Христийн чуулганы дуу “Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг”

Танилцуулга

гайхамшиг хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй,

Бурханы зөвт байдал,

Түүний сүр жавхлан хэзээ ч хувиршгүй.

Бурханы мөн чанар нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй.

Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох нь хэзээ ч хувиршгүй.

Бурханы ажил урагшилсаар, улам гүнзгийрсээр байна.

Бурхан үргэлж шинээрээ, хэзээ ч хуучрашгүй.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.


Хэрэв хүн энэ зан чанарыг харж чадахгүй бол

Бурхан мөн л загалмайд цовдлогдож,

хязгаарлагдах байсан!

Бурханы ажил шинэ бөгөөд хэзээд хуучин биш.

Гэвч Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох нь

хэзээд өөрчлөгдөхгүй.

Чи Бурханы зургаан мянган жилийн ажлыг

Хөшүүн хэлээр тодорхойлж чадахгүй.

Бурхан чиний бодсон шиг энгийн биш,

Түүний ажил эрин эринд үргэлжилдэг.

Өөрийн нэрийг Еховагаас Есүс болгон өөрчилсөн.

Түүний ажил үргэлжлэн урагшилсаар,


Түүх урагшилсаар, цаашид үргэлжилсээр.

Бурханы ажил 6,000 жилийн төлөвлөгөөний төгсгөл рүү

тасралтгүйгээр ойртсоор.

Гэвч өдөр болгон, жил бүр,

шинээр хийх ажил байна.

Шинэ зам, шинэ цаг үе,

илүү том ажил, шинэ зүйлс байна.

Бурхан хуучин арга замдаа хэзээ ч гацахгүй;

шинэ ажил хэзээд үл зогсон цаг үргэлж тохиолдоно.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.

Бурханы ажил урагшилсаар, улам гүнзгийрсээр байна.

Бурхан үргэлж шинээрээ, хэзээ ч хуучрашгүй.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах

Would you like to learn about God’s six-thousand-year management plan to save mankind?