Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ XVII)

Эзэн Есүс дахин амилсныхаа дараа шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүстээ харагдаж, тэдэнтэй ярилцаж, тэдэнд шаардлага тавьж, Өөрийн цаад санаа болон хүмүүсээс хүлээж буй хүлээлтийг ардаа орхисон. Өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Бурхан болохын хувьд энэ нь Түүнийг махан биед байхад нь болсон уу, эсвэл загалмайд цовдлогдож, дахин амилсны дараа сүнслэг биед байхад нь болсон уу гэдэг нь хамаагүй—хүн төрөлхтний төлөөх Түүний санаа зовнил болон хүмүүст тавих шаардлага нь өөрчлөгдөөгүй. Загалмайд цовдлогдохоосоо өмнө ч Тэр эдгээр шавь нарынхаа төлөө санаа зовж байсан; Өөрийн зүрх сэтгэлдээ Тэр хүн нэг бүрийн байдлыг сайн мэдэж байсан, Тэр хүн бүрийн дутагдлыг ойлгож байсан, мэдээж нас барж, дахин амилж, сүнслэг бие болсны дараа ч гэсэн хүн бүрийн талаарх Түүний ойлголт нь бие махбодтой байх үеийнхтэйгээ адил байсан. Хүмүүс Түүний ялгамж чанар бол Христ гэдгийг бүрэн ойлгоогүй байгааг Тэр мэдэж байсан, харин бие махбодтой байх хугацаандаа Тэр хүмүүст хатуу чанд шаардлага тавиагүй. Гэхдээ Тэр дахин амилсныхаа дараа тэдэнд үзэгдэж, Эзэн Есүс бол Бурханаас ирсэн, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг тэдэнд тун ойлгомжтой болгосон бөгөөд Өөрийн илрэлт болон Өөрийн амиллын баримтыг хүн төрөлхтний насан туршийн эрэл хайгуулын хамгийн агуу үзэгдэл, учир шалтгаан болгон ашигласан. Түүний үхлээс дахин амилсан нь Түүнийг дагасан бүх хүмүүсийг хүчирхэгжүүлээд зогсохгүй мөн Нигүүслийн эрин үе дэх Түүний ажлыг хүн төрөлхтний дунд үр нөлөөтэй болгосон, тэгснээр Нигүүлслийн эрин үе дэх Эзэн Есүсийн авралын сайн мэдээ нь хүн төрөлхтний өнцөг булан бүрд аажмаар тархсан юм. Эзэн Есүсийн амиллын дараах илрэлт нь ямар нэгэн ач холбогдолтой байсан гэж чи хэлэх үү? Хэрвээ чи тэр үед Томас юм уу Петр байж таараад, ийм утга учиртай энэ зүйл чиний амьдралд тохиолдсон бол энэ нь чамд ямар үр нөлөө үзүүлэх байсан бэ? Чи үүнийг өөрийн Бурханд итгэх амьдралынхаа хамгийн сайн бөгөөд хамгийн агуу үзэгдэл гэж үзэх үү? Чи үүнийг Бурханыг дагах, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахыг хичээх болон өөрийн амьдралдаа Бурханы хайрыг эрж хайх жолоодогч хүч гэж үзэх үү? Энэхүү хамгийн агуу үзэгдлийг түгээхийн тулд чи насан туршийн хичээл чармайлтаа зориулах уу? Эзэн Есүсийн авралыг түгээх явдлыг чи Бурханаас хүлээн авсан үүрэг даалгавраа болгох уу? Хэдийгээр та нар үүнийг туулаагүй ч гэсэн, Томас болон Петрийн хоёр тохиолдол нь орчин үеийн хүмүүс, Бурханы хүсэл болон Бурханы талаар тодорхой ойлголттой болоход хэдийн хангалттай юм. Бурхан махан биетэй болсныхоо дараа, хүн төрөлхтний дунд орж хүний амьдралыг биечлэн туулсныхаа дараа, хүн төрөлхтний завхрал болон хүний амьдралын нөхцөл байдлыг харсныхаа дараа махан бие дэх Бурхан хүн төрөлхтний сул дорой байдал, уйтгар гуниг, өрөвдөлтэй байдлыг мэдэрсэн гэж хэлж болох юм. Бурхан бие махбодтой болох зуураа Өөрийн хүн чанарын улмаас, Өөрийн махан бие дэх зөв совингийн улмаас хүн төрөлхтний нөхцөл байдлыг илүү их өрөвдөх болсон. Энэ нь Түүнийг Өөрийн дагалдагчиддаа илүү анхаарал хандуулахад хүргэсэн. Эдгээр нь магадгүй та нарын ойлгож чадахааргүй зүйл байж болох боловч Би Өөрийн дагалдагч нэг бүрийн төлөөх Бурханы санаа зоволт, анхаарлыг хүчтэй анхаарал гэсэн энэ хэллэгээр дүрсэлж чадна. Хэдийгээр энэ нэр томьёо нь хүний хэлнээс гарсан боловч, хэдийгээр энэ нь хүний хэллэг боловч энэ нь Өөрийн дагалдагчдаа гэсэн Бурханы мэдрэмжийг үнэхээр илэрхийлж, дүрсэлдэг. Хүмүүсийг гэсэн Бурханы хүчтэй анхаарлын тухайд гэвэл, өөрсдийн дадлага туршлагын явцад та нар үүнийг аажмаар мэдэрч, үүнийг амсах болно. Гэсэн хэдий ч, өөрийн хувийн зан чанарыг өөрчлөхөөр зорьсны үндсэн дээр Бурханы зан чанарыг аажмаар ойлгосноор л энэ нь биелнэ. Эзэн Есүсийн илрэлт нь дагалдагчиддаа тавих Өөрийн анхаарлыг хүн чанараараа бодитой болгож, Өөрийн сүнслэг биедээ, эсвэл та нарын хэлдгээр Өөрийн бурханлаг чанартаа үүнийг дамжуулан өгсөн. Түүний илрэлт нь хүмүүст Бурханы анхаарал болон халамжийг дахин мэдэрч туулах боломж олгосон ба мөн түүнчлэн Бурхан бол эрин үеийг нээж, эрин үеийг өрнүүлдэг Нэгэн бөгөөд Тэр бол эрин үеийг төгсгөдөг Нэгэн гэдгийг хүчтэйгээр баталж өгсөн юм. Өөрийн илрэлтээр дамжуулан Тэр бүх хүмүүсийн итгэлийг батжуулж, Өөрийн илрэлтээр дамжуулан Тэр бол Бурхан Өөрөө юм гэсэн баримтыг дэлхий ертөнцөд баталсан билээ. Энэ нь Түүний дагалдагчдад мөнхийн баталгааг өгсөн ба Өөрийн илрэлтээр дамжуулан Тэр мөн шинэ эрин үе дэх Өөрийн ажлын үе шатыг нээсэн юм.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам

I

Бурхан махбод болсоныхоо дараа, хүн төрөлхтөний дунд амьдарч, хүний гажуудал, амьдралын нөхцөл байдлыг харсан. Махбод дахь Бурхан хүний хүчин мөхөсийг, хэчнээн өрөвдөлтэй болохыг нь гүнээ мэдэрсэн. Бурхан хүний нөхцөл байдлыг улам их өрөвдсөн, Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Газар дээр амьдарч, махбодтой болсоныхоо дараа Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн.

II

Бурханы зүрх сэтгэлд удирдаж, аврахыг хүсдэг хүмүүс нь хамгийн эрхэм. Тэр тэднийг бүхнээс илүү үнэлдэг. Хэдий Түүнээс урваж, шархлуулж байсан ч Тэр асар их төлөөс төлсөн. Гэхдээ ямар ч гомдолгүй, Тэр Өөрийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийдэг. Бурхан хүний нөхцөл байдлыг улам их өрөвдсөн, Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Газар дээр амьдарсныхаа дараа, махбод болсныхоо дараа, Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Бурхан хүний нөхцөл байдлыг улам их өрөвдсөн, Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Газар дээр амьдарсныхаа дараа, махбод болсныхоо дараа, Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн. Тэр дагагчдаа илүү их анхаарч эхэлсэн.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Өмнөх: Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III (ЭШЛЭЛ IX)

Дараах: Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? (Эшлэл VII)

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ЧИ ИТГЭЛИЙН ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Хүний дотор итгэлийн бүдэг бадаг үг л байдаг боловч итгэл гэж юу болохыг хүн мэддэггүй, яагаад итгэдгээ бүр ч мэддэггүй. Хүн хэтэрхий...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх