Илүү олон контент

Төгс Хүчит Бурхан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа

Ялгуусан Хаан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа.

Бүрэн гэтэлгэсэн Тэрээр Өөрийн бүх ардыг удирдан,

суу алдартайгаар гарч ирнэ.

Бүх зүйлс Түүний мутарт байдаг.

Тэнгэрлэг мэргэн ухаан, хүч чадлаараа

Тэр Сионыг барьж, бэхэлсэн, Сионыг барьж, бэхэлсэн.

Сүр жавхлантайгаар, Тэр энэ нүгэлт ертөнцийг шүүнэ,

бүх үндэстэн, ард түмнийг, газар дэлхий,

далай тэнгис болоод түүнд орших амьд зүйлс

болоод садар самууны дарсыг амссан бүхнийг шүүнэ.

Тэдний дээр Бурхан Өөрийн шүүлтийг явуулна.


Бурхан тэдэнд уурсаж, Өөрийн сүр жавхланг илчилж,

хойш тавилгүй, нэн даруй тэднийг шүүнэ.

Түүний уур хилэнгийн гал тэдний мөнх бус гэм нүглийг сөнөөнө,

тэдний мөнх бус гэм нүглийг сөнөөнө.

Гай гамшиг хормын төдийд тэдэн дээр ирнэ.

Тэд зугатах, хоргодох газар олоход хэцүү еэ;

уйлж шүдээ хавирах тэд өөрсдийн дээр мөхлөө авчирна.

Тэд зугатаж, хоргодох газар олоход хэцүү еэ;

уйлж шүдээ хавирах тэд өөрсдийн дээр мөхлөө авчирна.

Ялагчид болох Бурханы хайртай хөвгүүд Сионд үлдэнэ.

Тэд тэндээс хэзээ ч гарахгүй, тэд тэндээс хэзээ ч гарахгүй.

Цорын ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ (Бурхан гарч ирлээ)

Дэлхийн төгсгөл (Дэлхийн төгсгөл) бидний өмнө илчлэгдлээ.

Сүүлчийн өдрүүдийн шүүлт эхэллээ.

Бүх ард түмэн Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Түүний үйлдэлд анхаарал хандуулна.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.

Бүх ард түмэн Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Түүний үйлдэлд анхаарал хандуулна.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.


"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос

Илүү олон контент

Холбогдолтой видео