Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Агуулга

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Бурханд өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдал үнэхээр байдаг боловч Өөрийн уур хилэнгээ гаргах үеийн Бурханы ариун байдал болон зөвт байдал нь мөн ямар ч доромжлол зөрчлийг тэвчдэггүй Бурханы талыг хүнд харуулдаг. Хүн Бурханы тушаалыг дуулгавартай дагах бүрэн чадвартай байж, Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэх үед хүнийг гэсэн Бурханы өршөөл энэрэл элбэг дэлбэг байдаг; хүн ялзрал, үзэн ядалт, болон Түүнийг эсрэг дайсагналаар дүүрэн байх үед Бурхан гүнээ уурладаг. Тэр ямар хэмжээнд хүртэл гүнээ хилэгнэдэг вэ? Түүний уур хилэн нь, Бурхан цаашид хүний эсэргүүцэл болон муу үйлийг харахаа болих хүртэл, тэдгээр нь Түүний нүдний өмнө цаашид байхаа болих хүртэл үргэлжилдэг. Зөвхөн тэр үед л Бурханы уур алга болно.…

Тэрээр, эелдэг, гоо сайхан, сайн зүйлсэд хүлээцтэй, өршөөнгүй байдаг; муу, нүгэлтэй, хорон зүйлст Тэр гүнээ хилэгнэдэг, тэгснээр Тэр Өөрийн уур хилэнг сул тавьдаг. Бурханы зан чанарын хоёр үндсэн, хамгийн чухал тал байдаг ба цаашлаад тэдгээр нь эхнээсээ эцсээ хүртэл Бурханаар илчлэгдсэн: маш их өршөөл энэрэл ба гүн гүнзгий уур хилэн.