Гамшгийн өмнө Бурханы бүтээдэг ялагчид бол Түүний 6,000 жилийн удирдлагын ажлын биежилт юм. Тэгвэл эдгээр ялагчид хандсан Бурханы амлалт, ерөөл юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу хэлж буйг чихтэй нь сонсогтун; ялсан нэгэнд Би Бурханы диваажингийн дунд буй амийн модноос идэх…

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг болон бүх төрлийн хавчлага, зовлонг туулснаар эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүтээсэн ялагчид цангинасан гэрчлэл хийдэг. Тэгвэл энэ гэрчлэл нь юуг хэлдэг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Тэгээд би тэнгэрт чанга дуугаар хэлэхийг сонсов, Бурханы маань аврал, хүч чадал, хаанчлал ба Түүний Христийн эрх мэд…

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь агуу гамшгийн өмнө бүлэг хүмүүсийг ялагчид болгон төгс болгодог. Тэгвэл Тэр эдгээр ялагчдыг бий болгодгийн ач холбогдол юу вэ?

Бурханы сонгодог үгс Эрт үед Сатаны хөлд гишгэлэгдсэн хүн төрөлхтөн анхнаасаа Сатаны дүртэй болсон, үүнээс ч илүүтэйгээр Сатаны биелэл болсон жүжигчи…

Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил нь эцэстээ бүлэг ялагчдыг бий болгож, улмаар Библийн Илчлэлийн номны зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг. Тэгвэл яагаад Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил л жинхэнэ ялагчдыг бий болгож чаддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх …

Хятадад Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь ялагчдыг бий болгох үйлчлэлд агуу улаан лууг ашигладаг. Яагаад зөвхөн агуу улаан лууны хяхалт хавчлага, дайсагнасан орчин л жинхэнэ ялагчдыг бий болгож чаддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Зөвт байдлын төлөө хавчигддаг хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал тэднийх билээ. Надаас болж хүмүүс та на…