Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Агуулга

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Бурханы нүдээр хэдийгээр Иов хуучны Иов хэвээрээ байсан ч, Иовын итгэл, дуулгавартай байдал, Бурханаас эмээх байдал нь Бурханд бүрэн дүүрэн сэтгэл ханамж, баяр баяслыг авчирсан. Энэ үед Бурханы түүнээс хүлээж байсан төгс байдалд Иов хүрсэн ба тэр Бурханы нүдээр "өөлөх өөгүй, зөв шударга" гэж дуудаж үнэхээр болохуйц хүн болсон байв. Түүний зөв шударга үйл хэрэг нь Сатаныг ялан дийлж, Бурханд өгөх өөрийн гэрчлэлдээ бат зогсох боломжийг түүнд олгосон. Иймээс түүний зөв үйл хэрэг нь түүнийг төгс болгож, түүний амьдралын үнэ цэнэ өргөгдөж, хэзээнээсээ ч илүү давамгайлах боломжийг олгосон бөгөөд түүнийг цаашид Сатанаар уруу татагдаж, довтлуулахгүй анхны хүн болгосон билээ. Иов зөв шударга байсан учраас тэр Сатанаар буруушаагдаж, уруу татагдсан; Иов зөв шударга байсан учраас Сатаны гарт өгөгдсөн; Иов зөв шударга байсан учраас тэр Сатаныг даван гарч, ялсан бөгөөд өөрийн гэрчлэлдээ бат зогссон. Энэ үеэс хойш Иов хэзээ ч Сатаны гарт орохгүй анхны хүн болж, үнэхээр Бурханы сэнтийн өмнө ирж, Сатаны тагнуул эсвэл сүйтгэлгүйгээр гэрлийн дор, Бурханы ерөөлийн дор амьдарсан ... Тэр Бурханы нүдээр жинхэнэ хүн болсон ба тэр чөлөөлөгдсөн юм...