Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь бүгдийг төрлөөр нь ялган салгаж, бүхий л эрин үеийг төгсгөж, эцэстээ Христийн хаанчлал газар дээр биеллээ олно.

Бурханы сонгодог үгс: Эцсийн өдрүүд аль хэдийн ирчихсэн. Бүтээлийн бүх зүйл төрлийнхөө дагуу ангилагдаж, өөрсдийн уг чанарт үндэслэн өөр өөр төрөлд х…

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь хүнийг ариусгаж, аварч төгс болгож, бүлэг ялагчдыг бий болгохын тулд хийгддэг.

Бурханы сонгодог үгс: Эцсийн өдрүүдийн ажил бол бүгдийг төрлөөр нь ялгаж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг дуусгах ажил юм, учир нь цаг нь ойртож, Бурх…

Зарим хүн ингэж асуудаг: Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг хэдийнээ золин аварсан ба хүмүүсийн нүгэл уучлагдаж, нүгэл хэмээн тооцогдохоо больсон. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан яагаад шүүж, цэвэрлэх ажил хийдэг вэ?

Бурханы сонгодог үгс: Хүнийг золин аварч, нүглийг нь өршөөсөн тухайд бол, Бурхан хүний гэм бурууг санадаггүй, гэм буруугийнх нь дагуу хүнд ханддаггүй…

Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг

Бурханы сонгодог үгс: Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг Эцсийн өдрүүдийн ажил бол бүгдийг төрлөөр нь ялгаж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг дуусг…