Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Ⅱ Хэсэг

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс

(Сонгомол ишлэлүүд)