Сайн мэдээний кино “Сэхээрэл” киноны клип: Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил эхэллээ

Танилцуулга

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурхан Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүллээ. Тэрээр үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэр бүлээс эхлэн шүүлтийн ажлаа хийдэг. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил хүнийг хэрхэн ариусгаж, авардаг вэ? Хэрэв бид эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг голбол төгсгөл маань ямар байх вэ? Энэ видео хариултыг илчлэх болно.

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах