Асуулт 33: Эзэн Есүс Өөрийн ажлыг хийхээр ирэх үед Иудейн фарисайчууд Түүнийг ширүүн эсэргүүцэн, яллаж, загалмайд цовдолсон. Одоо эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан ажлаа хийхээр ирсэн ба шашны пасторууд болон ахлагчид ч бас Түүнийг ширүүн эсэргүүцэж, яллан, Бурханыг дахин нэгэнтээ загалмайд цовдолсон. Яагаад Иудейн фарисайчууд болон шашны пасторууд, ахлагчид үнэнийг ингэж үзэн ядаж, ийм маягаар өөрсдийгөө Христийн эсрэг тавьдаг юм бэ? Тэдний төрөлхийн уг чанар болон мөн чанар яг юу вэ?

Хариулт:

Фарисайчууд Эзэн Есүсийг эсэргүүцсэн гэдгийг Эзэнд итгэдэг хүн бүхэн мэднэ, гэхдээ тэдний эсэргүүцлийн уг үндэс, жинхэнэ мөн чанар юу байсан бэ? Шашны 2000 жилийн түүхэнд энэ асуултын хариултыг хэн ч олж мэдээгүй гэж хэлж болно. Эзэн Есүс фарисайчуудыг хараасан нь Шинэ Гэрээнд бичигдсэн хэдий ч фарисайчуудын мөн чанарыг хэн ч танин мэдэж чадаагүй. Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд ирэх үедээ энэ асуултын жинхэнэ хариултыг илчилсэн. Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншицгаая: “Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцсэний уг шалтгааныг та нар мэдмээр байна уу? Фарисайчуудын мөн чанарыг мэдэхийг хүсэж байна уу? Тэд Мессиагийн талаарх уран зөгнөлөөр дүүрэн байсан. Үүнээс гадна, тэд Мессиа ирнэ гэдэгт л итгэсэн ч амийн үнэнийг эрж хайгаагүй. Иймээс өнөөдөр ч гэсэн тэд Мессиаг хүлээсээр л байдаг, учир нь тэдэнд амийн замын талаар ямар ч мэдлэг байдаггүй, мөн үнэний зам гэж юу болохыг мэддэггүй. Ийм мунхаг, зөрүүд, мэдлэггүй хүмүүс Бурханы ерөөлийг олж авч чадах уу, та нар хэл дээ? Тэд яаж Мессиаг харж чадах юм бэ? Тэд Ариун Сүнсний ажлын чиглэлийг мэдээгүй, Есүсийн хэлсэн үнэний замыг мэдээгүй, түүнчлэн Мессиаг ойлгоогүй учраас Есүсийг эсэргүүцсэн. Тэд Мессиаг хэзээ ч харж байгаагүй, Мессиатай хэзээ ч хамт байгаагүй болохоор Мессиагийн нэртэй дэмий зууралдах зуураа Мессиагийн мөн чанарыг боломжит бүх аргаар эсэргүүцэх алдаа гаргасан. Энэ фарисайчууд мөн чанарын хувьд зөрүүд, биеэ тоосон байж, үнэнийг дуулгавартай дагаагүй. Тэдний Бурханд итгэх зарчим нь энэ: Таны номлол хэр гүн гүнзгий, Таны эрх мэдэл хэчнээн өндөр дээд ч бай, Мессиа гэж нэрлэгдээгүй л бол Та Христ биш. Эдгээр үзэл бодол нь утга учиргүй, хөгийн биш гэж үү?” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”).

Төгс Хүчит Бурхан үүнийг маш тодорхой хэлсэн байдаг. Фарисайчууд Эзэн Есүсийг эсэргүүцэж, яллаж байсны уг үндэс нь тэд Бурханыг хүндлээгүй, эсвэл үнэнийг огтхон ч хайгаагүйд оршиж байв. Мөн чанартаа тэд зөрүүд, биеэ тоосон зантай байлаа; тэд үнэнийг дуулгавартай дагаагүй юм. Фарисайчууд өөрсдийн үзэл, төсөөлөл дотроо, мөн Библийн үгэн дотор Бурханыг хязгаарласан билээ. Тэд Мессиагийн нэрийг л сахисан. Эзэн Есүсийн номлол хэчнээн гүнзгий, зөв зүйтэй байж, хэчнээн их үнэнийг агуулж байсан ч, эсвэл Түүний үгэнд хэчнээн их эрх мэдэл, хүч чадал байсан ч нэр нь Мессиа биш байсан учраас Фарисайчууд Түүнийг эсэргүүцэж, ялласан юм. Фарисайчууд Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөөгүйгээр барахгүй Түүнийг сорьж, Түүнээс алдаа олохоор оролдсон. Жишээ нь тэд, гайхамшиг үйлдэхдээ ямар эрх мэдэл ашигладгийг нь асууж Эзэн Есүсийг байцаасан, бас Цезарьт татвар төлж болох эсэхийг Эзэн Есүсээс зориуд асуусан. Бурханы Хүү, Христ гэх мэт мөн эсэхийг нь тэд Эзэн Есүсээс асууж байлаа. Эзэн Есүсийг фарисайчууд хэрхэн эсэргүүцэж, сорьж байсан тухай олон жишээ бий. Эзэн Есүс үнэн болон мэргэн ухаанаар тэдний ёрын муу төлөвлөгөөнд хариу дайралт хийсэн юм. Фарисайчуудад Түүнийг няцаах ямар ч хүч байгаагүй, гэсэн ч тэд үнэнийг мөн л хайгаагүй. Тэд Эзэн Есүсийг улайран эсэргүүцэж, ялласаар байсан; Эзэн Есүсийг баривчлуулж, Түүнийг загалмайд цовдол гэж шаардсан. Энэ нь, тэднийг илчлэх үедээ Эзэн Есүсийн “Гэхдээ одоо та нар Бурханаас үнэнийг сонсоод та нарт хэлсэн хүнийг буюу Намайг алахаар хичээж байна” (Иохан 8:40). “Намайг үнэнийг хэлэхэд та нар яагаад Надад итгэдэггүй юм бэ?” (Иохан 8: 46) гэж хэлсэнтэй адил байв. Тиймээс фарисайчууд мөн чанар болон уг чанартаа үнэнийг үзэн яддаг сатанлаг чөтгөрүүд, Бурханы дайснууд байсан гэдгийг бид харж болно. Ямар хүмүүс Христийг үзэн ядаж, ялладаг вэ? Фарисайчуудын түүх нэг баримтыг тодорхой харуулдаг: Хэрвээ итгэгчид үнэнийг хайрладаггүй, үнэнээс залхаж, үнэнийг үзэн яддаг бол Бурханыг мэддэггүй нь гарцаагүй. Нэмж хэлэхэд, энэ хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнийг дайснаа гэж авч үздэг. Учир нь Христийн мөн чанар бол үнэн, зам, амь бөгөөд үнэнийг үзэн яддаг хэн боловч Христийг бас үзэн яддаг. Үнэнийг үзэн яддаг олон хүн гаднаа сайн юм шиг харагддаг; тэд Библийн дүрэм журмыг дагадаг ба огтхон ч муу хүн шиг харагддаггүй, харин Христийг ажлаа хийхээр ирэх үед Бурханы дайснууд болох Сатаны энэ төрлийнхөн бүрмөсөн илчлэгдэнэ.

Фарисайчууд Эзэн Есүсийг ёрын муугаар эсэргүүцэж, яллаж байсан нь үнэнийг үзэн ядаж, Бурханыг эсэргүүцдэг чөтгөрлөг мөн чанарыг нь бүрэн ил болгодог. Эзэн Есүс номлож, ажлаа хийх үедээ олон үнэнийг илэрхийлж, олон гайхамшиг үзүүлж, хүмүүст элбэг дэлбэг нигүүлсэл хайрласан нь Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг илчилсэн билээ. Эзэн Есүсийн ажил Иудейн шашны үндэс суурийг ганхуулж, Иудей улсыг цочирдуулсан юм. Олон хүн Эзэн Есүсийг дагасан. Хэрвээ Эзэн Есүс ажлаа үргэлжлүүлэн хийх юм бол Иудейн шашны бүх итгэгч Түүнийг дагана гэдгийг, мөн Иудейн шашин нуран унаж, өөрсдийнх нь байр суурь, орлогын эх үүсвэр үгүй болно гэдгийг фарисайчууд мэдэж байв. Тиймээс тэд Эзэн Есүсийг хөнөөхөөр шийдсэн юм. Энэ баримтыг Библид тодорхой тэмдэглэсэн: “Тэгээд ахлах тахилчид болон фарисайчууд зөвлөлд цуглаж, ‘Бид юу хийх вэ? Учир нь энэ хүн олон гайхамшиг үйлдэж байна. Хэрвээ бид Түүнийг ингээд орхивол бүх хүн Түүнд итгэнэ: тэгвэл ромчууд ирээд, манай газар нутаг, үндэстнийг хоёуланг нь булаан авна...’ гэв. Тэр өдрөөс хойш тэд Есүсийг алахаар зөвлөлдөв” (Иохан 11:47–48, 53). Өөрсдийн байр суурь, орлогын эх үүсвэрийг хамгаалахын тулд фарисайчууд боломжтой бүх аргыг ашиглаж, бүр Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлохоор Ромын засгийн газартай сүлбэлджээ. Тэд “Түүний цус бидний дээр болон үр хүүхдүүдийн минь дээр байг” (Матай 27:25) гэсэн. Бидний харж байгаачлан фарисайчууд үнэнийг үзэн ядаж, Христийг үзэн ядсан. Тэд аль эртнээс Христтэй хамт оршин байхыг хүсэхээ болих хэмжээнд хүрсэн! Тэд нүглийн тахилаа хаяад ч хамаагүй Эзэн Есүсийг цовдлохыг хүсэх байсан; жигшүүрт нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд халдаж, хөвгүүд болон ач хөвгүүдээ хараалгаад ч хамаагүй үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг золин аварсан Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлохыг хүсэх байсан. Тэр нь фарисайчуудын жинхэнэ, сатанлаг, үнэнийг үзэн яддаг уг чанар болон мөн чанар юм. Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлох үед нар харанхуйлж, газар хөдөлж, сүмийн хөшиг цуурчээ. Эзэн Есүс амилсныхаа дараа хүмүүсийн өмнө дахин нэгэнтээ харагдсан. Хүмүүс эдгээр баримтыг олж мэдсэнийхээ дараа нүгэлдээ гэмшиж, Эзэн Есүс рүү эргэсэн юм. Фарисайчуудын тухайд ямар вэ? Тэд гэмшээгүй төдийгүй Эзэн Есүсийн бүр ч эвлэршгүй дайснууд болжээ. Хуурамч гэрчлэл хийлгэж, Эзэн Есүс дахин амилаагүй гэж хэлүүлэхийн тулд тэд цэргүүдэд мөнгө төлсөн юм. Элчүүд Эзэн Есүсийн сайн мэдээг түгээх үед фарисайчууд улайран баривчилж, хяхан хавчсан. Тэд шашны нийгэмлэгийг байнга хянах санаархалдаа хүрэхийн тулд Эзэн Есүсийн ажлыг хориглохыг хүсэж байлаа. Фарисайчууд Бурханд нэр төдий итгэсэн гэдгийг батлахад энэ баримтууд хангалттай. Үнэн хэрэгтээ тэд үнэнийг үзэн ядаж, Бурханыг эсэргүүцсэн юм. Эзэн Есүсийг эсэргүүцэж, ялласных нь мөн чанар ийм байдалтай байв: Тэд Бурхантай өрсөлдөж, Түүнд үнэлэлт өгөхөөр оролдож, Бурханы эсрэг тэмцэж байсан юм. Эзэн Есүсийг эсэргүүцэж, үзэн ядаж байсан биеэ тоосон зан нь тэдний санаархлыг бүрэн илчилж, ёрын муу, сатанлаг дүр төрхийг нь ил болгов. Түүнчлэн, энэ нь тэдний чөтгөрлөг антихрист уг чанарыг буюу гэмшихээс татгалзаж, үнэнийг улайран үзэн ядаж, Бурханыг үзэн яддаг байсныг нь илчилжээ. Шашны нийгэмлэгийн пастор, ахлагч нар эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурханд ингэж ханддаггүй гэж үү? Пастор, ахлагч нар Төгс Хүчит Бурханыг яаж эсэргүүцэж, ялладгийг хэрвээ бид тодорхой харж чадвал фарисайчууд Эзэн Есүсийг мөн адил эсэргүүцэж, яллаж байсан гэдгийг гарцаагүй мэдэх болно.

Хоёр мянган жилийн өмнө Иудейн ахлах тахилчид, хуулийн багш нар, фарисайчууд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолжээ. Хоёр мянган жилийн дараа шашны удирдагчид Бурханыг загалмайд дахин цовдолсноор түүх давтагдахад хүргэсэн юм! Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил гүйцэтгэдгийг бид бүгд харсан. Хүн төрөлхтнийг цэвэрлэж, аврах үнэнийг Тэр илэрхийлдэг. Тэрээр Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг дэлгэдэг. Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнээс урвадаг хүн төрөлхтний сатанлаг уг чанарыг шүүж, ил болгодог. Тэгээд тэдэнд халдаж болшгүй зөвт зан чанараа харуулдаг. Төгс Хүчит Бурханы үг бол үнэн. Тэдгээрт эрх мэдэл, хүч чадал байдаг ба биднийг бүрэн үнэмшүүлдэг. Эдгээр үнэн хүн төрөлхтнийг цэвэрлэж, авардаг. Тэгвэл одоо үеийн пастор, ахлагч нарын хувьд ямар вэ? Төгс Хүчит Бурханы үгэнд хэр их үнэн, эрх мэдэл, хүч чадал, хүнийг цэвэрлэж, аврах чадвар байдгийг тэд тоодоггүй. “Үүлэн дээр буун ирж, намайг тэнгэрийн хаанчлал руу өргөдөггүй хэн боловч Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт биш” гэсэн гажууд онолоо тэд зөрүүдлэн баримталдаг. Төгс Хүчит Бурханыг улайран эсэргүүцэж, ялладаг. Тэд Эзэн Есүсийн нэрийг л сахиж, “Эзэн Есүс” гэх хоёр үгийг сахидаг боловч Төгс Хүчит Бурханыг улайран эсэргүүцэж, ялладаг. Фарисайчууд Мессиагийн нэрийг сахисан ч Эзэн Есүсийг эсэргүүцэж, яллаж байснаас энэ нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Тэдний мөн чанар, зөрүүд, биеэ тоосон, үнэнд дуулгаваргүй, үнэнийг үзэн яддаг фарисайчуудын мөн чанартай адилхан биш гэж үү? Тэд тэнгэр дэх тодорхойгүй Бурханд л итгэдэг ба бие махбодтой болсон Христийг үгүйсгэж, эсэргүүцэж, ялладаг; тэд бол Христтэй эвлэршгүй өрсөлдөгчид юм. Тэд Христийг үгүйсгэж, яллаж, эсэргүүцдэг антихристүүд биш гэж үү? Библид ингэж хэлсэн байдаг: “антихрист ирнэ гэж та нарын сонссончлон одоо ч гэсэн олон антихрист гарч ирж байна; үүнээс бид, энэ нь эцсийн цаг гэдгийг мэднэ” (1 Иохан 2:18). “Учир нь Есүс Христ махбодод ирснийг хүлээн зөвшөөрдөггүй олон мэхлэгч дэлхийд орж ирсэн. Энэ бол мэхлэгч бөгөөд антихрист мөн” (2 Иохан 1:7). Тиймээс бие махбодтой болсон Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс бол антихристүүд юм. Христийг эсэргүүцэж, ялладаг бүх хүн антихрист. Тиймээс Эзэн Есүсийн ажлаар Иудейн фарисайчууд бол антихристүүд гэдэг нь илчлэгдсэн. Эцсийн өдрүүд дэх пастор, ахлагч нар бүгд Төгс Хүчит Бурханы ажлаар илчлэгдсэн антихристүүд юм. Бие махбодтой болсон Бурханы ажил хүмүүсийг үнэхээр илчилдэг! Эцсийн өдрүүдэд Христийн илчилдэг бүхэн нь үнэн юм. Тэр ухаалаг болон мунхаг охидыг илчлээд зогсохгүй, бүх төрлийн антихрист, үл итгэгчдийг илчилдэг. Энэ бол хэний ч үгүйсгэж чадахгүй үнэн билээ!

Эцсийн өдрүүд дэх шашны пастор, ахлагч нар, фарисайчууд болон Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийнх нь мөн чанар, уг үндэс адилхан. Пастор, ахлагч нарын Бурханыг эсэргүүцдэг байдал Иудейн фарисайчуудынхаас ч долоон дор. Төгс Хүчит Бурхан, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа хийж эхэлснээс хойш, үнэнийг хайрлаж, Бурханы илрэлтийг хүсэн эрмэлздэг л бол урсгал бүрийн бүх хүн Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдсөн. Итгэлтэй хүмүүсийг хязгаарлаж, байр суурь, амин зуулгаа тогтвортой байлгахаар бүх чадлаараа хичээсэндээ пастор, ахлагч нар Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж, яллахын тулд яахаас ч буцдаггүй. Тэд цуу яриа тарааж, хуурамч гэрчлэл хийж, Төгс Хүчит Бурханыг доромжилдог; чуулганыг битүүмжилж, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг судлахаас итгэгчдийг хатуу чанд хориглодог. Тэд хаанчлалын сайн мэдээ түгээдэг ах эгч нарыг заналхийлж, айлгаж, тохуурхаж, зоддог. Ах, эгч нарыг баривчилж, хавчихын тулд ХКН-тай хүртэл сүлбэлдэж, хэдэн зуун мянган ах эгч нарыг харих гэр оронгүй болгож орхидог. Дор хаяж зуун мянган хүнийг ХКН харгисаар тамласан. Тэр ч бүү хэл, олон хүн алуулсан... Пастор, ахлагч нар Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж байгаа нь Эзэн Есүсийг фарисайчууд эсэргүүцэж байснаас ч илүү хэрцгий. Бурханыг эсэргүүцдэг ёрын муу үйл хэрэг нь тоо томшгүй олон. Төгс Хүчит Бурхан тэднийг аль эрт шүүж, хараасан. Төгс Хүчит Бурханы хэлсэнчлэн, “Тэдний хэд нь үнэнийг эрж хайж, шударга байдлыг дагадаг вэ? Тэд бүгдээрээ гахай, нохойноос өөрцгүй араатнууд бөгөөд овоолсон өтөг баасан дунд өмхий ялаануудын бүлгийг тэргүүлэн, сэхүүн байдлаар өөртөө баяр хүргэн толгойгоо сэгсэрч, элдэв янзын төвөг удаж1 байдаг. Тэд өмхий ялаанаас цаашгүй гэдгээ мэдэлгүйгээр, тамын хаан нь бүгдээс агуу хаан мөн гэж итгэдэг. Түүгээр ч зогсохгүй, тэд гахай, нохой эцэг эхийнхээ хүчийг далимдуулан, Бурханы оршин тогтнолыг муулдаг. Өчүүхэн жаахан ялаанууд тэд эцэг эхийгээ шүдтэй халим2 шиг том гэж итгэдэг. Тэд өөрсдөө жижигхэн, харин эцэг эх нь тэднээс олон зуун сая дахин том, бохир заваан гахай, нохой юм гэдгийг тэд ер мэддэггүй. Тэгээд өөрсдийнхөө дорд байдлыг мэдэлгүйгээр тэдгээр гахай, нохойн ялгаруулсан илжирсэн үнэрт түшиглэн галзуурсан мэт гүйлдэж, ирээдүйн үе удмаа үлдээхээр хий дэмий хүсдэг ба ичихээ мэддэггүй! Нуруундаа ногоон далавчтай (тэд Бурханд итгэдэг гэж зүтгэдгийг энэ нь хэлж байна) тэд ихэмсэглэн, өөрсдийн гоо үзэсгэлэн, сэтгэл татам байдлыг хаа сайгүй сайрхангаа өөрсдийн бие дэх бузар булайг хүн рүү нууцаар шидэж байдаг. Үүнээс гадна, тэд өөрсдөдөө дэндүү сэтгэл хангалуун байж, солонгын өнгөтэй далавчаа ашиглан бузар булайгаа далдалж чадах юм шиг байдаг бөгөөд эдгээр аргаар тэд жинхэнэ Бурханы оршин тогтнолыг хяхан хавчдаг (энэ нь шашны ертөнцөд нүднээс далдуур явагддаг зүйлийг хэлж байна). Ялааны далавч дур булаам үзэсгэлэнтэй байж болох ч эцсийн эцэст энэ нь бохироор дүүрч, нянгаар бүрхэгдсэн өчүүхэн бүтээлээс цаашгүй гэдгийг хүн яаж мэдэх билээ. Гахай, нохой эцэг эхийнхээ хүчээр тэд цадиггүй харгис догшноор газар нутаг даяар галзуурсан мэт гүйдэг (Бурханыг хяхан хавчдаг шашны албан тушаалтнууд улс орны засгийн газрын хүчтэй дэмжлэгт түшиглэн жинхэнэ Бурхан болон үнэний эсрэг тэрсэлдгийг энэ нь хэлж байна). Энэ нь, Иудейн фарисайчуудын сүнс Бурханы хамтаар агуу улаан лууны үндэстэнд буюу хуучин үүрэндээ буцан ирсэн мэт байдаг. Тэд хавчлагын өөр нэг хэсгийг эхлүүлэн, хэдэн мянган жилийн өмнөх ажлаа үргэлжлүүлсэн. Доройтмол энэ бүлэг хүмүүс эцэстээ газар дээр мөхөх нь лавтай!” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ажил ба оролт (7)”). Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгийг сонин хэвлэл, телевиз, интернетээр аль хэдийн олон нийтэд хуваалцсан. Бурханы илрэлт болон ажлыг бүх дэлхийд ил тод гэрчлэхийн тулд төрөл бүрийн сайн мэдээний кино, видеог аль хэдийн интернетэд тавьсан. Энэ нь шашны нийгэмлэг болон нийт хүн төрөлхтний дунд давлагаа үүсгэсэн юм. Шашны нийгэмлэг дэх пастор, ахлагч нар, давамгайлж буй чиг хандлагыг аль хэдийн харсан: Төгс Хүчит Бурханы үг шашны нийгэмлэг болон хүн төрөлхтнийг ерөнхийд нь байлдан дагуулж байна. Ямар ч хүн, ямар ч хүч үүнийг зогсоож чадахгүй. Тэд бухимдаж, Төгс Хүчит Бурханыг улайран эсэргүүцэж, яллаж байгаа. Тэгээд эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хөөн зайлуулан, шашны нийгэмлэгийг мөнхөд хянаж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг мөнхөд ноёрхох жолоогүй их мөрөөдөлдөө хүрэхээр хичээж байна. Эцсийн өдрүүд дэх шашны пастор, ахлагч нар бол фарисайчуудын дахин илрэлт гэдгийг батлахад энэ баримтууд хангалттай! Тэд бол Бурханы ажлыг үймүүлж, устгахаар аль болох шаргуу ажиллаж, Бурханы дайснууд байхаар тангарагладаг антихрист чөтгөрүүд юм! Тэдний тоо томшгүй олон ёрын муу үйл хэрэг Бурханы зан чанарыг аль хэдийн уурлуулсан. Тэд яаж Бурханы зөвт шүүлт болон шийтгэлээс зугтаж чадах юм бэ?

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Тайлбар:

1. “Элдэв янзын төвөг удах” гэдэг нь чөтгөр шиг хүмүүс хяналтаас гарч, Бурханы ажилд саад хийн, эсэргүүцэж байгааг хэлдэг.

2. “Шүдтэй халим” гэдгийг тохуурхан хэрэглэсэн. Ялаанууд маш жижиг болохоор тэдний хувьд гахай, нохойнууд шүдтэй халим мэт том харагддаг гэдгийг хэлсэн зүйрлэл юм.

Өмнөх: Асуулт 32: Фарисайчууд синагогын хүмүүст Библийг байнга тайлбарладаг байсан. Гаднаа тэд сүсэг бишрэлтэй агаад өрөвч нинжин харагддаг байсан бөгөөд илт хууль зөрчсөн зүйл хийдэггүй мэт байсан. Тэгвэл Эзэн Есүс яагаад фарисайчуудыг хараасан юм бэ? Тэдний хуурамч зан хэрхэн илэрсэн юм бэ? Өнөөдрийн шашны пасторууд болон ахлагчид хоёр нүүрт фарисайчуудтай адил замаар алхаж байгаа гэж яагаад хэлдэг юм бэ?

Дараах: Асуулт 34: Шашны пасторууд болон ахлагчид Библийн талаар дорвитой мэдлэгтэй байдаг; тэд судрыг хүмүүст байнга тайлбарлаж, тэднээр Библийг сахиулдаг. Тэгвэл Библийг тайлбарлаж, өргөж байгаа нь үнэхээр Эзэнд гэрчлэл хийж, Эзэнийг өргөмжилж байгаа хэрэг үү? Шашны пасторууд болон ахлагчдыг яагаад хоёр нүүртэй фарисайчууд гэж хэлдэг вэ? Бид үүнийг ойлгохгүй хэвээр байна—бидэнд хариулж өгнө үү?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх