Бурханы үгийн магтуу дуу“Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал билээ”

Магтуу дууны видео   853  

Танилцуулга

“Адамд өгсөн Бурханы тушаал” хэмээн Библид дүрслэгдсэн дүр зураг нь

сэтгэл татам агаад халуун дулаан билээ.

Хэдий уг дүр зураг зөвхөн Бурхан болон хүнийг агуулдаг ч,

энэ хоёрын хоорондын харилцаа нь маш ойр дотно

бид гайхширал, гайхширал болон бахдалыг мэдэрч эхэлдэг билээ.

Бурханы бялхам хайр хүнд чөлөөтэй өгөгддөг,

Бурханы хайр түүний эргэн тойронд нь байдаг.

Гэм зэмгүй, цэвэр ариун хүн, өөрийг нь хавчин шахахаас болгоомжлохгүйгээр

Бурханы нүдэнд жаргалтайгаар амьдардаг.

Бурхан хүнийг халамжилж, хүн Түүний далавчин дор амьдардаг.

Хүний хийдэг бүхэн, түүний үг, үйл хэрэг бүр

Бурхантай холбоотой байдаг ба тусгаар байж чадахгүй.

Хүн төрөлхтнийг бүтээсэн мөчөөсөө эхлээд Бурхан тэднийг хариуцсан.

Ямар төрлийн хариуцалт байсан бэ тэр нь?

Энэ нь, Тэр хүнийг хамгаалж, хүнийг харж хандах явдал билээ.

Хүн итгэж найдаж, Түүний үгэнд итгэж, дуулгавартай дагана гэж Тэр найддаг.

Энэ бол Бурханы хүн төрөлхтнөөс хүлээж байсан эхний зүйл байсан юм.

Анхны энэ итгэл найдвараа тээн Бурхан дараах үгсийг айлдсан:

“Цэцэрлэгийн бүх модны жимснээс чи дураараа идэж болно:

Гэхдээ сайн мууг, сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс,

чи идэж болохгүй:

учир нь үүнийг идсэн өдөртөө л чи гарцаагүй үхэх болно.”

Бурханы хүслийн төлөө оршиж байсан эдгээр энгийн үгс нь

хүний төлөө гэсэн санаа зовинол Түүний зүрх сэтгэлд хэдийнээ байсныг харуулдаг.

Иймээс эдгээр энгийн үгсээс бид Бурханы зүрх сэтгэлд юу байсныг хардаг.

Түүний зүрх сэтгэлд хайр байдаг уу? Халамж, анхаарал байдаггүй гэж үү?

Бурханы хайр, халамжийн аль алийг мэдэрч, хүртэж болно.

Хэрвээ та мөс чанартай, хүн чанартай хүн бол

та халуун дулааныг болон халамжлуулж, хайрлагдаж байгаагаа мэдрэх болно.

та аз жаргалтайгаар ерөөгдсөнөө мэдрэх болно.

Эдгээр зүйлийг мэдрэх үедээ та Бурханд хэрхэн хандах вэ?

Та Түүнд үнэнч үлдэх үү?

Таны зүрх сэтгэлд хүндэлсэн хайр, хүндэлсэн хайр нэмэгдэхгүй гэж үү?

Таны зүрх сэтгэл Түүнд ойртох уу?

Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал болохыг үүнээс бид харж болно.

Гэхдээ үүнээс ч илүү чухал зүйл нь

хүн Бурханы хайрыг мэдэрч, ойлгох явдал билээ.

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.