I

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж, Хятадад бүлэг ялагчдыг бий болгосон.

II

Агуу улаан луугийн цагариглан хэвтдэг газар болох Хятадад Бурхан нууцаар ирсэн. Тэрээр үнэнийг илэрхийлэн, бүлэг хүмүүсийг байлдан дагуулж, тэднийг ялагчид болгон төгс болгосон.

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд

Бурханы сонгодог үгс
III

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь агуу гамшгийн өмнө бүлэг хүмүүсийг ялагчид болгон төгс болгодог. Тэгвэл Тэр эдгээр ялагчдыг бий болгодгийн ач холбогдол юу вэ?

IV

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг болон бүх төрлийн хавчлага, зовлонг туулснаар эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүтээсэн ялагчид цангинасан гэрчлэл хийдэг. Тэгвэл энэ гэрчлэл нь юуг хэлдэг вэ?

V

Гамшгийн өмнө Бурханы бүтээдэг ялагчид бол Түүний 6,000 жилийн удирдлагын ажлын биежилт юм. Тэгвэл эдгээр ялагчид хандсан Бурханы амлалт, ерөөл юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд
Номлол болон нөхөрлөлүүд
Бүрэн эх
Үнэний тухай асуулт, хариулт

Аврагдаж, төгс болгуулсан хүмүүст өгсөн Бурханы амлалт юу вэ?

Бүрэн эх

Илүү олон контент