Илүү олон контент

Бурхан бол эхлэл ба төгсгөл

Бурхан бол Эхлэл

Бурхан бол Эхлэл

Бурхан бол Эхлэл

ба Төгсгөл,

ба Төгсгөл,

ба Төгсгөл.

Бурхан бол Суулгагч

Бурхан бол Суулгагч

Бурхан бол Суулгагч

ба Хураагч (Хураагч).

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

Бурхан махан бие болсон нь шинэ эринийг эхлүүлэх зорилготой,

мэдээж Тэрээр шинэ эринийг эхлүүлэхэд,

Хуучин эринийг мөн нэгэн зэрэг дуусгана.

Бурхан бол Эхлэл (Бурхан бол Эхлэл) ба Төгсгөл юм (Төгсгөл юм).

Тэр л Өөрөө Өөрийн ажлыг хийдэг ба

иймд өнгөрсөн эринг дуусгах нь Түүний Өөрийн ажил юм.

Энэ бол Түүний Сатаныг дарж (Сатаныг дарж)

дэлхийг байлдан дагуулахын баталгаа. ха! ха! ха! ха!

Түүнд Өөрөө хүмүүсийн дунд ажиллах бүр нь шинэ тэмцлийн эхлэл.

Шинэ ажлыг эхлүүлэлгүйгээр хуучин ажлаа дуусгах боломж мэдээж байхгүй.

Хуучин зүйлийг дуусгасангүй нь Сатантай хийх тулаан

Сатантай хийх тулаан төгсгөлдөө ирсний баталгаа биш. (ха!)

Зөвхөн Бурхан Өөрөө хүмүүсийн дунд ирж шинэ ажил хийх юм бол

хүн Сатаны дарангуйллаас, Сатаны дарангуйллаас чөлөөлөгдөж,

шинэ амьдрал, шинэ эхлэлийг олж авах юм.

Үгүй бол хүн үүрд хуучин эриндээ амьдарч,

Сатаны хуучин нөлөөн дор

үүрд амьдрах болно. ха! ха! ха! ха!

Бурханы удирдаж буй эрин бүрд хэсэг хүмүүс чөлөөлөгдөж,

Бурханы ажилтай хамтаар шинэ эрин рүү урагшилдаг.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы ялалт, ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы удирдаж буй эрин бүрд хэсэг хүмүүс чөлөөлөгдөж,

Бурханы ажилтай хамтаар шинэ эрин рүү урагшилдаг.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл

Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Илүү олон контент

Холбогдолтой видео