Ялагчдын гэрчлэлүүд

Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа эх газрын Хятадад явуулснаас хойш Бурханы сонгосон хүмүүс Хятадын засгийн газрын зэрлэг, харгис хавчлагыг туулсан хэдий ч Бурханы үгийн удирдамж дор дийлдэшгүй, гуйвшгүй үнэнч байж, Сатаныг ялах ялалтад цангинасан гэрчлэл хийсэн билээ. Энэ баримт нь, Төгс Хүчит Бурхан Хаанчлалын эрин үед үнэхээр бүлэг ялагчдыг бүтээж, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг биелүүлсэн гэдгийг бүрэн харуулдаг.

Туршлага ба гэрчлэл

Татах