Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (Эшлэл XV)

Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлогдохоос өмнө Түүнийг Христ гэдэгт Томас үргэлж эргэлзсэн ба итгэж чадаагүй. Бурханд итгэх түүний итгэл нь зөвхөн өөрийн нүдээр харж, өөрийн гараар барьж чадах зүйл дээр л тогтдог байсан. Эзэн Есүс ийм төрлийн хүмүүсийн итгэлийг сайн ойлгодог байлаа. Тэд зөвхөн тэнгэр дэх Бурханд л итгэдэг ба Бурханаас илгээгдсэн Нэгэн эсвэл бие махбодтой Христэд огтхон ч итгэдэггүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй байсан. Эзэн Есүсийн оршин тогтнолыг болон Тэр үнэхээр бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг түүгээр хүлээн зөвшөөрүүлж, түүнд итгүүлэхийн тулд Тэр Томаст гараа сунган Түүний хавирганд хүрэх боломжийг олгосон. Эзэн Есүсийн амиллын өмнө болон дараа Томасын эргэлзээ ялгаатай байсан уу? Тэр үргэлж эргэлзэж байсан ба Эзэн Есүсийн сүнслэг бие түүн дээр биечлэн ирж Томасыг Өөрийн бие дэх хадаасны сорвинд хүргэхийг эс тооцвол өөр хэн ч түүний эргэлзээг тайлж чадахгүй, хэн ч түүнийг эргэлзээнээс нь салгаж чадахгүй байв. Иймээс Эзэн Есүс түүнийг Өөрийн хавирганд хүргүүлж хадаасны сорвинуудыг бодитоор оршин байгааг мэдрүүлсэн цагаас хойш Томасын эргэлзээ арилж, тэр Эзэн Есүс дахин амилсныг үнэхээр мэдэж, Эзэн Есүс бол жинхэнэ Христ, бие махбод болсон Бурхан байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, итгэсэн. Хэдийгээр энэ удаад Томас эргэлзэхээ больсон боловч Христтэй уулзах боломжоо үүрд алдсан юм. Тэр Түүнтэй хамт байх, Түүнийг дагах, Түүнийг мэдэх боломжоо үүрд алдсан. Тэрээр Христээр төгс болгуулах боломжийг алдсан юм. Эзэн Есүсийн харагдах байдал болон Түүний үгс нь эргэлзээгээр дүүрэн байсан хүмүүсийн итгэлийг дүгнэлт, ялын тогтоолоор хангасан. Тэрээр эргэлзэгчдэд хэлэхийн тулд, зөвхөн тэнгэрт байдаг Бурханд итгэдэг, харин Христэд үл итгэгчдэд хэлэхийн тулд Тэр Өөрийн бодитой үг, үйлдлийг ашигласан: Бурхан тэдний итгэлийг сайшаадаггүй, мөн эргэлзээгээр дүүрэн дагаж байгаа тэдний байдлыг сайшаагаагүй. Тэд Бурханд болон Христэд бүрэн итгэсэн тэр өдөр нь л Бурхан Өөрийн агуу ажлыг дуусгасан өдөр байх юм. Мэдээж тэр өдөр нь мөн тэдний эргэлзээ нь ялын тогтоол хүлээн авсан өдөр байсан. Христэд хандах тэдний хандлага тэдний хувь заяаг тодорхойлсон ба тэдний зөрүүд эргэлзээ нь, тэдний итгэл ямар ч үр дүн авчраагүйг илтгэж, тэдний хөшүүн байдал нь тэдний итгэл найдвар талаар болсныг илтгэж байсан. Тэнгэр дэх Бурханд итгэх тэдний итгэл нь төсөөлөл дээр тулгуурласан ба Христэд эргэлзэх тэдний эргэлзээ нь үнэндээ тэдний Бурханд хандах жинхэнэ хандлага байсан учраас хэдий тэд Эзэн Есүсийн бие дээрх хадаасны сорвинд хүрсэн ч гэсэн тэдний итгэл нь хэрэггүй зүйл хэвээр байсан бөгөөд тэдний үр дүнг хий хоосон оролдлого гэж л дүрсэлж болох юм. Эзэн Есүсийн Томаст хэлсэн зүйл нь мөн бүх хүнд зориулагдсан нь тодорхой байсан: Дахин амилсан Эзэн Есүс бол анх гучин гурван жил хагасыг хүн төрөлхтний дунд ажиллаж өнгөрөөсөн Эзэн Есүс юм. Хэдийгээр Тэр загалмайд цовдлогдож, үхлийн сүүдэрт хөндийг туулж, дахин амиллыг мэдэрсэн боловч Түүний бүх талууд нь ямар ч өөрчлөлтийг туулаагүй. Хэдий Тэр одоо Өөрийн бие дээрээ хадаасны сорвитой ч, хэдий Тэр дахин амилж булшнаас алхан гарч ирсэн ч, Түүний зан чанар, хүн төрөлхтний талаарх Түүний ойлголт, хүн төрөлхтөнд хандах Түүний цаад санаа нь өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөөгүй. Түүнчлэн, загалмайнаас буун ирж, нүглийг ялж, бэрхшээлийг ялж, үхлийг ялсан гэдгээ Тэр хүмүүст хэлсэн. Хадаасны сорвинууд нь ердөө л Тэр Сатаныг ялсны нотолгоо, бүх хүн төрөлхтнийг амжилттайгаар аврахын тулд нүглийн төлөөх тахил болсны нотолгоо байсан юм. Тэр хүн төрөлхтний нүглийг аль хэдийн Өөртөө үүрсэн ба Өөрийн золин авралын ажлаа дуусгасан гэдгээ Тэр хүмүүст хэлж байсан. Тэр Өөрийн шавь нартай уулзахаар эргэн ирэх үедээ тэдэнд Өөрийн дүр төрхөөрөө ингэж хэлсэн: “Би амьд хэвээрээ, оршин байгаа хэвээрээ; өнөөдөр Би та нарын өмнө үнэхээр зогсож байна, иймээс та нар Намайг харж, Надад хүрч болно. Би үргэлж та нартай хамт байх болно.” Эзэн Есүс мөн Томасын тохиолдлыг хожмын хүмүүст зориулсан анхааруулга болгон ашиглахыг хүссэн: Хэдийгээр чи Эзэн Есүст итгэдэг ч Түүнийг харж ч эсвэл хүрч ч чадахгүй, гэхдээ чи өөрсдийн жинхэнэ итгэлээр ерөөгдвөл жинхэнэ итгэлээрээ дамжуулан Эзэн Есүсийг харж болно; ийм хүмүүс ерөөгдөнө.

Библид бичигдсэн, Эзэн Есүсийн Томас дээр ирэхдээ хэлсэн үг нь Нигүүлслийн эрин үеийн бүх хүмүүст асар их тус болсон. Түүний харагдах байдал болон Томаст хэлсэн үг нь ирээдүйн үеийнхэнд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн ба тэдгээр нь үүрдийн ач холбогдлыг агуулдаг. Томас нь Бурханд итгэдэг боловч Бурханд эргэлздэг хүмүүсийг төлөөлдөг. Тэд сэжиглэмтгий зантай, сэжиг бүхий зүрх сэтгэлтэй, урвамтгай бөгөөд Бурханы хийж чадах зүйлд итгэдэггүй. Тэд Бурханы бүхнийг чадагч байдал болон Түүний удирдлаганд итгэдэггүй ба бие махбодтой болсон Бурханд итгэдэггүй. Гэсэн хэдий ч, Эзэн Есүсийн амилал нь тэдний нүүр рүү алгадахтай адил байсан ба энэ нь мөн тэдэнд өөрсдийн эргэлзээг нээн илрүүлэх, өөрсдийн эргэлзээг таних, өөрсдийн урвалтыг хүлээн зөвшөөрч, тэгснээр Эзэн Есүсийн оршин тогтнол болон амилалд үнэхээр итгэх боломжийг олгосон. Томаст тохиолдсон зүйл нь хожмын үеийнхэнд зориулсан анхааруулга, сануулга байсан, ингэснээр илүү олон хүмүүс Томас шиг эргэлзэхгүй байж, хэрвээ эргэлзвэл харанхуйд живэх болно гэдгийг өөрсдөдөө анхааруулж чадах юм. Хэрвээ чи Бурханыг яг Томас шиг дагаж, Бурхан оршин байдаг уу, үгүй юу гэдгийг баталж, нотолж, эргэцүүлэхийн тулд Эзэний хавирганд хүрч, Түүний хадаасны сорвийг мэдрэхийг үргэлж хүсэж байвал Бурхан чамайг хаях болно. Иймээс Эзэн Есүс хүмүүсийг Томас шиг зөвхөн нүдээрээ харсан зүйлд л итгэдэг биш, харин цэвэр, үнэнч хүн байж Бурханы талаар эргэлзээ өвөрлөхгүйгээр зөвхөн Түүнд итгэж дагахыг шаарддаг. Ийм хүн ерөөгддөг. Энэ бол Эзэн Есүсийн хүмүүст тавьж буй тун жаахан шаардлага, Өөрийн дагалдагчиддаа өгсөн анхааруулга юм.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Өмнөх: Цор ганц Бурхан Өөрөө III (Эшлэл VII)

Дараах: Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II (Эшлэл VII)

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх