Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя

Дуу бүжгийн видеонууд   1059  

Танилцуулга

Бурханы агуу ажил түргэн өөрчлөгддөг,

төсөөлөхөд хэцүү, хүнд үнэмшилтэй.

Таны эргэн тойрон өмнөх шигээ биш, бүх зүйл сайхан шинэ.

Бүх зүйл сэргэж, бүгд шинэчлэгдэж, бүгд цэвэр боллоо.

Бид дүүрэн баясалтайгаар Бурханыг магтан дуулъя,

Түүнийг тэнгэрт тултал магтан дуулъя.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Бүх хүмүүс Бурханыг зүрх сэтгэлээсээ магтан дуулъя.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Бүх хүмүүс Бурханыг зүрх сэтгэлээсээ магтан дуулъя.

Бурханы гайхалтай үйл хэргийг магтан дуулъя,

Түүний хэзээ ч алдахгүй мэргэн ухааныг магтан дуулъя,

Түүний зөвт чанарыг магтан дуулъя,

итгэмжтэй Бурхан Түүнийг магтан дуулъя.

Бурханы чухам ажил миний дуулгаваргүй зан чанарыг өөрчилсөн.

Бурханы оноосон даалгавар миний нэр төрийн хэрэг,

Түүний ариун үйл хэрэгт гэрчлэлийг өргөе.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Хөөр баяртай зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг магтан дуулъя.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Хөөр баяртай зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг магтан дуулъя.

Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүнд үргэлж дуулгавартай байж,

Түүний үгийн үнэн байдлыг амьдран үзүүлдэг.

Гэм нүгэл, бохир бүхнээ хөөн зайлуулаад бүгд ариун болцгооно.

Бурханы ариун нэрийг гэрчилж

Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун болгоно.

Зөвт болоод ариун байдал энэ ертөнцийг дүүргэнэ,

Бүх зүйл сайхан, шинэ байна.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Хөөр баяртай зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг магтан дуулъя.

Түүнийг магтан дуулъя! Түүний нэрийг алдаршуулая!

Хөөр баяртай зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг магтан дуулъя.

Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя,

Бурхан бүрэн алдаршилаа,

Бүгд дуулгавартай болж хүн бүр өөрийн эцсийн амрах газартай боллоо.

Бурханы хүмүүс, ариун бүхэн үнэн Бурханыг магтан дуулъя.

Түүнтэй хамт тэд аз жаргалд умбана.

Аз жаргалд умбана.

Түүнийг алдаршуулая! Хамтдаа бид Түүнийг алдаршуулна!

Бидний магтан дуу хэзээ ч дуусахгүй.

Түүнийг алдаршуулая! Хамтдаа бид Түүнийг алдаршуулна!

Бидний магтан дуу хэзээ ч дуусахгүй, хэзээ ч дуусахгүй.

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь