I. Бурханд итгэхийн тулд, Христ бол махбодод илэрсэн Бурхан, Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг хүн заавал таних ёстой

Христийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол Бурхан

Бие махбодтой болсон Бурхан бол Христ,

Тиймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг.

Бурханы мөн чанартай Түүний хувьд

ингэж хэлэх нь хэтрүүлэл биш юм.

Түүний ажилд хүний хүрч чадахгүй

Бурханы зан чанар, ажлын мэргэн ухаан байдаг.

Өөрсдийгөө Христ гэх атлаа

Бурханы ажлыг хийж чадахгүй бол луйварчид юм.

Христ нь Бурханы газар дээрх илэрхийлэл төдий биш,

Харин хүн төрөлхтөний дунд Бурханы ажлыг гүйцээх

Бурханы онцгой бие махбод билээ.

Энэ бие махбодыг хэн дуртай нь орлож чадахгүй.

Энэ бие махбод нь дэлхий дээр Бурханы ажлыг хийх хангалттай чадвартай.

Энэ бие махбод нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж,

Бурханыг сайн төлөөлж, хүмүүст амь өгдөг.

Өөрсдийгөө Христ гэж өргөмжлөгчид эрт оройгүй унана.

Тэдэнд өчүүхэн төдий Христийн мөн чанар байхгүй.

Тиймээс Бурхан, жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй,

Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ.

Тиймээс Бурхан, жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй,

Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ.

Тиймээс чи үнэхээр амийн замыг хайхыг хүсвэл

Эхлээд Тэр газар дэлхийд ирсэнээр

хүнд амийн замыг өгдөг.

Эцсийн өдрүүдэд Тэр ирж

хүнд амийн замыг өгдөг гэдгийг

хүлээн зөвшөөрөх ёстой.

Өнгөрсөнд биш, өнөөдөр энэ бүхэн болж байна.

Өнөөдөр энэ бүхэн болж байна.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү олон контент

Сайн мэдээний кино цуврал

Христийн чуулганы кино шууд үзэх HD | “Бурханд итгэх итгэл” | Бурханд итгэх итгэлийн нууцыг нээх нь

Христийн чуулганы кино шууд үзэх HD | “Бурханд итгэх итгэл” | Бурханд итгэх итгэлийн нууцыг нээх нь

Сайн мэдээний найрал дуу

Бурхан бол эхлэл ба төгсгөл

Бурхан бол эхлэл ба төгсгөл

Сайн мэдээний найрал дуу

Төгс Хүчит Бурхан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа

Төгс Хүчит Бурхан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа

Сайн мэдээний найрал дуу

Хаанчлалын магтаaл хөгжимт драм – “Үндэстэн бүхэн бодит Бурханд шүтэн мөргөдөг”

Хаанчлалын магтаaл хөгжимт драм – “Үндэстэн бүхэн бодит Бурханд шүтэн мөргөдөг”

Сайн мэдээний найрал дуу

Бурханы төгс хүч болон дээд эрхийг гэрчлэх

Хөгжимт баримтат кино | Бүхнийг Захирагч Нэгэн | Бүтээгчийн төгс хүч болон дээд эрхийг гэрчлэх нь

Сайн мэдээний кино цуврал

Библийн кино “Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” Бурхан бол миний амийн эх ундарга (Монгол хэлээр)

Библийн кино “Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” Бурхан бол миний амийн эх ундарга (Монгол хэлээр)

Холбогдолтой видео