Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн ярианы тэмдэглэлүүд

Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II
Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III
Цорын ганц Бурхан Өөрөө I
Цорын ганц Бурхан Өөрөө II
Цорын ганц Бурхан Өөрөө III
Уг чанарыг ойлгож, Үнэнийг хэрэгжүүлэх
Үнэнд хайртай хүмүүст явах зам бий
Уг чанараа шийдвэрлэж, Үнэнийг хэрэгжүүлье
Бурханы хүсэл бол хамгийн дээд боломжит хэрээр хүмүүсийг аврах
Хүмүүсийн илрэл нь тэдний үр дүнг тодорхойлдгийн утга учир
Үнэний эрэл хайгуул л Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл юм
Бурханы махбод болон Сүнсний нэгдлийг хэрхэн ойлгох вэ
Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ
Үнэнгүйгээр Бурханыг уурлуулах амархан
Залбирлын ач холбогдол ба дадал
Өөрийнхөө зан чанарыг өөрчлөх талаар юу мэдэх ёстой вэ
Ариун Сүнсний ажлыг алдсан хүмүүс хамгийн их эрсдэлтэй байдаг
Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг бүү дүрсэл