Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд

(Бурханд гэрчлэл хийх тухай хорин үнэн)

Удиртгал

Нэгдүгээр хэсэг

Сайн мэдээг түгээж, Бурханд гэрчлэл хийж байхдаа хүн 20 чухал үнэнийг нөхөрлөхөд анхаарах ёстой.

I.Бие махбодтой болсон Бурхантай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

II. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын ажлын гурван үе шаттай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

III.Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажилтай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

IV.Бурханы ажлын гурван үе шат болон Түүний нэрс хоорондын харилцаатай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

V. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил болон Нигүүлслийн эрин үе дэх Түүний золин авралын ажлын хоорондох ялгаатай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

VI.Нигүүлслийн эрин үед аврагдах ба Хаанчлалын эрин үе дэх авралын хоорондох ялгааны талаарх үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

VIII.Бурханы ажил болон хүний ажлын хоорондох ялгаатай холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XI. Бурхан болон Библийн хоорондын харилцаатай холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XII.Бурханы дуу хоолойг сонссон ухаалаг охидтой холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XIX. Эрт үеэс эхлээд жинхэнэ зам яагаад хавчлага шахалтыг амссан болохыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой