хүйтэн бүсэд температур Цельсийн хасах тавиас жаран хэм орчим хүрдэг. Ийм бүсэд хүн амьдрахыг Бурхан зөвшөөрдөггүй. Яагаад ийм хүйтэн бүсүүд байдаг вэ? Үүнд Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилго оршдог. Тэр чамайг тийм газруудын ойр очихыг зөвшөөрдөггүй. Бурхан хэт хүйтэн болон хэт халуун газрыг хамгаалдаг бөгөөд тэнд хүнийг амьдруулахаар бэлдээгүй гэсэн үг юм. Үүнийг хүн төрөлхтөнд зориулаагүй. Яагаад Тэр ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ тэнд хүн амьдарч, оршин суухыг зөвшөөрөхгүй юм бол Бурхан тэдгээрийг яах гэж бүтээсэн юм бэ? Бурханы мэргэн ухаан энд оршдог. Өөрөөр хэлбэл, хүний оршин тогтнох орчны үндсэн температурыг Бурхан мөн л зохистойгоор тохируулдаг. Энд ч бас хууль бий. Бурхан ийм температурыг тогтоон барихад туслах, энэ температурыг хянах зарим зүйлийг бүтээсэн. Энэ температурыг тогтоон барихад ямар зүйл ашигладаг вэ? Юуны өмнө, нар хүмүүст дулааныг авчирдаг боловч хэтэрхий халуун бол хүмүүс тэвчиж чадах уу? Наранд ойртож зүрхлэх хүн бий юу? Наранд ойр очиж чадах ямар нэгэн хэрэгсэл газар дээр бий юу? (Үгүй.) Яагаад чадахгүй вэ? Хэтэрхий халуун. Наранд ойртохоор хайлна. Тиймээс Бурхан, хүн төрөлхтнөөс алслагдах нарны зайг тодорхой бодолцсон юм; Тэр тодорхой ажил хийсэн. Бурханд энэ зайн стандарт бий. Мөн дэлхийн Өмнөд ба Хойд туйл гэж бий. Тэнд дан мөсөн гол байдаг. Хүн төрөлхтөн мөсөн гол дээр амьдарч чадах уу? Энэ нь хүн амьдрахад тохиромжтой юу? (Үгүй.) Үгүй, иймээс хүмүүс тийшээ явахгүй. Хүмүүс Хойд ба Өмнөд туйл руу явдаггүй болохоор мөсөн гол хэвээр хадгалагдаж, температурыг хянах үүргээ гүйцэтгэж чадна. Ойлгов уу? Хэрвээ Хойд ба Өмнөд туйл гэж байхгүй, нар газар дэлхийг үргэлж ээгээд байвал газар дээрх бүх хүн халуунаас болж үхнэ. Бурхан хүний оршин тогтноход тохиромжтой температурыг хянах гэж энэ хоёр зүйлийг л ашигладаг уу? Үгүй, янз бүрийн амьд зүйлс, тухайлбал хээр талын өвс ногоо, ойн янз бүрийн мод, бүх төрлийн ургамал бий. Тэд нарны халууныг шингээн авч, үүний зэрэгцээ нарны дулааны эрчим хүчийг хүн амьдрах температур болгон тохируулж нийлэгжүүлдэг. Мөн гол мөрөн, нуур гэх мэт усны эх сурвалж байдаг. Гол мөрөн, нуурын гадаргын талбай нь хэн нэгний шийдэж чадах зүйл биш. Газар дэлхий дээр хэр их ус байх, ус хаашаа урсах, урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хэн ч хянаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан л мэднэ. Газар доорх ус болон хүмүүсийн харж чадах газар дээрх гол мөрөн, нуур зэрэг усны эдгээр янз бүрийн эх сурвалж нь хүний амьдрах температурыг мөн зохицуулж чаддаг. Түүнчлэн уулс, тал, хавцал, намгархаг газар гээд бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бий; эдгээр янз бүрийн газар зүйн тогтоц, мөн тэдгээрийн гадаргын талбай болон цар хүрээ нь бүгд температурыг зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, хэрвээ энэ уул 100 километрийн радиустай бол энэ 100 километр нь 100 километрийн нөлөөтэй байна. Бурхан, ийм уул, хавцал хэр олныг газар дээр бүтээсэн тухайд гэвэл, энэ нь Бурханы сайтар бодсон зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл болгоны оршин тогтнолын ард нэг түүх байдаг бөгөөд энэ нь бас Бурханы мэргэн ухаан, төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл, ой мод, бүх төрлийн ургамал ногоо—тэдгээрийн ургадаг гадаргын талбай болон цар хүрээг ямар ч хүн хянаж чадахгүй, мөн эдгээр зүйлийн талаар ямар ч хүн шийдвэр гаргадаггүй. Тэдгээр нь хэр их ус шингээх, нарнаас хэр их дулааны эрчим хүч авах зэргийг бас ямар ч хүн хянаж чадахгүй. Энэ бүхэн нь, бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы төлөвлөсөн зүйлийн цар хүрээнд байдаг.

Бурхан бүх талаар хянуур төлөвлөн, анхаарч зохицуулсны ачаар л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тиймээс хүний нүдээрээ хардаг нар гэх мэт юм бүхэн, хүмүүсийн байнга сонсдог Хойд ба Өмнөд туйл, түүнчлэн газар дээр, доор болон усанд оршдог янз бүрийн амьд зүйл, ойн ба бусад төрлийн ургамал ногоо нь гадаргын талбай, мөн усны эх сурвалж, янз бүрийн ус, хэр их далайн ус ба цэвэр ус байх, түүнчлэн, газар зүйн өөр өөр орчин гэсэн зүйлийг ашиглаад Бурхан хүний амьдрах хэвийн температурыг тогтоон барьдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан ийм их анхаарал халамж тавьсан учраас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг. Энэ нь хэт халуун, эсвэл хэт хүйтэн байж болохгүй: Хүний биеийн дасан зохицож чадах температураас хэтэрсэн дэндүү халуун газруудыг Бурхан чамд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт доогуур, хэт хүйтэн газрууд; хүрч ирмэгц нь хүнийг ярьж чадахгүй болгож, тархи нь царцаж, бодож сэтгэж чадахгүй болж, амьсгалах аргагүй болтол нь хөлдөөх ийм газруудыг Бурхан бас хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдээгүй. Хүн ямар нэг судалгаа явуулахыг хүсэх, шинийг санаачлахыг хүсэх, эсвэл ийм хязгаарлалтыг эвдэхийг хүсэх нь хамаагүй—хүмүүс юу бодох нь хамаагүй, тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээ ч давж чадахгүй. Хүний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр хязгаараас тэд хэзээ ч салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн ба ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Харин хүмүүс өөрсдөө мэддэггүй. Яагаад Би хүмүүс мэддэггүй гэж хэлдэг вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйл хийсэн бэ? Хойд ба Өмнөд туйлтай үзэлцэхийг үргэлж хүсдэг нэлээд олон хүн байгаагүй гэж үү? Тэд тэнд очиж, газар нутаг эзэлж, улмаар суурьшин хөгжүүлж болно гэж үргэлж хүсдэг. Энэ нь өөрийгөө хорлох үйлдэл биш гэж үү? Чи Хойд ба Өмнөд туйлыг бүхэлд нь судалсан гэж үзье. Гэхдээ чи тийм температурт дасан зохицож, тэнд амьдарч чадаад Хойд ба Өмнөд туйлын амьдрах орчныг “сайжрууллаа” ч гэсэн, энэ нь хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тус болох уу? Хойд ба Өмнөд туйлын бүх мөс хайлбал чи баярлах уу? Энэ бол ухаан санаанд багташгүй зүйл. Энэ бол утгагүй үйлдэл. Хүн төрөлхтөнд амьдрах орчин бий, гэхдээ тэд зүгээр л чимээгүй, ухамсартайгаар тэнд байж чаддаггүй, харин амьд үлдэж чадахааргүй газрууд руу явах хэрэгтэй байдаг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйддаг. Тэд хэтэрхий их ерөөл эдэлсэн. Үүнээс гадна, хүн төрөлхтөн энэхүү энгийн амьдрах орчноо нэлээд их устгасан, иймээс тэд илүү их сүйтгэх гэж, эсвэл ямар ч юм “үйл хэрэгт” оролцох гэж, тэгээд нэг маягийн “анхдагч” болох гэж Хойд ба Өмнөд туйл руу бас явдаг байх л даа. Энэ тэнэг хэрэг биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл, энэ хүн төрөлхтөн өөрсдийн өвөг дээдэс Сатаны удирдлага дор утгагүй зүйлсийг ар араас нь үргэлжлүүлэн хийж, хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй, дур зоргоороо устгасаар байна. Энэ бол Сатаны хийсэн зүйл юм. Цаашлаад газар дээрх хүн төрөлхтний оршин тогтнол бага зэрэг аюулд орсныг хараад нэлээд олон хүн саран дээр очиж суух арга замыг олж, тэнд амьдарч болох эсэхийг шалган гарц хайхыг хүсдэг. Эцсийн эцэст, саран дээр хүчилтөрөгч байхгүй. Хүмүүс хүчилтөрөгчгүйгээр амьд үлдэж чадах уу? Саранд хүчилтөрөгч байхгүй тул энэ нь хүний байж чадах газар биш, гэсэн ч хүн тийш очихыг хүссээр байдаг. Энэ юу вэ? Энэ нь өөрийгөө хорлох явдал, тийм үү? Энэ нь агааргүй газар бөгөөд температур нь хүн амьдрахад тохиромжгүй, иймээс Бурхан үүнийг хүнд зориулж бэлдээгүй.

Бидний дөнгөж сая ярьсан температур бол өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүсийн харилцдаг зүйл юм. “Цаг агаар өнөөдөр тун сайхан, Цельсийн 23 хэм байна. Цаг агаар сайхан, тэнгэр цэлмэг, агаар цэнгэг байна. Цэнгэг агаараар амьсгал. Нар гийж байна. Нарны гэрэлд суниа. Санаа сэтгэл сайхан байна!” Эсвэл “Өнөөдөр цаг агаар маш хүйтэн байна. Гараа гаргавал тэр даруй хөлдөнө. Тэсгим хүйтэн байна, иймээс гадаа битгий удаарай. Хурдал, буцаад ир, битгий хөлдчихөөрэй!” Температур бол бүх хүний бие мэдэрч чадах зүйл, гэвч энэ температур яаж бий болсон, эсвэл хүн амьдрахад тохиромжтой энэ температурыг хэн хариуцаж, хянадаг талаар хэн ч боддоггүй. Энэ бол бидний одоо мэдэж авах ёстой зүйл юм. Үүнд Бурханы мэргэн ухаан байна уу? Үүнд Бурханы үйл хэрэг бий юу? (Тийм.) Бурхан, хүн амьдрахад тохирох температур бүхий орчныг бүтээснийг авч үзвэл, энэ нь бүх зүйлийг хангадаг Бурханы арга замуудын нэг мөн үү? (Тийм ээ.) Мөн.

3. Дуу чимээ

Гурав дахь зүйл нь юу вэ? Энэ нь бас хүний хэвийн амьдрах орчинд байх ёстой зүйл юм. Энэ нь бас бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы шийдвэрлэх ёстой болсон зүйл юм. Энэ нь Бурханд, мөн хүн бүхэнд нэн чухал зүйл юм. Хэрвээ Бурхан үүнийг зохицуулаагүй байсан бол энэ нь хүн төрөлхтний амьдралд маш том саад бартаа болох байв. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь хүний бие болон амьдралд тун их нөлөө үзүүлэх байсан ба ийм орчинд хүн төрөлхтөн оршин тогтнож чадахгүйд хүрэх байсан юм. Ийм орчинд бүх амьд зүйл амьд үлдэж чадахгүй гэж хэлж бас болно. Тэгэхээр энэ зүйл юу вэ? Энэ бол дуу чимээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба бүх зүйл Бурханы гарт амьдардаг. Бурханы нүдэнд, бүх зүйл хөдөлж, амьдарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл нэг бүрийн оршин тогтнолд үнэ цэн, утга учир байдаг. Тэдний бүгдийнх нь оршин тогтнолын ард зайлшгүй хэрэгцээ бий гэсэн үг юм. Бурханы нүдээр юм бүхэн амьтай байдаг; тэд нэгэнт бүгд амьтай агаад хөдөлж байгаа болохоор дуу чимээ гаргана. Жишээ нь, дэлхий байнга эргэж байна, нар байнга эргэж байна, сар ч бас байнга эргэж байна. Бүх зүйлийн үржил, хөгжил болон хөдөлгөөнөөс дуу чимээ байнга гарч байгаа. Газар дээрх зүйлс байнга өсөн үржиж, хөгжиж, хөдөлж байна. Жишээлбэл, уулсын суурь хөдөлж, нүүж байхад далай тэнгисийн гүнд орших амьд зүйлс цөм нүүн шилжиж, сэлж байдаг. Эдгээр амьд зүйл, Бурханы нүдэн дэх бүх зүйл бүгд тасралтгүй, хэвийн, тогтмол хөдөлгөөнд байдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр эдгээр зүйлийн нууцхан үржил, хөгжил, хөдөлгөөн юу авчрах вэ? Хүчирхэг дуу чимээ. Дэлхийгээс гадна төрөл бүрийн гараг ч бас байнга хөдөлгөөнд байдаг бөгөөд эдгээр гараг дээрх амьд зүйлс, организмууд мөн байнга үржиж, хөгжин хөдөлгөөнд байдаг. Өөрөөр хэлбэл, амьтай, амьгүй бүх зүйл Бурханы нүдэнд байнга урагшлан хөдөлж байдаг ба үүний зэрэгцээ бас дуу чимээ гаргаж байдаг. Бурхан эдгээр дуу чимээг бас шийдвэрлэсэн юм. Яагаад эдгээр дуу чимээг шийдвэрлэх болсон шалтгааныг та нар мэдэх ёстой, тийм үү? Нисэх онгоцонд ойртох үед чинь онгоцны нүргээнтэй дуу чимээ чамд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр чих чинь дүлийрнэ. Чиний зүрх үүнийг тэсэж чадах уу? Зүрх муутай зарим нь үүнийг тэсэж чадахгүй. Мэдээж, хэрвээ хэт удаан үргэлжилбэл зүрх сайтай хүмүүс ч үүнийг тэсэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, чих ч бай, зүрх ч бай, хүний биед үзүүлэх дуу чимээний нөлөөлөл нь хүн нэг бүрд тун их бөгөөд эдгээр дуу чимээ хэт чанга бол хүмүүст хор хөнөөл учруулна. Тиймээс бүх зүйлийг бүтээх үедээ болон тэдгээр нь хэвийн ажиллаж эхэлсний дараа Бурхан эдгээр дуу чимээг—хөдөлгөөнд буй бүх зүйлийн дуу чимээг зохих ёсоор шийдвэрлэсэн юм. Энэ нь бас хүн төрөлхтөнд зориулсан орчныг бүтээх үедээ Бурханы заавал анхаарах зүйлсийн нэг байсан билээ.

Юун түрүүнд, дэлхийн гадаргаас агаар мандал хүртэлх өндөр нь дуу чимээнд нөлөөлнө. Түүнчлэн хөрсөн дэх хоосон орон зайн хэмжээ бас дуу чимээг шийдвэрлэж, үүнд нөлөөлнө. Тэгээд дуу чимээнд нөлөөлөх янз бүрийн газар зүйн орчны уулзвар бас бий. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан зарим дуу чимээнээс салах тодорхой аргуудыг ашигладаг ба ингэснээр хүмүүсийн чих болон зүрх тэсвэрлэж чадах орчинд хүмүүс амьд үлдэж чадах юм. Эс бөгөөс хүн төрөлхтний оршин тогтнолд дуу чимээ асар их саад учруулна; мөн тэдний амьдралд ноцтой бэрхшээл учруулна. Энэ нь тэдний хувьд том асуудал болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан газар, агаар мандал, янз бүрийн газар зүйн орчныг бүтээхдээ маш нарийн хандсан. Энэ бүхэнд Бурханы мэргэн ухаан агуулагддаг. Хүн төрөлхтөн үүнийг дэндүү нарийн ойлгох шаардлагагүй. Тэд Бурханы үйл хэрэг энд багтсан гэдгийг л мэдэх хэрэгтэй. Одоо та нар Надад хэлээч, Бурханы хийсэн энэ ажил шаардлагатай байсан уу? Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон тэдний хэвийн амьдралыг хадгалахын тулд дуу чимээг маш чамбай зохион байгуулсан нь чухал байсан уу? (Тийм.) Хэрвээ энэхүү ажил чухал байсан бол энэ өнцгөөс, Бурхан бүх зүйлийг хангахын тулд ийм арга хэрэглэсэн гэж хэлж болох уу? Бурхан хүн төрөлхтнийг ийм нам гүм орчноор хангаж, үүнийг бүтээсэн, ингэснээр хүний бие ийм орчинд тун хэвийн байдлаар, ямар ч хөндлөнгийн оролцоогүйгээр амьдарч чадна, ингэснээр хүн төрөлхтөн хэвийн оршин байж, амьдарч чадна. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хангадаг Бурханы арга замын нэг мөн үү? Бурханы хийсэн энэ зүйл маш чухал байсан уу? (Тийм.) Энэ маш чухал байсан. Тэгэхээр та нар үүнийг хэрхэн ойлгож байна вэ? Хэдийгээр та нар үүнийг Бурханы үйл хэрэг байсан гэж мэдэрч чадахгүй, мөн Бурхан тухайн үед үүнийг хэрхэн хийснийг мэдэхгүй ч гэсэн, Бурхан энэ зүйлийг хийх нь шаардлагатай байсныг та нар мэдэрч байна уу? Та нар үүнд шингэсэн Бурханы мэргэн ухаан, чин сэтгэлийн хүчин чармайлтыг мэдэрч чадаж байна уу? (Тийм.) Зүгээр л үүнийг мэдэрч чаддаг байхад болно. Энэ хангалттай. Хүмүүсийн мэдэрч, харж чаддаггүй олон зүйлийг Бурхан бүх зүйлийн дунд хийсэн. Би үүнийг энд дурдаж байгаагийн зорилго бол та нарыг ердөө л Бурханы үйл хэргийн тухай зарим мэдээллээр хангах, тэгснээр та нар Бурханыг мэдэж чаддаг болох явдал юм. Бурханыг илүү сайн мэдэж, ойлгоход эдгээр сэжүүр та нарт тусалж чадна.

4. Гэрэл

Дөрөв дэх зүйл нь хүмүүсийн нүдтэй холбоотой—тэр нь гэрэл юм. Энэ ч бас маш чухал. Чи тод гэрэл харж, уг гэрлийн гялбаа тодорхой нэг хэмжээнд хүрэхэд нүд чинь сохроно. Эцсийн эцэст хүний нүд бол махан биеийн нүд, үүнийг ямар ч зүйл гэмтээж чадахгүй юм биш. Нар луу шууд ширтэж зүрхлэх хүн бий юу? Зарим хүн оролдож үзсэн. Чи нарны шил зүүгээд харж чадна, тийм үү? Үүнд багаж хэрэгслийн тусламж хэрэгтэй. Хүний нүд багаж хэрэгсэлгүйгээр нар луу шууд эгцэлж харах чадваргүй. Гэхдээ Бурхан хүн төрөлхтөнд гэрэл гэгээ авчрахын тулд нарыг бүтээсэн бөгөөд Тэр бас энэ гэрлийг чадварлаг шийдвэрлэсэн. Бурхан нарыг бүтээснийхээ дараа зүгээр нэг орхиж, үл тоосон юм биш. “Хүний нүд үүнийг тэсвэрлэж чадахгүй нь хамаа алга!” Бурхан юмыг ингэж хийдэггүй. Тэрээр аливаа зүйлсийг маш нарийн хийдэг ба бүхий л талыг харгалзан үздэг. Бурхан хүн төрөлхтөнд харах нүд заяасан боловч тэдний харж чадах гэрлийн хязгаарыг бас бэлтгэсэн юм. Хангалттай гэрэл байхгүй бол болохгүй. Хэрвээ хүмүүс нүднийхээ өмнө барьсан гараа ч харж чадахааргүй харанхуй бол тэдний нүд чиг үүргээ алдаж, хэрэгцээгүй болно. Хэтэрхий тод гэрэлтэй газар хүний нүдэнд тэвчишгүй байх бөгөөд юу ч харж чадахгүй. Иймээс хүн төрөлхтний амьдарч буй орчинд Бурхан, хүний нүдэнд тохиромжтой хэмжээний гэрэл өгсөн. Энэ гэрэл хүмүүсийн нүдийг өвтгөж, гэмтээхгүй. Түүнчлэн энэ нь хүмүүсийн нүдний чиг үүргийг алдагдуулахгүй. Ийм учраас Бурхан нар болон дэлхийн эргэн тойронд үүл нэмсэн бөгөөд мөн хүмүүсийн нүд, эсвэл арьсыг гэмтээж болох гэрлийг агаарын нягтшил ер нь шүүж чаддаг. Энэ нь харилцан уялдаатай. Цаашилбал, Бурханы бүтээсэн газар дэлхийн өнгө нарны гэрэл болон бүх төрлийн гэрлийг мөн ойлгодог бөгөөд хүний нүдийг тавгүйтүүлдэг гэрлийн гялбааны тэр хэсгийг арилгадаг. Ингэснээр хүмүүс гадуур явж, амьдрал ахуйгаа амжуулахдаа байнга тас хар шил зүүх шаардлагагүй юм. Энгийн нөхцөлд хүний нүд харааныхаа цар хүрээнд юм харж чаддаг ба гэрэл саад болохгүй. Өөрөөр хэлбэл, энэ гэрэл хэт хурц юм уу, хэт бүдэг байж болохгүй: Хэрвээ хэт бүдэг байвал хүний нүд гэмтэж, удалгүй харж чадахаа болино; хэрвээ хэт хурц байвал хүмүүсийн нүд үүнийг тэсэж чадахгүй бөгөөд 30-40 нас, эсвэл 40-50 насандаа тэдний нүд ажиллагаагүй болох болно. Өөрөөр хэлбэл, энэ гэрэл нь хүний нүдэнд тохиромжтой бөгөөд гэрлээс болж хүний нүдэнд учрах хор хөнөөлийг Бурхан янз бүрийн аргаар хамгийн бага болгожээ. Гэрэл хүний нүдэнд тустай, эсвэл халгаатай байхаас үл хамааран амьдралынхаа эцсийг хүртэл харж байх хангалттай боломж тэдний нүдэнд бий. Бурхан үүнийг сайтар бодоогүй гэж үү? Харин диавол Сатан аливааг хийхдээ эдгээрийн алийг ч, хэзээ ч хайхардаггүй. Гэрэл хэт хурц, эсвэл хэт бүдэг байдаг. Сатан юмыг ингэж хийдэг.

Бурхан харах, сонсох, амтлах, амьсгалах, мэдрэх … гээд хүний биеийн бүх талд тааруулан хүн төрөлхтний амьдралын дасан зохицох чадварыг дээд цэгт хүргэхийн тулд эдгээр зүйлийг хийсэн, ингэснээр тэд хэвийн амьдарч, цааш үргэлжлүүлж чадах юм. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтний төлөө Бурханы бүтээсэн одоогийн ийм амьдрах орчин нь тэдний оршин тогтнолд хамгийн тохиромжтой, ашигтай амьдрах орчин мөн. Зарим хүмүүс энэ нь их юм биш, бүгд тун энгийн гэж бодож магадгүй. Дуу чимээ, гэрэл, агаар нь хүмүүсийн төрөхдөө л мэдэрдэг зүйл, төрсөн мөчөөсөө л тэдний эдэлдэг зүйл. Гэхдээ тэдний эдэлж байгаа эдгээр зүйлийн цаана Бурхан юу хийсэн гэдгийг тэд мэдэж, ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр зүйлийг ойлгох, эсвэл мэдэх хэрэгтэй гэж чамд санагдаж байгаа эсэхээс үл хамааран, товчхондоо Бурхан эдгээр зүйлийг бүтээхдээ нарийн бодол, төлөвлөгөө, тодорхой санаатай байсан. Тэр хүн төрөлхтнийг зүгээр л, санаандгүй, бодож үзэлгүйгээр ийм амьдрах орчинд тавьчихаагүй. Та нар Миний ярьсан эдгээр зүйл нэг бүрийг чухал юм биш гэж бодож магад, гэхдээ Миний үзэл бодлоор бол, хүн төрөлхтөнд Бурханы өгсөн юм бүхэн хүн төрөлхтний оршин тогтнолд зайлшгүй шаардлагатай. Энд Бурханы үйл хэрэг байдаг.

5. Агаарын урсгал

Тав дахь зүйл юу вэ? Энэ зүйл хүн бүрд өдөр тутам маш их холбоотой бөгөөд энэ харилцаа маш чухал юм. Үүнгүйгээр хүний бие энэ материаллаг ертөнц дээр амьдарч чадахгүй. Энэ зүйл бол агаарын урсгал. “Агаарын урсгал” гэдэг нь бүх хүний ойлгодог үг байх. Тэгэхээр агаарын урсгал гэж юу вэ? Урсаж буй агаарыг “агаарын урсгал” гэдэг гэж хэлж болох юм. Агаарын урсгал бол хүний нүд харж чаддаггүй салхи юм. Энэ нь бас хий шилжин хөдлөх байдал мөн. Гэхдээ ямар агаарын урсгалын талаар бид энд голчлон ярьж байна вэ? Та нар Намайг хэлмэгц ойлгоно. Дэлхий эргэхдээ уулс, далай тэнгис хийгээд бүх зүйлийг тээдэг бөгөөд тийн эргэхэд хурд бий. Чи эргэлдэж байгааг нь мэдрэхгүй байлаа ч гэсэн, эргэдэг нь үнэн. Үүний эргэлт юу үүсгэдэг вэ? Чамайг гүйхэд чихэнд чинь салхи мэдрэгддэг үү? Хэрвээ чамайг гүйхэд салхи үүсэж байгаа бол дэлхий эргэх үед салхины хүч байхгүй байж яаж болох юм бэ? Дэлхий эргэх үед бүх зүйл хөдөлгөөнд оршдог. Дэлхий хөдөлгөөнд оршин, тодорхой хурдаар эргэлдэж байхад газар дээрх бүх зүйл ч бас байнга өсөн үржиж, хөгжиж байдаг. Тиймээс тодорхой хурдаар хөдлөх нь аяндаа агаарын урсгалыг бий болгоно. Агаарын урсгал гэж ийм юм. Энэ агаарын урсгал хүний биед тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх үү? Энгийн хар салхи тийм ч хүчтэй биш боловч дайрсан тохиолдолд хүмүүс хөдөлгөөнгүй зогсож чадахгүй ба салхинд алхахад хэцүү байдаг. Ганц алхахад ч төвөгтэй байдаг. Салхи маш хүчтэй, зарим хүн салхинд туугдаж, юманд тулаад, хөдөлж чаддаггүй. Энэ бол нэг төрлийн агаарын урсгалын хүн төрөлхтөнд үзүүлэх нөлөө юм. Хэрвээ газар дэлхий бүхэлдээ тал газраар дүүрэн байсан бол дэлхийн эргэлт болон бүх зүйлийн тодорхой хурдтай хөдөлгөөнөөс болж үүсэх агаарын урсгалыг тэсэхэд хүний биед туйлын хэцүү байх байлаа. Үүнийг зохицуулахад туйлын хэцүү байх байсан. Тийм байсан бол агаарын урсгал хүн төрөлхтөнд зөвхөн хор хөнөөл төдийгүй сүйрэл учруулах байлаа. Ийм орчинд хэн ч амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Тийм учраас ийм агаарын урсгалыг шийдвэрлэхийн тулд, өөр өөр орчноор дамжуулан тэдний хурд, чиглэл, хүчийг өөрчлөх замаар ийм агаарын урсгалыг сулруулахын тулд Бурхан өөр хоорондоо адилгүй газар зүйн орчныг ашигладаг. Тийм учраас хүмүүс янз бүрийн газар зүйн орчин болох уулс, уул нуруу, хээр тал, толгод, голын сав газар, хөндий, өндөрлөг газар, гол мөрнийг хардаг билээ. Бурхан энэ янз бүрийн газар зүйн орчныг ашиглан агаарын урсгалын хурд, чиглэл, хүчийг өөрчилдөг, ийм арга хэрэглэн үүнийг сааруулж, тохиромжтой салхины хурд, чиглэл, хүч болгож бууруулах буюу зохицуулдаг, ингэснээр хүмүүс хэвийн амьдрах орчинтой байж чадах юм. Ингэх шаардлагатай юу? (Тийм ээ.) Ийм зүйл хийнэ гэдэг хүмүүст хэцүү мэт санагдавч харин Бурханд бол хялбар, учир нь Бурханы нүд бүх зүйлийг ажиглаж байдаг. Хүн төрөлхтөнд тохирсон агаарын урсгал бүхий орчныг бүтээх нь Түүний хувьд хэтэрхий энгийн, хэтэрхий хялбар юм. Тиймээс Бурханы бүтээсэн ийм орчинд, бүх зүйлийн дундах юм нэг бүр зайлшгүй чухал билээ. Бүгдийнх нь оршин тогтнолд үнэ цэнэ, хэрэгцээ шаардлага бий. Гэсэн хэдий ч Сатан болон ялзарсан хүн төрөлхтөн ийм үндсэн зарчмыг ойлгодоггүй. Тэд зогсолтгүйгээр сүйтгэж, нээж, уулсыг тэгшилж хавтгайлж, хавцлыг дүүргэж, бетонон ширэнгэ бүтээх гэж тэгш газар дээр тэнгэр баганадсан барилга барихаар хоосон мөрөөдсөөр байдаг. Хүн төрөлхтөн Өөрийнх нь бэлдсэн хамгийн зохимжтой орчинд аз жаргалтай амьдарч, өсөж үржин, өдөр бүрийг баяр баясалтайгаар өнгөрүүлж чадна гэж Бурхан найддаг. Тийм учраас хүн төрөлхтний амьдрах орчныг харгалзан үзэхдээ Бурхан хэзээ ч хайнга хандаж байгаагүй. Температураас агаар, дуу чимээнээс гэрэл хүртэл Бурхан нарийн төлөвлөгөө, зохицуулалт хийсэн, ингэснээр хүн төрөлхтний бие махбод болон амьдрах орчин нь байгалийн нөхцөл байдлын ямарваа халдлагад өртөхгүй байж, харин ч хүн төрөлхтөн хэвийн амьдарч, өсөж, мөн бүх зүйлтэй эв зохицолтойгоор харилцаж, хамтран амьдарч чадах юм. Бүх зүйл болон хүн төрөлхтнийг Бурхан энэ бүхнээр хангадаг.

Хүний оршин тогтнолд хэрэгтэй энэ таван үндсэн нөхцөлийг зохицуулж байгаа байдлаас нь Бурхан хүн төрөлхтнийг хангаж байгааг харав уу? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүний оршин тогтнолын хамгийн үндсэн нөхцөл байдлыг бүтээжээ. Үүний зэрэгцээ Бурхан эдгээр зүйлийг бас удирдаж, хянаж байгаа бөгөөд хүн төрөлхтөн хэдэн мянган жилийн турш оршин тогтносны дараа, одоо ч гэсэн Бурхан тэдний амьдрах орчныг байнга өөрчлөн, амьдрал нь хэвийн явагдаж болох хамгийн сайн, хамгийн таатай амьдрах орчноор хүн төрөлхтнийг хангасаар байна. Хэдий хүртэл ингэж хангах билээ? Өөрөөр хэлбэл, Бурхан биднийг хэр удаан ийм гайхалтай орчноор хангасаар байх вэ? Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлыг бүрэн дуусгах хүртэл. Дараа нь Бурхан, хүн төрөлхтний амьдрах орчныг өөрчилнө. Үүнийгээ ижил аргаар, эсвэл өөр аргаар хийж болох юм, гэхдээ одоо хүмүүсийн үнэхээр мэдэх хэрэгтэй зүйл гэвэл, Бурхан хүн төрөлхтний хэрэгцээг хангаж, хүн төрөлхтний амьдрах орчныг удирдсаар, тэдний амьдрах орчныг тэтгэж, хамгаалж, хадгалсаар байгаа юм. Ийм орчны ачаар Бурханы сонгосон хүмүүс ингэж хэвийн амьдарч, Бурханы аврал, гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авч чаддаг билээ. Бурханы захиралтаас болж бүх зүйл оршсоор байдаг. Бурхан ийм байдлаар хангаж байгаа болохоор бүх хүн төрөлхтөн урагшилсаар байна.

Миний дөнгөж сая ярьсан энэ хэсэг та нарт ямар шинэ бодол санаа өгсөн бэ? Та нар одоо Бурхан болон хүн төрөлхтний хоорондох хамгийн том ялгааг мэдэрч байна уу? Хэн бүх зүйлийн эзэн бэ? Хүн үү? (Үгүй.) Тэгвэл Бурхан ба хүмүүсийн бүх зүйлд хандах ялгаа юу вэ? (Бурхан бүх зүйлийг захирч, зохицуулдаг байхад хүн энэ бүгдийг эдэлдэг.) Та нар үүнтэй санал нийлж байна уу? Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох хамгийн том ялгаа нь Бурхан бүх зүйлийг захирч, хангадаг. Бурхан бол бүх зүйлийн эх сурвалж, Бурхан бүх зүйлийг хангадаг байхад хүн төрөлхтөн тэдгээрийг эдэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүх зүйлд хайрласан амийг хүн хүлээн авахдаа бүх зүйлийг эдэлдэг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний үр дүнг хүн төрөлхтөн эдэлдэг, харин Бурхан бол Эзэн юм. Тэгвэл бүх зүйлийн өнцгөөс авч үзвэл, Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох ялгаа юу вэ? Бурхан бүх зүйлийн өсөлтийн зүй тогтлыг тодорхой харж, бүх зүйлийн өсөлтийн зүй тогтлыг хянаж, захирдаг. Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд, Түүний хяналтын цар хүрээн дотор байдаг боловч хүн төрөлхтөн бүх зүйлийг харж чаддаггүй. Хүн төрөлхтний хардаг зүйл хязгаарлагдмал, ердөө л тэдний нүдний өмнө байгаа зүйлээ хардаг. Хэрвээ чи энэ ууланд авирвал чиний харах зүйл энэ уул байна. Уулын нөгөө талд юу байгааг чи харж чадахгүй. Хэрвээ далайн эрэгт очвол чи далайн энэ талыг харна, харин далайн нөгөө тал ямар болохыг мэдэхгүй. Хэрвээ энэ ой модонд ирвэл эргэн тойронд чинь байгаа, нүдний чинь өмнө байгаа ургамлуудыг харахаас бус, цаашаа юу байгааг чи харж чадахгүй. Хүмүүс илүү өндөр, илүү хол, илүү гүн газруудыг харж чадахгүй. Тэд нүднийхээ өмнө, харааныхаа цар хүрээнд буй зүйлийг л хардаг. Хүмүүс жилийн дөрвөн улирлын зүй тогтлыг болон бүх зүйлийн өсөлтийн зүй тогтлыг мэддэг байлаа ч гэсэн, бүх зүйлийг удирдаж, эсвэл захирч чаддаггүй. Харин Бурхан бүх зүйлийг харахад Өөрийн биечлэн бүтээсэн машиныг харж байгаатай адил байдаг. Тэрээр бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийг нь туйлын сайн мэднэ. Үүний зарчим, зүй тогтол, хэрэгцээ юу болохыг—Бурхан энэ бүх зүйлийг тодорхой, сайн мэднэ. Тиймээс Бурхан бол Бурхан, хүн бол хүн юм! Хүн бүх зүйлийн хууль, шинжлэх ухааныг судалсаар байвч энэ нь зөвхөн хязгаарлагдмал хүрээнд байх атал харин Бурхан бүх зүйлийг хянадаг. Хүний хувьд, тэр нь хязгааргүй. Хэрвээ хүн Бурханы хийсэн өчүүхэн зүйлийг судалбал ямар ч бодит үр дүнд хүрэлгүйгээр түүнийгээ судалсаар бүх амьдралаа үрж мэднэ. Тийм учраас мэдлэг болон сурсан зүйлээ ашиглаад Бурханыг судлах аваас чи хэзээ ч Бурханыг мэдэж, ойлгож чадахгүй. Гэхдээ хэрвээ чи үнэнийг эрж хайх, Бурханыг эрж хайх замыг ашиглаж, Бурханыг мэдэх гэсэн өнцгөөс Түүнийг харах аваас нэг л өдөр Бурханы үйл хэрэг, мэргэн ухаан хаа сайгүй байгааг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд Бурханыг чухам яагаад бүх зүйлийн Эзэн, бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг бас мэдэх болно. Чи ийм мэдлэгтэй болох тусмаа Бурханыг бүх зүйлийн Эзэн гэж яагаад нэрлэдгийг улам их ойлгоно. Чамайг оролцуулаад бүх зүйл, юм бүхэн Бурханы тасралтгүй урсах хангамжийг байнга хүлээн авч байна. Энэ дэлхий, энэ хүн төрөлхтөн дунд бүх зүйлийн оршин тогтнолыг захирч, удирдан, хадгалах ийм хүч чадал ба ийм мөн чанар Бурханаас өөр хэнд ч байхгүй гэдгийг чи бас тодорхой мэдэрч чадна. Ийм ойлголтод хүрэх үедээ чи Бурхан бол чиний Бурхан гэдгийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрнө. Ийм цэгт хүрэх үед чи Бурханыг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, Түүнийг өөрийн Бурхан, өөрийн Эзэн болгоно. Ийм ойлголттой болж, амь чинь энэ цэгт ирэх үедээ чи нэгэнт Бурханыг ойлгож, Түүний зүрх сэтгэлийг мэдэж, Бурханыг зүрх сэтгэлдээ үнэн голоосоо хүлээн зөвшөөрсөн болохоор Бурхан чамайг цаашид шалгаж, шүүх юм уу чамд ямар нэгэн шаардлага тавихаа болино. Бурхан бүх зүйлийг захирдаг ба удирддаг тухай эдгээр сэдвийг ярилцахын нэг чухал шалтгаан энэ билээ. Энэ нь хүмүүст илүү их мэдлэг болон ойлголт өгөхийн тулд байдаг; чамаар зөвхөн хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж биш, харин Бурханы үйл хэргийн талаар илүү бодитой мэдлэг, ойлголтыг чамд өгөхийн төлөө байдаг.

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлдсэн өдөр тутмын хоол, унд

Бурхан дэлхийг бүтээснээс хойш хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн, хүн оршин тогтноход зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдал буюу нийт хүрээлэн буй орчны нэг хэсгийн талаар бид дөнгөж сая ярилцлаа. Бид дөнгөж сая таван зүйлийн талаар ярилцсан ба энэ таван зүйл бол нийт хүрээлэн буй орчин юм. Бидний ярилцах дараагийн зүйл нь бие махбод дахь хүн бүрийн амьдралтай нягт холбоотой зүйл билээ. Энэ нь бие махбод дахь хүний амьдралтай илүү уялдаж, илүү нийцдэг чухал нөхцөл байдал юм. Энэ зүйл бол хоол хүнс. Бурхан хүнийг бүтээж, тохиромжтой амьдрах орчинд түүнийг тавьсан. Дараа нь хүнд хүнс, ус хэрэгтэй болсон. Хүнд ийм хэрэгцээ байсан болохоор Бурхан хүнд зориулж ийм бэлтгэл хийсэн юм. Тиймээс Бурханы ажлын алхам бүр, Түүний хийдэг юм бүхэн нь зүгээр нэг хоосон үг биш, харин үнэн бодитоор хийдэг. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хоол хүнсгүй байж чадахгүй биз дээ? Хоол хүнс агаараас илүү чухал уу? Хоёулаа адилхан чухал. Тэдгээр нь хоёулаа хүн төрөлхтний оршин тогтнол болон хүний амийн үргэлжлэлийг хадгалахад шаардлагатай нөхцөл байдал, зүйлс юм. Агаар илүү чухал уу, эсвэл ус илүү чухал уу? Температур илүү чухал уу, эсвэл хоол хүнс илүү чухал уу? Тэд бүгд чухал. Хүмүүс эдгээрийн алингүйгээр ч байж чадахгүй учраас сонгож болохгүй. Энэ бол бодит асуудал бөгөөд чиний сонгож чадах зүйл биш. Чи мэдэхгүй, харин Бурхан мэддэг. Чи хоол хараад “Би хоолгүй байж чадахгүй!” гэж санагдана. Гэхдээ чамайг дөнгөж бүтээчхээд тэнд тавьсан бол чамд хоол хүнс хэрэгтэй гэдгийг чи мэдэх байсан уу? Чи мэдэхгүй байх байсан, харин Бурхан мэддэг. Чи өлсөөд, идэж болох жимс модон дээр, үр тариа газар байхыг л чамд хоол хэрэгтэй юм гэдгийг ухаарна. Чи цангаж, ус уумаар болох үедээ л чамд ус хэрэгтэй гэдгийг ухаарна. Усыг Бурхан хүнд зориулан бэлдсэн. Хоол хүнсний тухайд бол, чи өдөрт гурван удаа, хоёр удаа, эсвэл түүнээс ч олон хооллох нь хамаагүй; товчхондоо, хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хоол хүнсгүйгээр байж чадахгүй. Энэ нь хүний биеийн хэвийн амьдралыг тэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийн нэг билээ. Тэгвэл хоол хүнс үндсэндээ хаанаас гардаг вэ? Нэгдүгээрт, энэ нь хөрснөөс гардаг. Хөрсийг Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн. Хөрс нь зөвхөн мод, өвсөнд бус, янз бүрийн ургамал ургахад тохиромжтой байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бүх төрлийн үр тариа, янз бүрийн хоол хүнсний үр, түүнчлэн хүмүүс тариа тарихад тохиромжтой хөрс, газрыг бэлдсэн, тийнхүү тэдэнд хоол хүнс өгдөг. Ямар төрлийн хоол хүнс тэнд байдаг вэ? Та нар энэ талаар тодорхой мэдэж байх ёстой, тийм үү? Нэгдүгээрт, янз бүрийн төрлийн үр тариа байдаг. Үр тарианд юу багтдаг вэ? Улаан буудай, амуу тариа, шар будаа, цагаан будаа … гэх мэт хальстай үр тариа. Амуу тарианы ургац бас олон өөр төрөл зүйлд хуваагдана. Өмнөөс хойд зүг хүртэл арвай, улаан буудай, овьёос, сагаг гэх мэт олон төрлийн үр тариа бий. Өөр өөр төрөл зүйл нь өөр өөр бүс нутагт ургахад тохиромжтой. Мөн олон өөр төрлийн будаа байдаг. Өмнөдийн нутагт өөрийн гэсэн будааны төрөл зүйл байдаг бөгөөд тэдгээр нь урт, хэт цавуулаг биш болохоор өмнөдийн хүмүүст тохиромжтой байдаг. Өмнөдийн цаг агаар илүү халуун тул зууван хэлбэртэй будаа гэх мэт төрөл зүйлийг идэх хэрэгтэй. Энэ нь хэт цавуулаг байж болохгүй, эс бөгөөс тэд үүнийг идэж чадахгүй бөгөөд хоолны дуршлаа алдана. Хойд зүгийн хүмүүсийн иддэг будаа илүү цавуулаг байдаг. Хойд зүг үргэлж илүү хүйтэн байдаг тул тэд цавуулаг ихтэй будаа идэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна төрөл бүрийн шош бий. Эдгээр нь газар дээр ургадаг. Мөн төмс, амтлаг төмс, таро гэх мэт газар доор ургадаг ч бий. Төмс хойд зүгт ургадаг. Хойд зүгийн төмсний чанар тун сайн. Хүмүүст идэх үр тариа байхгүй үед өдөрт гурван удаа хооллоход нь төмс тэдний үндсэн хоол хүнс болж чаддаг. Төмс мөн хоол хүнсний хангамж байж болно. Амтлаг төмс чанарын хувьд төмс шиг сайн биш боловч хүмүүс өдөрт гурван удаа хооллохдоо хэрэглэж болно. Үр тариа олдоцгүй үед хүмүүс ходоодоо дүүргэхийн тулд амтлаг төмс хэрэглэж болно. Өмнөдийн хүмүүсийн дандаа иддэг тарог ч бас ийм маягаар хэрэглэж болох бөгөөд бас л үндсэн гол хоол байж болно. Эдгээр нь хүмүүсийн өдөр тутмын хоол хүнс, унданд шаардлагатай янз бүрийн үр тариа юм. Хүмүүс янз бүрийн үр тариа ашиглан, гоймон, мантуу, будаа, пүнтүүз хийдэг. Бурхан эдгээр янз бүрийн төрлийн үр тариаг хүн төрөлхтөнд элбэг их өгсөн. Яагаад ийм олон төрөл зүйл байна вэ? Энд Бурханы санаа зорилгыг харж болно: Нэг талаар энэ нь хойд, өмнө, зүүн, баруун зүгийн өөр өөр хөрс, уур амьсгалд тохирсон байдаг; нөгөө талаар эдгээр үр тарианы янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламж нь хүний биеийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламжид таарсан байдаг. Хүмүүс эдгээр үр тариаг идэж л өөрсдийн биед шаардагддаг янз бүрийн шим тэжээл, бүрэлдэхүүн хэсгийг хангаж чаддаг. Хойд ба өмнөдийн хоол хүнс ялгаатай хэдий боловч ялгаатай гэхээсээ илүү төстэй байдал нь их юм. Эдгээр хоол хүнс хүний биеийн энгийн хэрэгцээг хангаж, хүний биеийн хэвийн оршин тогтнолыг хадгалж байдаг билээ. Тиймээс янз бүрийн газар нутагт ургасан төрөл зүйл маш их байдгийн шалтгаан нь хүний бие махбодод тухайн хоол хүнсний өгөх шим тэжээл хэрэгтэй. Хүний биеийн хэвийн оршин тогтнох чадварыг хадгалж, хүний хэвийн амьдралтай байхын тулд хөрсөнд ургасан янз бүрийн хоол хүнснээс хангадаг зүйлс хүмүүст хэрэгтэй байдаг. Товчхондоо бол, Бурхан хүн төрөлхтөнд маш их анхаарал тавьсан. Хүмүүст Бурханы хайрласан янз бүрийн хоол хүнс нь нэгэн хэвийн биш—харин ч маш өргөн цар хүрээтэй байдаг. Хүмүүс овьёос идмээр байвал овьёос идэж болно. Зарим нь гурил идэх дургүй, будаа идэх дуртай байдаг, тэгээд будаа идэж болно. Урт, богино гээд бүх төрлийн будаа байдаг ба хүмүүс бүгдийг нь амтархан хэрэглэж болдог. Тиймээс хэрвээ хүмүүс эдгээр үр тариаг идэж—дэндүү цамаан л биш бол—шим тэжээлээр дутагдахгүй ба өтөл нас хүртлээ эрүүл амьдрах нь баталгаатай. Энэ бол хүн төрөлхтөнд хоол хүнс хайрлахдаа Бурханы санаанд байсан анхны бодол байлаа. Хүний бие эдгээр зүйлгүйгээр байж чадахгүй—энэ нь бодит байдал биш гэж үү? Хүн төрөлхтөн эдгээр бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй, харин Бурхан үүнийг аль хэдийн бэлдэж, сайтар бодсон байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж эдгээр зүйлийг аль эрт бэлтгэсэн.

Бурхан үүнээс ч ихийг хүн төрөлхтөнд өгсөн—мөн олон төрлийн хүнсний ногоо байдаг. Чи зөвхөн будаа иддэг, будаа идээд байвал шим тэжээлээр дутагдаж магадгүй. Хэрвээ чи жаахан зууш шарж бэлдвэл, эсвэл хоолтойгоо идэх салат хийвэл хүнсний ногоонд агуулагдах витамин, янз бүрийн элемент, бусад шим тэжээл нь маш хэвийн байдлаар хүний биеийн хэрэгцээг хангана. Хүмүүс хоол идээгүй үедээ жимс жимсгэнэ бас идэж болно, тийм үү? Заримдаа хүмүүст илүү их шингэн, эсвэл өөр шим тэжээл, өөр амт хэрэгтэй үед, тэрийг нь хангах жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо мөн бий. Өмнө хойд, зүүн, баруун нутагт цаг агаар болон хөрсний байдал өөр өөр байдаг болохоор тэнд мөн өөр өөр төрлийн хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ ургадаг. Өмнөдийн цаг агаар хэтэрхий халуун болохоор тэндхийн жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны дийлэнх нь хүний биеийн халуун, хүйтнийг тэнцвэржүүлж чадахуйц сэрүүн чанартай байдаг. Нөгөө талаар, хойд нутагт илүү цөөн төрлийн жимс, хүнсний ногоо байдаг ч хойд зүгийн хүмүүс идэхэд мөн л хангалттай. Гэвч сүүлийн жилүүдэд нийгмийн хөгжлөөс, нийгмийн дэвшил гэгчийн улмаас, түүнчлэн хойд, өмнөд, зүүн, барууныг холбох тээвэр, харилцаа холбоо сайжирсны улмаас хойд зүгийн хүмүүс өмнө зүгийн зарим жимс, орон нутгийн бүтээгдэхүүн, мөн хүнсний ногоог бүр бүтэн жилийн турш идэж чаддаг. Ингэснээр хүмүүс хэдийгээр амтлах мэдрэмж, материаллаг хүслээ хангаж байгаа ч, тэдний бие янз бүрийн түвшний хор хөнөөлд өөрийн мэдэлгүй өртдөг. Учир нь хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлдсэн хоол хүнсний дунд өмнөдийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж байхад, хойд нутгийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж бий. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи өмнөдөд төрсөн бол өмнөдийн хоол хүнс чамд тун тохиромжтой. Өмнө зүг онцлог цаг агаартай учир Бурхан, эдгээр жимс, хүнсний ногоог бэлтгэсэн. Хойд зүгт, хойд нутгийн хүмүүсийн биед хэрэгтэй хоол хүнс байдаг. Гэвч хүмүүс ховдог учраас тэд нийгмийн хөгжлийн давлагаанд өөрийн мэдэлгүй цохигдон энэ хуулийг өөрийн мэдэлгүй зөрчиж байна. Хэдийгээр хүмүүс одоогийн амьдралаа илүү дээрдсэн гэж бодож байгаа ч, ийм нийгмийн дэвшил нь улам олон хүний биед нуугдмал хор хөнөөл учруулж байдаг. Энэ бол Бурханы харахыг хүссэн зүйл биш, мөн бүх зүйл, эдгээр хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоог хүн төрөлхтөнд авчрахдаа Түүний угаасаа хийх гэсэн юм биш билээ. Хүн төрөлхтөн Бурханы тогтоосон хуулийг зөрчсөнөөс энэ нь үүдсэн юм.

Түүнээс гадна, хүн төрөлхтөнд Бурханы хайрласан зүйл баялаг, элбэг дэлбэг агаад газар бүрд орон нутгийн бүтээгдэхүүн байдаг. Жишээлбэл, зарим газар улаан хасарваань (улаан чавга гэдэг нэр нь түгээмэл) элбэг байхад, заримд нь хушга, газрын самар, өөр олон янзын самар элбэг байдаг. Эдгээр материаллаг зүйл хүний биед хэрэгтэй бүх шим тэжээлээр хангадаг. Гэхдээ Бурхан улирал, цагийн дагуу хүн төрөлхтнийг аливаа юмсаар хангадаг бөгөөд зөв цагт нь таарсан хэмжээгээр өгдөг. Хүн төрөлхтөн бие махбодын таашаалд шунадаг, ховдог хомхой бөгөөд Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээх үеийн хүний өсөлтийн энгийн хуулийг зөрчиж сүйтгэхэд хялбар байдаг. Жишээ нь интоорыг аваад үзье, үүнийг хүн бүр мэднэ, тийм үү? Интоор зургаадугаар сард боловсордог. Хэвийн нөхцөлд энэ нь наймдугаар сар гэхэд дуусдаг. Интоор хоёрхон сар л шинэхэн байдаг боловч хүмүүс тэр хугацааг одоо шинжлэх ухааны аргаар 12 сар, тэр ч бүү хэл, интоорын дараагийн ургац хүртэл нь сунгаж чадна. Энэ нь бүтэн жилийн турш интоор байна гэсэн үг. Энэ үзэгдэл хэвийн зүйл мөн үү? (Үгүй.) Тэгвэл интоор идэх хамгийн тохиромжтой улирал хэзээ вэ? Зургаадугаар сараас наймдугаар сар. Энэхүү хязгаараас цааш, чи яаж ч шинэхнээр нь хадгалаад адил амтагдахгүй, хүний биед ч хэрэггүй. Дуусах хугацаа нь өнгөрөнгүүт ямар ч химийн бодис хэрэглэх нь хамаагүй, байгальд ургасан шигээр нь байлгаж чадахгүй юм. Дээрээс нь, химийн бодисын хүнд учруулдаг хор хөнөөлийг хэн ч, яагаад ч арилгаж, эсвэл өөрчилж чадахгүй. Тэгэхээр одоогийн зах зээлийн эдийн засаг хүмүүст юу авчирдаг вэ? Хүмүүсийн амьдрал илүү дээрдсэн мэт санагдаж, бүх чиглэлийн тээвэр үнэхээр боломжийн болж, хүмүүс бүх төрлийн жимсийг жилийн дөрвөн улирлын хэдийд ч идэж чадахаар болсон. Хойд зүгийн хүмүүс гадил болон ямар ч хоол хүнс, орон нутгийн бүтээгдэхүүн, өмнөдийн жимс зэргийг байнга идэж чадахаар болсон. Гэхдээ энэ нь Бурханы хүнд өгөхийг хүссэн амьдрал биш юм. Ийм төрлийн зах зээлийн эдийн засаг хүмүүсийн амьдралд зарим нэг ашиг тус авчирдаг боловч бас зарим хор хөнөөл авчирдаг. Зах зээл дээр элбэг дэлбэг байдгаас нь болж олон хүн юу ч хамаагүй иддэг ба юу ч бодолгүйгээр иддэг. Энэ нь байгалийн хуулийг зөрчдөг бөгөөд эрүүл мэндэд нь хор хөнөөлтэй. Иймээс зах зээлийн эдийн засаг хүмүүст жинхэнэ аз жаргалыг авчирч чадахгүй. Та нар ойлгосон, тийм үү? Хар даа. Зах зээл дээр жилийн дөрвөн улирлын турш усан үзэм зардаг биш үү? Усан үзэм үнэндээ түүсний дараа тун богино хугацаанд л шинэхнээрээ байдаг. Хэрвээ чи тэднийг дараагийн 6 дугаар сар хүртэл хадгалбал усан үзэм гэж болох уу? Хог гэж хэлж болох уу? Тэдгээр нь усан үзмийн анхдагч найрлагаа алдаад зогсохгүй бас илүү их химийн найрлагатай болдог. Нэг жилийн дараа зөвхөн шинэхэн чанараа алдаад зогсохгүй, шим тэжээл нь ч хэдийн үгүй болсон байна. Усан үзэм идэх үед хүмүүст: “Ийм сайхан! Бид 30 жилийн өмнө энэ улиралд усан үзэм идэж чадах байсан уу? Хүссэн ч идэж чадахгүй байх байсан. Одоо амьдрал яасан гайхалтай байна вэ!” гэж санагддаг. Энэ үнэхээр аз жаргал мөн үү? Хэрвээ чи сонирхож байгаа бол химийн бодисын тусламжтайгаар хадгалагдаж байгаа усан үзмийг судалж, бүтэц нь яг юу болохыг, мөн тэр бүтэц хүнд ямар нэг ашиг тус өгдөг юм уу гэдгийг харж болно. Хуулийн эрин үед израильчууд Египетийг орхиж гараад явж байхад нь Бурхан тэдэнд бөднө шувуу болон манна өгсөн. Бурхан тэднийг хадгалахыг хүнд зөвшөөрсөн үү? Зарим хүн явцуу бодолтой байсан ба маргааш өгөхгүй байх гэж айгаад хожим хэрэг болж юуны магад гээд заримыг нь хадгалсан. Гэтэл юу болсон бэ? Дараагийн өдөр тэр нь ялзарсан байсан. Үлдээж, нөөцлөхийг Бурхан тэдэнд зөвшөөрөөгүй, учир нь Бурхан тэднийг өлсгөхгүйн тулд нэлээд бэлтгэл хийсэн байв. Хүн төрөлхтөнд тийм найдвар ч, Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл ч байхгүй. Тэд дараа хэрэглэхээр заримыг нь үргэлж үлдээдэг ба хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн зүйлийн цаана байгаа анхаарал халамжийг хэзээ ч харж чаддаггүй. Тэд зүгээр л үүнийг мэдэрч чаддаггүй, үргэлж Бурханд эргэлзэж, үргэлж ингэж бодож байдаг: “Бурханы хийсэн зүйл найдваргүй! Бурхан хүн төрөлхтөнд үүнийг өгөх эсэхийг, эсвэл хэзээ өгөхийг хэн мэдэх юм! Хэрвээ үнэхээр өлсөж байхад Бурхан юм өгөхгүй бол би өлбөрөхгүй гэж үү? Би хоол тэжээлийн дутагдалд орох биш үү?” Хүний итгэл үнэмшил хэчнээн өчүүхэн болохыг хар л даа!

Үр тариа, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, бүх төрлийн самар нь бүгд цагаан хоол. Хэдийгээр цагаан хоол боловч хүний биеийн хэрэгцээг хангахуйц хангалттай шим тэжээлтэй. Гэсэн хэдий ч Бурхан: “Эдгээрийг хүн төрөлхтөнд өгөх нь хангалттай. Хүн төрөлхтөн эдгээрийг идэхэд л болно” гэж хэлээгүй. Бурхан тэгээд зогсчихоогүй, харин ч хүн төрөлхтөнд бүр их амттай зүйлсийг бэлдэж өгсөн. Эдгээр зүйл нь юу вэ? Энэ нь та нарын ихэнх нь хардаг, идэж чаддаг төрөл бүрийн мах, загас юм. Хүнд зориулан Бурханы бэлдсэн маш олон төрлийн мах, загас байдаг. Загас бүгд усанд амьдардаг; махных нь бүтэц хуурай газар дээр өссөн амьтдынхаас өөр байдаг ба хүн төрөлхтөнд өөр өөр шим тэжээл өгч чадна. Загасны шинж чанар хүний биеийн дулаан болон хүйтнийг зохицуулж чаддаг, тиймээс хүн төрөлхтний хувьд туйлын ашигтай юм. Гэхдээ сайхан амттай гээд хэтрүүлж болохгүй. Энэ нь үүнтэй мөн л адилхан: Бурхан хүн төрөлхтөнд зөв цагт нь, таарсан хэмжээгээр нь өгдөг, ингэснээр хүмүүс улирал, цагийн дагуу эдгээр зүйлийг хэвийн байдлаар, зүй зохистойгоор эдэлж чаддаг. Шувууны маханд юу багтдаг вэ? Тахиа, бөднө шувуу, тагтаа гэх мэт. Олон хүн бас нугас, галуу иддэг. Бурхан ийм төрлийн мах бэлдсэн хэдий боловч Өөрийн сонгосон хүмүүст тодорхой шаардлага тавьж, Хуулийн эрин үед тодорхой цар хүрээнд хязгаарлаж байсан. Одоо тэр цар хүрээ нь хувь хүний өөрийн ойлголт, дур сонирхол дээр тулгуурладаг. Энэ янз бүрийн мах нь уураг, төмөр нөхөх, цус төлжүүлэх, булчин, яс бэхжүүлж, илүү их эрч хүч өгөх зэргээр хүний биеийг янз бүрийн шим тэжээлээр хангадаг. Хүмүүс ямар аргаар болгож идэхээс үл хамааран товчхондоо, эдгээр зүйл нь нэг талаар амт сайжруулж, хүмүүсийн дуршлыг нэмэгдүүлэхэд, нөгөө талаар тэдний ходоодыг дүүргэхэд тусалж байдаг. Хамгийн чухал нь эдгээр зүйл хүний биеийн өдөр тутмын шим тэжээлийн хэрэгцээг хангаж чадна. Эдгээр нь, хүн төрөлхтөнд хүнс хоол бэлдэхдээ Бурханы анхаарсан зүйлс юм. Цагаан хоол, бас мах байдаг нь баян, элбэг дэлбэг байгаа биш гэж үү? Гэвч Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүх хоол хүнсийг бэлдэж өгөх үедээ анх ямар санаа зорилготой байсныг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Энэ материаллаг хоол хүнсийг хүн төрөлхтөн шунан эдлэг гэсэн үү? Хэрвээ хүмүүс энэ материаллаг сэтгэл ханамжинд автвал яах вэ? Тэд тэжээлийн илүүдэлтэй болохгүй юу? Тэжээлийн илүүдэлтэй байх нь хүний биед төрөл бүрийн өвчин авчирдаг биз дээ? (Тийм.) Тийм учраас Бурхан таарсан хэмжээгээр зөв цагт өгч, өөр өөр цаг үе, улиралд нийцүүлэн хүмүүст янз бүрийн хоол хүнс хэрэглүүлдэг билээ. Жишээлбэл, хэт халуун зуны дараа хүмүүс биедээ нэлээд их дулааныг болон өвчин үүсгэгч хуурайшилт, чийгшилт хуримтлуулна. Намар болоход, олон төрлийн жимс боловсордог бөгөөд хүмүүс зарим жимсийг идэхэд чийгшил нь арилна. Үүний зэрэгцээ үхэр, хонь таргалсан байх тул хүмүүс тэжээл болгож мах идэх ёстой. Төрөл бүрийн мах идсэний дараа хүмүүсийн бие өвлийн хүйтнийг давах хүч, дулаантай болох ба үүний үр дүнд тэд өвлийг амгалан тайван өнгөрүүлж чадна. Хүн төрөлхтөнд зориулж хэдийд юу бэлдэх, мөн тэр зүйлс хэдийд ургаж, жимслэх, боловсрох—энэ бүгдийг Бурхан тун тооцоотой хянаж, захирдаг. Энэ бол “Хүний өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай хоол хүнсийг Бурхан хэрхэн бэлдсэн тухай” сэдэв юм. Бүх төрлийн хоол хүнсээс гадна, Бурхан хүн төрөлхтнийг усны эх үүсвэрээр бас хангадаг. Хүмүүс юм идсэний дараа ус уух хэрэгтэй. Жимс л идэхэд хангалттай юу? Хүмүүс зөвхөн жимс идээд явж тэсэхгүй, үүнээс гадна зарим улиралд жимс байдаггүй. Тэгвэл хүн төрөлхтний усны асуудлыг хэрхэн шийдэж болох вэ? Бурхан нуур, гол, булаг гээд газар дээр болон газар доор усны эх үүсвэр олныг бэлдсэнээр. Ямар нэгэн бохирдол, хүний боловсруулалт, сүйтгэхгүй нөхцөлд эдгээр эх үүсвэрээс ус ууж болно. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн амьдралыг элбэг дэлбэг, баялаг бөгөөд юугаар ч дутахгүй байлгах гэж Бурхан, хоол хүнсний эх сурвалжтай холбогдуулан хүн төрөлхтний бие махбодын амьдралд зориулж маш чамбай, маш нарийн, тун зохимжтой бэлтгэл хийсэн. Энэ бол хүмүүсийн харж, мэдэрч болох зүйл юм.

Түүнчлэн хүний гэмтлийг эмнэх, эсвэл өвчнийг анагаахад онцгой хэрэгтэй зарим ургамал, амьтан, төрөл бүрийн өвс ногоог Бурхан бүх зүйлийн дунд бас бүтээсэн. Жишээлбэл, хэрвээ чи түлэгдэх юм уу, халуун усанд санамсаргүй шалзлагдвал юу хийдэг вэ? Усаар угааж болох уу? Чи хаа нэгтэйгээс даавууны өөдөс олоод боож болох уу? Тэгвэл идээ бээрээр дүүрч, эсвэл халдвар авч магадгүй юм. Жишээлбэл, хэрвээ чи халуурч, ханиад хүрч, биеийн хүчний ажлаас гэмтэл авч, буруу зүйл идсэнээс болоод ходоодны эмгэгтэй болж, эсвэл амьдралын зуршил юм уу сэтгэл хөдлөлийн асуудлаас болоод зүрх судасны өвчин, сэтгэцийн эмгэг, дотор эрхтний өвчин гэх мэттэй болбол энэ бүгдийг эмчлэхэд таарах ургамлууд байдаг. Зогсонги байдлыг арилгахын тулд цусны эргэлт сайжруулах, өвчин намдаах, цус алдалт зогсоох, мэдээ алдуулах, хүмүүсийн арьсны хэвийн байдлыг сэргээхэд туслах, цусны бүлэгнэл арилгах, биеэс хор гадагшлуулах ургамлууд бий. Товчхон хэлбэл, тэдгээрийг бүгдийг нь өдөр тутмын амьдралд хэрэглэж болно. Тэдгээр нь хүмүүст хэрэгтэй ба Бурхан хүний биед хэрэгтэй үед нь зориулан бэлдсэн. Тэдгээрийн заримыг Бурханы зөвшөөрснөөр хүн санамсаргүй нээж, харин бусдыг нь тодорхой үзэгдлийн улмаас, эсвэл Бурханы бэлдсэн тодорхой хүмүүс нээн илрүүлдэг. Тэдгээрийг нээснийхээ дараа хүн төрөлхтөн өвлүүлэн дамжуулдаг бөгөөд улмаар олон хүн энэ тухай мэдэж авдаг. Ийнхүү Бурхан эдгээр ургамлыг бүтээсэн нь үнэ цэн, утга учиртай юм. Товчхон хэлбэл, эдгээр зүйл бүгд Бурханаас улбаатай бөгөөд хүн төрөлхтөнд амьдрах орчин бүтээхдээ Түүний бэлдэж, тарьсан зүйлс юм. Энэ бүх зүйл маш чухал. Бурханы халамж анхаарал хүн төрөлхтнийхөөс дээр бодож боловсруулсан байсан уу? Чи Бурханы хийсэн бүхнийг харах үедээ Бурханы бодитой талыг мэдэрч чаддаг уу? Бурхан нууцаар ажилласан. Хүн энэ дэлхийд хараахан бий болоогүй байхад, энэ хүн төрөлхтөнтэй харилцахаасаа өмнө Бурхан энэ бүхнийг аль хэдийн бүтээчихсэн байв. Түүний хийсэн бүхэн бол хүн төрөлхтөн, Бурханы бэлдэж өгсөн энэ баян, элбэг дэлбэг материаллаг дэлхийд хоол, хувцасны талаар санаа зоволгүйгээр, дутагдах зүйлгүйгээр аз жаргалтай амьдарч чадаг гэсэндээ хүн төрөлхтний төлөө, тэднийг амьд байлгахын төлөө, хүн төрөлхтний оршин тогтнолыг анхаарч үзэхийн тулд байлаа. Хүн төрөлхтөн ийм орчинд үргэлжлүүлэн өсөн үржиж, амьдардаг.

Бурханы хийдэг зүйлсээс том ч бай, жижиг ч бай хамаагүй, ямар ч үнэ цэнгүй, эсвэл учир утгагүй зүйл бий юу? Түүний хийдэг бүхэн үнэ цэн, утга учиртай байдаг. Үүнийг хүмүүсийн байнга ярилцдаг нэгэн асуултаас хэлэлцье. Олон хүн: “Тахиа, өндөг хоёрын аль нь анхдагч вэ?” гэж үргэлж асуудаг. (Тахиа.) Үүнд чи юу гэж хариулах вэ? Тахиа анхдагч, энэ бол гарцаагүй! Тахиа яагаад анхдагч вэ? Өндөг яагаад анхдагч байж болохгүй вэ? Тахиа өндөгнөөс гардаггүй юу? Өндөг хагарч, тахиа гаргадаг, тахиа өндөг дардаг. Өндгийг 21 өдөр дарсны дараа тахиа гарч ирдэг. Тэр тахиа дараа нь өндөглөх ба өндөгнөөс дахиад тахиа гарна. Тэгэхээр тахиа, өндөг хоёрын аль нь түрүүлж үүссэн бэ? Та нар итгэлтэйгээр “тахиа” гэж хариулдаг. Яагаад тэр вэ? (Шувууд болон араатан амьтдыг Бурхан бүтээсэн гэж Библид өгүүлдэг.) Энэ нь Библид үндэслэдэг. Та нарт Бурханы үйл хэргийн тухай ямар нэгэн бодит мэдлэг бий эсэхийг харахын тулд та нарыг өөрт байгаа мэдлэгийнхээ талаар яриасай гэж Би хүсэж байна. Та нар хариултандаа итгэлтэй байна уу, үгүй юу? (Бурхан тахиаг бүтээсэн, тэгээд түүнд амь үржүүлэх чадвар буюу өндөг дарах чадвар, мөн амийг үргэлжлүүлэх чадвар өгсөн.) Энэ тайлбар зөв юм. Бусад ах, эгч нарт өөр санаа оноо байна уу? Чөлөөтэй хэлцгээ. Энэ бол Бурханы гэр. Энэ бол чуулган. Та нарт хэлэх зүйл байвал хэл. (Би ингэж бодож байна: Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд Түүний бүтээсэн зүйл бүгд төгс, сайн. Тахиа бол органик амьтан ба үржиж, өндөг дарах үүрэгтэй. Энэ бол төгс юм. Тиймээс эхлээд тахиа, харин дараа нь өндөг бий болсон. Дараалал нь энэ.) Энэ бол гарцаагүй. Энэ нь нэг их тайлагдашгүй сүрхий юм биш, гэвч дэлхийн хүмүүс үүнийг их сүрхий юм болгож, тунгааж бодохдоо гүн ухаан ашигладаг. Эцэстээ, тэдэнд одоо ч гэсэн дүгнэлт алга. Энэ нь, тахиаг Бурхан бүтээсэн гэдгийг хүмүүс мэддэггүйтэй яг адил. Хүмүүс энэ зарчмыг мэддэггүй, мөн өндөг анхдагч уу, эсвэл тахиа анхдагч уу гэдгийг ч тодорхой ойлгодоггүй. Тэд юу анхдагч байх вэ гэдгийг мэдэхгүй тул үргэлж хариуг нь олж чаддаггүй. Тахиа эхлээд бий болох нь тун хэвийн юм. Хэрвээ тахианаас өмнө өндөг бий болсон бол энэ нь хэвийн бус байх байсан! Тахиа эхлээд бий болсон нь мадаггүй. Энэ бол их энгийн зүйл. Та нар их мэдлэгтэй байх шаардлагагүй. Бурхан энэ бүхнийг бүтээсэн. Үүнийг хүнд эдлүүлэх нь Түүний угийн санаа зорилго байсан юм. Тахиа байгаа цагт өндөг аяндаа гарна. Энэ нь бэлэн зүйл биш үү? Хэрвээ өндөг эхлээд бүтээгдсэн бол үүнийг дарах тахиа мөн л шаардагдахгүй байсан гэж үү? Шууд тахиа бүтээх нь хавьгүй хялбар юм. Тахиа өндөглөж, мөн ангаахай дардаг бөгөөд хүн бас тахианы мах идэж болох юм. Энэ их тохиромжтой биш гэж үү? Аливааг хийх Бурханы арга зам товч бөгөөд төвөгтэй бус байдаг. Өндөг хаанаас гардаг вэ? Тахианаас гардаг. Тахиа байхгүй бол өндөг байхгүй. Бурханы бүтээсэн юм нь амьд зүйл байсан! Хүн төрөлхтөн утгагүй, гажууд, эдгээр энгийн зүйлд үргэлж ороолддог ба эцэстээ өчнөөн олон утгагүй гажууд онол гаргаж ирдэг. Үнэхээр гэнэхэн! Өндөг, тахиа хоёрын хоорондын харилцаа маш тодорхой: Тахиа эхлээд бий болсон. Энэ бол хамгийн зөв тайлбар, үүнийг ойлгох хамгийн зөв арга, хамгийн зөв хариулт юм. Энэ бол зөв.

Бид дөнгөж сая юу ярьсан бэ? Эхэндээ бид хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон энэ орчны төлөө Бурхан юу юу хийж, бэлдэж, зохицуулсан талаар, түүнчлэн хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн бүх зүйлийн хоорондын харилцаа, мөн эдгээр зүйл нь хүнд хор хөнөөл учруулахаас сэргийлэхийн тулд энэ харилцааг Бурхан хэрхэн зохицуулсан талаар ярилцлаа. Бурхан бас хүн төрөлхтний хүрээлэн буй орчинд бүх зүйлээс үүдэлтэй янз бүрийн элементийн учруулах сөрөг нөлөөг шийдвэрлэж, бүх зүйлийг бүрэн хүчин чадлаараа ажилладаг болгосон ба хүн төрөлхтөнд таатай орчин, бүх ач тустай элементийг бүрдүүлж, ийм орчинд дасан зохицож, үржил, амьдралын мөчлөгийг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжийг хүн төрөлхтөнд олгосон. Дараагийнх нь хүний биед хэрэгтэй хоол хүнс—өдөр тутмын хоол унд байсан. Энэ нь ч бас хүн төрөлхтөн амьд оршиход зайлшгүй чухал нөхцөл билээ. Өөрөөр хэлбэл, хүний бие ердөө л амьсгалснаар, ердөө л нарны гэрэл юм уу, салхи, эсвэл тохирсон температурттай байснаар амьдарч чадахгүй. Тэд бас ходоодоо дүүргэх хэрэгтэй. Тэдний ходоодыг дүүргэх эдгээр зүйлийг Бурхан бүхэлд нь хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн—энэ бол хүн төрөлхтний хүнсний эх сурвалж юм. Хүн төрөлхтний хоол ундын эх сурвалж болох эдгээр баялаг, элбэг дэлбэг бүтээгдэхүүнийг харсны дараа чи, Бурхан бол хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлийг хангадаг эх сурвалж мөн хэмээн хэлж чадах уу? Хэрвээ Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ зөвхөн мод, өвс ургамал юм уу ердөө л янз бүрийн амьд зүйл бүтээсэн бол, тэр янз бүрийн амьд зүйл болон ургамал нь бүгд үхэр, хонь, эсвэл тахь, буга зэрэг бусад янз бүрийн төрлийн амьтанд зориулагдсан, (жишээлбэл, тахь, бугыг арслан иддэг, хурга, гахайг бар иддэг) хэрнээ хүн идэхэд тохирох нэг ч зүйл байхгүй байж, ингэж болох байсан уу? Болохгүй. Хүний махан бие амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Хэрвээ хүн зөвхөн модны навчаар хооллодог байсан бол яах вэ? Тэгж болох байсан уу? Хонинд бэлтгэсэн өвсийг хүмүүс идэж чадах байсан уу? Жаахан идэж үзвэл зүгээр байж магадгүй, гэвч урт хугацаанд идээд л байвал хүний ходоод боловсруулж чадахгүй бөгөөд хүний амь удаан үргэлжилж чадахгүй. Амьтад идэж болдог ч хүн идвэл хордох зарим зүйл ч байдаг. Амьтад яах ч үгүй идэж чаддаг боловч хүн идэж чадахгүй хортой зүйлс бий. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор хүний биеийн бүтэц, зарчим болон хүнд юу хэрэгтэйг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Бурхан биеийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламж болон үүнд юу хэрэгтэйг, түүнчлэн хүний биеийн дотор эрхтэн хэрхэн ажиллаж, шингээж, ялгаруулдаг, бодисын солилцоо хэрхэн явагддаг талаар сайн мэддэг. Хүмүүс энэ талаар тодорхой мэддэггүй бөгөөд заримдаа хоол хүнс, нэмэлт тэжээл сохроор хэрэглэдэг. Тэд нэмэлт бодис хэтрүүлэн хэрэглэж, тэнцвэргүй байдал үүсгэдэг. Хэрвээ та нарт зориулж Бурханы бэлдсэн эдгээр зүйлийг хэвийн байдлаар идэж, эдэлбэл чамд ямар ч муу юм болохгүй. Заримдаа сэтгэл санаа тавгүй, цусны бүлэгнэлтэй байсан ч хамаагүй. Чи зарим нэг төрлийн ургамал идэхэд л цусны бүлэгнэл алга болно. Бурхан энэ бүх зүйлийг бэлдчихсэн. Иймээс, Бурханы нүдээр бол хүн төрөлхтөн ямар ч амьд зүйлээс хамаагүй дээгүүрт байдаг. Бурхан бүх төрлийн ургамалд амьдрах орчин, бүх төрлийн амьтанд хоол, амьдрах орчин бэлтгэсэн, гэхдээ амьдрах орчиндоо тавих хүн төрөлхтний шаардлага л хамгийн хатуу бөгөөд хайхрамжгүй байдлыг хамгийн их тэвчдэггүй. Эс бөгөөс, хүн төрөлхтөн хэвийн үргэлжлэн хөгжиж, үржиж, амьдарч чадахгүй байх байлаа. Бурхан үүнийг зүрх сэтгэлдээ маш сайн мэддэг. Бурхан энэ зүйлийг хийхдээ юу юунаас чухал ач холбогдол өгсөн юм. Чи өөрийн хардаг, эдэлдэг зарим ялихгүй зүйлийн, эсвэл чамд төрөлхөөс заяагдсан агаад эдэлж болно гэж боддог зүйлийнхээ ач холбогдлыг мэдэрч чаддаггүй байж магадгүй боловч Бурхан чамд үүнийг аль эрт Өөрийн мэргэн ухаанаар бэлдчихсэн байдаг. Бурхан, хүн төрөлхтөнд тааламжгүй, хүний бие махбодод хор хохирол учруулж болох бүхий л сөрөг хүчин зүйлийг боломжит дээд хэмжээнд арилгаж, шийдвэрлэж өгсөн. Энэ нь юуг тодорхойж байна вэ? Энэ удаа хүн төрөлхтнийг бүтээхдээ тэдэнд хандаж байсан Бурханы хандлагыг тодорхойж байна уу? Тэр хандлага ямар байсан бэ? Бурханы хандлага бол маш хатуу, нухацтай байсан бөгөөд Бурханаас өөр ямарваа хүчин зүйл, нөхцөл байдал, эсвэл дайсны ямар ч хүч хөндлөнгөөс оролцохыг Тэр тэвчихгүй байсан. Үүнээс чи, энэ удаа хүн төрөлхтнийг бүтээхдээ, цаашлаад хүн төрөлхтнийг удирдахдаа Бурхан ямар хандлагатай байсныг харж болно. Бурханы хандлага юу вэ? Хүн төрөлхтнийг бүтээснээс хойш тэдэнд хандах Бурхны хариуцлагатай хандлагыг, түүнчлэн энэ удаа хүн төрөлхтнийг аврах гэсэн Бурханы шийдэмгий байдлыг бид, хүн төрөлхтний эдэлдэг, амьдарч, оршин тогтнодог орчноос, түүнчлэн тэдний өдөр тутмын хоол хүнс, хэрэгцээнээс харж чадна. Энэ бүгдээс бид Бурханы жинхэнэ байдлыг олж харж чадах уу? Бид Бурханы гайхалтай байдлыг харж чадах уу? Бурханы ойлгогдошгүй байдлыг харж чадах уу? Бурханы бүхнийг чадагч байдлыг бид харж чадах уу? Бүх хүн төрөлхтнийг хангах, түүнчлэн бүх зүйлийг хангахын тулд Бурхан Өөрийн төгс хүчит байдал болон мэргэн арга замыг л ашигладаг. Би энэ их зүйлийг ярьсны дараа та нар Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж хэлж чадах уу? (Тийм.) Энэ эргэлзээгүй юм. Та нарт эргэлзээ байна уу? (Үгүй.) Бурхан бүх зүйлийг хангадаг нь Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг харуулахад хангалттай, учир нь Тэр бол бүх зүйлд орших, амьдрах, өсөж үржих, үргэлжлэх боломжийг олгодог тэрхүү хангамжийн эх сурвалж билээ. Бурханаас өөр хэн ч үгүй. Энэ нь хүмүүсийн хамгийн энгийн амьдрах орчин, хүмүүст өдөр тутам хэрэгтэй зүйл, эсвэл хүмүүсийн сүнсийг үнэнээр хангах явдлын аль нь байхаас үл хамааран Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг болон хүн төрөлхтний бүх хэрэгцээг хангадаг. Бүх өнцгөөс харахад Бурханы ялгамж чанар болон Түүний байр суурь хүн төрөлхтний хувьд гэвэл, зөвхөн Бурхан Өөрөө бүх зүйлийн амийн эх сурвалж юм. Энэ зөв үү? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бол хүмүүсийн нүдээрээ харж, мэдэрдэг энэ материаллаг ертөнцийн Захирагч, Эзэн, Хангагч юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь Бурханы ялгамж чанар биш гэж үү? Энэ бол ганц үнэн. Иймээс чи тэнгэрт нисэж буй шувууг харахдаа Бурхан нисэж чаддаг зүйлсийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой. Гэхдээ усанд сэлдэг амьд зүйл байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд өөр өөр арга замаар амьд явдаг. Хөрсөнд амьдардаг мод, ургамал хавар нахиалж, намар жимсэлж, навчсаа гөвж, өвөл болоход бүх навчис нь унадаг бөгөөд тэд өвлийг даван гардаг. Энэ бол тэдний амьд үлдэх арга зам юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, эдгээр нь тус бүрдээ өөр өөр хэлбэрээр, өөр өөр арга замаар амьдарч, өөрийн амийн хүч чадал, хэлбэрийг өөр өөр арга хэрэглэн үзүүлдэг. Ямар арга байхаас үл хамааран бүгд Бурханы захиралт дор байдаг. Амийн болон амьд биесийн өөр өөр бүх хэлбэрийг Бурхан захирдгийн зорилго юу вэ? Хүн төрөлхтнийг амьд байлгахын төлөө юу? (Тийм.) Тэрээр хүн төрөлхтнийг амьдруулахын төлөө амийн бүх хуулийг хянадаг. Хүн төрөлхтний оршин тогтнол Бурханд хэчнээн чухал болохыг үүнээс харж болно.

Хүн төрөлхтөн хэвийн оршин тогтнож, өсөн үржих чадвартай байх нь Бурханд нэн чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлийг байнга хангаж байдаг. Тэр бүх зүйлийг өөр өөр арга замаар хангадаг бөгөөд бүх зүйлийн оршин тогтнолыг хадгалах нөхцөл дор Тэр хүн төрөлхтөнд урагш ахих, мөн хүн төрөлхтний хэвийн оршин тогтнолыг хадгалах боломж олгодог. Энэ нь бидний өнөөдөр хэлэлцэж байгаа хоёр тал юм. Энэ хоёр тал нь юу вэ? (Макро өнцгөөс харвал, Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж амьдрах орчин бүтээсэн. Энэ нь эхний тал. Түүнчлэн Бүрхан, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бөгөөд харж, хүрч болох материаллаг зүйлсийг бэлтгэсэн.) Бид энэ хоёр талаар дамжуулан үндсэн сэдвээ ярилцлаа. Үндсэн сэдэв маань юу вэ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Би энэ сэдвийн дор яагаад ийм агуулгыг ярилцсан талаар чи одоо зарим нэг ойлголттой болсон байх ёстой. Үндсэн сэдэвтэй холбогдолгүй сэдэв энд байв уу? Байгаагүй, тийм үү? Магадгүй эдгээр зүйлийг сонсоод та нарын зарим нь ямар нэг ойлголт авч, эдгээр үг маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг мэдэрсэн, харин бусад нь зүгээр л шууд утгаар нь хүлээн авч, эдгээр үг байсан ч бай, үгүй ч бай хамаагүй юм шиг л бододог. Одоогоор та бүхэн яг яаж ойлгож байгаа нь хамаагүй, хэсэг туршлагын дараа та нарын ойлголт тодорхой нэг цэгт хүрэх өдөр ирнэ, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үйл хэрэг болон Бурханы Өөрийнх нь тухай та нарын мэдлэг тодорхой нэг цэгт хүрэхэд та нар Бурханы үйл хэргийн талаар гүн гүнзгий, жинхэнэ гэрчлэл хийхийн тулд өөрсдийн бодитой үгийг ашиглана.

Та нарын ойлголт одоогоор нэлээд энгийн, үгчилсэн хэвээр байгаа гэж Би бодож байна, гэхдээ энэ хоёр талын тухай Миний яриаг сонсоод хүн төрөлхтнийг хангахдаа Бурхан ямар арга барил хэрэглэдэг, эсвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангадгийг ядаж ойлгож чадсан уу? Та нарт үндсэн ухагдахуун, мөн үндсэн ойлголт байна уу? (Тийм.) Гэхдээ Миний ярьсан энэ хоёр тал Библитэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэдгээр нь Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы шүүлт, гэсгээлтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэгвэл Би яагаад энэ хоёр талыг хэлэлцсэн бэ? Хүмүүс Бурханыг мэдэхийн тулд тэдгээрийг ойлгох ёстой учраас уу? (Тийм.) Эдгээрийг мэдэх нь маш чухал бөгөөд бас эдгээрийг ойлгох нь маш чухал юм. Бурханы талаар бүгдийг ойлгоё гэвэл зөвхөн Библиэр бүү хязгаарлагд, мөн зөвхөн Бурханы шүүлт, гэсгээлтээр бүү хязгаарлагд. Энийг хэлж байгаагийн минь зорилго юу вэ? Бурхан бол зөвхөн Өөрийн сонгосон ард түмний Бурхан биш гэдгийг хүмүүст мэдүүлэх явдал юм. Чи одоогоор Бурханыг дагадаг, Тэр чиний Бурхан, тэгвэл Бурханыг дагадагаас бусад хүмүүсийн хувьд Бурхан тэдний Бурхан мөн үү? Бурхан бол бүх зүйлийн Бурхан мөн үү? (Мөн.) Тэгвэл Бурхан зөвхөн Өөрийг нь дагадаг хүмүүс дээр ажлаа явуулж, үйл хэргээ гүйцэтгэдэг үү? (Үгүй.) Багаар авч үзвэл, хамрах хүрээ нь бүх хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл байдаг. Өргөн хүрээнд авч үзвэл, энэ нь бүхэл бүтэн орчлон ертөнц юм. Тиймээс Бурхан бүх хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг хийж, Өөрийн үйлдлийг гүйцэтгэдэг гэж хэлж болно. Энэ нь хүмүүсийг, Бурханы Өөрийн тухай бүхнийг мэддэг болгоход хангалттай. Хэрвээ чи Бурханыг мэдэж, үнэхээр Түүнийг мэдэж, ойлгож авах хүсэлтэй байгаа бол өөрийгөө зөвхөн Бурханы ажлын гурван үе шатаар бүү хязгаарла, мөн Бурханы нэгэнтээ гүйцэтгэсэн ажлын тухай түүхүүдээр бүү хязгаарла. Хэрвээ чи Түүнийг тийм байдлаар мэдэх гэж оролдвол Бурханыг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж байна. Чи Бурханыг хэтэрхий ялимгүй гэж харж байна. Ийм үр дагавар чамд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Чи Бурханы гайхалтай байдал болон эрхэм дээд байдлыг хэзээ ч мэдэж чадахгүй бөгөөд Бурханы хүч чадал, бүхнийг чадагч байдал, Түүний эрх мэдлийн хүрээг хэзээ ч мэдэж чадахгүй байх байсан. Ийм ойлголт нь Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч гэсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чиний чадвар, түүнчлэн Бурханы жинхэнэ ялгамж чанар, байр суурийн тухай мэдлэгт чинь нөлөөлөх байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы тухай чиний ойлголт нэг хүрээнд хязгаарлагдвал хүлээн авах зүйл чинь ч бас хязгаарлагдмал байна. Тиймээс чи цар хүрээгээ өргөжүүлж, мэдлэгээ тэлэх ёстой. Энэ нь Бурханы ажил, Бурханы удирдлага, Бурханы захиралт, эсвэл бүх зүйл Бурханд захирагдаж, Түүгээр удирдуулдаг гэдгийн аль нь байхаас үл хамааран чи бүгдийг нь мэдэж авч, мөн үүнээс Бурханы үйл хэргийг мэдэж авах ёстой. Ийм ойлголтоор дамжуулан чи Бурхан бүх зүйлийг бүгдийг нь захирч, удирдаж, хангаж байдгийг өөрийн мэдэлгүй мэдэрнэ. Үүний зэрэгцээ чи ч бас бүх зүйлийн нэг хэсэг, бүх зүйлийн нэг гишүүн гэдгээ үнэхээр мэдэрнэ. Бурхан бүх зүйлийг хангадаг болохоор чи ч бас Бурханы захиралт болон хангалтыг хүлээн авдаг. Энэ нь хэн ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Бүх зүйл Бурханы захиралт дор өөрсдийн хууль байдаг ба бүх зүйлд өөрсдийн оршин тогтнох дүрэмтэй, тэр нь ч бас Бурханы захиралт дор байдаг байхад хүн төрөлхтний хувь заяа болон тэдэнд хэрэгтэй зүйлс Бурханы захиралт, Түүний хангамжтай бас ойр холбоотой байдаг. Тийм учраас Бурханы ноёрхол болон захиралт дор хүн төрөлхтөн ба бүх зүйл өөр хоорондоо уялдаж, бие биеэсээ хамаарч, ойр холбоотой байдаг. Энэ нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний зорилго, үнэ цэн билээ. Одоо үүнийг ойлгож байна уу? (Тийм.) Ойлгосон бол ингээд өнөөдрийн яриагаа төгсгөе. Баяртай! (Бурханд талархъя!)

2014 оны 2 дугаар сарын 2

Өмнөх: ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ VII

Дараах: ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ IX

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

Еховагийн израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газрыг буюу Түүний байсан ариун газрыг хүмүүсийн дунд байгуулсан. Тэр...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх