Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Бие махбод болсон хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (II)