Үг нь махбодоор илэрсэн

Хоёрдугаар хэсэг


Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (I, II, III, IV)

Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (I)