Үг нь махбодоор илэрсэн

Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (II)