Христийн сүмийн гоё дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг”

Танилцуулга

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан махбод болдог.

Энэ бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг.

Тэр бүхнийг үгээр дамжуулан ил болгодог.

Түүний үгнээс л Тэр хэн болохыг,

Тэр Бурхан Өөрөө гэдгийг харж болно.

Бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр

Өөр ямар ч ажлын төлөө биш,

зөвхөн үгээ хэлэхээр ирсэн.

Иймд баримт нотолгоо хэрэггүй,

учир нь үг, Бурханы үг хангалттай.


Бурхан эцсийн өдрүүдэд газар дээр ирж,

үгийн үйлчлэлээр дамжуулан хүнд Өөрийгөө мэдүүлдэг.

Түүний үгнээс тэд хэн болохыг нь хардаг.

Түүний мэргэн ухаан, гайхамшигт үйлийг хардаг.

Хаанчлалын эрин үед, үндсэндээ

Үгээрээ Бурхан бүх хүнийг байлдан дагуулдаг.

Ирээдүйд, Түүний үг бүх давхарга, бүлэг,

үндэстэн, урсгал дээр бууж ирнэ.

Тэр тэднийг үгээр байлдан дагуулна,

бүх хүн Түүний үгийн эрх мэдэл, сүр хүчийг харна.

Ийм учраас өнөөдөр чиний өмнө

зөвхөн Бурханы үг, Бурханы үг байна.


Бурханы алдрын өдөр,

Бурханы үг эрх мэдэл, сүр хүчээ харуулахад

Бурханы эрт үеэс

эдүгээг хүртэл хэлсэн бүх үг хэрэгжиж,

бүгд нэг нэгээрээ биеллээ олно.

бүгд нэг нэгээрээ биеллээ олно.

Бурханы алдар ийнхүү газар дээр ирж,

Түүний үг газар дээр захирна.

Бурханы амнаас гарах үгээр

Бүх муу хүмүүс гэсгээгдэж, бүх зөвт хүмүүс ерөөгддөг.

Бүгд Бурханы амнаас гарах үгээр хэрэгжиж, гүйцэлддэг.

Бурхан гайхамшиг үйлдэлгүйгээр

бүхнийг үгээрээ биелүүлж,

бодит байдлыг үгээрээ бий болгоно.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах

Would you like to learn about God’s six-thousand-year management plan to save mankind?