Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

  • 1
  • 2
  • 3

Ⅲ Хэсэг

Гай гамшиг, шалгалтанд Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүсийг хэрхэн хамгаалдаг тухай туршлагаар танин мэдсэн гэрчлэлүүд

  • 1
  • 2
  • 3