Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип-Эзгүй чуулган сэргэсэн нь

Кино клипүүд   623  

Танилцуулга

Христийн сүмийн кино | “Хэн миний Эзэн бэ” | Библи Эзэн үү эсвэл Бурхан Эзэн үү?

Ахлагч Лиу Жижунгийн чуулганы уулзалтын газар дахь ах эгч нар Библийн дөнгөнөөс салсныхаа дараа эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлын талаар онлайнаас уншив. Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншсанаар тэд амийн амьд усаар тэжээгдэж, анхны итгэл, хайраа сэргээж, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт гэдгийг зүрх сэтгэлдээ баталж чадлаа. Ахлагч Лиу Жижунг ийм зүйл тохиолдохыг хараад Библийг тавьж, эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг судлахаар эрж хайж чадсан болов уу? Энэ богино хэмжээний видеог үзнэ үү!