Эзэн Есүс нэгэнт буцаж ирсэн, Эзэн одоо Төгс Хүчит Бурхан гэх шинэ нэртэй болсон, Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн Үг нь Махбодоор Илэрсэн ном бол шинэ хүргэний дуу хоолой юм. Гэвч олон ахан дүүс Бурханы дуу хоолойг одоо ч ялган таньж чадахгүй хэвээр л байна. Тиймээс өнөөдөр бид Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгчид урьсан юм. Бурханы дуу хоолойг хэрхэн таних тухай бидэнтэй нөхөрлөөч гэж тэднийг урьсан юм. Ингэснээр бид Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт гэдгийг хэрхэн тогтоохыг мэдэж авна.

Та бүхний сая асуусан зүйл хамгийн чухал нь юм. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч Бурханы илрэлтийг харахын тулд бид Бурханы дуу хоолойг хэрхэн танихыг мэддэг байх ёстой. Үнэндээ, Бурханы дуу хоолойг танина гэдэг нь Бурханы үг, айлдварыг таньж Бүтээгчийн үгсийн шинж чанарыг танина гэсэн үг юм. Тэдгээр нь махбод болсон Бурханы үгс үү, эсвэл Бурханы Сүнсний айлдвар уу гэдгээс үл хамааран бүгд хүн төрөлхтөнд хандан дээрээс Бурханы хэлсэн үг юм. Бурханы үг нь ийм өнгө аяс, шинж чанартай байдаг. Энд, Бурханы эрх мэдэл, ялгамж чанар тодорхой илэрсэн байдаг. Энэ нь Бүтээгчийн ярьдаг хосгүй арга хэмээн хэлж болох юм. Бурхан махбод болох бүрд Түүний айлдварууд нь мэдээж олон салбарыг хамардаг. Тэдгээр нь гол төлөв Бурханы хүнд тавих шаардлага, сургамжууд, Бурханы захиргааны зарлиг, тушаалын үгс, Түүний шүүлт ба гэсгээлтийн үгс болон завхарсан хүн төрөлхтний тухай Түүний илчлэлтэй холбогддог. Мөн зөгнөлийн үгс болон Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн амлалтууд гэх мэттэй ч холбогдоно. Эдгээр үгс нь бүгд үнэн, зам, амийн илэрхийлэл юм. Тэдгээр нь бүгд Бурханы амийн мөн чанарын илчлэл юм. Тэдгээр нь Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг төлөөлдөг. Тиймээс бид Бурханы илэрхийлсэн үгээс Бурханы үг нь үнэн агаад эрх мэдэл, хүч чадалтай болохыг харж болохоор байна. Тиймээс хэрэв та нар Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгс нь Бурханы дуу хоолой мөн эсэхийг тодорхойлохыг хүсвэл Эзэн Есүсийн үгс, Төгс Хүчит Бурханы үгсийг харж болно. Та нар тэдгээрийг харьцуулж, нэг Сүнсний илэрхийлсэн үгс мөн эсэх, нэг Бурханы хийсэн ажил мөн эсэхийг харж болно. Тэдний эх сурвалж ижил бол Төгс Хүчит Бурханы үг нь Бурханы айлдвар бөгөөд Төгс Хүчит Бурхан нь Бурханы илрэлт гэдгийг энэ нь нотолж байна. Хуулийн эрин үед Еховагийн хэлсэн үг болон Нигүүлслийн эрин үеийн Есүсийн үгийг харцгаая. Тэд аль аль нь Ариун Сүнсний шууд илэрхийлэл бөгөөд нэг Бурханы ажил байсан юм. Эзэн Есүс Еховагийн илрэлт бөгөөд Бүтээгчийн илрэлт байсныг энэ нь баталж байна. Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн үгс дотор сургамжийн үгс, хүнд тавьдаг Бурханы шаардлагын үгс, Бурханы захиргааны зарлигуудыг хөндсөн үгс байсан гэдгийг Библийг уншсан хүмүүс бүгд мэднэ. Түүнчлэн олон зөгнөл, амлалтын үгс ч байсан юм. Эдгээр нь Нигүүлслийн эрин үед Бурханы явуулсан нэг бүтэн үе шатны ажил байсан билээ.

Эхлээд, бид Эзэн Есүсийн хүнд тавих шаардлага, сургамжийг харъя. Эзэн Есүс ингэж хэлжээ: “Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” (Матай 4:17). “Та нар бол газар дэлхийн давс: гэхдээ давс амтаа алдах юм бол яаж үүнийг давс гэх юм бэ? Үүнээс хойш энэ нь хаягдаж, хүмүүсийн хөл дор гишгэлэгдэхээс өөр ямар ч хэрэггүй ” (Матай 5:13-14). “Чи өөрийн бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюунаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла. Энэ бол хамгийн анхны бөгөөд хамгийн том тушаал юм. Мөн хоёр дахь нь, чи бусдыг өөрийн адил хайрла гэсэн юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болон эш үзүүлэгчид тулгуурладаг” (Матай 22: 37-40). “Сүнсээрээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм. ... Зөвт байдлын төлөө өлсөж, цангадаг хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэд цатгагдах болно. … Зөвт байдлын төлөө хавчигддаг хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал тэднийх билээ. Надаас болж хүмүүс та нарыг доромжилж, хяхан хавчиж, та нарын эсрэг бүх төрлийн мууг худлаа хэлэх үед та нар ерөөлтэй еэ. Баярлаж, хөөрөн баясацгаа: учир нь тэнгэр дэх та нарын шагнал агуу билээ” (Матай 5:3,6,10-12).

Эзэн Есүс захиргааны зарлигуудын тухай юу гэж хэлснийг харъя. ( Матай 12:31-32). Эзэн Есүс хэлсэн нь, “Би та нарт хэлж буйн учир нь, хүмүүсийн бүх нүгэл болон доромжилсон үгсийг уучилж болох ч, Ариун Сүнсийг доромжилсон гэм нүгэл уучлагдахгүй. Хэн хүний Хүүгийн эсрэг үг хэлнэ, энэ нь уучлагдаж болно; Ариун Сүнсний эсрэг ярьсан бүхэн энэ үед ч, мөн ирэх үед ч уучлагдах боломжгүй.” Мөн, Матайн 5:22-т Эзэн Есүс ингэж хэлжээ: “Харин Би та нарт хэлье, ах дүүдээ шалтгаангүйгээр уурладаг хэн боловч шүүгдэх аюултай: ах дүүгээ, ‘Хоосон толгой’ гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай: гэхдээ, ‘Мунхаг’ гэж хэлсэн хэн боловч галт тамд орох аюултай.”

Фарисайчуудыг шүүн, илчлэх Эзэн Есүсийн үг бас бий. Эзэн Есүс ингэж хэлсэн юм, “Харин та нар, хоёр нүүрт хуулийн багш нар болон Фарисайчууд золгүй еэ! Яагаад гэвэл хүмүүсээс тэнгэрийн хаанчлалыг хааж, өөрсдөө орохгүй бөгөөд орж буй хүмүүсийг ч оруулахгүй” (Maтай 23:13). “Хоёр нүүрт хуулийн багш нар болон фарисайчууд золгүй еэ! Та нар тэнгис далай болон газар нутгийг тойрч, ганц хүнийг сүсэгтнээ болгохын тулд уруу татдаг. Түүнийг сүсэгтэн болоход та нар түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамын хүү болгодог” (Maтай 23:15). “Хоёр нүүрт хуулийн багш нар, Фарисайчууд та нар золгүй еэ! Учир нь та нар цагаанаар будсан булшны хөшөө шиг үнэндээ гаднаа сайхан харагддаг боловч дотроо үхэгсдийн яс болон бузар бүхнээр дүүрэн байдаг. Та нар бас хүмүүсийн өмнө зөвт мэт харагддаг боловч дотроо хоёр нүүрт зан болон ёс бус явдлаар дүүрэн байдаг.” (Матай 23:27-28)

Эзэн Есүс бас зөгнөл ба амлалтуудыг хүмүүст хэлсэн. Иохан 14:2-3-ыг нээцгээе. Эзэн Есүс ингэж хэлэв, “Би та нарт зориулан орон байр бэлдэхээр явна. Хэрвээ Би яваад та нарт зориулан орон байр бэлдчихвэл дахин ирээд та нарыг Өөртөө авах болно; Би хаана байна та нар ч бас тэнд байх юм.” Түүнчлэн Иохан 12:47-48-д, Эзэн Есүс хэлэхдээ, “Хэрвээ Миний үгийг сонсоод итгэдэггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” гэжээ. Түүнчлэн Илчлэл 21:3-4-д ч бий: “Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байж, Тэр тэдэнтэй хамт суурьших ба тэд Түүний ардууд болж, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан болно. Бурхан тэдний нүднээс бүх нулимсыг нь арчина; тэнд цаашид үхэл байхгүй, уй гашуу, уйлаан, өвдөлт ч гэж байхгүй болно: учир нь урьдын юмс өнгөрөн оджээ.”

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн төрөл бүрийн үнэнээс Эзэн Есүс нь Аврагчийн илрэлт байсан, мөн Эзэн Есүсийн үгс нь Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан айлдвар байсныг бид харж болохоор байна. Тэрээр Бурханы зан чанар болоод, хүн төрөлхтнийг удирдах, хүн төрөлхтнийг хангах, хүн төрөлхтнийг биечлэн золин аврах хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хүслийг шууд илэрхийлсэн юм. Энэ нь Бурханы Өөрийн ялгамж чанар, эрх мэдлийг бүрэн төлөөлж байна. Энэ үгийг уншихад эдгээр нь үнэний дээр эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшдэг нь бидэнд тэр дороо мэдрэгддэг. Эдгээр үг нь Бурханы дуу хоолой, Бурханы хүн төрөлхтөнд хандсан айлдварууд юм. Эцсийн өдрүүдийн үеэр, Эзэн Есүс эргэн иржээ: Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийхээр ирээд байна. Тэрээр Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлж, Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөл болгожээ. Эзэн Есүсийн золин аврах ажил дээр үндэслэн, Төгс Хүчит Бурхан шүүлтийн ажлын үе шатыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж, хүн төрөлхтний ариусгалт, авралын төлөөх бүх үнэнийг илэрхийлээд байна. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгс нь агуулгаар баян, бүрэн цогц юм. Төгс Хүчит Бурханы хэлсэнчлэн,“Бүтээлийн цагаас хойш анх удаа Бурхан бүх хүн төрөлхтөнд хандаж байгаа нь энэ юм гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Өмнө нь Бурхан хэзээ ч бүтээгдсэн хүн төрөлхтөнтэй ийм дэлгэрэнгүй, маш дэс дараалалтайгаар ярьж байгаагүй билээ. Мэдээж энэ нь мөн Тэр бүх төрөлхтөнд маш ихийг, маш удаан хугацаанд ярьсан анхны тохиолдол юм. Энэ нь урьд хожид огтхон ч үзэгдээгүй билээ. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярьсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.” Эцсийн өдрүүд Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгс нь өргөн хүрээтэй, харьцуулшгүй баялаг юм. Тэдгээрт гол төлөв хүн төрөлхтний шүүлт, илчлэл, Хаанчлалын эрин үеийн захиргааны зарлигууд ба тушаалууд, мөн Бурханы сургамж, шаардлагууд, хүнд өгөх амлалтууд, зөгнөлүүд зэрэг байдаг. Бурханы сургамжууд, хүнд тавих шаардлагууд болон Түүний ажлын тухай Бурханы үгээс хэдэн мөрийг эхлээд уншъя.

Өнөөдөр, Надад чин сэтгэлийн хайраа зориулж байгаа тэдгээр хүмүүс, мөн тэдэн шиг хүмүүс ерөөгдөнө; Намайг дуулгавартай дагадаг хүмүүс ерөөлтэй еэ, тэд гарцаагүй Миний хаанчлалд үлдэх болно; Намайг мэддэг хүмүүс ерөөлтэй еэ, тэд Миний хаанчлалд гарцаагүй эрх мэдэл эзэмших болно; Намайг эрж хайж байгаа хүмүүс ерөөлтэй еэ, тэд гарцаагүй Сатаны хүлээсээс зугатааж, Надаар ерөөгдөж жаргана; өөрсдийгөө орхиж чаддаг хүмүүс ерөөлтэй еэ, тэд гарцаагүй Миний эзэмшилд орж, Миний хаанчлалын хишгээс өвлөж авах болно. Миний төлөө гүйдэг тэдгээр хүмүүсийг Би дуурсган мөнхөлнө, Миний төлөө зарцуулдаг тэдгээр хүмүүсийг Би аз жаргалтайгаар тэвэрнэ, Надад өргөн барьдаг хүмүүст Би таашаал бэлэглэнэ. Миний үгнээс таашаал олдог тэр хүмүүсийг Би ерөөх болно; тэд гарцаагүй Миний хаанчлалын гол нурууг барих багана байх болно, тэд Миний гэрт харьцуулшгүй их хишигтэй байх болно, тэдэнтэй хэн ч өөрийгөө харьцуулж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Арван есдүгээр бүлэг”-ээс

Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч, бүх хүн төрөлхтний золин авралыг л гүйцэлдүүлж, хүний нүглийн тахил болсон бөгөөд хүнийг бүх ялзармал зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь, Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрэхийг шаардаад зогсохгүй, Сатаны ялзруулсан зан чанараас нь хүнийг бүрэн салгахын тулд Бурханаас улам агуу ажил хийхийг шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсаны дараа Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийн тулд махбодод эргэн ирж, гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг эхэлсэн бөгөөд энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүний ноёрхол дор захирагдсан бүх хүмүүс илүү өндөр үнэнийг эдэлж, илүү агуу ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

Хэрвээ хүмүүс Нигүүлслийн эрин үед үлдвэл Бурханы төрөлх зан чанарыг мэдэх нь бүү хэл, өөрсдийн ялзармал зан чанараас хэзээ ч салж чадахгүй. Хэрвээ хүмүүс үргэлж арвин их нигүүлслийн дунд амьдардаг атлаа Бурханыг мэдэж, Бурханы таалалд нийцэх боломжийг өөрсдөд нь олгодог амийн замгүй бол хэдий Түүнд итгэдэг ч, хэзээ ч Түүнийг үнэхээр олж авч чадахгүй. Тэр нь ямар өрөвдөлтэй итгэл вэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Удиртгал”-аас

Хүнийг золин аврахаас өмнө Сатаны олон хор аль хэдийн түүний дотор суулгагдчихсан бөгөөд Сатанаар хэдэн мянган жил завхруулагдсаны дараа түүний дотор Бурханыг эсэргүүцэх угийн чанар тогтсон байдаг. Тиймээс хүнийг золин аврах үед энэ нь хүнийг өндөр үнэхээр буцаан авсан золин аврал төдий байсан боловч түүний доторх хорт угийн чанарыг авч хаяагүй юм. Ингэж их бузартсан хүн Бурханд үйлчлэхүйц болохоосоо өмнө өөрчлөгдөх ёстой. Шүүлт болон гэсгээлтийн ажлаар дамжуулан өөрийнх нь дотор байгаа бохир, ялзарсан мөн чанарын талаар хүн бүрэн мэдэж авах бөгөөд бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болж чадна. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Бурханы сэнтийн өмнө буцан очих үнэ цэнтэй болж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон нууц (4)”-өөс

Бурханы мөр ба илрэлтийг идэвхтэйгээр эрэлхийлдэг, Бурханы хамгаалалт болон халамжинд оршихыг хүсдэг хүн нэг ч үгүй. Үүний оронд тэд энэхүү дэлхий ертөнц ба хорон муу хүн төрөлхтний дагадаг амьдралын жам ёсонд нийцүүлэхийн тулд хорон муу Сатаны муу нөлөөнд найдахад бэлэн байдаг. Энэ үед хүний сүнс хийгээд зүрх сэтгэл Сатанд тахил болон өргөгдөж, Сатаны хоол болдог. Түүнчлэн, хүн төрөлхтний зүрх сэтгэл болоод сүнс нь Сатаны оршин сууж, үйл ажиллагаагаа явуулах орон байр болж байдаг. Хүн ийм маягаар хүн байхын зарчим болоод хүний оршин тогтнолын үнэ цэнэ, зорилгын талаарх ойлголтоо өөрийн мэдэлгүй алддаг. Бурханы хууль болон Бурхан ба хүний хоорондын гэрээ нь хүн Бурханыг эрэлхийлж эсвэл Түүнд анхаарал тавихаа болих хүртэл нь хүний зүрх сэтгэлээс аажмаар бүдэгрэн арилдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Бурхан хүнийг яагаад бүтээсэн болохыг хүн ойлгохоо больдог, мөн тэр Бурханы амнаас гарах үгийг ойлгодоггүй бөгөөд бүх зүйл Бурханаас ирдэг гэдгийг ухаарахаа больдог. Хүн Бурханы хууль, тогтоолуудыг эсэргүүцэж эхэлдэг; хүний зүрх сэтгэл болон сүнс нь үхмэл болдог байна. … Бурхан Өөрийн жинхэнэ бүтээл болох хүнийг алддаг ба хүн гарал үүслийнхээ үндсийг алддаг. Энэ бол хүн төрөлхтний уй гашуу юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм”-аас

Хүн төрөлхтөн өнөөдрийн байгаа байдалдаа хүрэхийн тулд хэдэн арван мянган жилийн туршид хөгжсөн. Гэсэн хэдий ч, Миний анхдагч бүтээлийн хүн төрөлхтөн аль эрт доройтолд живчихсэн. Тэд аль хэдийн Миний хүссэн хүмүүс байхаа больсон, тиймээс Миний харж байгаагаар хүмүүс аль хэдийн хүн төрөлхтөн гэдэг нэрийг хүртэх эрхгүй болсон. Харин ч тэд бол Сатанд олзлогдсон, өөдгүй хүн төрөлхтөн, мөн Сатан дотор нь амьдарч, өөрсдөөр нь хувцасладаг алхаж яваа илжирсэн цогцоснууд юм. Хүмүүс ядаж Миний оршин тогтнолд итгэдэггүй, Намайг ирэхэд ч угтан авдаггүй. Хүн төрөлхтөн Миний хүсэлтэнд зөвхөн дурамжхан хариу үзүүлдэг, тэдгээрийг түр зуур зөвшөөрдөг ба амьдралын баяр баясгалан, уй гашууг Надтай чин сэтгэлээсээ хуваалцдаггүй. Хүмүүс Намайг ойлгошгүй гэж харах үедээ, хүчтэнд тал засах хандлага гаргаж дурамжханаар Над руу инээмсэглэж байгаа дүр эсгэдэг. Яагаад гэвэл хүмүүс Миний одоогийн хүслийг мэдэх нь байтугай Миний ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй байдаг. Би та бүхэнтэй шударгаар ярина: Цаг нь ирэхэд Надад шүтэн мөргөдөг хүний зовлон та нарынхаас илүү амархан байх болно. Та нарын Надад итгэх итгэлийн хэмжээ үнэндээ Иовынхоос хэтэрдэггүй, тэр ч байтугай Иудейн Фарисайчуудын итгэл ч та нарынхыг давна, иймээс галын өдөр ирвэл та нарын зовлон, Есүст зэмлүүлж байсан Фарисайчуудынхаас, Мосег эсэргүүцсэн 250 удирдагчийнхаас, мөн сүйрлийн дүрэлзсэн галын доорх Содомынхоос илүү хүнд хэцүү байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ”-ээс

Сатанаар ялзруулагдсаны дараа хүн Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлээ алдан, Бурханы бүтээлд байх ёстой чиг үүргээ ч алдаж, Бурханд дуулгаваргүй дайсан болжээ. Хүн Сатаны эзэмшилд нь амьдарч, тушаалыг нь дагасан; иймээс Бурхан бүтээлүүдийнхээ дунд ажиллах аргагүй болж, бүтээлүүд нь Түүнээс улам ч эмээхээ байсан юм. Хүн Бурханаар бүтээгдсэн бөгөөд Бурханыг шүтэн мөргөх учиртай боловч үнэндээ тэр Бурханаас нүүр буруулж, Сатаныг шүтжээ. Сатан хүний зүрх сэтгэл дэх шүтээн болов. Иймээс Бурхан хүний зүрх сэтгэл дэх байр сууриа алдсан, өөрөөр хэлбэл Тэр хүнийг бүтээснийхээ утга учрыг алдсан, иймээс хүнийг бүтээснийхээ утга учрыг сэргээхийн тулд Тэр хүний анхдагч дүрийг сэргээж, хүнийг ялзарсан зан чанараас нь ангижруулах ёстой билээ. Хүнийг Сатанаас эргүүлж авахын тулд Тэр хүнийг нүглээс аврах ёстой. Ийм маягаар л Тэр хүний анхдагч дүрийг аажмаар сэргээж, анхдагч чиг үүргийг нь сэргээж, эцэст нь хаанчлалаа сэргээж чадна. Дуулгаваргүй хөвгүүдийн эцсийн сүйрэл нь ч бас, Бурханыг илүү ихээр шүтэн мөргөж, газар дээр илүү сайхан амьдрах боломжийг хүнд олгохын тулд хийгдэх болно. Бурхан хүнийг бүтээсэн тул Тэр хүнээр Өөрийгөө шүтэн мөргүүлэх болно; Тэр хүний анхдагч чиг үүргийг сэргээхийг хүсдэг тул ямар ч хольцгүйгээр бүрэн сэргээх болно. Өөрийн эрх мэдлийг сэргээнэ гэдэг нь хүнээр Өөрийгөө шүтэн мөргүүлж, хүнийг Өөртөө дуулгавартай байлгаж, хүнийг Өөрөөсөө үүдэн амьдруулж, дайснаа эрх мэдлээсээ үүдэн сүйрүүлж, Өөрийнхөө бүхий л хэсгийг хүмүүсийн дунд үлдэх бөгөөд эсэргүүцэх хүн байхгүй гэсэн үг юм. Түүний байгуулахыг хүсдэг хаанчлал бол Түүний Өөрийн хаанчлал билээ. Түүний хүсдэг хүмүүс бол Түүнийг шүтэн мөргөдөг, Түүнийг бүрэн дуулгавартай дагадаг, Түүний алдар суу бүхий хүмүүс юм. Тэр ялзарсан хүн төрөлхтнийг аврахгүй бол хүнийг бүтээснийх нь утга учир талаар өнгөрнө; Тэр хүмүүсийн дунд ямар ч эрх мэдэлгүй байж, Түүний хаанчлал газар дээр оршин тогтнож чадахаа болино. Өөрт нь дуулгаваргүй байдаг дайснаа Тэр устгахгүй бол бүрэн алдраа олж авч чадахгүй, газар дээр хаанчлалаа байгуулж ч чадахгүй. Хүмүүсийн дундаас Өөрт нь дуулгаваргүй этгээдүүдийг бүрмөсөн устгах, бүрэн төгс болгуулсан хүмүүсийг амралтад аваачих нь Түүний ажил дууссаны бэлгэ тэмдэг, Тэр агуу амжилтад хүрсний бэлгэ тэмдэг билээ. Хүмүүс анхдагч дүрдээ эргэн очсон үед, тус тусын үүргээ гүйцэтгэж, өөрсдийн байр сууриа хадгалж, Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагаж чадах үед Бурхан, Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг бүлэг хүмүүсийг газар дээр олж авсан байх бөгөөд Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг хаанчлалыг ч гэсэн газар дээр байгуулсан байх болно. Тэр газар дээр мөнхөд ялж, Түүнийг эсэргүүцдэг хүмүүс үүрд мөнхөд мөхөх болно. Энэ нь хүнийг бүтээсэн Түүний анхдагч санаа зорилгыг сэргээнэ; энэ нь бүх зүйлийг бүтээсэн Түүний санаа зорилгыг сэргээж, Түүний газар дээрх эрх мэдэл, бүх зүйлийн дундах эрх мэдэл болон дайснуудынх нь дундах эрх мэдлийг сэргээх болно. Эдгээр нь Түүний бүрэн ялалтын бэлгэ тэмдэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно”-оос

Есүс эцсийн өдрүүдэд бууж ирнэ гэдгийг л чи мэддэг, гэхдээ Тэр яг хэрхэн бууж ирэх вэ? Дөнгөж золин аврагдсан боловч өөрчлөгдөөгүй, эсвэл Бурханаар төгс болгуулаагүй чам мэтийн нүгэлтэн Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадах уу? Одоо ч гэсэн хуучин хэвээрээ байгаа чиний хувьд, Есүсээр авруулсан бөгөөд Бурханы авралын улмаас нүгэлтэн гэж тооцогдохгүй байгаа чинь үнэн боловч чи нүгэлтэй биш, бохир заваан биш гэдгийг энэ нь батлахгүй. Хэрвээ өөрчлөгдөөгүй юм бол чи яаж ариун байж чадах юм бэ? Дотроо чи бохир заваанаар дүүрч, хувиа хичээсэн агаад өөдгүй, гэсэн ч чи Есүстэй хамт буухыг хүссээр байдаг—тийм азтай явдал байх уу! Бурханд итгэх итгэлдээ чи нэг алхмыг орхисон: Чи зүгаар л золин аврагдсан, гэхдээ өөрчлөгдөөгүй. Чи Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байхын тулд, чамайг өөрчилж, ариусгах ажлыг Бурхан биечлэн хийх ёстой; эс бөгөөс чи зөвхөн золин аврагдах боловч ариун байдалд хүрэх боломжгүй байх болно. Ийм маягаар чи Бурханы сайн ерөөлийг хуваалцах эрхгүй байх болно, учир нь чи хүнийг удирдах Бурханы ажилд нэг алхмыг орхигдуулсан, энэ нь өөрчлөгдөж, төгс болох гол алхам юм. Иймээс дөнгөж золин аврагдсан нүгэлтэн чи Бурханы өв залгамжлалыг шууд өвлөн авах чадваргүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар”-аас

Би ямар төрлийн хүмүүсийг хүсдэгийг чи мэдэх ёстой; ариун бус хүмүүс хаанчлалд орохыг зөвшөөрөхгүй, ариун бус хүмүүс ариун газрыг балиартуулахыг зөвшөөрөхгүй. Хэдийгээр чи их ажил хийж, олон жилийн турш ажилласан ч, хэрвээ эцэстээ өрөвдмөөр бохир заваан хэвээр байвал—Миний хаанчлалд орохыг хүсэх чинь Тэнгэрийн хуулиар тэвчишгүй юм! бүтээлийн эхлэлээс өнөөдрийг хүртэл Надад ая тал зассан хүмүүст Би Миний хаанчлалд амархан орох боломжийг хэзээ ч олгоогүй. Энэ бол тэнгэрийн дүрэм бөгөөд хэн ч үүнийг зөрчиж чадахгүй! Чи амийг эрж хайх ёстой. Өнөөдөр, төгс болгуулах хүмүүс Петртэй адилхан байх болно: Тэд бол өөрсдийн зан чанарт өөрчлөлт гаргахаар эрж хайдаг хүмүүс бөгөөд Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхэд бэлэн байдаг хүмүүс юм. Зөвхөн ийм хүмүүс л төгс болгуулна. Хэрвээ чи зөвхөн шагнал горилдог ба өөрийн амь зан чанарыг өөрчлөхөөр эрж хайдаггүй бол бүх хичээл чармайлт чинь талаар өнгөрөх болно—энэ нь хэзээ ч хувиршгүй үнэн юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас

Ахан дүүс ээ, Хаанчлалын эрин үеийн Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлын тухайд, Төгс Хүчит Бурханы үгээс хэдэн мөрийг одоо уншицгаая.

Эцсийн өдрүүдэд Христ хүнийг сургах, хүний мөн чанарыг ил болгох, хүний үг болон үйл хэрэгт нь дүн шинжилгээ хийхийн тулд төрөл бүрийн үнэнийг хэрэглэдэг. Хүний үүрэг, хүн яаж Бурханд дуулгавартай байх ёстой, хүн яаж Бурханд үнэнч байх ёстой, хүн яаж хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах учиртай болон Бурханы мэргэн ухаан, зан чанар гэх зэрэг төрөл бүрийн үнэнийг эдгээр үг агуулдаг. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон ялзармал зан чанар луу чиглэдэг. Ялангуяа, хүн Бурханыг яаж голдгийг илчилсэн үгс нь хүн хэрхэн Сатаны биелэл, Бурханы эсрэг дайсны хүч болдогтой холбогдуулан хэлдэг. Шүүлтийн ажлаа хийхдээ Бурхан хүний угийн чанарыг ердөө хэдхэн үгээр тодорхой болгодог юм биш; Тэрээр үүнийг удаан хугацаанд илчилж, харьцаж, засдаг. Илчлэлт, харьцалт болон засалтын эдгээр аргыг энгийн үгээр бус, харин хүний огтхон ч эзэмшдэггүй үнэнээр л орлуулж болдог. Зөвхөн ийм төрлийн арга барилыг л шүүлт гэж үздэг; ийм төрлийн шүүлтээр л дамжуулан хүн номхорч, Бурханд захирагдахад бүрэн үнэмшээд зогсохгүй Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чаддаг. Шүүлтийн ажлын авчирдаг зүйл гэвэл Бурханы жинхэнэ дүр төрхийн тухай хүний ойлголт, өөрийнх нь тэрслүү байдлын тухай үнэн мэдлэг юм. Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы хүслийн тухай, Бурханы ажлын зорилгын тухай, хүн ойлгошгүй нууцуудын тухай ихээхэн ойлголт олж авах боломжийг олгодог. Түүнчлэн хүнд өөрийн ялзарсан мөн чанар болон ялзралынхаа үндсийг таньж мэдэх, хүний муу муухайг нээн илрүүлэх боломжийг олгодог. Энэ бүх үр дүнг шүүлтийн ажил авчирдаг, учир нь энэ ажлын мөн чанар нь үнэндээ Бурханы үнэн, зам, амийг Түүнд итгэдэг бүх хүнд нээх ажил юм. Энэ ажил нь Бурханы хийдэг шүүлтийн ажил билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”-ээс

Хүнд Өөрийнхөө тухай мэдлэгийг олгохын тулд, мөн Өөрийнхөө гэрчлэлийн төлөө Бурхан шүүлт, гэсгээлтийн ажил хийдэг. Хүний завхарсан зан чанарыг шүүх Түүний шүүлтгүйгээр хүн, ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй Түүний зөвт зан чанарыг мэдэх боломжгүй, мөн Бурханы талаарх хуучин мэдлэгээ шинэ болгон өөрчилж ч чадахгүй байх байв. Өөрийн гэрчлэлийн төлөө, Өөрийн удирдлагын төлөө Тэр Өөрийн бүхнээ олон нийтэд зарладаг, тийнхүү ил тод харагдах байдлаараа дамжуулан Тэр, Бурханы талаарх мэдлэгт хүрч, зан чанараа өөрчилж, Бурханд хангинасан гэрчлэл хийх боломжийг хүнд олгодог. Бурханы олон өөр төрлийн ажлаар дамжуулан хүний зан чанарт өөрчлөлт гардаг; хэрвээ хүний зан чанар өөрчлөгдөөгүй бол хүн Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй ба Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Хүний зан чанарын өөрчлөлт нь, хүн өөрийгөө Сатаны хүлээснээс, харанхуйн нөлөөнөөс чөлөөлж, үнэхээр Бурханы ажлын үлгэр дуурайл, загвар, Бурханы гэрчлэгч, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүн болсныг илтгэдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна”-аас

Эрин үеийг төгсгөх эцсийн ажилд Бурханы зан чанар нь гэсгээлт, шүүлтийн зан чанар байх бөгөөд Тэр шударга бус бүхнийг илчилхээр дамжуулан бүх хүнийг ил тод шүүж, Өөрийг нь чин сэтгэлээр хайрладаг хүмүүсийг төгс болгодог. Зөвхөн ийм зан чанар л эрин үеийг төгсгөж чадна. Эцсийн өдрүүд аль хэдийн ирчихсэн. Бүтээлийн бүх зүйл төрлийнхөө дагуу ангилагдаж, өөрсдийн уг чанарт үндэслэн өөр өөр төрөлд хуваагдана. Энэ бол Бурхан хүмүүсийн үр дүнг, мөн хүрэх газрыг илчилдэг мөч юм. Хэрвээ хүмүүс гэсгээлт, шүүлт туулахгүй бол дуулгаваргүй байдал болон зөвт бус байдлыг нь ил болгох ямар ч аргагүй болно. Гэсгээлт, шүүлтээр л дамжуулан бүх бүтээлийн үр дүн илчлэгдэнэ. Гэсгээгдэж, шүүгдэх үедээ л хүн жинхэнэ төрхөө харуулдаг. Мууг нь муутай, сайныг нь сайнтай тавих бөгөөд бүх хүн төрлийнхөө дагуу ангилагдана. Гэсгээлт, шүүлтээр дамжуулан бүх бүтээлийн үр дүн илчлэгдэнэ, ингэснээр муу нь шийтгэгдэж, сайн нь шагнуулж, бүх хүн Бурханы ноёрхолд харьяалагдаж болох юм. Зөвт гэсгээлт болон шүүлтээр дамжуулан энэ бүх ажил хийгдэх ёстой. Хүний завхрал дээд цэгтээ хүрч, дуулгаваргүй байдал нь хэтэрхий ноцтой болсон учраас үндсэндээ гэсгээлт, шүүлтээс бүрддэг, эцсийн өдрүүдэд илчлэгддэг Бурханы зөвт зан чанар л хүнийг бүрэн өөрчилж, бүрэн төгс болгож чадна. Зөвхөн энэ зан чанар л мууг ил болгож чадах ба тийнхүү зөвт бус бүхнийг хатуу шийтгэж чадна. … Эцсийн өдрүүдийн үеэр зөвхөн зөвт шүүлт л хүнийг төрлөөр нь ангилж, шинэ ертөнцөд аваачиж чадна. Ийм маягаар, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн зөвт зан чанараар дамжуулан бүхий л эрин үе төгсдөг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас

Чи одоо шүүлт гэж юу болохыг, үнэн гэж юу болохыг ойлгож байна уу? Ойлгосон бол Би чамайг шүүлтэд дуулгавартай захирагд гэж ятгая, эс бөгөөс чи Бурханаар сайшаагдах, Бурханаар хаанчлалд нь хүргүүлэх боломжийг хэзээ ч олж авахгүй. Шүүлтийг л хүлээн зөвшөөрдөг боловч хэзээ ч ариусгагдаж чадахгүй хүмүүс, өөрөөр хэлбэл шүүлтийн ажлын ид дундуур зугтдаг хүмүүс үүрд Бурханаар жигшигдэн, гологдох болно. Тэд Бурханаас урваж, Бурханы эсрэг тэрсэлсэн учир нүгэл нь Фарисайчуудынхаас арвин агаад хүнд. Үйлчлэл үзүүлэх ч үнэ цэнгүй ийм хүмүүс илүү хатуу, түүнчлэн мөнх шийтгэлийг хүлээн авах болно. Нэгэнтээ үнэнч байдлаа үгээр харуулсан боловч, дараа нь Өөрөөс нь урвасан ямар ч урвагчийг Бурхан өршөөхгүй. Ийм хүмүүс сүнс, сэтгэл, биеийн шийтгэлээр дамжуулан цээрлүүлэлт хүртэнэ. Энэ нь яг Бурханы зөвт зан чанарын илчлэл биш гэж үү? Хүнийг шүүж, илчилдэг Бурханы зорилго энэ биш гэж үү? Шүүлтийн явцад Бурхан төрөл бүрийн хорон муу үйл хийсэн бүх хүнийг муу ёрын сүнсээр дүүрсэн газар луу явуулж, эдгээр муу ёрын сүнсээр тэдний махан биеийг хүссэнээрээ устгуулдаг. Тэдний биеэс хүүрийн үнэр ханхалдаг ба энэ нь тэдэнд тохирох цээрлүүлэлт юм. Бурхан тдгээр үнэнч бус хуурамч итгэгч, хуурамч элч, хуурамч ажилчдын хийсэн нүгэл нэг бүрийг тэдний бүртгэлийн номд бичиж авдаг; тэгээд цаг нь ирэхэд Тэр тэднийг хэзээ ч бүү дахин төрөг, дахин хэзээ ч бүү гэрэл үзэг гэж бохир сүнснүүдийн дунд хаяж, бүхий л биеийг нь эдгээр бохир сүнсээр бузарлуулдаг. Нэгэн цагт үйлчлэл хийсэн боловч эцсийг нь хүртэл үнэнч үлдэж чаддаггүй эдгээр хоёр нүүртнийг Бурхан хорон муу хүн гэж тооцох ба ингэснээр тэд хорон муугийн зөвлөгөөн дор алхаж, тэдний эмх замбараагүй бүлгийн нэг хэсэг болдог; эцэст нь Бурхан тэднийг үндсээр нь устгах болно. Христэд хэзээ ч үнэнч байгаагүй, ямар ч хүчин чармайлт зориулаагүй хүмүүсийг Бурхан хойш тавьж, хэзээ ч ойшоохгүй бөгөөд эрин үе солигдоход тэднийг бүгдийг нь устгана. Тэд Бурханы хаанчлалд орж чадах нь байтугай, газар дээр ч оршин байхаа болино. Бурханд хэзээ ч чин үнэнч байгаагүй, харин нөхцөл байдлын улмаас Түүнтэй ёс төдий харьцахаас аргагүйд хүрсэн хүмүүс нь Түүний ардуудын төлөө үйлчлэл хийдэг хүмүүсийн тоонд ордог. Ийм хүмүүсээс цөөн хэд нь л амьд үлдэж чаддаг ба ихэнх нь үйлчлэл хийхэд ч тэнцэхгүй хүмүүсийн хамтаар мөхөх болно. Эцэст нь Бурханы ардууд, хөвгүүд болон тахилч болгохоор Бурханы урьдчилан тогтоосон хүмүүс зэрэг Өөртэй нь санаа нэгтэй бүх хүнийг Бурхан хаанчлалдаа аваачна. Энэ бол ажлаараа дамжуулан Бурханы олж авдаг охь юм. Бурханы тогтоосон ангиллын алинд нь ч багтаж чаддаггүй хүмүүсийн тухайд гэвэл, тэд үл итгэгчдийн тоонд орно. Тэдний үр дүн ямар байхыг та нар лавтай төсөөлж чадна. Та нарт хэлэх ёстой бүхнээ Би аль хэдийн хэлсэн; ямар замыг сонгох нь бүгд та нарын өөрсдийн сонголтоос хамаарна. Та нарын ойлгох ёстой зүйл бол энэ: Бурханы ажил Түүнтэй хөл нийлүүлж чадахгүй хэнийг ч, хэзээ ч хүлээдэггүй ба Бурханы зөвт зан чанар нь ямар ч хүнд өршөөл үзүүлдэггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”-ээс

Би Өөрийн уур хилэнг үндэстнүүд рүү чулуудаж, Өөрийн захиргааны зарлигийг орчлон ертөнц даяар ил тод зарлаж, түүнийг зөрчсөн хэнд ч гэсгээлт үзүүлнэ:

Намайг үг хэлэхээр орчлон ертөнцийн зүг царайгаа хандуулахад бүх хүн төрөлхтөн Миний дуу хоолойг сонсож, дараа нь орчлон ертөнц даяарх Миний бүх үйл хэргийг хардаг. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс, өөрөөр хэлбэл, хүний үйл хэргээрээ Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс Миний гэсгээлт дор унах болно. Би тэнгэр дэх үй олон оддыг авч тэднийг цоо шинэ болгох ба Миний ачаар нар, сар ч шинэчлэгдэнэ—хурмаст тэнгэр өмнө нь байснаасаа ондоо болно; газар дээрх тоо томшгүй олон зүйлс шинэчлэгдэнэ. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн дүүрэн болно. Орчлон ертөнцийн олон үндэстэн цоо шинээр хуваагдаж, Миний үндэстнээр солигдох болохоор дэлхий дээрх үндэстнүүд үүрд үгүй болж, Намайг шүтэн мөргөдөг үндэстэн болно; дэлхий дээрх бүх үндэстэн сөнөж, оршин тогтнохоо болино. Орчлон ертөнцийн хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүхэн устана; Сатаныг шүтдэг бүх хүн Миний дүрэлзсэн галд унана—өөрөөр хэлбэл, одоо урсгал дотор байгаа хүмүүсээс бусад нь үнс нурам болно. Намайг олон хүнийг гэсгээх үед шашны ертөнц дэх хүмүүс Миний ажлаар байлдан дагуулагдаж ялгаатай түвшинд Миний хаанчлалд эргэн ирнэ, яагаад гэвэл, тэд цагаан үүл хөлөглөн айсуй Ариун Нэгнийг харсан байх юм. Бүх хүн төрөлхтөн өөрсдийн адил төрлийн хүмүүсийг дагах ба хийсэн зүйлээсээ хамааран янз бүрийн гэсгээлт хүртэнэ. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхнө; газар дээрх үйл хэрэг нь Намайг оролцуулаагүй хүмүүсийн хувьд гэвэл, тэд биеэ хэрхэн авч явснаасаа хамааран Миний хөвгүүд болон Миний ардын засаглал дор энэ дэлхийд оршсон хэвээр байна. Бүх хүн төрөлхтөнд өөрсдийнх нь нүдээр харуулахын тулд Би тоо томшгүй олон хүн болон улс оронд Өөрийгөө илчилж, газар дэлхий дээр Өөрийн дуу хоолойг гарган, Өөрийн агуу ажлын биелэлтийг тунхаглах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорин зургаадугаар бүлэг”-ээс

Хаанчлалд хэмжээлшгүй олон бүтээгдсэн зүйл дахин сэргэж, өөрсдийн амийн хүчийг дахин олж авч эхэлдэг. Дэлхийн байдал дахь өөрчлөлтийн улмаас газар нутгийн хоорондын хил хязгаар мөн өөрчлөгдөж эхлэдэг. Өмнө нь Би ингэж зөгнөсөн: Газар нь газраас таслагдаж, газар нь газартай нэгдэх үе бол Би үндэстнүүдийг бутартал цохих үе байх болно. Энэ үед Би бүх бүтээлийг шинэчилж, бүхий л орчлон ертөнцийг дахин хуваарилах ба тэгснээр орчлон ертөнцийг эмх цэгцэд оруулж, хуучин байдлыг нь шинэ болгон хувиргана. Энэ бол Миний төлөвлөгөө. Эдгээр нь Миний үйл хэрэг. Ертөнцийн үндэстнүүд болон хүмүүс бүгд Миний сэнтийн өмнө буцаж ирэх үед Би тэнгэрийн бүх хишгийг аваад хүний ертөнцөд хүртээх болно, ингээд Миний ачаар энэ нь зүйрлэшгүй хишгээр бялхах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорин зургаадугаар бүлэг”-ээс

Миний үг биелэгдэхэд газар дээр хаанчлал аажмаар бүрэлдэж, хүн хэвийн байдалдаа аажмаар эргэн орно, тиймээс Миний зүрх сэтгэл дэх хаанчлал газар дээр байгуулагдана. Хаант улсад Бурханы бүх ард энгийн хүний амьдралыг эргүүлэн авна. Жавартай хүйтэн өвөл дуусаж, жилийн турш хаврын улиралтай байдаг хотуудын ертөнцөөр солигдоно. Хүмүүс цаашид баргар, золгүй хүний ертөнцтэй нүүр тулахгүй, цаашид тэд хүний ертөнцийн хахир хүйтнийг туулахгүй. Хүмүүс бие биетэйгээ тэмцэлдэхгүй, улс орнууд өөр хоорондоо дайтахгүй, цаашид аллага хядлага ба аллага хядлагаас урсах цус үгүй болно; бүхий л газар нутаг аз жаргалаар дүүрч, хүмүүсийн хоорондын халуун дулаан байдал хаа сайгүй элбэг тохиолдоно.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорьдугаар бүлэг”-ээс

Хүмүүс анхдагч дүрдээ эргэн очсон үед, тус тусын үүргээ гүйцэтгэж, өөрсдийн байр сууриа хадгалж, Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагаж чадах үед Бурхан, Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг бүлэг хүмүүсийг газар дээр олж авсан байх бөгөөд Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг хаанчлалыг ч гэсэн газар дээр байгуулсан байх болно. Тэр газар дээр мөнхөд ялж, Түүнийг эсэргүүцдэг хүмүүс үүрд мөнхөд мөхөх болно. Энэ нь хүнийг бүтээсэн Түүний анхдагч санаа зорилгыг сэргээнэ; энэ нь бүх зүйлийг бүтээсэн Түүний санаа зорилгыг сэргээж, Түүний газар дээрх эрх мэдэл, бүх зүйлийн дундах эрх мэдэл болон дайснуудынх нь дундах эрх мэдлийг сэргээх болно. Эдгээр нь Түүний бүрэн ялалтын бэлгэ тэмдэг билээ. Үүнээс хойш хүмүүс амралтад орж, зөв замыг дагадаг амьдралд орох болно. Бурхан бас хүнтэй хамт мөнхийн амралтад орж, Бурхан, хүн хоёрын хуваалцдаг мөнхийн амьдралд орно. Газар дээрх бузар буртаг болон дуулгаваргүй байдал алга болж, газар дээрх уйлаан ч бас үгүй болно. Газар дээр Бурханыг эсэргүүцдэг бүхэн оршин тогтнохгүй. Бурхан болон Түүний аварсан хүмүүс л үлдэх болно; Түүний бүх зүйл л үлдэх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно”-оос

Төгс Хүчит Бурхан, Эзэн Есүс нэг ижил гэдгийг харлаа. Аль аль нь өндөрт зогсоод хүн төрөлхтөнтэй ярьж буй, бие махбодтой болсон Бурхан юм. Тэдний илчилдэг зүйл нь Бурханы зан чанар ба Түүний ариун мөн чанар юм. Ингэхдээ тэд Бурханы эрх мэдэл, ялгамж чанарыг бүрэн харуулж байна. Фарисайчуудыг шүүн, илчлэх Эзэн Есүсийн үгс болон завхарсан хүн төрөлхтнийг шүүн, илчлэх Төгс Хүчит Бурханы үгсээс Бурхан нүглийг үзэн ядаж, хүн төрөлхтний завхралд зэвүүцдэг болохыг бид харж болно. Бурханы зөвт бөгөөд ариун зан чанарыг төдийгүй, Бурхан хүний зүрх сэтгэлийн гүнийг ажигладаг болохыг бид харж байна. Бидний завхрал Түүнд гарын алга шиг нь танил байна. Эзэн Есүс болон Төгс Хүчит Бурханы сургамж, хүн төрөлхтөнд тавих шаардлагуудаас бид хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы хүлээлтийг харж байна, Бурхан шударга хүмүүст дуртай, Түүнд биеэ жинхэнээр нь зориулдаг хүмүүсийг Тэр ерөөдөг. Энэ нь хүн төрөлхтний төлөө Бурханы зовнил, авралыг бидэнд харуулж байна. Эзэн Есүс болон Төгс Хүчит Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн амлалтуудаас бид хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы хайрыг харж, түүнчлэн, хүн төрөлхтний хувь заяаг удирдаж, бүх зүйлсийг захирдаг Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг нүдээр хардаг. Эзэн Есүс болон Төгс Хүчит Бурханы айлдварын өнгө, ярианы байдал адилхан, хоёулаа Бурханы зан чанарын илэрхийлэл юм. Энэ нь Бурханы ялгамж чанар, мөн чанарыг бүрэн харуулж байна. Бүтээгчээс өөр хэн хүн төрөлхтөнд хандан үгс илэрхийлж чадах вэ? Хэн Бурханы хүслийг шууд илэрхийлж, хүн төрөлхтөнд шаардлага тавьж чадах вэ? Хэн хүний төгсгөлийг шийдэж чадах вэ? Хэн тэдний амьдрах, үхэхийг хянаж чадах вэ? Хэн орчлон ертөнц дэх оддыг хянаж, бүхнийг ноёрхож чадах вэ? Бурханаас өөр хэн завхарсан хүн төрөлхтний мөн чанарын үнэнийг нэвт харж чадах вэ? Мөн хэн бидний зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдсан сатанлаг уг чанарыг илчилж чадах вэ? Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хэн гүйцэлдүүлж, биднийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аварч чадах вэ? Бүтээгч л ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшдэг! Төгс Хүчит Бурханы үгс нь Бурханы цор ганц эрх мэдэл, ялгамж чанарыг бүрэн харуулж байна. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг сонссоныхоо дараа бид бүгд зүрхэндээ ийм баталгааг мэдэрч байна: Эдгээр үгийг бүгдийг нь Бурхан илэрхийлсэн бөгөөд эдгээр нь Бурханы дуу хоолой юм. Эдгээр нь бүгд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлын үеэр Бүтээгчийн илэрхийлсэн үнэн юм. Зүрх сэтгэлд маань Бурханыг гэх жинхэнэ хүндлэл тэр дороо төрлөө. Ахан дүүс ээ, Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонссоны дараа та бүхэнд ийм мэдрэмж төрж байна уу? Тийм ээ, надад яг тийм мэдрэмж төрлөө! Энэ нь Төгс Хүчит Бурханы үг болон Эзэн Есүсийн үг нэг эх сурвалжаас гаралтай болохыг хангалттай нотолж байна. Тэдгээрийн аль аль нь нэг Сүнсний илэрхийлэл юм. Тэдгээр нь өөр өөр эрин үед хүн төрөлхтөнд хандсан нэг Бурханы айлдварууд юм. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан Эзэн Есүсийн золин аврах ажлын суурин дээр үндэслэн Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийнэ. Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтний аврал, ариусгалтын төлөө бүх үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтний авралын төлөө Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний нууцуудыг илчлэн, үнэний олон талын мөн чанарыг бидэнд тодорхой хэлнэ. Тэдгээр нь бидний нүдийг нээж биднийг бүрэн үнэмшүүлнэ. Төгс Хүчит Бурханы үг болоод ажил нь Эзэн Есүсийн бүх зөгнөлийг биелүүлж гүйцэлдүүллээ. Эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлын төлөө Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн бүх үгээс бид Бурханы дуу хоолойг таньж, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт, тэнгэр газар, бүх зүйлсийг бүтээсэн цор ганц үнэн Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхээр ирснийг бататгадаг. Тэрээр газар дээрх Сатаны захиралт, муу болоод харанхуйн эрин үеийг эцэслэн, газар дээрх Бурханы захиралт Мянган жилийн хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлэхээр ирээд байна. Энэ нь тэнгэрийн хаанчлалд орох сайхан хүслийг маань биелүүлж байна. эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажил Эзэн Есүсийн бүх зөгнөлийг гүйцэлдүүлсэн үү?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих