Асуулт 14: Библид: “Учир нь зүрх сэтгэлээрээ хүн зөвт байдалд итгэдэг; амаараа хүлээн зөвшөөрч авралд хүрдэг” (Ром 10:10) гэж байдаг. Эзэн Есүс бидний нүглийг цагаатгаж, итгэлээр дамжуулан биднийг зөвт болгосон гэж бид итгэдэг. Түүнчлэн, хэрвээ хүн нэгэнтээ аврагдсан бол үүрд аврагдсан бөгөөд Эзэнийг эргэн ирэх үед бид даруй өргөгдөж, тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэгт бид итгэдэг. Тэгвэл, аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орохын тулд бид эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж та нар яагаад гэрчилдэг юм бэ?

Хариулт:

Эзэнд итгэгчид бүгд ингэж боддог: Эзэн Есүс загалмай дээр нас эцэслэхдээ биднийг золин аварсан, иймээс бид бүх нүглээс хэлтрүүлэгдсэн. Эзэн биднийг нүгэлтэн гэж харахаа больсон. Бид итгэлээрээ дамжуулан зөв шударга болсон. Эцсээ хүртэл тэсвэл Эзэнийг эргэж ирэхэд бид тэнгэрийн хаанчлал руу шууд өргөгдөх болно. Тэгвэл, энэ үнэн мөн үү? Энэ яриаг батлах нотолгоог Бурхан хэзээ нэгэн цагт өгсөн үү? Хэрвээ энэ үзэл бодол үнэнтэй нийцэх юм бол үр дагавар нь юу байх вэ? Эзэнд итгэдэг бид Түүний үгийг бүх зүйлийнхээ үндэс болгон ашиглах хэрэгтэй. Эзэний эргэн ирэлтэд яаж хандахад энэ нь бүр ч хамаатай. Ямар ч нөхцөлд бид, Түүний эргэн ирэлтэд хүний үзэл төсөөлөлд үндэслэн хандаж болохгүй. Ийм зан авирын үр дагаврыг бодоход ч ноцтой юм. Энэ нь, фарисайчууд Мессиагийн ирэхийг хүлээх зуураа Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсонтой адил. Үр дүн нь юу байх вэ? Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлаа дуусгасан. Энэ бол үнэн. Гэвч хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан уу? Энэ нь, Эзэн Есүст итгэгч бид тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх шалгуурыг хангана гэсэн үг үү? Энэ асуултын хариуг хэн ч мэдэхгүй. Бурхан нэг удаа ингэж хэлсэн, “Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21). “Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:45). Бурханы үгийн дагуу, тэнгэрийн хаанчлалд орох хүмүүс нүглээс чөлөөлөгдөж, цэвэрлэгдсэн гэдэгт бид итгэлтэй байж болно. Тэд бол Бурханы хүслийг биелүүлж, дуулгавартай байж, хайрлаж, Түүнийг хүндэлдэг хүмүүс юм. Бурхан ариун бөгөөд тэнгэрийн хаанчлалд орох хүмүүс Түүнтэй хамт амьдрах учраас хэрвээ бид цэвэрлэгдээгүй бол тэнгэрийн хаанчлалд орох шалгуурыг яаж хангах вэ? Тиймээс итгэгчид бид нүглээс хэлтрүүлэгдсэн ба тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэг үзэл маань Бурханы хүслийг буруугаар ойлгосон явдал юм. Энэ нь хүний төсөөллөөс гаралтай. Эзэн Есүс биднийг нүглээс хэлтрүүлсэн нь худлаа биш. Гэвч энэхүү уучлалаар дамжуулан бид бүрэн цэвэрлэгдэж, тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхтэй болсон гэж Эзэн Есүс хэлээгүй. Энэ баримтыг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Тэгвэл нүглээс хэлтрүүлэгдсэн хүн тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэж бүх итгэгч яагаад боддог юм бэ? Тэд юуг нотолгоо болгон ашигладаг вэ? Энэ баримтаа тэд яаж баталдаг вэ? Библид бичсэнчлэн тэд энэ итгэлээ Паул болон бусад элчүүдийн үгэнд үндэслэдэг гэж олон хүн хэлдэг. За тэгвэл Паул болон бусад элчийн үг Эзэн Есүсийн үгийг төлөөлдөг үү гэж асууя. Тэдгээр нь Ариун Сүнсний үгийг төлөөлдөг үү? Хүний үг Библид байж болно, гэхдээ эдгээр нь Бурханы үг гэсэн үг үү? Библиэс тодорхой харж болох нэг баримт бий: Бурханаар магтагдсан хүмүүс Түүний үгийг сонсож, Түүний ажилд дуулгавартай байж чаддаг. Тэд бол Түүний замыг дагадаг, Бурханы амласныг өвлөн авах эрхтэй хүмүүс юм. Энэ бол хэний ч үгүйсгэж чадахгүй баримт. Хэдийгээр итгэгч бидний нүгэл өршөөгдсөн ч цэвэрлэгдээгүй байгаа, бид нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцсэн хэвээр байгаа. Бурхан бидэнд ингэж хэлсэн байдаг, “Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:45). “Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21). Бурханы үгээс нүгэл нь өршөөгдсөн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орох шалгуурыг хангахгүй гэдэгт бид итгэлтэй байж болно. Хүмүүс цэвэрлэгдэх ёстой; тэд тэнгэрийн хаанчлалд орохын өмнө Бурханы хүслийг биелүүлэгч болох ёстой. Энэ бол няцаагдашгүй баримт. Бурханы хүслийг ойлгох гэдэг нь бидний санасан шиг тийм энгийн биш бололтой. Нүгэл маань өршөөгдсөнөөс болж бид цэвэрлэгдчихгүй юм байна. Бид эхлээд үнэний зарим бодит байдлыг олж авах ба Бурханы магтаалыг хүртэх ёстой. Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхтэй болно. Хэрвээ үнэнийг хайрладаггүй, үнэнээс залхаж, эсвэл бүр үзэн яддаг бол, мөн шагнал болон титэм эрэлхийлж, Бурханы хүслийг тоохгүй, Бурханы хүслийг биелүүлэхгүй бол мууг хийж байгаа хэрэг биш үү? Эзэн ийм төрлийн хүнийг магтдаг уу? Тийм бол бид хоёр нүүртэй фарисайчууд шиг болно: Бид нүглээ уучлуулсан ч тэнгэрийн хаанчлалд орох чадваргүй хэвээр байгаа. Энэ бол маргаангүй үнэн.

Үргэлжлүүлэн нөхөрлөе. Эзэн Есүс нүглийг маань өршөөсөн. Ямар “нүглийг” Тэр өршөөсөн бэ? Эзэнд итгэж эхэлсний дараа бид ямар нүглээ улайдаг вэ? Гол нүглүүд гэж Бурханы хууль, тушаал, эсвэл үгээс урвадаг тэдгээр бодит нүглийг хэлж байгаа юм. Хүмүүс бид Бурханы хууль, тушаалаас урвасан учир Түүний хуулиар яллагдаж, шийтгэгдэх байсан. Тиймээс Эзэн Есүс золин аврах ажлаа хийхээр ирсэн. Бид зөвхөн Эзэн Есүст залбирч, нүглээ улайж, гэмших хэрэгтэй ба Тэр биднийг өршөөж, дараа бид Түүний хуулийн дагуу яллалт, шийтгэлийн бай болохоо болино. Бурхан биднийг нүгэлтэн гэж үзэхээ болино. Ингэж бид Бурханд шууд залбирч, хашхиран уйлж, Түүний арвин нигүүлсэл, үнэнийг хуваалцаж чадна. Энэ бол бидний үргэлж ярьдаг Нигүүлслийн эрин үе дэх “аврал”-ын жинхэнэ утга учир юм. Энэхүү “аврал”нь цэвэрлэгдэж, тэнгэрийн хаанчлалд орохтой ямар ч хамаагүй. Энэ нь хоёр тусдаа зүйл гэдгийг та нар ойлгох ёстой, учир нь нүглээ өршөөлгөж, аврагдсан бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэж Эзэн Есүс огт хэлээгүй. Төгс Хүчит Бурханы зарим үгийг уншицгаая, “Тэр үед Есүсийн ажил нь бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах байв. Түүнд итгэсэн бүх хүмүүсийн нүгэл уучлагдсан; чи Түүнд итгэсээр байгаа цагт Тэр чамайг золин аврах байсан; хэрвээ Түүнд итгэсэн бол чи цаашид нүгэлтэн биш болж, өөрийн нүглээс чөлөөлөгдөх юм. Энэ нь аврагдах, мөн итгэлээр зөвтгөгдөх гэсэн үг. Гэхдээ итгэсэн хүмүүст ч Бурханыг эсэргүүцсэн, тэрслүү зан үлдсэн бөгөөд үүнийг ч гэсэн аажмаар арилгах хэрэгтэй болсон. Аврал нь Есүс хүнийг бүрэн олж авсан гэсэн үг биш, харин хүн цаашид нүгэлтэн биш болсон, түүний нүгэл өршөөгдсөн: Чи итгэх л юм бол цаашид хэзээ ч нүгэлтэн гэж тооцогдохгүй юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (2)”-оос). “Хүнийг золин аврахаас өмнө Сатаны олон хор аль хэдийн түүний дотор суулгагдчихсан бөгөөд Сатанаар хэдэн мянган жил завхруулагдсаны дараа түүний дотор Бурханыг эсэргүүцэх уг чанар тогтсон байдаг. Тиймээс хүнийг золин аврах үед энэ нь хүнийг өндөр үнээр буцаан авсан золин аврал төдий байсан боловч түүний доторх хорт уг чанарыг авч хаяагүй юм. Ингэж их бузартсан хүн Бурханд үйлчлэхүйц болохоосоо өмнө өөрчлөгдөх ёстой. Шүүлт болон гэсгээлтийн ажлаар дамжуулан өөрийнх нь дотор байгаа бохир, ялзарсан мөн чанарын талаар хүн бүрэн мэдэж авах бөгөөд бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болж чадна. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Бурханы сэнтийн өмнө буцан очих үнэ цэнтэй болж чадна.…Хүнийг золин аварч, нүглийг нь өршөөсөн тухайд бол, Бурхан хүний гэм бурууг санадаггүй, гэм буруугийнх нь дагуу хүнд ханддаггүй гэж л авч үзэж болох юм. Гэвч хүн махан биед амьдарч нүглээс чөлөөлөгдөөгүй учраас үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэж, сатаны ялзарсан зан чанараа илчилж л чадна. Энэ бол хүний эцэс төгсгөлгүй нүгэл үйлдэж, уучлуулдаг амьдрал юм. Ихэнх хүмүүс өдөр нь нүгэл үйлдээд орой нь нүглээ улайдаг. Ийм маягаар, нүглийн тахил хүний хувьд үүрд хүчинтэй байдаг ч гэсэн энэ нь хүнийг нүглээс аварч чадахгүй. Хүн ялзарсан зан чанартай байсаар байгаа тул авралын ажлын хагас нь л гүйцэлдсэн” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”-өөс). Төгс Хүчит Бурханы үгс энэ асуултад маш тодорхой хариуллаа. Эдгээр үгийг сонсонгуутаа л бид ойлгож байна. Нигүүлслийн эрин үед, Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг нүглээс хэлтрүүлэх гэж золин аврах ажлаа хийсэн нь тэднийг итгэлээр зөвт болгож, итгэлээр аварсан юм. Гэвч нүгэл нь өршөөгдсөн хүн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орж болно гэж Эзэн Есүс хэлээгүй. Учир нь Эзэн Есүс бид бүгдийн нүглийг өршөөсөн байж болох ч сатаны уг чанарыг маань хэзээ ч өршөөгөөгүй. Бидний доторх ихэрхүү, аминчхан зан, худал хуурмаг, ёрын муу зэрэг завхарсан зан чанар маань байсаар л байна. Эдгээр зүйл бол нүглээс илүү гүнзгий юм. Тэднийг шийдэхэд илүү хүндрэлтэй. Хэрвээ сатанлаг уг чанар, завхарсан зан чанар зэрэг Бурханыг эсэргүүцдэг зүйлсийг шийдэхгүй бол бид олон нүгэл үйлдэхгүй байж чадахгүй. Бид хууль зөрчихөөс ч долоон дор, илүү жигшмээр нүгэл үйлдэж ч магадгүй. Фарисайчууд яагаад Эзэн Есүсийг яллаж, эсэргүүцэж чадсан бэ? Тэд Түүнийг яаж загалмайд цовдолж чадсан бэ? Энэ нь, хүний сатанлаг уг чанар шийдэгдээгүй бол хүн нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханаас урвасаар байхын баталгаа.

Бид олон жил Эзэнд итгэж, нэг зүйлийг туулж мэдэрсэн, өөрөөр хэлбэл, хэдийгээр нүгэл маань өршөөгдсөн ч бид үргэлж нүгэл үйлдэхгүй байж чадахгүй. Бид худлаа ярьж, хуурч, нэр хүнд байр суурь эрэлхийлэхдээ заль хэрэглэсээр байна. Бид хариуцлагаас хүртэл зугтааж, өөрийнхөө төлөө бусдыг асуудалд оруулдаг. Байгалийн болон хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан гамшигтай тулгарч, зовохдоо л бид Бурханыг буруутгаж, Түүнээс урвадаг. Бурханы ажил бидний үзэлтэй нийцэхгүй бол Бурханыг үгүйсгэж, эсэргүүцэж, шүүдэг. Хэдийгээр нэр дээрээ Бурханд итгэдэг ч, бусад хүнийг хүндэлж, дагасаар байдаг. Хэрвээ бидэнд байр суурь байвал ахлагч, пасторууд болон фарисайчуудтай яг адилаар бид өөрсдийгөө магтаж, гэрчилдэг. Бид Бурхан мэт аашилж, өөрсдийгөө хүндлүүлж, бишрүүлэхийг оролддог. Бид Бурханд барьсан тахилыг хулгайлж, өөрийн болгодог. Бид атаархуу болж, эрхэмлэдэг зүйлс, махан биеийнхээ хүсэл болон сэтгэл хөдлөлөө дагадаг. Бид аливааг эзэмшиж, бүлгээ байгуулж, өөрсдийн гэсэн жижиг хаанчлалыг бий болгодог. Эдгээр нь бүгд тодорхой баримт. Хэрвээ сатанлаг уг чанар, зан чанар маань шийдэгдэхгүй бол нүгэл маань сая удаа өршөөгдсөн ч тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхгүй гэдгийг бид харж чадна. Бид нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж чадна гэдэг баримт нь биднийг Сатанд харьяалагдсан хэвээр, Бурханы дайсан ба Түүгээр яллагдаж, шийтгэгдэх нь гарцаагүй гэдгийг харуулж байна. Яг л Библид хэлсэнчлэн, “Учир нь үнэний мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа хэрвээ бид санаатайгаар нүгэл үйлдвэл нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй, Харин шүүлт болон эсэргүүцэгчдийг залгих галын хилэнг айдастайгаар хүлээх нь гарцаагүй” (Еврей 10:26-27). Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншицгаая. “Дөнгөж золин аврагдсан боловч өөрчлөгдөөгүй, эсвэл Бурханаар төгс болгуулаагүй чам мэтийн нүгэлтэн Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадах уу? Одоо ч гэсэн хуучин хэвээрээ байгаа чиний хувьд, Есүсээр авруулсан бөгөөд Бурханы авралын улмаас нүгэлтэн гэж тооцогдохгүй байгаа чинь үнэн боловч чи нүгэлтэй биш, бохир заваан биш гэдгийг энэ нь батлахгүй. Хэрвээ өөрчлөгдөөгүй юм бол чи яаж ариун байж чадах юм бэ? Дотроо чи бохир заваанаар дүүрч, хувиа хичээсэн агаад өөдгүй, гэсэн ч чи Есүстэй хамт буухыг хүссээр байдаг—тийм азтай явдал байх уу! Бурханд итгэх итгэлдээ чи нэг алхмыг орхисон: Чи зүгаар л золин аврагдсан, гэхдээ өөрчлөгдөөгүй. Чи Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байхын тулд, чамайг өөрчилж, ариусгах ажлыг Бурхан биечлэн хийх ёстой; эс бөгөөс чи зөвхөн золин аврагдах боловч ариун байдалд хүрэх боломжгүй байх болно. Ийм маягаар чи Бурханы сайн ерөөлийг хуваалцах эрхгүй байх болно, учир нь чи хүнийг удирдах Бурханы ажилд нэг алхмыг орхигдуулсан, энэ нь өөрчлөгдөж, төгс болох гол алхам юм. Иймээс дөнгөж золин аврагдсан нүгэлтэн чи Бурханы өв залгамжлалыг шууд өвлөн авах чадваргүй” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар”-аас). Та нарын харж байгаагаар бид Эзэн Есүсээр золин аврагдсан ч сатанлаг зан чанартаа амьдарч, нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцсээр байна. Нүглээс чөлөөлөгдөж, Бурханы зүрх сэтгэлийг дагуу байхын тулд бид Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлт, цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой. Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхтэй болно. Үнэн хэрэгтээ, Эзэн Есүс нэг удаа ингэж хэлсэн, “Би та нарт зориулан орон байр бэлдэхээр явна. Хэрвээ Би яваад та нарт зориулан орон байр бэлдчихвэл дахин ирээд та нарыг Өөртөө авах болно; Би хаана байна та нар ч бас тэнд байх болно” (Иохан 14:2-3). Эзэн бидэнд орон байр бэлдэхээр буцсан ба дараа нь биднийг авахаар эргэж ирэх болно. Үнэн хэрэгтээ, “авах” гэдэг нь биднийг эцсийн өдрүүдэд дахин төрүүлэх Түүний төлөвлөгөө юм. Эзэн ажлаа хийхээр ирэхдээ, Бурханы үгээр шүүж, цэвэрлэж, төгс болгохоор сэнтийнхээ өмнө биднийг аваачих болно. Гамшиг ирэхээс өмнө Тэр биднийг ялагч болгох болно. Түүний, биднийг авах үйл явц нь үнэн хэрэгтээ биднийг яаж цэвэрлэж, төгс болгох вэ гэдэг явдал юм. Эзэн эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа хийхээр газар дээр ирчихсэн байна. Түүнтэй хамт амьдрахаар бид Түүний сэнтийн өмнө өргөгдөөд байна. Энэ нь Эзэн биднийг авахаар ирэх тухай зөгнөлийг бүрэн биелүүлж байгаа биш үү? Агуу гамшиг төгссөний дараа, газар дээр Христийн хаанчлал байгуулагдах болно. Агуу гамшгийн цэвэршүүлэлтээс амьд гарсан хүмүүс тэнгэрийн хаанчлалд орон байртай байх болно.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Эзэнд итгэснээр бидний нүгэл өршөөгдөж, аврагдсанд тооцогдсон ч Бурханы нүдэнд бид бохир, ялзарсан хэвээр үлдэх ба цэвэр байдлыг хүлээн авахын тулд нүглээс зугтааж чадаагүй. Нүглээс өршөөгдсөн гэдэг нь хуулиар яллагдахгүй байна гэсэн үг. Энэ бол “нигүүлслээр аврагдах” гэсэн үг. Бурхан бидний нүглийг өршөөж, бидэнд ерөөлөө хайрлаж, амар тайван, нүглээ өршөөлгөсний жаргалыг бидэнд эдлүүлж, Бурханд залбирч, Бурхантай холбогдож ярих эрх өгсөн хэдий ч, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил тэнд төгсөхгүй. Эзэн Есүсийн золин аврах ажил нь Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлын замыг засахын төлөө юм.Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил тэнд төгсөхгүй. Бид үүнийг мэдэх ёстой. Эзэнд итгэсний төлөө бидний нүгэл өршөөгдсөн ч яагаад өөрсдөдөө тусалж чадахгүй, нүгэл үйлдсэн хэвээр, нүгэл дунд амьдрахаас өөрсдийгөө салгаж чадахгүй байна вэ?Энэ бол Сатан бид бүгдийг, сатанлаг уг чанартай, сатаны зан чанараар дүүрэн болох хүртэл гүнзгий ялзруулсантай холбоотой юм. Ийм учраас бид нүгэл үйлдэхгүй байж чаддаггүй. Хэрвээ сатаны энэ уг чанар шийдэгдэхгүй бол нүгэл маань өршөөгдсөн ч бид дахин нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцсэн хэвээр л байх юм. Ингэх юм бол бид Бурхантай нийцэлтэй болж хэзээ ч чадахгүй. Иймээс Эзэн Есүс Өөрийгөө эргэж ирэх ёстой гэж хэлсэн. Тэр хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж, аврахын тулд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа хийх юм. Яг л Төгс Хүчит Бурханы хэлсэнчлэн, “Хүнийг золин аврахаас өмнө Сатаны олон хор аль хэдийн түүний дотор суулгагдчихсан бөгөөд Сатанаар хэдэн мянган жил завхруулагдсаны дараа түүний дотор Бурханыг эсэргүүцэх уг чанар тогтсон байдаг. Тиймээс хүнийг золин аврах үед энэ нь хүнийг өндөр үнээр буцаан авсан золин аврал төдий байсан боловч түүний доторх хорт уг чанарыг авч хаяагүй юм. Ингэж их бузартсан хүн Бурханд үйлчлэхүйц болохоосоо өмнө өөрчлөгдөх ёстой. Шүүлт болон гэсгээлтийн ажлаар дамжуулан өөрийнх нь дотор байгаа бохир, ялзарсан мөн чанарын талаар хүн бүрэн мэдэж авах бөгөөд бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болж чадна. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Бурханы сэнтийн өмнө буцан очих үнэ цэнтэй болж чадна. Өнөөдөр хийгдэж байгаа бүх ажил нь хүнийг ариусгаж, өөрчлөх зорилготой; үгээр хийсэн шүүлт, гэсгээлтээр мөн цэвэршүүлэлтээр дамжуулан хүн ялзралаа хаяж, ариусгагдаж чадна. Ажлын энэ үе шатыг авралын ажил гэж нэрлэхээс илүүгээр ариусгалтын ажил гэж нэрлэх нь илүү тохиромжтой. Үнэндээ энэ үе шат нь байлдан дагуулалтын шат, мөн түүнчлэн авралын ажлын хоёр дахь үе шат юм. Үгийн шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан хүнийг Бурхан олж авдаг; цэвэршүүлж, шүүж, ил болгоход үгийг ашигласнаар дамжуулан хүний зүрх сэтгэлийн доторх ариун бус зүйл, үзэл, сэдэл, хувийн хүсэл эрмэлзэл бүгд бүрэн илчлэгддэг”(Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”-өөс).

“Нүглийн тахилаар дамжуулан хүний нүглийг өршөөж болох боловч хүний нүгэл үйлдэхийг яг яаж болиулах, мөн нүгэлт уг чанарыг нь яаж бүрэн арилгаж, өөрчлөх тухайд бол тэр энэ асуудлыг шийдэх ямар ч аргагүй. Хүний нүглийг өршөөсөн нь Бурханы цовдлолын ажлаас болсон боловч хүн хуучны, сатаны ялзарсан зан чанар дотроо үргэлжлүүлэн амьдарсан юм. Ийм болохоор хүнийг сатаны ялзарсан зан чанараас нь бүрэн аврах ёстой, ингэснээр түүний нүгэлт уг чанар дахин хэзээ ч хөгжихгүйгээр бүрэн арилж, тийнхүү хүний зан чанар өөрчлөгдөх боломжтой болох юм. Энэ нь, амийн өсөлтийн замыг, амийн замыг болон өөрийн зан чанарыг өөрчлөх замыг ухаарахыг хүнээс шаарддаг. Түүнчлэн, энэ замын дагуу хэрэгжүүлж, өөрийн зан чанарыг аажмаар өөрчилж, гэрлийн гялбаан доор амьдарч, хийдэг бүхэн нь Бурханы хүслийн дагуу байж, сатаны ялзарсан зан чанараа хаяж, Сатаны харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч, ийнхүү нүглээс бүрэн ангижрахыг хүнээс шаарддаг. Тэгсэн цагт л хүн бүрэн аврал хүртэнэ. … Тиймээс ажлын энэ үе шат дууссаны дараа шүүлт болон гэсгээлтийн ажил хэвээр үлдсэн юм. Энэ үе шат нь, үгийн тусламжтайгаар хүнийг ариусгаж, тийнхүү түүнд дагах зам өгөхийн төлөө байдаг. Хэрвээ чөтгөрийг үргэлжлүүлэн хөөн зайлуулсаар байсан бол энэ үе шат нь үр дүнгүй, утга учиргүй байх байлаа, учир нь хүний нүгэлт уг чанарыг арилгаж чадахгүй бөгөөд хүн нүглээ өршөөлгөөд л зогсох байв. Нүглийн тахилаар дамжуулан хүний нүглийг өршөөсөн, учир нь цовдлолын ажил аль хэдийн дуусаж, Бурхан Сатаныг ялан дийлсэн юм. Гэвч хүний доторх ялзарсан зан чанар хэвээр үлдэж, хүн нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцсээр байдаг бөгөөд Бурхан хүн төрөлхтнийг олж аваагүй. Тийм учраас ажлын энэ үе шатанд Бурхан хүний ялзарсан зан чанарыг илчлэхийн тулд үг ашиглаж, зөв замын дагуу хэрэгжүүлэхэд түүнийг хүргэдэг. Энэ үе шат нь өмнөхийг бодвол илүү утга учиртай, мөн түүнчлэн илүү үр дүнтэй, учир нь одоо цагт хүний амийг шууд хангаж, хүний зан чанарыг бүрэн шинэчлэхэд хүргэдэг зүйл нь үг билээ; энэ нь ажлын илүү бүрэн гүйцэд үе шат юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”-өөс).

Төгс Хүчит Бурханы үг маш тодорхой: Нигүүлслийн эрин үед, Эзэн Есүс золин аврах ажлаа л хийсэн. Эзэнд итгэсний төлөө бидний нүгэл өршөөгдсөн. Гэсэн ч бидний нүгэлт уг чанар шийдвэрлэгдээгүй. Хүний нүгэлт уг чанар бол Сатаны уг чанар юм. Энэ нь бидний дотор аль хэдийн гүн шингэж, бидний амь болжээ. Иймээс бид нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэхгүй байж чаддаггүй. Бид сатанлаг уг чанартай байгаа нь Бурханыг эсэргүүцдгийнх нь үндсэн шалтгаан юм. Бидний нүгэл өршөөгдөж болох ч сатанлаг уг чанарыг Бурхан өршөөж чадна гэж үү? Сатанлаг уг чанар Бурхан ба үнэнийг шууд эсэргүүцдэг. Бурхан үүнийг хэзээ ч уучлахгүй. Иймээс Бурхан хүн төрөлхтнийг сатанлаг уг чанарын хүлээс, эрхшээлээс бүрэн аврах ёстой ба хүн төрөлхтнийг шүүж, гэсгээх ёстой. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт ба гэсгээлт нь бидний дотор байгаа сатанлаг уг чанар, зан чанарыг онилсон ажил юм. Бидний сатанлаг уг чанар зөвхөн шүүлт, гэсгээлтээр л шийдэгдэх үү? гэж зарим хүмүүс асууж болох юм. Зовох замаар төлөөс төлж, бие махбодоо захирч, хүсэл зорилгоо хазаарлах замаар сатанлаг уг чанараа бид шийдэж чадахгүй юу? Чадахгүй нь тодорхой. Нүглийн эрхшээл, хүлээсээс гарч, махан биеийн хязгаарыг давж, бие махбодоо захирч, зовох замаар төлөөс төлсөн түүхэн дэх олон ариун хүмүүсээр жишээ авъя. Тэднээс хэн нь Бурханд дуулгавартай болохын тулд Сатаныг ялан гарч чадсан билээ? Бараг хэн ч чадаагүй. Байсан ч тэд бол Бурханы тусгайлан төгс болгосон хүмүүс юм. Гэвч ийм хүн хэд байсан билээ? Энэ нь, Бурханы шүүлт, гэсгээлт байгаагүй учир хүний сатанлаг зан чанар цэвэрлэгдэж чадаагүйтэй холбоотой. Хүний амь зан чанар тиймээс өөрчлөгдөж чадаагүй юм. Хүний арга хэрэгслийг ашиглан бидний сатанлаг уг чанарыг шийдвэрлэх боломжгүйг батлахад энэ баримт хангалттай. Хүн үнэн, амийг олж, мөнх амийн замыг хүлээн авахын өмнө Бурханы шүүлт, гэсгээлт, засалт, харьцалт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой. Зөвхөн ингэж л бидний сатанлаг уг чанар бүрэн шийдвэрлэгдэнэ. Ийм учраас Эзэн Есүсийн золин аврах ажлын үндсэн дээр, хүн төрөлхтнийг сатанлаг уг чанарын хүлээс, хяналтаас аврахын тулд Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлт, гэсгээлтийн ажлаа хийснээр хүн төрөлхтөн цэвэрлэгдэж, Бурханы авралыг хүлээн авч, Бурханаар авахуулах юм. Үүнээс бид, Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлт, гэсгээлтийн ажил хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж, авардаг гэдгийг харж болно. Энэ бол үнэн.

Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд завхарсан хүн төрөлхтнийг шүүж, гэсгээх ажил хийдэг вэ? Энэ асуудлыг ойлгохын тулд бид Бурхан хүн төрөлхтнийг зүгээр л ажлын нэг, хоёр үе шатаар бүрэн авардаггүй гэдгийг мэдэх ёстой. Харин ч Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үе гэсэн ажлын гурван үе шатаар энэ нь дамждаг. Ажлын энэ гурван үе шат л хүн төрөлхтнийг Сатаны эзэмшлээс бүрэн аварч чаддаг бөгөөд эдгээр нь л хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы бүх ажлыг бүрдүүлдэг. Хуулийн эрин үед Ехова Бурхан газар дэлхий дээрх амьдралд нь хүнийг залж чиглүүлэхийн тулд хууль, тушаал гаргасан бөгөөд Бурхан ямар хүмүүсийг ерөөж, ямар хүмүүсийг хараадаг болох, мөн юу зөв шударга, юу нүгэлтэй болохыг хүн төрөлхтөн эдгээрээр дамжуулан мэдэж чадсан юм. Гэвч Хуулийн эрин үеийн сүүл үед Сатан хүн төрөлхтнийг улам гүн гүнзгий завхруулсан тул бүх хүн нүгэлд амьдарч байлаа. Тэд хуулийг дагаж мөрдөж чадалгүй, эдгээр хуулиар яллагдаж, хараалгах аюултай нүүр тулжээ. Тиймээс Нигүүлслийн эрин үеийд Эзэн Есүс золин авралын ажил хийхээр ирж, хүнд нүглээ улайж, гэмшиж, эдгээрээ уучлуулах боломж олгон, улмаар хүнийг хуулиар яллагдаж, хараалгахаас чөлөөлж, түүнд Бурханы өмнө очин залбирах, Бурхантай ярилцан, арвин их нигүүлсэл болон үнэнийг нь эдлэх эрхтэй байх боломж олгосон юм. Энэ бол “аврагдах” гэдгийн жинхэнэ утга учир билээ. Гэвч Эзэн Есүс ердөө нүглийг маань уучилсан болохоос нүгэлт уг чанар, сатанлаг зан чанарыг маань уучлаагүй юм. Бидний сатанлаг уг чанар одоо ч оршсоор байдаг. Бид нүгэл үйлдэн, нүглээ улайж, дараа нь дахин нэг удаа нүгэл үйлдэх ёрын тойрог дотор оршсоор байгаа бөгөөд нүгэлт уг чанарынхаа хязгаарлалт, хяналтаас чөлөөлөгдөх ямар ч аргагүй байдаг. Шаналахдаа бид Бурхан руу ийнхүү хашхирсан юм: “Би үнэхээр шаналж байна! Нүглийн хязгаарлалт, хяналтаас би яаж ангижирч чадах вэ?” Энэ бол Эзэнд итгэгчдийн хувьд бид бүхэнд нийтлэг байдаг туршлага, ойлголт билээ. Гэвч бид нүгэлт уг чанараа өөрсдөө шийдвэрлэх чадваргүй юм. Хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг ямар ч хүн хийж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан буюу Бүтээгч л хүн төрөлхтнийг аварч, биднийг Сатан болон нүглээс чөлөөлж чаддаг. Тэр л биднийг Сатаны эзэмшлээс аварч чаддаг. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг: “Тэрээр хүнийг бүтээсэн тул хүнийг удирдан чиглүүлдэг; Тэр хүнийг авардаг тул бүрмөсөн аварч, бүрэн дүүрэн олж авна; Тэр хүнийг удирдан чиглүүлдэг тул зүй зохистой хүрэх газарт нь аваачна; Тэр хүнийг бүтээсэн, бас удирддаг тул хувь заяа, хэтийн ирээдүйнх нь тухайд хариуцлага хүлээх ёстой. Бүтээгчийн хийдэг ажил энэ юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүний хэвийн амьдралыг сэргээж, түүнийг гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачих нь”-аас). Бурхан бол итгэмжит. Бурхан хүн төрөлхтнийг авардаг тул үүнийгээ бүрэн хийх болно. Тэрээр хэзээ ч замын голоос бууж өгөхгүй. Ийм учраас Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг бүрмөсөн аврахын тулд эцсийн өдрүүдэд хүн төрөлхтнийг цэвэрлэж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлсэн. Тэрээр хүн төрөлхтний сатанлаг уг чанар болон сатанлаг зан чанарын асуудлыг бүрмөсөн шийдвэрлэхийн тулд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг. Хүн төрөлхтөн нүглээс ангижирч, аврал хүртэж, Бурханаар авхуулаг гэсэндээ Тэр үүнийг хийдэг. Эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы хийдэг шүүлтийн ажил нь завхарсан хүн төрөлхтөнд яг хэрэгтэй зүйл төдийгүй хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурханы гүйцэтгэх ёстой ажлын гол үе шат юм. Энэ нь Эзэн Есүсийн дараах зөгнөлийг биелүүлдэг: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12-13). “үнэний Сүнс” гэдэг нь эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, үнэнийг илэрхийлэн, шүүлтийн ажил хийхийг хэлдэг. Бид аврал хүртэж, Бурханаар авхуулахын тулд Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагахад л болох юм. Энэ бол Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг үнэхээр туулсан бүх хүний баталгаажуулж чадах зүйл билээ. Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийдэг вэ гэдгийг ингээд ярихаар хүн бүр ойлгож чадах учиртай, тийм биз?

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: Асуулт 13: Загалмай дээр Эзэн Есүсийн “Биелэгдлээ” (Иохан 19:30) гэж хэлсэн нь Бурханы авралын ажил аль хэдийн бүрмөсөн дууссан гэдгийн нотолгоо гэж шашны ертөнц дэх ихэнх хүмүүс итгэдэг атал Эзэн хүн төрөлхтнийг бүрэн аврахын тулд үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийхээр махбодод эргэн ирсэн гэж гэрчилдэг. Тэгвэл хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлыг хүн яг яаж ойлгох ёстой вэ? Бид үнэний энэ талыг сайн мэдэхгүй байна, иймээс үүнийг бидэнд нөхөрлөнө үү.

Дараах: Асуулт 15: Бид Паулын үлгэр жишээг дагадаг ба сайн мэдээ түгээн, Эзэнд гэрчлэл хийж, Эзэний чуулгануудыг хариулж, Паулын: “Би сайн тэмцлээр тэмцэж, явах замаа дуусгаж, итгэлээ хадгалсан”(2 Тимот 4:7) хэмээн хэлсэн шиг Эзэний төлөө маш шаргуу ажилладаг. Энэ нь Бурханы хүслийг дагаж байгаа хэрэг биш үү? Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь бид өргөгдөж, тэнгэрийн хаанчлалд ороход тохирно гэсэн үг, тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалд хүргэгдэхээсээ өмнө бид яагаад эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт болон ариусгалтын ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм бэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх