Номлол болон нөхөрлөлүүд: Гамшгаас өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцохын тулд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөр

Одоо эцсийн өдрүүдэд Бурхан гарч ирж, ажиллаж эхэлсэн, өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд зориулсан шүүлтийн ажлаа …

Асуулт: Хүмүүс нүгэлтэй, гэхдээ Эзэн Есүсийн нүглийн тахил үүрд хүчинтэй. Бид Эзэнд нүглээ улайж байгаа цагт Тэр биднийг уучилна. Эзэний нүдэнд бид нүгэлгүй, иймээс бид тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна!

Хариултыг:Эзэн Есүс хүн төрөлхтний нүглийг өршөөсөн хэдий ч энэ нь хүн нүгэлгүй гэсэн үг биш. Энэ нь хүн нүглийн хяналтаас чөлөөлөгдсөн юм уу ариусалд…

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцсон тухай жинхэнэ гэрчлэлүүд

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд “Хуран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шуугиан, хүчит аянгын нүргээн мэт дуу гарахыг би сонслоо, Халлел…