Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хаанчлалын сайн мэдэний тухай Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Нэгдүгээр хэсэг

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Бурханы сонгодог үгсийн