“Сайн мэдээний элч” киноны клип: Эзэнийг цовдлогдох үед авралын ажил дууссан уу? (Монгол хэлээр)

Танилцуулга

Шашин дахь олон хүн ингэж боддог: “Эзэн Есүс загалмай дээр ‘Гүйцэлдлээ’ гэж хэлсэн нь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан гэдгийг баталдаг. Зүгээр л Эзэнд итгэснээр бид нүглээ уучлуулж, итгэлээр зөвтгөгдөж, нигүүлслээр аврагддаг. Эзэн ирэх үедээ биднийг тэнгэрийн хаанчлал руу шууд аваачна. Тэр илүү их авралын ажил хийх боломжгүй.” Ийм үзэл бодол Бурханы ажлын баримтуудтай нийцдэг үү?

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах