Асуулт 6: Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг бид бүгд мэднэ. Ажлаа дуусгаад Тэрээр цовдлогдож, дараа нь амилан, бүх шавь нарынхаа өмнө гарч ирээд, алдар суутай сүнслэг биеэрээ тэнгэр өөд гарсан. Библид хэлдэгчлэн: “Галилын эрчүүд ээ, яагаад та нар тэнгэр өөд ширтэн зогсоно вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэр лүү аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр лүү явсныг нь та нар харсантай адил байдлаар ирэх болно” (Үйлс 1:11). Иймээс, Эзэн дахин ирэх үедээ дахин амилсан сүнслэг биеэрээ хүнд харагдана гэдгийг библийн бичвэр баталдаг. Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийхийн тулд Бурхан яагаад хүний Хүүгийн хэлбэрээр бие махбодтой болдог юм бэ? Эзэн Есүсийн дахин амилсан сүнслэг бие болон хүний Хүү болж бие махбодтой болохын хоорондох ялгаа юу вэ?

Хариулт:

Эргэн ирсэн Эзэн сүнслэг биеэрээ бидэнд харагдана, өөрөөр хэлбэл, амиллынхаа дараа дөчин өдрийн турш хүнд харагдсан Эзэн Есүсийн сүнслэг биеэр харагдана гэж итгэлтэй ихэнх хүн итгэдэг. Итгэгчид бид бүгд энэ асуудлын талаар тодорхой мэддэг. Гаднаа амиллын дараах Эзэн Есүсийн сүнслэг бие Түүний махбод болсон биетэй адилхан дүртэй харагддаг боловч сүнслэг бие нь материаллаг ертөнц, орон зай, газар нутгаар хязгаарлагддаггүй. Энэ нь хүссэнээрээ гарч ирж, үгүй болж, хүнийг цочирдуулж, гайхшруулж орхидог. Үүний талаарх дүрслэлүүд Библид тэмдэглэгдсэн байдаг. Эзэн Есүс цовдлогдохоосоо өмнө махбодын хэвийн хүн чанараар үг хэлж, ажилласаар байсан. Тэр үнэнийг илэрхийлж, хүмүүстэй харилцаж, эсвэл гайхамшиг үзүүлж байсан ч бай, бүх талаараа хэвийн гэдгийг нь хүмүүс мэдэрсэн. Энэхүү махбод үнэхээр, жинхэнээсээ ажил хийж, зовлон туулж, төлөөс төлж байгааг хүмүүс харсан юм. Эцэст нь, энэ махбод хүний төлөөх нүглийн тахил болон загалмайд цовдлогдож, улмаар Бурханы золин авралын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. Энэ бол нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн баримт. Хэсэг зуур бодоод үз дээ: Хэрвээ Эзэн Есүсийн сүнслэг бие ажил хийж байсан бол хүмүүстэй харилцаж, хэвийн ярилцаж чадах байсан уу? Тэр үнэхээр, жинхэнээсээ зовлон шаналал амсаж, төлөөс төлж чадах байсан уу? Загалмайд цовдлогдож чадах байсан уу? Тэр эдгээр зүйлийн алийг ч хийж чадахгүй байх байв. Хэрвээ Түүний сүнслэг бие ажил хийж байсан бол хүмүүс бид Түүнтэй амархан харилцаж чадах байсан уу? Бид завхарсан зан чанараа санаандгүй харуулах байсан уу? Түүний талаар үзэл бий болгох байсан уу? Бид Бурханыг хүссэнээрээ эсэргүүцэж, шүүж зүрхлэх байсан уу? Тэгэх боломжгүй байх байсан. Хүмүүс хэвийн хүн чанартай, тэд бүгдээрээ материаллаг ертөнц, орон зай, газар нутгийн хязгаарлалтад захирагддаг. Хүний бодох үйл явц ч бас хэвийн. Хэрвээ хүн сүнслэг биеийн ажилтай харилцсан бол мэгдэн айж, үймээн сандралд автах байлаа. Тэдний бодол солиотой, галзуу болох байсан. Ийм нөхцөл байдалтай тулгараад хүн төрөлхтнийг аврах ажилдаа амжилт гаргахад Бурханд төвөгтэй байх байв. Иймээс, хэвийн хүн чанарын хязгаарлалт дотор ажилласнаар хүрэх үр дүн нь сүнслэг бие дотор ажиллахаас хамаагүй илүү давах байсан юм. Эрин үеүдийн туршид Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханы сүнслэг биеийн ажлыг хэзээ ч туулж байгаагүй. Сүнслэг бие шууд үнэнийг илэрхийлж, хүмүүстэй харилцаж, чуулгануудыг хариулахад тохирохгүй байх байсан нь гарцаагүй.

Бурханы хоёр дахь ирэлтийн эцсийн өдрүүдэд гүйцэтгэдэг шүүлтийн ажил нь хүнийг ариусгаж, аварч, төгс болгохын тулд үгийн илэрхийллийг ашигладаг, үүний зорилго нь ч бас хүнийг илчилж, таягдан хаяж, төрлийнх нь дагуу ангилж, дараа нь мууг шийтгэх зуураа сайныг нь шагнахын төлөө байдаг. Хэрвээ Бурхан Өөрийн сүнслэг биеэр хүнд харагдсан бол сайн, муу бүх хүн Түүний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөх байсан, тэгвэл Тэр яаж сайн, мууг тусгаарлаж чадах юм бэ? Бас хэрвээ Бурхан Өөрийн сүнслэг биеэр харагдсан бол хүн тэвдэн сандарч, эмх замбараагүй явдал дэлхий даяар дэгдэх байлаа. Хэрвээ тэгсэн бол эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа Бурхан яаж хэвийн явуулж чадах юм бэ? Бас, Бурханы хүсэлтэй нийцдэг бүлэг хүмүүсийг гамшгийн өмнө бүрэн төгс болгох Өөрийнхөө төлөвлөгөөг Бурхан яаж гүйцэтгэж чадах юм бэ? Иймээс эцсийн өдрүүдэд Бурхан мөн л хэвийн хүн чанартай хүний Хүүгийн махбодыг өмсөх ёстой. Ийм маягаар л Тэр хүний ертөнцөд ажиллаж, амьдарч чадна, ийм маягаар л үнэнийг илэрхийлж, хүнийг бодитой байдлаар шүүж, ариусгаж чадна, ингэснээр хүнийг Сатаны нөлөөнөөс булаан авч, хүн Бурханаар авруулж, Бурханы ард болно. Бие махбодтой болсон Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд хэвийн хүн чанар дотор ажилласан. Эзэн Есүсийн амилсан сүнслэг бие нь Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг батлахын тулд л хүнд харагдсан. Энэ нь хүний итгэлийг бататгахын тулд хийгдсэн юм. Иймээс Бурханы сүнслэг бие ажил хийхийн тулд биш, харин хүнд харагдахын тулд л ирсэн. Хүмүүсийн дунд ажиллаж, хүн төрөлхтний золин аврал болон авралыг гүйцэтгэж чаддаг байхын тулд Бурханы махбод болсон бие хэвийн хүн чанартай байх ёстой. Иймээс хэрвээ Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаараа хүн төрөлхтнийг бүрэн дүүрэн аврахыг хүсвэл хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд бие махбодтой болж, Өөрийнхөө ажлыг хэвийн хүн чанараар хийх ёстой. Тэр эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхийн тулд Эзэн Есүсийн сүнслэг биеэр хүнд харагдахгүй нь гарцаагүй. Энэ нь итгэлтэй хүмүүс бид бүхний тодорхой ойлгох ёстой зүйл юм.

Бие махбодтой болохын утга учрын талаар бүр их ойлголт олж авахын тулд Төгс Хүчит Бурханы үгээс уншицгаая. Төгс Хүчит Бурхан хэлэхдээ, “Махбод ч гэсэн эрх мэдэл эзэмшдэг учраас Тэр махбод болсон бөгөөд хүн төрөлхтний дунд бодитой байдлаар ажиллаж чаддаг, ийм маягаар хүн харж, хүрч болдог. Энэ ажил нь, бүх эрх мэдлийг эзэмшдэг Бурханы Сүнсний шууд хийдэг ажлаас илүү бодитой, үр дүн нь ч бас илэрхий байдаг. Яагаад гэвэл, Бурханы махбод болсон бие бодитоор ярьж, ажиллаж чаддаг. Түүний махбодын гадаад хэлбэр төрх ямар ч эрх мэдэл агуулдаггүй бөгөөд хүн ойртож болдог байхад Түүний мөн чанар эрх мэдлийг агуулдаг, гэхдээ эрх мэдэл нь хэнд ч харагддаггүй. Түүнийг ярьж, ажиллаж байх үед хүн Түүнд эрх мэдэл байгааг олж илрүүлж чаддаггүй; энэ нь Түүний бодитой ажилд нэмэр болдог… Хэрвээ Бурхан махбод болоогүй бол хүнд үзэгдэшгүй, баригдашгүй Сүнс хэвээр үлдэх байв. Хүн махан биетэй бүтээл тул Бурхан, хүн хоёр өөр өөр ертөнцөд харьяалагддаг бөгөөд өөр өөр шинж чанартай байдаг. Бурханы Сүнс махан биетэй хүнтэй огт нийцдэггүй, тэдний хооронд харилцаа тогтоох ямар ч аргагүй бөгөөд хүн сүнс болох чадваргүйг дурдахын ч хэрэггүй. Ийм болохоор Өөрийн анхдагч ажлыг хийхийн тулд Бурханы Сүнс бүтээгдсэн зүйл болох ёстой. Бурхан хамгийн өндөр газарт гарч чадахын сацуу Өөрийгөө даруу болгон бүтээгдсэн хүн болж, хүн төрөлхтний дунд ажиллаж, тэдний дунд амьдарч чаддаг, харин хүн өндөрт гарч, сүнс болж чадахгүй, хамгийн доод газарт буун очиж бүр ч чадахгүй. Ийм учраас Бурхан Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд махбод болох ёстой” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”).

Бие махбодтой болсон Бурхан бол хэвийн агаад бодитой. Түүний талаарх зарим зүйл хүмүүсийн төсөөлдгөөс өөр байдаг; эдгээр зүйл харахын аргагүй, хүрэхийн аргагүй, нууцлаг бөгөөд Тэрээр орон зай, газар зүйд хязгаарлагдахгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг мэдэх чадвартай хэмээн хүмүүс төсөөлдөг. Хэрвээ тийм байсан бол тэр нь махбод биш, харин сүнслэг бие байна. Есүс загалмайд цовдлогдож, дараа нь дахин амилсныхаа дараа хаалгаар нэвтрэн орж ирж чадаж байсан, гэхдээ тэр нь дахин амилсан Есүс байсан юм. Амиллын өмнөх Есүс ханыг нэвтлэн орж ирж чадахгүй байх байв. Тэр орон зай, газар зүй, цаг хугацаанд хязгаарлагддаг. Тэр нь махбодын хэвийн тал юм” (Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханы махбод болон Сүнсний хоорондох харилцааг хэрхэн ойлгох тухай”).

Шүүгддэг нэгэн нь махан биеэс бүтсэн, завхарсан хүн болохоос Сатаны сүнс шууд шүүгддэггүй учраас шүүлтийн ажил нь сүнсний ертөнцөд биш, харин хүмүүсийн дунд хийгддэг. Хүний махан биеийн завхралыг шүүх ажилд махбод дахь Бурханаас илүү таарч, тохирох өөр хэн ч байхгүй. Хэрэв шүүлтийг Бурханы Сүнс шууд явуулсан бол бүгдийг хамрахгүй байх байв. Түүнчлэн Сүнс хүнтэй нүүр тулан уулзаж чадахгүй учраас ийм ажлыг хүлээн зөвшөөрөх нь хүний хувьд хэцүү байх байсан ба үүнээс болоод үр дүн нь тэр даруй харагдахгүй, тэр ч бүү хэл Бурханы халдашгүй зан чанарыг хүн илүү тодорхой харж чадахгүй байх байлаа. Махбод дахь Бурхан хүн төрөлхтний завхралыг шүүсэн цагт л Сатаныг бүрэн ялж болно. Хэвийн хүн чанар эзэмшдэг хүнтэй адил байснаар махбод дахь Бурхан хүний зөвт бус байдлыг шууд шүүж чаддаг; энэ бол Түүний төрөлхийн ариун байдал болон Түүний ер бусын байдлын тэмдэг юм. Бурхан л хүнийг шүүх байр суурьтай байж, хүнийг шүүхэд тохирно, учир нь Тэр үнэн болон зөвт байдлыг эзэмшдэг тул хүнийг шүүх чадвартай. Үнэн болон зөвт байдалгүй хүмүүс бусдыг шүүхэд тохирохгүй. Хэрвээ энэ ажлыг Бурханы Сүнс хийсэн бол Сатаныг ялах ялалт биш байх байлаа. Сүнс төрөлхөөсөө мөнх бус хүмүүсээс илүү өндөр дээд бөгөөд Бурханы Сүнс бол төрөлхийн ариун, махан биеэс илүү ялгуусан. Хэрвээ Сүнс энэ ажлыг шууд хийсэн бол хүний бүх дуулгаваргүй байдлыг шүүж, хүний бүх зөвт бус байдлыг илчилж чадахгүй байх байсан юм. Учир нь шүүлтийн ажлыг бас Бурханы талаарх хүний үзлээр дамжуулан хийдэг ба хүнд хэзээ ч Сүнсний талаарх үзэл байгаагүй, иймээс Сүнс хүний зөвт бус байдлыг сайн илчилж чадахгүй, ийм зөвт бус бус байдлыг бүрэн ил болгож бүр ч чадахгүй. Бие махбодтой болсон Бурхан бол Өөрийг нь мэддэггүй бүх хүний дайсан юм. Хүний үзэл болон Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийг шүүснээр Тэр хүн төрөлхтний бүх дуулгаваргүй байдлыг ил болгодог. Махбод дахь Түүний ажлын үр дүн нь Сүнсний ажлынхаас илүү илэрхий байдаг. Иймээс бүх хүн төрөлхтнийг шүүх шүүлтийг Сүнс шууд явуулдаггүй, харин энэ нь бие махбодтой болсон Бурханы ажил юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон бурханы аврал илүү их хэрэгтэй”).

Зөвхөн махбод болсноор л Бурхан Өөрийн үгийг хүн нэг бүрийн чихэнд биечлэн хүргэж чадна, ингэснээр чихтэй бүхэн Түүний үгийг сонсож, Түүний үгийн шүүлтийн ажлыг хүлээн авч болох юм. Энэ нь л Түүний үгийн хүрдэг үр дүн болохоос биш, Сүнс илэрч, хүнийг айлган эрхшээлдээ оруулдаг юм биш. Зөвхөн ийм бодит атлаа ер бусын ажлаар дамжуулан хүний дотор олон жил гүн нуугдсан хуучин зан чанар бүрэн ил болдог, ингэснээр хүн үүнийг таньж, өөрчилж болох юм. Эдгээр нь бүгд бие махбодтой болсон Бурханы бодитой ажил бөгөөд бодитой байдлаар ярьж, шүүлт явуулснаар Тэр үгээр хүнийг шүүх үр дүнд хүрдэг. Энэ бол бие махбодтой болсон Бурханы эрх мэдэл бөгөөд Бурхан бие махбодтой болохын ач холбогдол билээ” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”).

Төгс Хүчит Бурханы үг, сүнслэг бие дэх Бурханы ажил болон бие махбодтой болсон Бурханы ажлын хоорондын ялгааг тодорхой тайлбарладаг. Энэ нь бас бие махбодтой болсон Бурханы ажлын утга учрыг бүрэн илчилдэг. Эзэн Есүсийн сүнслэг бие хүнд харагдаж, тэдэнтэй нүүр тулан уулзаж байсан баримтыг үл харгалзан, сүнслэг бие бол ойлгохын аргагүй нууцлаг, хүний хувьд хүршгүй санагддаг бөгөөд Тэр тэдний зүрх сэтгэлд айдас, төсөөлөл төрүүлж, хүндэтгэлтэй зай барихад тэднийг хүргэдэг. Эзэн Есүсийн сүнслэг бие хүнтэй хэвийн харилцаж чадахгүй, хүмүүсийн дунд хэвийн байдлаар ажиллаж, ярьж чадахгүй учраас хүн төрөлхтнийг аврах чадваргүй юм. Гэсэн хэдий ч, бие махбодтой болсон Бурхан бол өөр. Тэр бодитой, жинхэнэ байдлаар хүнтэй харилцаж чадна. Яг л Эзэн Есүс хүмүүстэй хамт амьдарч, хүнийг хангах үнэнийг хэдийд ч, хаана ч илэрхийлж чаддаг байсантай адилаар Тэр хүнийг усалж, хангаж чадна. Түүний шавь нар ихэнхдээ Түүнтэй хамт сууж, сургаалыг нь сонсож, Түүнтэй чин сэтгэлийн яриа өрнүүлдэг байв. Тэд Түүний усалгаа болон хариулгыг шууд хүлээн авсан юм. Тэд ямар ч асуудал, хүндрэлтэй тулгарсан бай Эзэн Есүс тэдгээрийг нь шийдвэрлэхэд тусалж байлаа. Тэд асар их амийн хангалтыг хүртсэн. Бас Бурхан бол нөхөрсөг, хайр татам гэдгийг олж мэдсэн. Энэ шалтгааны улмаас тэд Бурханыг үнэхээр хайрлаж, дуулгавартай дагаж чадсан юм. Бие махбодтой болсон Бурхан хүний ертөнцөд ирмэгц л бид Бурхантай харилцаж, мэдэрч, мэдэх боломжтой болдог. Тэр үед л бид Бурханы гайхалтай байдал, мэргэн ухаан болон хүн төрөлхтнийг аврах бодит авралыг нүдээрээ харж чаддаг. Энэ нь бие махбодтой болсон Бурханы ажлын ач холбогдол, бодит үнэ цэнийн нэг тал юм. Сүнслэг бие энэ үр дүнд хүрч ер чадахгүй.

Энэ нөхөрлөл нэг баримтыг бидэнд маш тодорхой болголоо. Хүний Хүүгийн бие махбодтой болж, хэвийн хүн чанар дотор ажилласнаар л Бурхан хүнийг бодитоор шүүж, байлдан дагуулж, ариусгаж чадна. Эзэн Есүсийн сүнслэг бие нь Өөрийнхөө ажлаар адилхан үр дүн авчирч чадахгүй байх байв. Хүмүүсийн дунд шүүлт, ариусгалтын ажил хийхээр Бурхан хүний Хүүгийн бие махбодтой болох үед хүмүүс бид эхлээд Бурханд жирийн хүн мэт хандана, учир нь бид бие махбодтой болсон Бурхан яг хэн болохыг хараахан таньж мэдээгүй. Бид бүр Бурханы үг болон ажлын талаар үзэл бий болгож, Христэд хүндлэлгүйгээр хандаж, Түүнийг дуулгавартай дагахаас татгалзана. Бид Түүнийг хуурахын тулд худлаа ярьж, Түүнийг шүүж, бүр эсэргүүцэж, яллана. Хүмүүс бидний биеэ тоосон зан, тэрслүү байдал, эсэргүүцэл Христийн өмнө бүрэн илэрхий байх болно. Төгс Хүчит Бурханы хэлдэгчлэн: “Христийг харах үед хүний завхарсан зан чанар болон тэрслүү байдал, эсэргүүцэл нь ил болдог бөгөөд тэр үед ил болдог тэрслүү байдал, эсэргүүцэл нь хэзээ хэзээнийхээс ч илүү бүрэн дүүрэн, бүхэлдээ илчлэгддэг. Учир нь Христ бол хүний Хүү—хэвийн хүн чанартай, хүний Хүү учраас хүн Түүнийг дээдэлдэг ч үгүй, мөн хүндэлдэг ч үгүй. Бурхан махбодод амьдардаг болохоор л хүний тэрслүү байдал нэгд нэггүй агаад тийм тод томруунаар ил болсон. Иймээс Христийн ирэлт нь хүн төрөлхтний бүх тэрслүү байдлыг ухан гаргаж, хүн төрөлхтний уг чанарыг илэрхий болгосон гэж Би хэлдэг. Үүнийг ‘барыг уулнаас буулгах’ болон ‘чоныг үүрнээс нь гаргах’ гэж нэрлэдэг” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христтэй нийцдэггүй хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэгчид юм”). Бурхан тэрслүү байдал, эсэргүүцлийнх нь бодит байдлын дагуу хүн төрөлхтнийг шүүж, илчилж, засаж, харьцахын тулд үнэнийг илэрхийлдэг. Бурханы ажил бол үнэхээр бодитой бөгөөд хүмүүсийн яг хэн болохыг нь илчилдэг. Тийм бодит баримттай тулгарах үедээ үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвартай хүмүүс бүрэн үнэмшиж, тэрслүү байдал, эсэргүүцлээ хүлээн зөвшөөрнө. Тэд бас Бурханы ариун, зөвт, халдашгүй зан чанарыг мэддэг болж, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг дуулгавартай хүлээн зөвшөөрч чадна, ингэснээрээ тэд Бурханы бодитой ажлаар байлдан дагуулагдаж, аврагдаж болох юм. Төгс Хүчит Бурханы хэлдэгчлэн: “Бие махбодтой болсон Бурхан бол Өөрийг нь мэддэггүй бүх хүний дайсан юм. Хүний үзэл болон Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийг шүүснээр Тэр хүн төрөлхтний бүх дуулгаваргүй байдлыг ил болгодог. Махбод дахь Түүний ажлын үр дүн нь Сүнсний ажлынхаас илүү илэрхий байдаг. Иймээс бүх хүн төрөлхтнийг шүүх шүүлтийг Сүнс шууд явуулдаггүй, харин энэ нь бие махбодтой болсон Бурханы ажил юм. Махбод дахь Бурханыг хүн харж, хүрч болох ба махбод дахь Бурхан хүнийг бүрэн байлдан дагуулж чадна. Махбод дахь Бурхантай харилцахдаа хүн эсэргүүцлээс дуулгавартай байдал руу, хавчлагаас хүлээн зөвшөөрөл рүү, үзлээс мэдлэг рүү, гололтоос хайр луу хөгжин дэвшдэг—эдгээр нь бие махбодтой болсон Бурханы ажлын үр дүн юм. Түүний шүүлтийг хүлээн зөвшөөрснөөр л хүн аврагдаж, амнаас нь гарсан үгээр дамжуулан Түүнийг аажмаар мэдэж авч, Түүнийг эсэргүүцэх явцдаа Түүгээр байлдан дагуулагдаж, гэсгээлтийг нь хүлээн зөвшөөрснөөр амийн хангалтыг Түүнээс хүртдэг. Энэ бүх ажил нь махбод дахь Бурханы ажил бөгөөд Сүнсний ялгамж чанараар Бурханы хийсэн ажил биш” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон бурханы аврал илүү их хэрэгтэй”). Иймээс эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг бие махбодтой болсон Бурхан л хийх юм бол хүн бүрэн ариусгагдаж, аврагдаж чадна.

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Өмнөх: Асуулт 5: Эзэн Есүс бие махбодтой болсон Бурхан байсан; энэ нь маргаангүй. Одоо та нар Төгс Хүчит Бурхан бол махбодод эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэж гэрчлэл хийдэг боловч шашны номлогчид болон ахлагчид, та нарын итгэдэг зүйл бол зүгээр л хүн гэж хэлдэг ба та нарыг хууртсан гэдэг. Бид үүний учрыг олж чаддаггүй. Эзэн Есүс махбод болж, золин авралын ажлыг хийхээр ирсэн байх үед Иудейн фарисайчууд ч бас, Тэр бол зүгээр л нэг хүн, Түүнд итгэдэг хэн боловч хууртсан хэмээн хэлж байсан. Тиймээс Бурхан бие махбодтой болох тухай үнэний энэ талыг бид эрж хаймаар байна. Бие махбодтой болох гэж яг юу вэ, бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ? Энэ талаар бидэнд нөхөрлөнө үү.

Дараах: Асуулт 7: “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон бурханы аврал илүү их хэрэгтэй” хэмээх Төгс Хүчит Бурханы үгийг би уншсан. Энэ нь Бурханы үгийн гайхалтай хэсэг, мөн тун бодитой, маш чухал гэж би бодож байна. Завхарсан хүн төрөлхтөн яагаад бие махбодтой болсон Бурханы авралыг хүлээн авах ёстой тухайд бол, энэ нь хүний яаралтай ойлгох ёстой үнэний нэг тал юм. Бидэнтэй энэ талаар дахиад жаахан нөхөрлөнө үү.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх