Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Гуравдугаар хэсэг

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс

(1992.08—2004.08)

Оршил

I

(1992.08—1992.10)

1Зам… (1)
2Зам… (2)
3Зам… (3)
4Зам… (4)
5Зам… (5)
6Зам… (6)
7Зам… (7)
8Зам… (8)
9Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ
10Бурханы ажлын алхмуудын талаар
11Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй
12Шашны үйлчлэлийг хориглох ёстой
13Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой
14Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал
15Хэвийн сүнслэг амьдрал хүмүүсийг зөв мөрд хөтөлдөг
16Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт
17Ёрын муу хүмүүс шийтгэгдэх ёстой
18Хэрхэн хэвийн байдалдаа орох вэ
19Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ
20Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх вэ
21Хэвийн сүнслэг амьдралын тухай
22Чуулганы болон бодит амьдралын тухай хэлэлцэх нь
23Хүн бүр өөрсдийн үүргээ гүйцэтгэж буй тухай
24Бурхан хүнийг ашиглах талаар
25Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүл
26Авралд хүрдэг хүн нь үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүн юм
27Тохиромжтой хоньчин юугаар зэвсэглэх ёстой вэ
28Туршлагын талаар
29Шинэ эрин үеийн тушаал
30Мянган жилийн хаанчлал ирсэн
31Чи Бурхантай ямар харилцаатай байгаа вэ
32Бодит байдалд илүү анхаар
33Тушаалуудыг сахиж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь
34Практик Бурхан бол Бурхан Өөрөө гэснийг чи мэдэх ёстой
35Зөвхөн үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит байдалтай байх явдал юм
36Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь
37Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг маш энгийн үү?
38Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой
39Долоон аянгын нижигнээн—хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна
40Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа
41Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирснаар Бурханаар авхуулах болно
42Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой
43Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна
44Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг
45Залбирлын дадлын талаар
46Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж Бурханы мөрийг дага
47Зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бол үнэний бодит байдалд орсон хүмүүс юм
48Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай
49Төгс байдалд хүрэхийн тулд Бурханы хүслийг анхаар
50Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог
51Үнэн сэтгэлээр Бурханыг дуулгавартай дагадаг нэгнийг Бурхан гарцаагүй олж авах болно
52Хаанчлалын эрин үе нь Үгийн эрин үе юм
53Бүхий л зүйлс Бурханы үгээр биелдэг
54Бурханы практик байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм
55Төгс болгогдох хүмүүс цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой
56Зөвхөн зовлонт шалгалтыг амссанаар л та нар Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж чадна
57Зөвхөн Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх юм
58“Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” тухай товч яриа
59Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна
60Петр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан бэ
61Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна
62Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно
63Хэрэгжүүлэлт дээр төвлөрдөг хүмүүс л төгс болгуулж чадна
64Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил
65Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүст өгөх сануулга
66Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах учиртай
67Чи амилсан хүн мөн үү?
68Өөрчлөгдөөгүй зан чанартай байх нь Бурханд дайсагнасан байдалтай байх юм
69Бурханыг мэддэггүй бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм