Магтан дуу Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй Бурханы зөвт байдлыг магтая

Танилцуулга

Гэвч Түүнийг уур хилэнгээ гаргах үед ариун,

зөвт байдал нь ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй

Бурханы энэ талыг хүнд харуулдаг

Хүн Бурханыг бүрэн дагаж,

тушаалуудад нь дуулгавартай байж,

Бурханы шаардлагын дагуу үйлдвэл

Бурхан Өөрийн өршөөлөө хүнд арвин цутгадаг

Хүн ялзрал, үзэн ядалт, өш хонзонгоор дүүрвэл

Бурхан уур хилэнгээ харуулах болно

Түүний уур хилэн хэр их дүрэлзэх вэ?

Xүний хорон муу үйл, эсэргүүцлийг үгүй болтол,

Tүүний нүдэнд ахин үзэгдэхгүй болтол үргэлжлэх болно

Зөвхөн тэр цагт л Бурханы уур хилэн үгүй болно


Хэн ч байсан хэрэв зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдож

Бурханаас эргээд, хэзээ ч эргэж ирэхгүй болвол

Тэд яаж ч байсан, яаж харагддаг ч бай,

хэр дуртай Бурханыг магтахыг хүсдэг байлаа ч,

бие болоод сэтгэлээрээ Бурханыг дуулгавартай дагадаг ч,

Нэг л удаа зүрх сэтгэлээ Бурханаас эргүүлбэл

Бурханы уур хилэн зогсолтгүй дүрэлзэх болно

Хүнд асар их боломж олгочихоод

Бурхан уур хилэнгээ гүнээ гаргах үед

Үүнийг буцаах ямар ч арга байхгүй

Тийм хүнийг дахин хэзээ ч өршөөж, тэвчихгүй!

Энэ нь Бурханы зан чанарын нэг тал бөгөөд

ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй

Тэр эелдэг, үзэсгэлэнтэй, сайн зүйлд

нигүүлсэнгүй, тэвчээртэй

Тэр хорон муу, гэм нүгэлтэй, ёс суртахуунгүй зүйлд

дүрэлзтэл уурладаг

Ийм зүйлд Тэр Өөрийн уур хилэнгээ зогсоохгүй

Эдгээр нь Бурханы хоёр үндсэн, тэргүүлэх зан чанар билээ

Түүнчлэн эдгээр нь эхнээсээ дуустал

Бурханаар илчлэгдсээр байгаа

Өгөөмөр өршөөл,гүн гүнзгий уур хилэн

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар


Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар

Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар

Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах