Өргөгдөх талаар

Холбогдох 5 контент

Асуулт: Та нарын нөхөрлөлөөр дамжуулан, Эзэний эргэн ирэлт болон өргөгдөх тухай бодол маань үнэхээр бидний үзлээс гарсан юм байна гэдгийг бид ойлголоо. Тийм болохоор бид одоо Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн хүлээж, өргөгдөх ёстой вэ? Энэ талаар арай дэлгэрэнгүй ярьж өгч чадах уу?

Өргөгдөх талаарх ариун хүмүүсийн найдвар нь Эзэн Есүсийн өөрийнх нь үгэнд ерөнхийдөө үндэслэсэн байдаг: “Би та нарт зориулан орон байр бэлдэхээр явна. Хэрвээ Би яваад та нарт зориулан орон байр бэлдчихвэл дахин ирээд та …

2018-12-23

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцсон тухай жинхэнэ гэрчлэлүүд

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд“Хуран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шуугиан, хүчит аянгын нүргээн мэт дуу гарахыг би сонслоо, Халлелуяа: бүхнийг чадагч Эзэн Бурхан хаанчилдаг Баярлан хөөрч, баясан, Түүнд …

2018-12-22

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үндсэндээ үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж байгаа. Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлт, гэсгээлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг туулж, түүнчлэн Бурханаар ариусгуулж, төгс болгуулж, эцэст нь үнэнийг өөрсдийн амь болгон олж авах үйл явц л үнэхээр Эзэнтэй хамт зоогт оролцож байгаа хэрэг юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд“Хурганы хуримын зоогонд уригдагсад ерөөлтэй еэ!” гэж бичигтүн гэв (Илчлэл 19:9).“Сүнс болон сүйт бүсгүй, ‘Ирэгтүн’ гэнэ. Түүнийг сонсогч нь, ирэгтүн гэж хэлэг. Цангасан нэгэн нь ирэг…

2018-12-22

Асуулт: Хүмүүс нүгэлтэй, гэхдээ Эзэн Есүсийн нүглийн тахил үүрд хүчинтэй. Бид Эзэнд нүглээ улайж байгаа цагт Тэр биднийг уучилна. Эзэний нүдэнд бид нүгэлгүй, иймээс бид тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна!

Хариултыг:Эзэн Есүс хүн төрөлхтний нүглийг өршөөсөн хэдий ч энэ нь хүн нүгэлгүй гэсэн үг биш. Энэ нь хүн нүглийн хяналтаас чөлөөлөгдсөн юм уу ариусалд хүрсэн гэсэн үг биш. Эзэн Есүс хүний нүглийг өршөөдөг. Тэгвэл энд “нү…

2018-12-23