Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Зургаадугаар хэсэг)

Христийн айлдварууд   41  

Танилцуулга

Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” Зургаадугаар хэсэг (Монгол хэлээр)


Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Түүнийг доромжилж эсвэл эсэргүүцдэг хүмүүс эсвэл бүр Түүнийг гүтгэсэн хүмүүс—санаатайгаар Түүнийг дайрч давшилж, гүтгэж, хараадаг хүмүүст хандах—Бурханы харьцааны тухайд Тэр нүдэн балай чихэн дүлий байдаггүй. Тэдэнд хандах Түүний хандлага тодорхой байсан. Тэр эдгээр хүмүүсийг голдог ба Өөрийн зүрх сэтгэлдээ Тэр тэднийг ялладаг. Тэр бүр тэдний үр дүнг ил тод тунхагладаг, ингэснээр Түүнийг доромжилдог хүмүүст хандах Түүний хандлага тодорхой гэдгийг хүмүүс мэднэ, мөн ингэснээр тэдний үр дүнг Тэр тодорхойлох болно гэдгийг хүмүүс мэдэж авна. Гэсэн хэдий ч, Бурхан эдгээр зүйлсийг хэлсний дараа ч хүмүүс, Бурхан тэдгээр хүмүүсийг хэрхэн зохицуулах тухай үнэнийг тун бага ойлгодог ба тэдэнд өгсөн Бурханы үр дүн, Түүний ялын тогтоолын ар дахь зарчмыг ойлгож чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн өөрсдийг нь зохицуулах Бурханы тодорхой хандлага болон арга барилыг харж чаддаггүй. Энэ нь аливааг хийх Бурханы зарчимтай хамаатай. Бурхан зарим хүмүүсийн муу зан ааштай харьцахдаа гарч ирсэн баримтуудыг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, Тэр тэдний нүглийг зарладаггүй, тэдний үр дүнг тодорхойлдоггүй, харин тэднийг шийтгүүлж, өөрсдөд нь тохирох залхаан цээрлүүлэлтийг хүртээхийн тулд гарч ирсэн баримтуудыг шууд хэрэглэдэг. Эдгээр баримт гарч ирэх үед шийтгэл хүртдэг зүйл нь хүмүүсийн махан бие юм; энэ нь бүгд хүний нүдээр харж болох зүйл байна. Зарим хүмүүсийн муу зан аашинд хандахдаа Бурхан тэднийг зүгээр л үгээр хараадаг боловч үүний зэрэгцээ Бурханы уур хилэн тэдэн дээр буудаг ба тэдний хүлээн авах шийтгэл нь хүмүүсийн харж чадахгүй зүйл байж болох боловч энэ төрлийн үр дүн нь хүмүүсийн харж болох шийтгүүлж буй эсвэл алуулж буй үр дүнгээс ч илүү ноцтой байж болох юм. ”


Санал болгож буй видеонууд:

Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (дөрөвдүгээр хэсэг)

Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III Хоёрдугаар хэсэг” Монгол хэлээр


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд