Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг нотолсон гэж эртнээс сонссон. Мөн Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан юм! Тэр үнэнийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдийн Өөрийн шүүлтийн ажлыг биелүүлдэг. Гэвч шашны тойргийн ихэнх хүмүүс бүгд Эзэн үүлтэй хамт бууж ирнэ гэж итгэдэг. Учир нь Эзэн Есүс маш тодорхой ийнхүү хэлсэн. "Тэгээд хүний Хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илэрхийлэгдэхэд газрын бүх овог гашуудан уйлж, хүний Хүүг тэнгэрийн үүлэн дээр сүр жавхлантайгаар ирэхийг харна" (Матай 24:30). Илчлэл номонд мөн ингэж зөгнөсөн: "Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирэх бөгөөд Нүд бүр Түүнийг харна. Тэр байтугай Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна. Дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудах болно" (Илчлэл 1:7). Би ч мөн адил Эзэн үүлтэй хамт бууж ирээд биднийг шууд тэнгэрийн хаанчлал руу авч явна гэж итгэсээр байдаг. Бид үүлтэй хамт бууж ирдэггүй Эзэн Есүсийг хүлээн авахаас татгалздаг. Та нар Эзэн махан биед эргэн ирэх ба нууцаар бууна гэж хэлдэг. Харин энэ талаар хэн ч мэддэггүй. Гэхдээ Эзэн олны өмнө үүлтэй хамт бууж ирэх нь гарцаагүй! Ийм ч учраас бид Эзэн үүлтэй хамт бууж ирэн, олны өмнө гарч ирээд биднийг тэнгэрийн хаанчлал руу шууд авч явахыг хүлээж байгаа. Бидний ойлголт зөв үү?

2019-06-01

Эзэнийг үүл хөлөглөн бууж ирэхийг хүлээхдээ бид хүний үзэл, төсөөлөлд найдах ёсгүй! Фарисайчууд Мессиагийн ирэлтийг хүлээхдээ маш том алдаа гаргасан. Тэд яг үнэндээ аль хэдийн ирсэн Эзэн Есүсийг дүгнэхдээ хүний үзэл, төсөөллийг ашигласан. Эцэстээ тэд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон. Энэ бодит үнэн биш гэж үү? Эзэний ирэлтийг хүлээх нь бидний бодож байгаачлан тийм хялбар байдаг уу? Хэрэв Эзэн эргэн ирж Эзэн Есүс бие махбодтой байхдаа хийж байсан шиг хүн төрөлхтний дунд ажиллаж харин бид Түүнийг танихгүй бол бид ч мөн адил Фарисайчуудын хийж байсанчлан Түүнийг шүүж, яллаж бас Түүнийг дахин нэг удаа цовдлох уу? Ингэх боломжтой гэж үү? Эзэн Есүс "Тэр эргэн ирж үүний талаар олон үг айлдана" гэж зөгнөсөн байдаг, гэвч та нар "Эзэн үүл хөлөглөн буун ирнэ" гэсэн зөгнөлийг л барин Эзэний хэлсэн үүнээс илүү бусад чухал зөгнөлийг эрж хайж судалдаггүй. Энэ нь буруу замыг даган алхаж Эзэнээр таягдан хаягдахад хялбар болгодог. Үнэндээ Библид ганцхан "үүл хөлөглөн бууж ирнэ" гэсэн зөгнөл байдаггүй. Мөн Эзэн хулгайч шиг ирж нууцаар бууж ирнэ гэсэнтэй адил зөгнөл олон байдаг. Жишээ нь Илчлэл 16:15-д "Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ." Матай 25:6-д "Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, 'Хараач, сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа' гэлээ" гэж байдаг. Мөн Илчлэл 3:20-д: "Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно" гэж байдаг. Эдгээр зөгнөл бүгд "Бурхан бие махбодтой болохдоо Хүний Хүү болж нууцаар бууж ирнэ" гэж дурдсан байдаг. "хулгайч шиг" гэдэг нь чимээгүй, нууцаар ирнэ гэсэн утгатай. Хүмүүс Эзэн Есүс илэрч Өөрийн ажлаа гүйцэтгэсэн яг тэр үед буцаж очсонтой адил тэд Түүнийг харж эсвэл сонссон ч Бурхан гэдгийг нь мэдэхгүй байх болно. Гаднаасаа Эзэн Есүс зүгээр л жирийн нэгэн Хүний Хүү байсан ба хэн ч Түүнийг Бурхан гэдгийг мэдээгүй учир Эзэн Есүс Хүний Хүүгийн илрэлт болон ажилд "хулгайч шиг" гэсэн зүйрлэлийг ашигласан. Энэ үнэхээр таарч байна! Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс бие махбодтой Бурхан хэрхэн ярьж, ажиллаж эсвэл Түүний хэчнээн их үнэнийг илэрхийлснээс үл хамааран тэд хүлээн авдаггүй. Үүний оронд тэд бие махбодтой Бурханыг энгийн хүн мэт үзэж мөн Түүнийг яллаж таягдан хаядаг. Тиймээс Эзэн Есүс Өөрийнхөө эргэн ирэх тухай: "Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; Хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно" гэж зөгнөсөн байдаг. (Лук 17:24-25). Эзэний зөгнөлд үндэслэвэл Түүний эргэн ирэлт нь "Хүний Хүүгийн ирэлт" байх болно. "Хүний Хүү" гэдэг нь бие махбодтой Бурханыг хэлэх ба бүх хүмүүсийн өмнө нээлттэйгээр үүл хөлөглөн бууж илрэх дахин амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие биш юм. Яагаад тэгдэг вэ? Үүний талаар бодож үзэцгээе. Хэрэв энэ нь олны дунд үүл хөлөглөн бууж ирэх дахин амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие байсан юм бол итгэмээргүй хүчтэй байж дэлхийг гайхшруулах байсан байх. Хүн бүр газар унаж хэн ч эсэргүүцэж чадахгүй байх байсан. Тэр тохиолдолд эргэн ирсэн Эзэн Есүс маш их зовлон шаналлыг тэсвэрлэсээр мөн энэ үеийнхнээр үл тоомсорлогдох байсан уу? Тийм л учраас Эзэн Есүс Өөрийнхөө эргэн ирэлтийг "Хүний Хүүгийн ирэлт" бас "хулгайч шиг" байх болно гэж зөгнөсөн. Үнэндээ энэ нь хүний Хүүгийн бие махбодтой болсон Бурхан Тэгэхээр илэрч, Өөрийнхөө ажлыг гүйцэтгэхээр нууцаар буун ирсэн Хүний Хүү болон үүл хөлөглөн бууж олонд нээлттэйгээр илэрсэн Бурхан хоёрын хоорондох холбоо нь юу вэ? Энэ үйл явцад юу холбогдох вэ? Энэ тухай энгийнээр хэлэлцэцгээе. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болдог ба Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэж, Түүний дуу хоолойг сонсож, сэнтийнийх нь өмнө эргэн ирдэг бүх хүнийг ариусган төгс болгож, тэднийг ялагчдын бүлэг болгон үгээ айлдаж, ярихын тулд хүмүүсийн дунд нууцаар бууж ирдэг. Тэгээд Бурхан агуу гай гамшгийг авчирч эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийг хүлээн авдаггүй тэдгээр хүмүүсийг бүгдийг нь цэвэршүүлж гэсгээдэг. Үүний дараа Бурхан бүх хүмүүсийн өмнө нээлттэйгээр илрэхээр үүл хөлөглөн бууж ирэх болно. Энэ нь Илчлэл 1:7 дахь зөгнөлийг бүрэн биелүүлэх болно. "Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, тэр ч байтугай Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна: дэлхий дээрх бүх овог Түүнээс болж гашуудах болно." "Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирэхэд Түүнийг жадалсан тэдгээр хүмүүс Түүнийг харсаар байх уу?" гэж асуудаг. Түүнийг жадалсан хүмүүс нь хэн бэ? Зарим нь тэд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүс гэж хэлдэг. Үнэхээр тийм хэрэг болсон юм уу? Бурхан аль эрт Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүсийг харааж устгаагүй гэж үү? Бодит байдал дээр Түүнийг жадалсан хүмүүс бол бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд ажиллахаар нууцаар бууж ирсэн тэр үед Бурханы дуу хоолойг эрж хайдаггүй мөн Төгс Хүчит Бурханыг яллаж эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Тэр үед л тэд тэдний эсэргүүцэж ялладаг байсан Төгс Хүчит Бурхан яг үнэндээ бол эдгээр жилүүдэд тэдний хүсэн хүлээсэн Аврагч Есүс болохыг харах болно. Тэд цээжээ цохин цурхиран уйлж шүдээ хавирах ба тэдний үр дүн зөвхөн шийтгэл болох болно. Илчлэл номонд иймэрхүү хүмүүс эцэстээ амьдрах эсвэл үхэх тухай дурдаагүй байдаг учир бид боломжтой эсэхийг мэдэж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан мэддэг. Энэ хүртэл бүгд тодорхой ойлгосон байх ёстой. Зөвхөн Бурханы дуу хоолойг сонсдог ухаалаг охид л Эзэний эргэн ирэлтийг угтах боломжтой болж, Хурганы хуримын зоогонд оролцохоор Бурханы хаан ширээний өмнө хүргэгдэх ба ялагчид болохоор Бурханаар төгс болгогдох болно. Энэ нь Илчлэл 14:4 дэх зөгнөлийг биелүүлдэг. "Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ". Зөвхөн Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэсэн үзэлдээ баригдаж эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг эрж хайн судалдаггүй тэдгээр хүмүүсийг мунхаг охид гэж тооцдог. Ялангуяа Төгс Хүчит Бурханыг хэрцгийгээр эсэргүүцэж ялладаг тэдгээр хүмүүс нь эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажлаар илчлэгдсэн Фарисайчууд ба Христийг эсэргүүцэгчид юм. Тэд бүгд Бурханыг дахин загалмайд цовдолсон хүмүүс юм. Эдгээр хүмүүс бүгд агуу гай гамшигт унах ба шийтгэл хүртэх болно. Бидний хэлэлцүүлгийн энэ үед зөвхөн үүл хөлөглөн бууж ирэх Эзэнийг угтдаг хүмүүс яг ямар алдаа гаргасан болох, тэд ямар төрлийн хүмүүс болох, мөн тэдний үр дүн юу болох нь хүн бүрт тодорхой байх ёстой гэдэгт би итгэдэг.

Кино зохиол “Шившлэгээс чөлөөлөгд”-өөс

Өмнөх: Библид ингэж зөгнөн хэлсэн “Бас, Галилын эрчүүд ээ, яагаад та нар тэнгэр өөд ширтэн зогсоно вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэр лүү аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр лүү явсныг нь та нар харсантай адил байдлаар ирэх болно" (Үйлс 1:11). Эзэн Есүс дахин амилсны дараа Түүний сүнслэг бие тэнгэрт хөөрсөн. Эзэнийг эргэн ирэхэд сүнслэг бие нь үүлэн дээр бууж ирэх ёстой баймаар юм. Гэвч эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлаа хийхээр Бурхан хүний Хүүгийн дүрээр махбод болсон гэж та нар гэрчлээд байна. Энэ чинь Библитэй таарахгүй байна. Эзэн бие махбодтой болж эргэн ирэх тухай ямар ч гэрчлэл худлаа гэж пастор, ахлагчид хэлдэг. Иймээс Эзэн бие махбодтой болон буцаж ирэх боломжгүй гэж бодож байна. Би та нарын гэрчлэлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Биднийг тэнгэрийн хаанчлалд аваачихаар Эзэний үүлэн дээр бууж ирэхийг л би хүлээнэ. Энэ буруу байхгүй нь мэдээж!
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Leave a Reply