Христийн чуулганы магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол”

Танилцуулга

Хоёр, гуравхан үгээр

Хүний уг чанарыг тодорхой болгодоггүй

Харин аажмаар удаан хугацааны турш илчилж,

харьцаж, засдаг

Энэ төрлийн анагаалтыг энгийн үгээр орлуулж болохгүй,

Харин хүнд огт байдаггүй үнэнээр орлуулдаг

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг


Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы дүр төрх болон

өөрийнх нь тэрслүү байдлын талаар мэдлэг өгдөг

Энэ нь түүнд Бурханы ажлын хүсэл, зорилго,

хүний ойлгохгүй нууцлаг байдлын тухай заадаг

Ингэснээр хүн өөрийн гэмт завхрал,

муу муухайгаа олж хардаг

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг


Бурханы ажлын эдгээр үр нөлөөг

Шүүлтийн ажил л авчирдаг

Бодит байдалд,

Энэ бүхэн Бурханы үнэн, зам болон амийг

Түүнд итгэсэн хүн бүрт нээж өгөхийн төлөө билээ

Энэ бол Бурханы шүүлтийн ажил юм

Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг

Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг

зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж,

Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Холбогдолтой видеонууд

Хариултыг харах

Илүү олон контент

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Энэ гарчгийг оруулах

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ

Энэ гарчгийг оруулах

Эзэн эргэн ирсэн

Энэ гарчгийг оруулах

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (1)

Энэ гарчгийг оруулах

Бурхан бие махбодтой болохын нууц (2)

Энэ гарчгийг оруулах

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Энэ гарчгийг оруулах

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Энэ гарчгийг оруулах

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Энэ гарчгийг оруулах

Would you like to learn about God’s six-thousand-year management plan to save mankind?