“Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” киноны клип: Хүнд мөнх амийн замыг хэн хайрладаг вэ?(Монгол хэлээр)

Танилцуулга

Эзэн Есүс ингэж хэлсэн байдаг, “Гэхдээ өөрт нь Миний өгөх уснаас уух хэн боловч хэзээ ч цангахгүй; харин Миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амь руу оргилох булаг болно” (Иохан 4:14). Эзэн Есүс бол амийн амьд усны эх булаг, Тэр бол мөнх амийн зам, гэвч Зүүний Аянгын гэрчилснээр, зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан л хүмүүст мөнх амийг өгч чаддаг. Ингэхэд Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс адил эх сурвалжаас ирсэн үү? Тэдний ажлуудыг нэг Бурхан гүйцэтгэж байгаа юу? Яагаад зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ л бидэнд мөнх амь хайрлаж чадах вэ?

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах