Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

  • 1
  • 2
  • 3

Нэгдүгээр хэсэг

Төгс Хүчит Бурханы Айлдварууд (Түүвэр)

Удиртгал

1БУРХАН БОЛ ХҮНИЙ АМИЙН ЭХ СУРВАЛЖ
2Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг
3Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан
4Хүн зөвхөн Бурханы удирдлага дунд аврагдаж чадна
5Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
6Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно
7АВРАГЧ АЛЬ ХЭДИЙН “ЦАГААН ҮҮЛЭН” ДЭЭР СУУЖ ЭРГЭН ИРСЭН
8Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн
9Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой
10Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү?
11Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг
12Чи мэдэх үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн
13ДОЛООН АЯНГЫН НИЖИГНЭЭН—ХААНЧЛАЛЫН САЙН МЭДЭЭ ОРЧЛОН ЕРТӨНЦ ДАЯАР ТҮГЭХ БОЛНО ГЭЖ ЗӨГНӨЖ БАЙНА
14Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна
15ГАЗАР ДЭЭРХ БУРХАНЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ
16Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй
  • 1
  • 2
  • 3