Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн сүмийн дуу | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэн дахин ирэлтийг магтан дуулъя

Магтуу дууны видео   608  

Танилцуулга

Бурханы илрэлт гэдэг нь

Тэрээр Өөрийн ажлаа хийхийн тулд газар дэлхий дээр бодитоор ирнэ гэсэн утгатай.

Өөрийн бие хэм, зан чанартайгаар, уламжлалт аргаараа, нэгэн эринийг төгсгөж,

нөгөө эринийг эхлүүлэх ажлаа явуулахын тулд

Тэр хүмүүсийн дунд бууж ирдэг.

Ийм байдлаар илрэх нь ямар нэг шинж тэмдэг, дүр зураг биш,энэ нь ёслолын хэлбэр биш,

ид шид эсвэл агуу их үзэгдэл биш,

тэр ч байтугай ямар нэг төрлийн шашны үйл явц ч биш юм.

Энэ нь хүрч, харж болох үнэн бодитой нөхцөл байдал

үнэн бодитой нөхцөл байдал юм.

Ийм илрэлт нь тодорхой

үйл явцыг дагахын төлөө биш

эсвэл богино-хугацааны ажил хэргийн төлөө ч биш;

харин ч Түүний эзэгнэлт төлөвлөгөөний ажлын үе шатны төлөө байдаг.

Бурхан илрэх нь үргэлж утга учиртай,

үргэлж Түүний эзэгнэлт төлөвлөгөөтэй холбоотой байдаг.

Түүний эзэгнэлт төлөвлөгөөтэй холбоотой байдаг.

Энэ илрэлт нь

Бурханы удирдамж, дагуулалт,

хүний гэгээрлээс шал өөр хүний гэгээрлээс шал өөр байдаг.

Бурхан илрэх бүрдээ агуу ажлын үе шатыг хэрэгжүүлдэг.

Энэ ажил нь өөр ямар ч үеийнхээс өөр.

Энэ нь, хүн төсөөлөхийн аргагүй бөгөөд үүнийг хүн хэзээ ч мэдэрч туулж байгаагүй.

Энэ нь шинэ эрин үеийг эхлүүлж, хуучин эрин үеийг дуусгадаг ажил,

энэ нь хүн төрөлхтний авралын төлөөх шинэ, сайжруулсан төрлийн ажил юм;

цаашлаад, энэ нь хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үед аваачих ажил юм.

Тэр нь Бурхан илрэхийн утга учир юм.

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.