Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Агуулга

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II

Эхнээсээ эхлээд өнөөдрийг хүртэл зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах чадвартай байсан. Бүх амьд зүйлс болон Бурханы бүтээлүүдийн дундаас хүнээс өөр юу ч Бурхантай ярилцаж чадахгүй. Хүн түүнийг сонсоход хүргэдэг чихтэй, мөн харуулдаг нүдтэй, тэр хэл яриатай бөгөөд өөрийн санаа бодол, чөлөөт хүсэлтэй. Тэр Бурханы ярихыг сонсож, Бурханы хүслийг ойлгож, Бурханы үүрэг даалгаврыг хүлээн авахад шаардлагатай бүх зүйлийг эзэмшсэн, иймээс Бурхан хүнийг Түүнтэй адил санаатай бөгөөд Түүнтэй хамт алхаж чадах хамтрагчаа болгохыг хүсэж Өөрийн бүх хүслийг хүнд олгодог. Удирдаж эхэлснээсээ хойш Бурхан хүнээс өөрийн зүрх сэтгэлээ Түүнд өгч, үүнийгээ Бурханаар ариусгуулж, зэвсэглүүлж, Бурханаар хайрлуулж, Бурханд таалагдахад хүргэж, Бурханыг хүндэлж, нүглээс зайлдаг болгохыг хүлээсээр ирсэн. Бурхан хэзээд энэхүү үр дүнг тэсэн ядан харж, хүлээж байгаа.