БУРХАНЫ АЖИЛ ХҮНИЙ ТӨСӨӨЛДӨГ ШИГ ЭНГИЙН ҮҮ?

Бурханд итгэдэг хүн болохын хувьд өнөөдөр эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг болон Бурханы чамд төлөвлөсөн бүх ажлыг хүлээн авснаараа Бурханаас үнэхээр агуу өргөмжлөл, авралыг хүртсэн гэдгээ чи ойлгох ёстой. Бүхий л орчлон ертөнц дэх Бурханы бүх ажил энэ бүлэг хүмүүс дээр төвлөрсөн. Тэрээр бүх хичээл чармайлтаа та нарт зориулж, та нарын төлөө бүхнийг золиосолсон; Тэрээр орчлон ертөнц даяарх Сүнсний бүх ажлыг буцаан авч, та нарт өгсөн. Тийм учраас та нар бол хувьтай хүмүүс гэж Би хэлдэг. Түүнчлэн, Тэрээр Өөрийн төлөвлөгөөний зорилгыг бүлэг хүмүүс та нараар дамжуулан бүрэн харуулахын тулд алдар суугаа Өөрийн сонгосон хүмүүс болох Израилиас та нар луу шилжүүлсэн. Тиймээс та нар бол Бурханы өвийг хүлээн авах хүмүүс, үүнээс ч илүүгээр Бурханы алдрын өв залгамжлагчид билээ. Магадгүй та нар бүгд эдгээр үгийг санаж байгаа байх: “Учир нь цаг зуурын хөнгөн зовлон маань бидэнд зориулан алдрын мөнхийн жинг үлэмж арвин болгодог.” Урьд нь та нар бүгд энэ үгийг сонссон атлаа хэн ч энэ үгийн жинхэнэ утгыг ойлгоогүй. Өнөөдөр, тэдгээрийн агуулдаг бодит ач холбогдлыг та нар сайн мэднэ. Эдгээр үг бол эцсийн өдрүүдэд Бурханы биелүүлэх зүйл юм. Тэдгээр нь агуу улаан лууны оршдог газарт түүний харгисаар зовоосон хүмүүс дээр гүйцэлдэх болно. Агуу улаан луу Бурханыг хавчдаг, Бурханы дайсан тул энэ газар нутагт Бурханд итгэдэг хүмүүс доромжлол, хавчлагад өртдөг. Тийм учраас эдгээр үг нь бүлэг хүмүүс та нарын дунд бодит байдал болох болно. Бурханыг эсэргүүцдэг газарт энэ ажлыг хийхэд Түүний бүх ажилд асар их саад тотгор учирч, олон үг нь цагтаа биелж чаддаггүй; иймээс Бурханы үгээс болж хүмүүс цэвэршүүлэгддэг. Энэ ч бас зовлонгийн нэг элемент юм. Агуу улаан лууны газар нутагт Өөрийн ажлыг явуулах нь Бурханд асар хэцүү байдаг боловч ийм бэрхшээлээр дамжуулан Бурхан Өөрийн ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлж, Өөрийн мэргэн ухаан, гайхалтай үйл хэргийг харуулдаг. Бурхан энэ бүлэг хүмүүсийг бүрэн төгс болгохын тулд энэхүү боломжийг ашигладаг. Хүний амссан зовлон, тэдний хэв чанар болон энэ бохир заваан газар нутаг дахь хүмүүсийн бүх сатанлаг зан чанарын улмаас Бурхан ариусгалт, байлдан дагуулалтын ажлаа явуулдаг, ингэснээр үүнээс алдар сууг олж авч, Өөрийнх нь үйл хэргийг гэрчилдэг хүмүүсийг олж авч болох юм. Энэ бүлэг хүмүүсийн төлөө Бурханы гаргасан бүх золиослолын бүрэн дүүрэн утга учир энэ билээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийг нь эсэргүүцдэг хүмүүсээр л дамжуулан байлдан дагуулах ажлыг хийдэг. Ингэх нь л Бурханы агуу хүч чадлыг харуулж чадна. Өөрөөр хэлбэл, бохир газар нутагт байгаа хүмүүс л Бурханы алдар сууг өвлөн авахад зохистой бөгөөд энэ нь л Бурханы агуу хүч чадлыг онцолж чадна. Иймээс, Бурханы алдрыг бохир заваан газар нутгаас, тэнд амьдардаг хүмүүсээс олж авдаг гэж Би хэлдэг. Энэ нь Бурханы хүсэл юм. Энэ нь Есүсийн ажлын үе шаттай яг адилхан; Тэрээр Өөрийг нь хяхан хавчсан фарисайчуудын дунд л алдаршиж чадах байсан. Хэрвээ тийм хавчлага болон Иудасын урвалт байгаагүй бол Есүс дооглуулж, гүтгүүлэхгүй, тэр ч бүү хэл цовдлогдохгүй, тэгснээр хэзээ ч алдар сууг олж авч чадахгүй байх байлаа. Бурхан эрин үе болгонд хаана ч ажилладаг бай, махбод дахь ажлаа хаана ч хийдэг бай, тэндээс алдар сууг олж авч, Өөрийнхөө олж авахаар зорьдог хүмүүсийг олж авдаг. Энэ нь Бурханы ажлын төлөвлөгөө, мөн Түүний удирдлага юм.

Хэдэн мянган жилийн Бурханы төлөвлөгөөнд, махбодоор хийгддэг ажил хоёр хэсэгтэй байдаг: Эхнийх нь цовдлолын ажил, үүгээр Тэр алдаршдаг; нөгөө нь эцсийн өдрүүд дэх байлдан дагуулж, төгс болгох ажил, үүгээр дамжуулан Тэр алдар сууг олж авна. Энэ бол Бурханы удирдлага юм. Тиймээс Бурханы ажлыг юм уу Бурханы та нарт өгсөн даалгаврыг хэтэрхий энгийн гэж бүү үз. Та нар бүгдээрээ Бурханы үлэмж арвин, мөнхийн алдрын өв залгамжлагчид бөгөөд үүнийг Бурхан онцгойлон урьдчилан тодорхойлсон. Түүний алдрын хоёр хэсгээс нэг нь та нарт илчлэгддэг; Бурханы алдрын нэг хэсэг нь бүхэлдээ та нарт өгөгдөж, та нараар өвлүүлэх юм. Энэ нь Бурханы өргөмжлөл бөгөөд аль эртнээс урьдчилан тодорхойлогдсон Түүний төлөвлөгөө билээ. Агуу улаан лууны оршдог нутагт Бурханы хийсэн ажлын агуу байдлыг харгалзан үзвэл, тийм ажил хэрвээ хаа нэг тийшээ шилжсэн бол аль хэдийн асар их үр дүнд хүрч, хүн амархан хүлээн зөвшөөрөх байв. Бурханд итгэдэг Барууны санваартнуудын хувьд ийм ажлыг хүлээн зөвшөөрөх нь хэтэрхий амархан байх байсан, учир нь Есүсийн ажлын үе шат урьдын жишээ болдог. Ийм учраас Тэр алдар суу олж авах энэ үе шатны ажлыг өөр хаа нэгтээ хэрэгжүүлж чаддаггүй; өөрөөр хэлбэл, бүх хүний дэмжлэг болон бүх улс орны хүлээн зөвшөөрөлт байгаа тул Бурханы алдрын хувьд тулгуурлах газар огт байдаггүй. Энэхүү газар нутагт энэ үе шатны ажлыг хэрэгжүүлсний хосгүй ач холбогдол яг энэ юм. Та нарын дотроос хуулийн хамгаалалт хүлээн авдаг нэг ч хүн байхгүй; харин ч та нар хуулиар шийтгүүлдэг ба илүү том бэрхшээл бол Хэн ч та нарыг ойлгодоггүй, хамаатан садан, эцэг эх, найзууд, эсвэл хамтран ажиллагчид чинь ч бай, хэн нь ч та нарыг ойлгодоггүй. Бурхан та нарыг голох үед газар дэлхий дээр үргэлжлүүлэн амьдрах ямар ч арга зам та нарт байхгүй. Гэхдээ ийм байлаа ч гэсэн хүмүүс Бурханыг орхин явж тэвчдэггүй; энэ бол Бурхан хүмүүсийг байлдан дагуулахын ач холбогдол, мөн Бурханы алдар суу билээ. Өнөөдөр та нарын өвлөж авсан зүйл урьдын бүх элч, эш үзүүлэгчийнхээс даван гардаг бөгөөд бүр Мосе, Петр хоёрынхоос ч илүү их юм. Ерөөлийг ганц, хоёрхон хоногт хүлээн авч чадахгүй; ихээхэн золиослолоор дамжуулан олж авах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, та нараас Бурханы шаарддаг цэвэршүүлэгдсэн хайр, асар их итгэл, олон үнэн та нарт байх ёстой; үүн дээр нэмээд, та нар шударга ёсны төлөө хэзээ ч гуйвшгүй байж чадах ёстой ба Бурханыг гэсэн туйлбартай, хувиршгүй хайртай байх ёстой. Шийдэмгий байдлыг та нараас шаарддаг, амь зан чанарын өөрчлөлтийг ч шаарддаг; та нарын завхралыг эмчлэх ёстой ба та нар Бурханы зохион байгуулалтыг бүгдийг нь ямар ч гомдолгүйгээр хүлээн зөвшөөрч, бүр үхэх хүртлээ дуулгавартай байх ёстой. Энэ нь та нарын биелүүлэх учиртай зүйл юм. Энэ бол Бурханы ажлын эцсийн зорилт, мөн энэхүү бүлэг хүмүүст Бурханы тавьдаг шаардлага билээ. Тэр та нарт өгөх үедээ хариуг нь бас та нараас шаардаж, тохирох шаардлага тавих ёстой болдог. Тиймээс Бурханы бүх ажил ямар ч учир шалтгаангүй биш бөгөөд өндөр стандарттай, хатуу чанд шаардлагуудтай ажлыг Бурхан яагаад ахин дахин хийдгийг үүнээс харж болно. Ийм учраас та нар Бурханд итгэлээр дүүрэх учиртай. Товчхондоо Бурханы бүх ажил та нарын төлөө хийгддэг, ингэснээр та нар Түүний өвийг хүлээн авахад зохистой болох болно. Энэ нь Бурханы алдрын төлөө гэж хэлэхийн оронд та нарын авралын төлөө, мөн бохир газарт гүнээ зовж шаналсан энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгохын төлөө байдаг гэж хэлэх нь илүү дээр. Та нар Бурханы хүслийг ойлгох ёстой. Иймээс Би мунхаг, эрүүл ухаангүй, мэдлэггүй олон хүнд Бурханыг бүү турш, эсэргүүцэхээ боль гэж захидаг. Хүний хэзээ ч туулаагүй бүх зовлонг Бурхан аль хэдийн туулсан ба аль хэдийнээ хүний оронд илүү их доромжлол амссан. Өөр юуг та нар орхиж чадахгүй вэ? Юу Бурханы хүслээс илүү чухал байж чадах билээ? Юу Бурханы хайраас дээгүүр байж чадах билээ? Үнэндээ, энэхүү бохир газарт Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлэх нь Бурханы хувьд аль хэдийн хоёр дахин хэцүү бэрх үүрэг юм. Хэрвээ хүн мэдсээр байж санаатайгаар зөрчвөл Бурханы ажил хойшлогдох хэрэгтэй болно. Ямар ч тохиолдолд, энэ нь хэнд ч ашиггүй, хэнд ч тусгүй. Бурхан цаг хугацаанд баригддаггүй; Түүний ажил болон алдар суу нэгдүгээрт байдаг. Тиймээс, хэчнээн ч их удсан бай, Өөрийнхөө ажилд бол Тэр ямар ч золиослолыг гамнахгүй. Энэ нь Бурханы зан чанар юм: Өөрийнх нь ажил биелэх хүртэл Тэр амрахгүй. Өөрийнхөө алдрын хоёр дахь хэсгийг олж авах цаг ирэх үед л Түүний ажил төгсөж чадна. Бурхан Өөрийн алдаршлын хоёр дахь хэсгийг орчлон ертөнц даяар дуусгаж чадахгүй болбол Түүний өдөр хэзээ ч ирэхгүй, Түүний гар сонгосон хүмүүсээсээ хэзээ ч холдохгүй, алдар суу нь Израильд хэзээ ч ирэхгүй, мөн төлөвлөгөө нь хэзээ ч гүйцэлдэхгүй. Та нар Бурханы хүслийг харж, Бурханы ажил нь тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээх шиг энгийн биш гэдгийг харах ёстой. Учир нь, өнөөдрийн ажил бол завхарсан хүмүүсийг, туйлын хөшүүн болсон хүмүүсийг өөрчилж, бүтээгдсэнийхээ дараа Сатанаар боловсруулагдсан хүмүүсийг ариусгах явдал болохоос Адам, Еваг бүтээх, тэр ч байтугай гэрлийг бий болгох юм уу бүх төрлийн ургамал, амьтныг бүтээх явдал биш юм. Түүний одоогийн ажил нь, Сатаны ялзруулсан бүхнийг ариун болгох явдал бөгөөд ингэснээр тэд дахин авхуулж, Түүнд харьяалагддаг зүйл, Түүний алдар суу болж болох юм. Ийм ажил бол тэнгэр, газар, бүх зүйлийн бүтээлийн талаар хүний төсөөлдөг шиг энгийн биш, мөн хүний төсөөлдөг шиг Сатаныг ёроолгүй нүх рүү хараах ажилтай адил биш. Харин ч энэ нь хүнийг өөрчилж, сөрөг зүйлийг эерэг болгож, Өөрт нь харьяалагддаггүй зүйлийг эзэмшилдээ авах явдал билээ. Энэ нь Бурханы ажлын энэ үе шатны дотоод түүх юм. Та нар үүнийг ухаарах ёстой ба асуудлыг хэт хялбарчлах ёсгүй. Бурханы ажил ямар ч энгийн ажилтай адилгүй. Хүний оюун санаа үүний гайхамшиг, мэргэн ухааныг ухан ойлгож чадахгүй. Өөрийн ажлын энэ үе шатанд Бурхан бүх зүйлийг бүтээж байгаа биш, тэдгээрийг устгаж байгаа ч биш. Харин ч, Тэр бүх бүтээлээ өөрчилж, Сатаны сэвтүүлсэн бүх зүйлийг ариусгаж байгаа. Тиймээс Бурхан асар их хэмжээний ажлыг эхлүүлэх ба энэ нь Бурханы ажлын нийт утга учир юм. Эдгээр үгээс харахад, Бурханы ажил маш энгийн гэж чи итгэж байна уу?

Өмнөх: БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭХ НЬ

Дараах: ЧИ БУРХАНД ИТГЭДЭГ ТУЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ ЁСТОЙ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх