5. Хүн яаж Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож болох вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ Бурханы Сүнсэнд хүрч, тэгснээрээ Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаснаар, мөн зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханы үгтэй холбогдож, улмаар Бурханы Сүнсээр сэтгэлээ хөдөлгүүлснээр Бурханд итгэж, Бурханыг хайрлаж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг. Хэрвээ чи хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч, Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой. Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь Түүнд зориулсны дараа л чи аажмаар хэвийн сүнслэг амьдралтай болж чадна. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгдөггүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байдаггүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үздэггүй бол хийдэг бүхэн нь Бурханыг хууран мэхлэх үйл, шашны хүмүүсийн ердийн үйл бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Ариун Сүнсний өнөөгийн үг бол Ариун Сүнсний ажлын хөдөлгөөн бөгөөд энэ хугацаанд Ариун Сүнс хүнийг байнга гэгээрүүлдэг нь Ариун Сүнсний ажлын чиг хандлага юм. Тэгвэл Ариун Сүнсний өнөөгийн ажлын чиг хандлага юу вэ? Энэ нь, хүмүүсийг Бурханы өнөөгийн ажил руу, хэвийн сүнслэг амьдрал руу удирдах явдал юм…

Эхлээд чи зүрх сэтгэлээ Бурханы үгэнд зориулах ёстой. Чи Бурханы урьдын үгийг эрэлхийлэх ёсгүй бөгөөд тэдгээрийг судалж, эсвэл өнөөдрийн үгтэй харьцуулах ёсгүй. Харин ч чи өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг Бурханы өнөөгийн үгэнд бүрмөсөн зориулах ёстой. Өнгөрсөн үеийн Бурханы үг, сүнслэг номууд, эсвэл бусад номлолын тэмдэглэлүүдийг уншихыг хүсдэг бөгөөд Ариун Сүнсний өнөөгийн үгийг дагадаггүй хүмүүс байвал тэд хамгийн тэнэг хүмүүс юм; Бурхан тийм хүмүүсийг жигшдэг. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний өнөөгийн гэрлийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байгаа бол зүрх сэтгэлээ Бурханы өнөөгийн айлдваруудад бүрмөсөн зориул. Энэ бол чиний биелүүлэх ёстой эхний зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж, Түүний мөрийг дага”-аас эш татав

Бурханд итгэхдээ чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байх асуудлыг ядаж шийдвэрлэх ёстой. Бурхантай хэвийн харилцаагүй бол Бурханд итгэх итгэлийн чинь утга учир алдагддаг. Бурханы өмнө тайван байдаг зүрх сэтгэлтэй бол Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох бүрэн боломжтой. Бурхантай хэвийн харилцаатай байна гэдэг нь Бурханы ямар ч ажилд эргэлзэхгүй, үгүйсгэхгүй байж, Түүний ажилд захирагдаж чаддаг байна гэсэн үг юм. Энэ нь Бурханы өмнө зөв санаа зорилготой байж, өөртөө зориулан төлөвлөгөө зохиолгүй, бүх зүйл дээр Бурханы гэр бүлийн ашиг сонирхлыг анхааран үзэх гэсэн үг; мөн Бурханы шинжилтийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы зохицуулалтыг дуулгавартай дагах гэсэн үг юм. Чи хийж буй бүх зүйлдээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж чаддаг байх ёстой. Бурханы хүслийг ойлгодоггүй ч байсан гэсэн чи үүрэг, хариуцлагаа чадлынхаа хэрээр биелүүлсээр байх ёстой. Бурханы хүсэл чамд илчлэгдмэгц, үйлдвэл хожимдохгүй байх болно. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болоход чи хүмүүстэй ч бас хэвийн харилцаатай болох болно. Бүх зүйл Бурханы үгийн суурин дээр үндэслэдэг. Бурханы үгийг идэж уу, дараа нь Бурханы шаардлагыг хэрэгжүүл, үзэл бодлоо зөв болго, Бурханыг эсэргүүцэх юм уу чуулганыг үймүүлэх ямар нэгэн зүйл хийхээс зайлсхий. Ах, эгч нарын аминд ашиг тус өгдөггүй юуг ч бүү хий, бусдад тус нэмэр болохгүй юуг ч бүү хэл, ичгэвтэр зүйл бүү хий. Хийж буй бүхэндээ чигч шударга, хүндлүүштэй бай, үйлдэл болгоноо Бурханы өмнө үзүүлэхүйц байлга. Махан бие заримдаа сул дорой байж болох ч чи хувийн ашиг хонжооны төлөө шуналгүй, Бурханы гэр бүлийн ашиг сонирхлыг эн тэргүүнд тавьж, зөв шударгаар үйлдэж чаддаг байх ёстой. Хэрэв чи ийм маягаар хэрэгжүүлж чадвал Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байх болно.

Чи хийдэг бүх зүйлдээ санаа зорилго чинь зөв эсэхийг шалгах ёстой. Хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэж чаддаг бол Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байдаг. Энэ бол хамгийн наад захын стандарт юм. Өөрийн санаа зорилгыг шалга, тэгээд буруу санаа зорилго гарч ирснийг олж мэдвэл тэдгээрийг орхиж, Бурханы үгийн дагуу үйлдэж чаддаг бай; тэгвэл чи Бурханы өмнө зөв нэгэн болох бөгөөд энэ нь эргээд Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байгааг, мөн хийж байгаа бүхэн чинь өөрийнхөө төлөө бус, Бурханы төлөө байдаг гэдгийг харуулдаг. Чи хийдэг, хэлдэг бүхэндээ зүрх сэтгэлээ зөв байлгаж, үйлдэлдээ зөв шударга байж чаддаг бөгөөд сэтгэл хөдлөлдөө автдаггүй, өөрийн хүслийн дагуу ч үйлддэггүй байх ёстой. Эдгээр нь Бурханд итгэгчдийн биеэ авч явах ёстой зарчим юм. Жижиг зүйлс хүний санаа зорилго болон биеийн хэмжээг илчилж чадах тул Бурханаар төгс болгуулах замд орохын тулд хүн эхлээд санаа зорилго болон Бурхантай харилцах харилцаагаа засаж залруулах ёстой. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болсон цагт л чи Түүгээр төгс болгуулж чадна; тэр үед л чиний доторх Бурханы харьцалт, засалт, сахилгажуулалт, цэвэршүүлэлт хүссэн үр дүндээ хүрч чадна. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ хүмүүс зүрх сэтгэлдээ Бурханыг байлгаж, хувийн ашиг хонжоо хайлгүй, өөрсдийн хэтийн ирээдүйн талаар бодолгүй (махан биеийн тухайд), харин ч амь руу орох ачааг үүрч, үнэнийг эрэлхийлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийж, Бурханы ажилд захирагдаж чаддаг бол—хэрвээ чи үүнийг хийж чадвал эрэлхийлдэг зорилго чинь зөв байж, Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай харилцах харилцаа чинь ямар вэ?”-ээс эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохдоо бид хаанаас эхлэх ёстой вэ? Хамгийн чухал зүйл бол Бурханд залбирахдаа зүрх сэтгэлээсээ ярих явдал юм. Жишээлбэл, чи залбиралдаа “Өө Бурхан минь, олон ах, эгч маань Таны төлөө зарлагадахдаа өөрсдийгөө бүрэн зориулж чаддаг боловч миний биеийн хэмжээ хэтэрхий жаахан байна. Би амин зуулга, ирээдүйгээ, бас махан биеийн зовлон туулж чадах эсэхээ анхааран үздэг. Би эдгээр зүйлийг орхиж чаддаггүй. Би үнэхээр Танд өртэй. Тэд яаж ийм биеийн хэмжээтэй байж чаддаг байна аа? Гэр бүлийн маань нөхцөл байдал адилхан боловч тэд Таны төлөө бүтэн цагаар өөрсдийгөө зарлагадаж чаддаг байхад би яагаад чаддаггүй юм бэ? Надад маш их үнэн дутагддаг. Би махан биедээ үргэлж санаа тавьдаг; миний итгэл маш өчүүхэн. Өө Бурхан минь, Та намайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэн, Танд жинхэнээсээ итгэж, Таны төлөө өөрийгөө бүрэн зарлагадах боломжийг тун удахгүй олгох болтугай” гэж хэлдэг. Энэ бол зүрх сэтгэлээсээ ярьж байгаа хэрэг юм. Хэрвээ чи өдөр бүр ийм маягаар Бурхантай зүрх сэтгэлээсээ ярилцдаг бол чин үнэнч байгааг чинь, Өөрт нь ёс төдий хандаагүй, зусардаагүй, дүр үзүүлээгүйг Тэр харах болно. Тэгвэл Ариун Сүнс ажлаа хийнэ. Энэ нь Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохын эхлэл билээ. Бид бол бүтээгдсэн зүйл, Бурхан бол Бүтээгч. Бүтээгчийнхээ өмнө бүтээгдсэн зүйлс бид юуг эзэмших ёстой вэ? Жинхэнэ дуулгавартай байдал, хүлээн зөвшөөрөлт, итгэл, шүтлэг мөргөлийг эзэмших ёстой. Бид зүрх сэтгэлээ Бурханд бүрмөсөн өгөх ёстой; бид Түүнд залж чиглүүлэх, захирах, зохицуулах боломж олгох ёстой. Ийм маягаар залбирч, эрж хайснаар Бурхантай харилцах харилцаа маань хэвийн болно.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Бурхантай хэвийн харилцаа тогтооход хэд хэдэн зарчим бий. Нэгдүгээрт, чи Түүний төгс хүчин, мэргэн ухаанд итгэх ёстой бөгөөд Бурханы бүх үг биелнэ гэдэгт итгэх ёстой. Энэ бол суурь юм. Хэрвээ чи Бурханы үг гарцаагүй биелнэ гэдэгт итгэдэггүй, Бурханы төгс хүчинд итгэдэггүй бол чамд жинхэнэ итгэл дутмаг байна. Хоёрдугаарт, чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, бүх зүйлийг шийдэхийг Бурханд зөвшөөрөх ёстой. Гуравдугаарт, чи Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой, ингэх нь амин чухал юм. Залбирал, нөхөрлөл, үг, үйлдлийг чинь ажиглах боломжийг Бурханд олгохгүй юм бол чи яаж Бурхантай жинхэнэ нөхөрлөл хийж чадах юм бэ? Зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг чи Түүнд хэлж чадна гэж үү? Ярихдаа чи өөрийнхөө төлөө л залбирдаг; энэ чинь муу санаа зорилго агуулдаг бөгөөд хоосон үг, сайрхал, худал үгээр дүүрэн байдаг. Хэрвээ чи Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй юм бол тэдгээр зүйлийг яаж танин мэдэж чадах юм бэ? Бурханы шинжилгээг хүлээн зөвшөөрмөгцөө буруу зүйл ярьж, хоосон үг хэлж, хайхрамжгүй амлалт өгсөн үедээ чи, “Би Бурханыг мэхлэхээр оролдож байгаа бус уу? Яагаад Бурханд худлаа хэлж байгаа мэт санагдаад байна вэ?” хэмээн даруйхан ухаарна. Энэ нь Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг бөгөөд ийм учраас энэ нь маш чухал юм. Дөрөвдүгээрт, чи бүх зүйлээс үнэнийг эрж хайж сурах ёстой. Сатаны гүн ухаанд бүү найд; аливааг хийхдээ өөрт чинь ашиг тустай эсэхэд бүү үндэслэ. Чи үнэнийг эрж хайж, үнэний дагуу үйлдэх ёстой. Хувийн ямар ч ашиг хонжоо, хохирлоос үл хамааран үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэнийг хэлж, үнэнч хүн байх ёстой. Хохирол амсах нь нэг төрлийн ерөөл юм; хохирол амсах үед чинь Бурхан чамайг илүү их ерөөнө. Абрахам олон хохирол амсан, бусадтай харилцахдаа үргэлж найр тавьдаг байв. Зарц нар нь хүртэл “Та яагаад ийм сул дорой байгаа юм бэ? Тэдэнтэй тулалдацгаая!” гэж гомдоллодог байлаа. Абрахам тэр үед юу бодож байсан бэ? “Бид тэдэнтэй тулалдахгүй. Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг ба бага зэрэг хохирол амсахад зүгээр.” Үр дүнд нь Бурхан Абрахамыг бүр ч их ерөөсөн юм. Үнэнийг хэрэгжүүлснээс болж хувийн ашиг хонжоо чинь эрсдэлд ороход чи Бурханд гомдоллодоггүй бол Бурхан чамайг ерөөнө. Тавдугаарт, бүх зүйл дээр үнэнд захирагдаж сурах ёстой; энэ ч бас чухал. Үнэнтэй нийцэх зүйлийг хэн ч хэллээ гэсэн, тэд бидэнтэй сайн харилцаатай эсэх, мөн бидэнд ямар санагддаг нь хамаагүй, хэлдэг зүйл нь үнэнтэй нийцэж л байвал бид үүнийг нь дуулгавартай дагаж, хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ нь юуг харуулдаг вэ? Бурханыг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй байгааг харуулдаг. Хэрвээ хүн, үг нь үнэнтэй нийцдэг гурван настай хүүхдийг ч дуулгавартай дагаж чаддаг бол энэ хүнд бас биеэ тоосон зан байх уу? Тэрээр биеэ тоосон хүн хэвээр байх уу? Түүний зан чанар өөрчлөгдсөн… Зургаадугаарт, үүргээ биелүүлэхдээ Бурханд үнэнч бай. Чи бүтээгдсэн зүйлийн хувиар үүргээ биелүүлэхээ хэзээ ч умартаж болохгүй, эс бөгөөс чи хэзээ ч Бурханыг хангалуун байлгаж чадахгүй. Үүргээ биелүүлдэггүй хэн боловч хог шаар бөгөөд Сатаных юм. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үүргээ биелүүлж чаддаг бол Бурханы хүмүүсийн нэг мөн—энэ бол тэмдэг. Чи үүргээ сайн биелүүлдэг бол стандартад нийцсэн бүтээл юм; үүргээ биелүүлж чадахгүй бол стандартад нийцдэггүй бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэхгүй. Тиймээс хэрвээ чи үүргээ биелүүлэхдээ Бурханд үнэнч байж, Бурхантай харилцаж чаддаг бол Тэр чамайг ерөөхгүй гэж үү? Тэр чамтай хамт байж чадахгүй гэж үү? Долоодугаарт, бүх зүйл дээр Бурханы талд зогс; Бурхантай нэгэн зүрх сэтгэл, нэг санаатай бай. Үнэнтэй нийцгүй, Бурханы эсрэг тэрсэлж, Түүнийг эсэргүүцдэг ямарваа зүйлийг эцэг эх чинь хэлбэл чи Бурханы талд зогсож, тэдэнтэй маргаж, тэднийг няцааж, хэлсэн зүйлийг нь хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж чаддаг байх ёстой. Ингэх нь гэрчлэл хийж байгаа хэрэг бус уу? Энэ нь Сатаныг шившиглэж чадах уу? (Тийм ээ, чадна.) … Хэрвээ хүмүүс энэ долоон зарчмыг баримталж чадвал Бурханы сайшаалыг хүртэж, улмаар Бурхантай харилцах харилцаа нь бүрэн хэвийн болно. Энэхүү долоон зарчим маш чухал юм!

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Өмнөх: 4. Жинхэнэ залбирал гэж юу вэ?

Дараах: 6. Үнэнч хүн гэж юу вэ? Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх