Бид Эзэн Есүсийн золин авралыг хүлээн зөвшөөрсний дараагаар тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөж чадах уу

Танилцуулга

Шашны хүрээллийн пасторууд болон ахлагч нар нь Эзэн Есүсийн загалмайн дээрх үгс болох “Гүйцэлдлээ” дээр суурилан хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил ийнхүү гүйцэлдсэн гэж сурсан зангаараа дүгнэцгээдэг. Эзэнийг эргэн ирэхэд хүмүүсийг ариусгах ба аврах ямар ч ажил шаардагдахгүйгээр итгэгчдийг тэнгэрийн хаанчлалд хүлээн авна. Пасторууд болон ахлагч нарын энэ үзэл санаа Бурханы үгтэй нийцэж байна уу? Загалмайн дээр “Гүйцэлдлээ” гэж хэлэхдээ Эзэн Есүс эцсийн дүндээ юуг хэлж байв? Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, ариусгах ажлыг хийн, эцсийн өдрүүдэд үнэнийг илэрхийлэхийг хүсдэг вэ?

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах