1. Үүргээ биелүүлнэ гэж юу болох, үүргээ хэрхэн авч үзэх ёстой тухай

Холбогдох Бурханы үг:

Хүн төрөлхтний гишүүд ба үнэн сүсэгт Христэд итгэгчид болохын хувьд өөрсдийн оюун санаа, бие махбодыг Бурханы даалгаврыг биелүүлэхэд зориулах нь бид бүгдийн үүрэг, хариуцлага юм. Учир нь бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн бөгөөд Бурханы дээд эрхийн ачаар оршдог билээ. Хэрвээ оюун санаа, бие махбод маань Бурханы даалгавар болон хүн төрөлхтний зөв шударга үйл хэргийн төлөө зориулагдахгүй бол бидний сүнс Бурханы даалгаврын төлөө амиа золиосолсон хүмүүсийн нэрийг, тэр тусмаа биднийг бүх зүйлээр хангасан Бурханы нэрийг гутаах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг”-аас эш татав

Хүний үүрэг болон түүний ерөөгдөх, хараагдах эсэхийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх учиртай зүйл; энэ нь тэнгэрээс өгсөн ажил бөгөөд нөхөн төлбөр, нөхцөл болзол, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Тэгвэл л өөрийн үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөөгдөх гэдэг нь хүн шүүлт туулсныхаа дараа төгс болгуулж, Бурханы ерөөлийг эдлэх явдал билээ. Хараагдах гэдэг нь шүүлт, гэсгээлт туулсны дараа хүний зан чанар өөрчлөгдөхгүй байх явдал бөгөөд тэд төгс болгуулдаггүй, харин шийтгүүлдэг. Гэвч ерөөгдсөн үү, эсвэл хараагдсан уу гэдгээс үл хамааран, бүтээгдсэн зүйлс өөрсдийн үүргийг биелүүлж, хийх учиртай зүйлээ хийж, чаддаг зүйлээ хийх ёстой; энэ бол Бурханыг эрэлхийлдэг хүний хийх ёстой хамгийн наад захын зүйл юм. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба хараагдахаас айсандаа үүргээ биелүүлэхээс татгалзах ёсгүй. Би та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Үүргээ биелүүлэх нь хүний хийх учиртай зүйл бөгөөд хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол энэ нь түүний тэрслүү зан юм. Үүргээ биелүүлэх үйл явцаар л дамжуулан хүн аажмаар өөрчлөгддөг ба энэхүү үйл явцаар үнэнч байдлаа харуулдаг. Тийм болохоор, чи үүргээ биелүүлж чаддаг байх тусмаа, төдий чинээ их үнэнийг хүлээн авч, илэрхийлэл чинь төдий чинээ бодитой болно. Өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ зүгээр л оромдож, үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс эцэстээ таягдан хаягдана, учир нь тийм хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ үүргээ биелүүлдэггүй ба үүргээ биелүүлэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Тэд бол өөрчлөгдөлгүй үлддэг хүмүүс бөгөөд хараагдах болно. Тэдний илэрхийлэл хольцтой байдгаар үл барам, илэрхийлдэг бүхэн нь хорон муу байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа”-аас эш татав

Үүрэг гэж юу вэ? Чи үүргээ өөрөө удирддаг юм биш—энэ нь чиний өөрийн ажил алба биш; харин ч Бурханы ажил юм. Бурханы ажилд чиний хамтын ажиллагаа шаардлагатай байдаг нь чиний үүргийг бий болгодог. Хүний хамтран ажиллах ёстой Бурханы ажлын хэсэг нь хүний үүрэг юм. Үүрэг бол Бурханы ажлын нэг хэсэг—энэ нь чиний өөрийн алба, хувийн бизнес биш, мөн амьдралын чинь хэрэг явдал ч биш. Чиний үүрэг гадаад, дотоод асуудлыг шийдвэрлэх явдал байсан ч бай, энэ бол Бурханы гэрийн ажил, мөн Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд Бурханы чамд өгсөн даалгавар билээ. Энэ нь чиний хувийн ажил хэрэг биш.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүн үнэний зарчмыг эрж хайснаар л үүргээ сайн биелүүлж чадна”-аас эш татав

Үүрэг хэрхэн үүсдэг вэ? Ерөнхийдөө бол хүн төрөлхтөнд аврал авчрах Бурханы удирдлагын ажлын үр дүнд үүсдэг; харин явцуугаар бол Бурханы удирдлагын ажил хүн төрөлхтний дунд ил болоход хийх хэрэгтэй олон янзын ажил гарч ирдэг ба хүмүүс хамтран ажиллаж, эдгээрийг гүйцэлдүүлэх шаардлагатай болдог. Үүнээс хүмүүсийн гүйцэтгэх хариуцлага, даалгавар үүссэн бөгөөд эдгээр хариуцлага, даалгавар нь хүн төрөлхтөнд Бурханы хайрладаг үүрэг юм. Иймээс Бурханы гэр дэх хамтын ажиллагаа шаардагддаг янз бүрийн ажил нь хүмүүсийн гүйцэтгэх ёстой үүрэг юм. Тэгвэл үүрэгт сайн муу, дээд доод, их бага гэх ялгаа бий юу? Тийм ялгаа байхгүй; ямар нэг зүйл Бурханы удирдлагын ажилтай холбоотой бөгөөд Бурхан тэр ажлыг гүйцэтгэх шаардлага, эсвэл Бурханы гэрийн ажлын шаардлага мөн байгаа цагт хүний үүрэг мөн байдаг. Үүргийн тодорхойлолт, гарал үүсэл энэ юм. Бурханы удирдлагын ажил байхгүй бол газар дээрх хүмүүс яаж амьдардгаасаа үл хамааран, үүрэгтэй байх уу? (Үгүй.) Бүтээгдсэн зүйлсийн үүрэг хийгээд хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын ажил хоёр хоорондоо шууд хамааралтай гэдгийг одоо чи тодорхой харж байна. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы аврал хийгээд газар дээр хүмүүсийн дунд Түүний эхлүүлсэн удирдлагын ажил байхгүй бол хүмүүст яриад байх ямар ч үүрэг байхгүй байх байсан гэж хэлж болно. Үүнийг энэ өнцгөөс нь харвал, Бурханыг дагадаг хүн болгоны хувьд үүрэг маш чухал, тийм үү? Өргөн хүрээнд ярих юм бол, чи Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний ажилд оролцож байгаа; илүү нарийвчилж хэлбэл, өөр өөр цаг үед, өөр өөр бүлэг хүний дунд хийх шаардлагатай Бурханы янз бүрийн ажилд чи хамтран ажиллаж байна. Үүрэг чинь ямар байхаас үл хамааран, энэ бол Бурханы чамд өгсөн даалгавар билээ. Заримдаа чи чухал зүйлийг харж, хамгаалах шаардлагатай байж болно. Энэ нь чиний хариуцлага гэж хэлж болохоор харьцангуй шалихгүй асуудал байж болох ч энэ бол Бурханы чамд өгсөн даалгавар; чи үүнийг Түүнээс хүлээж авсан. Ерөнхийд нь хэлбэл, Бурхан чамд даалгавар өгдөг бөгөөд тэр нь сайн мэдээ түгээх, чуулган удирдах, эсвэл бүр ч аюултай, илүү чухал ажил байж болно. Яасан ч байсан, энэ нь Бурханы ажил, Түүний гэрийн ажилтай хамаатай л бол хүмүүс үүнийг Бурханаас ирсэн үүрэг гэж хүлээн авах хэрэгтэй. Бүр илүү ерөнхийлж хэлбэл, үүрэг гэдэг нь хүний эрхэм зорилго, Бурханаас даалгасан даалгавар юм; илүү нарийвчилж хэлбэл, энэ бол чиний хариуцлага, хүлээсэн үүрэг билээ. Энэ бол чиний эрхэм зорилго, Бурханаас чамд даалгасан даалгавар, чиний хариуцлага, хүлээсэн үүрэг тул хувийн хэрэг явдалтай чинь ямар ч хамаагүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүргээ хангалттай биелүүлэх гэж юу вэ?”-ээс эш татав

Бурханы бүтээлүүд үүргээ биелүүлэх ёстой; чи Бурханы ноёрхол дор амьдарч, Бурханы бүх хангалтыг, Бурханаас ирдэг бүхнийг хүлээн авдаг тул өөрийн хариуцлага, хүлээсэн үүргийг биелүүлэх ёстой—энэ нь чиний үүрэг юм. Хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлэх нь хүний ертөнцөд амьдрахдаа хийсэн өөр юунаас ч илүү зөв шударга, сайхан, сүрлэг юм гэдгийг үүнээс харж болно; хүн төрөлхтний дунд, Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлэхээс илүү утга учиртай, үнэ цэнтэй юу ч үгүй бөгөөд Бурханы бүтээлийн амьдралд илүү их утга учир, үнэ цэн авчирдаг юу ч үгүй. Бурханы бүтээл нь Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлэх чадвартай байж, Бүтээгчийг хангалуун байлгаж чаддаг байх нь хүн төрөлхтний дундах хамгийн гайхалтай зүйл бөгөөд хүн төрөлхтний дунд магтагдах ёстой зүйл билээ. Бүтээгчээс Бурханы бүтээлүүдэд юу ч даалгасан бай, тэд болзолгүйгээр хүлээн авах ёстой; хүн төрөлхтний хувьд энэ нь ерөөлтэй, алдар суутай зүйл бөгөөд Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлдэг бүх хүн төрөлхтний хувьд илүү гайхалтай, эсвэл тэмдэглүүштэй өөр юу ч үгүй—энэ бол эерэг зүйл юм. Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлдэг хүмүүст Бүтээгч хэрхэн ханддаг, тэдэнд юу амладаг нь Бүтээгчийн хэрэг бөгөөд бүтээгдсэн хүн төрөлхтөнд ямар ч хамаагүй. Шулуухан хэлэхэд, үүнийг Бурхан шийднэ; чи Бурханы өгсөн зүйлийг л авах бөгөөд хэрвээ Тэр чамд юу ч өгөхгүй бол энэ талаар чи юу ч хэлж чадахгүй. Бурханы бүтээл Бурханы даалгаврыг хүлээн авч, үүргээ биелүүлэхийн тулд Бүтээгчтэй хамтран ажиллаж, чадах зүйлээ хийх үед энэ нь наймаа эсвэл арилжаа биш; Бурханы бүтээлүүд Бурханы ерөөл юм уу амлалтаар арилжихын тулд ямар нэг хандлага, эсвэл зүйлийг ашиглахаар оролдох ёсгүй. Бүтээгч энэ ажлыг та нарт даалгах үед Бурханы бүтээлийн хувиар энэ үүрэг, даалгаврыг хүлээн авах нь зөв зүйтэй хэрэг; үүнд ямар ч наймаа багтдаггүй. Бүтээгчийн зүгээс бол Тэрээр энэ даалгаврыг та нарт даалгахыг хүсэж байгаа; бүтээгдсэн хүн төрөлхтний зүгээс бол хүмүүс энэ үүргийг баяртайяа хүлээн авч, үүнийг амьдралдаа хүлээсэн үүрэг, энэ амьдралдаа амьдран харуулах ёстой үнэ цэн хэмээн үзэх ёстой. Энд ямар ч наймаа байдаггүй, энэ нь эн тэнцүү солилцоо биш бөгөөд ямар нэг шагнал юм уу аливаа нэг төрлийн тайлбарыг бүр ч агуулдаггүй. Энэ нь арилжаа биш, мөн үүргээ биелүүлэх үедээ хүмүүсийн төлдөг төлөөс, хувь нэмрээ оруулдаг ажил хөдөлмөр биш. Бурхан хэзээ ч ингэж хэлээгүй ба үүнийг хүн ингэж ойлгох ёсгүй.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (VII)”-аас эш татав

Бурханы даалгаврыг хэрхэн авч үздэг вэ гэдэг чинь маш ноцтой асуудал юм! Хэрэв чи Бурханы даалгасан зүйлийг гүйцэлдүүлж чадахгүй бол Түүний өмнө амьдрахад тохирохгүй бөгөөд шийтгүүлбэл зохино. Өөрсдөд нь Бурханы даалгасан ямар ч даалгаврыг хүмүүс гүйцэлдүүлэх нь Тэнгэрийн хууль, газрын зарчим юм; энэ нь тэдний хамгийн өндөр дээд хариуцлага, яг л амь шиг нь чухал билээ. Хэрвээ чи Бурханы даалгаврыг нухацтай авч үздэггүй бол хамгийн ноцтой байдлаар Түүнээс урваж байгаа хэрэг; ингэвэл чи Иудасаас илүү эмгэнэлтэй бөгөөд хараалгавал зохино. Хүмүүс Бурханы даалгасан зүйлд хэрхэн хандах талаар нэгд нэггүй ойлгох ёстой бөгөөд хүнд даалгадаг Түүний даалгаврууд нь Бурханы өргөмжлөл, онцгой ивээл гэдгийг ядаж ухамсарлах ёстой; тэдгээр нь хамгийн алдар цуутай зүйлс юм. Бусад бүх зүйлийг орхиж болно; хүн амиа золиослох хэрэгтэй болсон ч Бурханы даалгаврыг мөн л биелүүлэх ёстой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс эш татав

Чамайг Бурхантай холбодог холбоог хамгийн шууд, мэдэгдэхүйц байдлаар тусгадаг зүйл бол Бурханы даалгасан асуудалд, Түүний чамд оноосон ажилд чи хэрхэн ханддаг болон чиний баримталдаг хандлага юм. Хамгийн шууд ажиглаж болох зүйл бол энэ асуудал мөн. Чи энэ чухал зүйлийг ухаарч, Бурханы чамд даалгасан даалгаврыг биелүүлэх үед Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болно. Хэрвээ Бурхан чамд ажил даалгаж, тодорхой үүргийг биелүүл гэж хэлэх үед чиний хандлага өнгөцхөн, хайхрамжгүй байж, үүнийг эн тэргүүний зүйл гэж үздэггүй бол энэ нь хамаг зүрх сэтгэл, хүч чадлаа зориулахын яг эсрэгээр байгаа бус уу? Иймээс, үүргээ гүйцэтгэх үеийн хандлага чинь маш чухал, чиний сонгосон арга барил, зам ч мөн адил. Үүргээ өнгөцхөн, яаруу гүйцэтгэж, хөнгөн хуумгай хандахын үр дүн юу вэ? Үр дүн нь гэвэл, хэдийгээр чи үүргээ сайн биелүүлэх чадвартай ч үүргээ тааруу биелүүлэх явдал юм—гүйцэтгэл чинь стандартад хүрэхгүй бөгөөд үүрэгтээ хандах хандлагад чинь Бурхан сэтгэл хангалуун байхгүй. Хэрэв чи анх хэвийн байдлаар эрж хайж, хамтран ажилладаг байсан бол; үүнд бүх бодол санаагаа зориулдаг байсан бол; үүнийг хийхэд бүхий л зүрх сэтгэл, оюун санаагаа зориулж, бүх хүчин чармайлтаа дайчилж, хэсэг хугацааны хөдөлмөр, мэрийлт, бодлоо зориулж, эсвэл материалуудыг лавлан үзэхэд цаг гаргаж, үүнд бүхий л бие, сэтгэлээ зориулсан бол; тэгж хамтран ажиллах чадвартай байсан бол Бурхан урд чинь явж, чамайг замчилж байх байлаа. Чи их хүч зарах хэрэггүй; хамтран ажиллахад бүхий л хүчин чармайлтаа дайчлах үед Бурхан чамд зориулан бүх зүйлийг аль хэдийн зохицуулсан байх болно. Хэрэв чи башир, зальхай байж, хоёрын хооронд юм хийж, бодлоо өөрчлөн, замаасаа гажих юм бол Бурхан чамайг огт сонирхохгүй; чи энэ боломжийг алдсан байх бөгөөд Бурхан: “Чи хангалттай сайн биш; ямар ч хэрэггүй. Хажуу тийшээ очоод зогс. Чи залхуурах дуртай юм аа даа, аан? Ов мэхтэй, зальхай байх дуртай юм, тийм биз? Чи амрах дуртай юу? За яах вэ, тэгвэл амар” гэж хэлнэ. Бурхан дараагийн хүнд энэ нигүүлсэл, боломжийг өгнө. Та нар юу гэх вэ: Энэ гарз уу, олз уу? Энэ бол үлэмж их гарз юм!

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүргээ биелүүлэхдээ хайнга, хуумгай байх асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ”-ээс эш татав

Зарим хүн үүргээ биелүүлэх явдлыг хөрөнгө гэж үздэг бол зарим нь хувийн ажил алба, өөр зарим нь өөрсдийн ажил, аж ахуй, амин хувийн асуудал гэж үзэж, аль эсвэл нэг ёсны цаг нөхцөөх зугаа, найр наадам, сонирхол гэж хардаг. Товчхондоо бол, чи үүрэгтээ ямар ч хандлага баримталдаг бай хамаагүй, үүнийгээ Бурханаас хүлээн аваагүй, мөн үүнийг Бурханы удирдлагын ажил дахь бүтээгдсэн зүйлийн хийж, хамтран ажиллах ёстой даалгавар хэмээн авч үзэх чадваргүй бол хийж байгаа зүйл чинь үүрэг гүйцэтгэж байгаа явдал биш. Яагаад Би эдгээр сэдвийг хөндөж байна вэ? Эдгээрийн тухай нөхөрлөснөөр ямар асуудал шийдвэрлэх гээд байна вэ? Би хүмүүсийн үүрэгтээ хандах буруу хандлагыг засахаар оролдож байна. Эдгээр үнэнийг ойлгомогц үүрэгтээ хандах тэдний хандлага аажмаар үнэнд нийцэлтэй болж, үнэний зарчим болон Бурханы шаардлагад нийцдэг болно. Наад зах нь үүргийнхээ талаарх үзэл бодол, хандлага чинь үнэн болон Бурханы шаардлагад нийцэх ёстой. Үүрэг бол хүнд Бурханы даалгасан ажил, хүмүүсийн гүйцэлдүүлэх ёстой даалгавар юм. Гэвч үүрэг яавч чиний хувиараа удирддаг бизнес биш, бас олноос онцгойроход чинь тусалдаг хүч ч биш. Зарим хүн үүргээ ашиглаад өөрсдийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, бүлэглэл байгуулдаг; зарим нь хүслээ хангаж, зарим нь сэтгэлдээ мэдэрдэг хоосролоо дүүргэж, мөн зарим нь азад найддаг сэтгэлгээгээ хангахад ашигладаг бөгөөд үүргээ гүйцэтгэж л байвал Бурханы гэр болон хүнд зориулан Бурханы бэлддэг гайхамшигт хүрэх газраас хувь хүртэнэ гэж боддог. Үүргийн талаарх ийм хандлага буруу; Бурхан үүнд ой гутдаг бөгөөд үүнийг яаралтай шийдвэрлэх ёстой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүргээ хангалттай биелүүлэх гэж юу вэ?”-ээс эш татав

Чамд үнэн байгаа гэдгийг илтгэх, үүрэгтээ хандах зөв хандлага нь юу вэ? Нэгдүгээрт, чи хэн үүнийг зохицуулдаг, ямар түвшний удирдлага үүнийг оноосон гэдгийг шинжиж болохгүй—чи үүнийг Бурханаас хүлээн авах ёстой. Түүнчлэн, үүрэг чинь ямар ч бай дээд, доод гэж бүү ялгаварла. Чи ингэж хэллээ гэе: “Энэ ажил Бурханаас оноосон даалгавар, Бурханы гэрийн ажил ч гэлээ, ийм юм хийвэл хүмүүс намайг дорд үзэж магадгүй. Бусдад онцгойрч болохуйц ажил хийх боломж олддог. Гэтэл надад оногдсон, онцгойрох нь бүү хэл, нүднээс далдуур чармайн зүтгэхэд хүргэдэг энэ ажлыг яаж үүрэг гэж нэрлэж болох юм бэ? Энэ үүргийг би хүлээн зөвшөөрч чадахгүй; энэ миний үүрэг биш. Бусдын өмнө онцгойрч, нэрд гарах боломж олгодог үүрэг л миний үүрэг байх ёстой—бас би нэрд гарч, онцгойрдоггүй юм гэхэд үүргээсээ ашиг тус хүртэж, бие амар байх ёстой.” Энэ зөвшөөрч болох хандлага мөн үү? Голомтгой байна гэдэг Бурханаас ирдэг зүйлийг зөвшөөрөхгүй, өөрийн дураар сонголт хийж байгаа хэрэг. Үүргээ хүлээн зөвшөөрөхгүй, үүргээсээ татгалзаж байгаа хэрэг. Чи голж шил гэнгүүтээ жинхэнээсээ хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй болдог. Ийм голомтгой байдал хувийн дур сонирхол, хүсэлтэй чинь холилддог. Эрх ашиг, нэр хүнд гэх зэргээ бодолцож үзэх үедээ чи үүрэгтээ дуулгаваргүй ханддаг. Үүрэгт хандах хандлага ийм байдаг: Нэгдүгээрт, үүнийг дүн шинжилгээ хийж, хэн чамд ийм үүрэг оноосон талаар ч бодож болохгүй; харин үүнийг өөрийн үүрэг, хийх учиртай зүйл хэмээн Бурханаас хүлээн авах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, дээд доод гэж бүү ялгаварла, хүмүүсийн нүдэн дээр хийнэ үү, нүднээс далд хийнэ үү, үүгээр чи онцгойрно уу, үгүй юу хамаагүй, үүний шинж чанарт бүү анхаар. Эдгээрийг бүү бодолц. Хүмүүс ийм хоёр шинж бүхий хандлагаар үүрэгтээ хандах ёстой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүргээ хангалттай биелүүлэх гэж юу вэ?”-ээс эш татав

Хүний үүрэгтээ хандах ёстой хамгийн үндсэн хандлага юу вэ? Хэрэв чи “Бурханы гэр надад ийм үүрэг өгсөн болохоор энэ үүрэг надад харьяалагддаг, үүнийг би хүссэнээрээ биелүүлж болно” гэж хэлсэн бол энэ нь хүлээн зөвшөөрч болохоор хандлага уу? Яавч үгүй. Хэрвээ чи ийм бодолтой бол энэ чинь асуудал үүсгэх бөгөөд чи буруу замаар орсон гэсэн үг. Чи ийм маягаар бодох ёсгүй. Тэгвэл бодох зөв арга зам юу вэ? Нэгдүгээрт, чи үнэн ба зарчмыг эрж хайх ёстой. Энэ үүргийг хэрхэн биелүүлэх ёстой, Бурхан юу шаарддаг, хүмүүст тавьдаг Бурханы шаардлагад ямар зарчим байдаг, чи юу хийх ёстой, ажлын аль хэсгийг гүйцэлдүүлэх ёстой, энэ үүргийг биелүүлэхдээ туйлын үнэнч, хариуцлагатай байхын тулд хэрхэн авирлах ёстой зэрэг зүйлсийг эрж хай. Тэгвэл хэнд үнэнч байх ёстой вэ? Бурханд—чи Бурханд үнэнч байж, бусад хүнд хариуцлагатай хандах ёстой, харин өөрийнхөө хувьд бол зарчмыг дагаж мөрдөж, үүргээ баримтлах ёстой. Зарчмыг дагаж мөрдөнө гэж юу гэсэн үг вэ? Зарчмыг дагаж мөрдөнө гэдэг нь Бурханы үг болон үнэний дагуу үйлдэх явдал. Тэгвэл үүргээ баримтлах гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээ нь, чамд нэг хоёр жилийн турш нэг үүрэг оноосон боловч одоог хүртэл хэн ч шалгаагүй гэе. Чи яах ёстой вэ? Хэн ч чамайг шалгаагүй бол тэр үүрэг байхгүй болсон гэсэн үг үү? Хэн нэгэн чамайг шалгах эсэх, ямаршуу байгааг чинь харах эсэхэд бүү анхаар; энэ даалгаврыг чамд даалгасан бөгөөд хэдийгээр энэ чиний хувийн алба биш ч чамд оноогдсон зүйл, чиний хариуцлага мөн. Чи энэ ажлыг яаж хийх ёстой, яаж сайн хийж болохыг харгалзан үзэх учиртай бөгөөд үүргээ ингэж биелүүлэх ёстой. Үргэлж бусдаар шалгуулахаа хүлээж, тэднээр хянуулж, шавдуулахыг хүлээж байгаа бол энэ нь ямар хандлага вэ? Энэ бол идэвхгүй хандлага; үүрэгтээ баримтлах ёстой хандлага чинь энэ биш.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүргээ хангалттай биелүүлэх гэж юу вэ?”-ээс эш татав

Та нар дор бүрнээ нээлттэй, үнэнч зүрх сэтгэлээр өөрсдийнхөө үүргийг чадлынхаа хэрээр биелүүлж, ямар ч төлөөс төлөхөд бэлэн байх ёстой. Та нарын хэлснээр, тэр өдөр ирэхэд Өөрийнх нь төлөө зовж, төлөөс төлсөн хэнд ч Бурхан хайхрамжгүй хандахгүй. Ийм итгэл үнэмшлийг байнга баримталбаас зохистой бөгөөд хэзээ ч мартах ёсгүй. Ийм маягаар л Би та нарын тухайд сэтгэл амар байж чадна. Эс бөгөөс, Би та нарын тухайд хэзээ ч сэтгэл амар байж чадахгүй бөгөөд та нар үүрд Миний зэвүүцлийн бай байх болно. Хэрвээ та нар бүгд мөс чанараа дагаж, бүх зүйлээ Надад зориулж, Миний ажлын төлөө хүчин чармайлтаа хайрлалгүй, насан туршийн эрч хүчээ Миний сайн мэдээний ажилд зориулж чадвал та нарын ачаар зүрх сэтгэл минь баярлан догдлохгүй гэж үү? Ийм маягаар Би та нарын тухайд бүрмөсөн санаа амар байж чадна, тийм биз дээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүрэх газрын тухай”-аас эш татав

Өнөөдөр та нараас шаардаг зүйлс нэмэлт шаардлага биш, харин хүний үүрэг, бүх хүний биелүүлэх ёстой үүрэг юм. Хэрэв та нар үүргээ ч гүйцэтгэж чадахгүй, үүргээ сайн гүйцэтгэж чадахгүй бол өөрсдөдөө төвөг удаж байгаа бус уу? Та нар үхлийг өөртөө татаж байгаа бус уу? Та нар яаж ирээдүй, хэтийн зүйлсийг хүлээж чадаж байна вэ? Бурханы ажил хүн төрөлхтний төлөө хийгддэг, харин хүний хамтын ажиллагаа Бурханы удирдлагын төлөө байдаг. Бурхан хийх ёстой бүхнээ хийсний дараа хүн биеэ дайчлан хэрэгжүүлж, Бурхантай хамтран ажиллах шаардлагатай. Бурханы ажилд хүн хичээл зүтгэлээ гамналгүй, үнэнч зангаа зориулах ёстой, мөн тоо томшгүй олон үзэлд баригдаж, эсвэл идэвхгүйгээр үхлээ хүлээн суух ёсгүй. Бурхан Өөрийгөө хүний төлөө золиосолж чадна, тэгвэл хүн яагаад Бурханд үнэнч байдлаа өргөж болохгүй гэж? Бурхан хүнд хоёргүй сэтгэлээр ханддаг атал хүн яагаад өчүүхэн ч болов хамтран ажиллаж болохгүй гэж? Бурхан хүн төрөлхтний төлөө ажилладаг атал хүн яагаад Бурханы удирдлагын төлөө зарим нэг үүргээ биелүүлж болохгүй гэж? Бурханы ажил энэ хүртэл ирчихээд байхад та нар юу ч хийхгүй харсаар, сонссон ч хөдлөхгүй суусаар. Ийм хүмүүс мөхлийн бай биш гэж үү? Бурхан аль хэдийн Өөрийн бүх зүйлийг хүнд зориулсан, гэтэл яагаад хүн өнөөдөр өөрийн үүргийг үнэн сэтгэлээсээ гүйцэтгэж чадахгүй байна вэ? Бурханы хувьд, Түүний ажил эн тэргүүний зүйл бөгөөд Түүний удирдлагын ажил хамгийн чухал нь билээ. Хүний хувьд, Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханы шаардлагыг биелүүлэх нь эн тэргүүний зүйл. Үүнийг та нар бүгд ойлгох учиртай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

Хүний үүргийн биелэлт гэдэг нь үнэндээ хүнд угаасаа байсан бүхнийг буюу хүний хувьд төрөлхөөсөө боломжтой зүйлийг биелүүлэх явдал юм. Тэр үед түүний үүрэг биелдэг. Үйлчлэлийн үеэрх хүний дутагдал нь алгуур туршлагаар болон шүүлт туулах үйл явцаар дамжуулан аажмаар багасдаг; тэдгээр нь хүний үүрэгт нөлөөлөх юм уу саад болдоггүй. Үйлчлэлд нь саад тотгор гарч болзошгүй гэж айсандаа үйлчлэхээ больж, бууж өгч, эсвэл ухарч няцдаг хүмүүс бол бүх хүний дотроос хамгийн хулчгар нь юм. Хэрвээ хүмүүс үйлчлэлийн үеэр өөрсдийн илэрхийлэх ёстой зүйлийг илэрхийлж чадахгүй, эсвэл өөрсдийнх нь хувьд төрөлхөөсөө боломжтой зүйлийг биелүүлж чадахгүй, харин оронд нь мунхаглаж, хийсэн дүр үзүүлбэл бүтээгдсэн зүйлд байх ёстой чиг үүргээ алджээ. Тийм хүмүүс бол “тааруухан” гэгддэг хүмүүс юм; тэд бол хэрэггүй хог хаягдал мөн. Тийм хүмүүсийг яаж бүтээгдсэн зүйл гэж зохис ёсоор нэрлэж болох юм бэ? Тэд гаднаа гяланцаг, дотроо паланцаг завхарсан оршихуй биш гэж үү? Хүн өөрийгөө Бурхан гэж нэрлэсэн ч бурханлаг чанарын оршихуйг илэрхийлж чадахгүй, Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй, эсвэл Бурханыг төлөөлж чадахгүй бол Бурхан биш гэдэг нь эргэлзээгүй, учир нь түүнд Бурханы мөн чанар байхгүй, Бурханы төрөлхөөсөө биелүүлж чаддаг зүйл түүний дотор оршин байдаггүй. Хэрвээ хүн төрөлхөөсөө хүрч чадахуйц зүйлээ алдвал түүнийг цаашид хүн гэж үзэж болохгүй ба тэрээр бүтээгдсэн зүйлийн байр сууринд зогсох юм уу Бурханы өмнө очиж, Түүнд үйлчлэх үнэ цэнгүй. Түүнчлэн, тэрээр Бурханы нигүүлслийг хүртэх, эсвэл Бурханаар халамжлуулж, хамгаалуулж, төгс болгуулах үнэ цэнгүй. Бурханы итгэлийг алдсан олон хүн Бурханы нигүүлслийг алдсаар байдаг. Тэд өөрсдийн буруу үйлийг үзэн яддаггүйгээр үл барам, Бурханы зам бол буруу гэсэн үзэл санааг ичгүүр сонжуургүйгээр түгээдэг ба тэрслүү хүмүүс бүр Бурханы оршин тогтнолыг ч үгүйсгэдэг. Тийм тэрслүү байдалтай ийм хүмүүс яаж Бурханы нигүүлслийг эдлэх эрхтэй байж чадах юм бэ? Өөрсдийн үүргийг биелүүлдэггүй хүмүүс Бурханы эсрэг маш их тэрсэлдэг ба Түүнд их өртэй, гэсэн ч тэд эргээд Бурханы буруу хэмээн зад шүүмжилдэг. Тийм төрлийн хүмүүс яаж төгс болгуулахад тохирох юм бэ? Энэ нь таягдан хаягдаж, шийтгүүлэхийн дохио биш гэж үү? Бурханы өмнө үүргээ биелүүлдэггүй хүмүүс аль хэдийн хамгийн жигшүүрт гэмт хэрэг үйлдсэн, үүнд үхэх шийтгэл ч хангалтгүй атал тэд Бурхантай маргах ичгүүр сонжуургүй зантай байж, Түүнтэй өрсөлддөг. Тийм хүмүүсийг төгс болгох нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Хүмүүс үүргээ биелүүлж чадахгүй бол гэм буруутай, өртэйгөө мэдрэх ёстой; тэд сул дорой, нэмэргүй байдлаа, тэрслүү байдал, завхралаа үзэн ядах ёстой, түүнчлэн өөрсдийн амийг Бурханд өгөх учиртай. Зөвхөн тэр үед л тэд Бурханыг үнэхээр хайрладаг бүтээгдсэн зүйл мөн бөгөөд ийм хүмүүс л Бурханы ерөөл, амлалтыг эдэлж, Түүгээр төгс болгуулахад тохирдог. Тэгвэл та нарын ихэнх нь ямар вэ? Та нарын дунд амьдардаг Бурханд та нар хэрхэн ханддаг вэ? Түүний өмнө үүргээ хэрхэн биелүүлсэн бэ? Та нар амиа золиослоод ч хамаагүй, хийх ёстой бүхнээ чадлынхаа хэрээр хийсэн үү? Та нар юу золиосолсон бэ? Та нар Надаас ихийг хүлээн аваагүй гэж үү? Та нар ялган таньж чадах уу? Надад хэр үнэнч вэ? Надад хэрхэн үйлчилсэн бэ? Би та нарт юу өгч, та нарын төлөө юу хийсэн бэ? Та нар энэ бүхнийг хэмжиж үзсэн үү? Та нар бүгдээрээ өөрсдийн доторх өчүүхэн мөс чанараараа үүнийг хэмжиж, харьцуулж үзсэн үү? Та нарын үг, үйлдэл хэнд зохистой вэ? Та нарын тийм өчүүхэн золиослол Миний өгсөн бүхнийг хүртэхэд зохистой гэж үү? Надад өөр ямар ч сонголт байгаагүй ба Би та нарт үнэн сэтгэлээсээ хандсан ч та нар Миний талаар хорон муу сэжиг өвөрлөж, Надад хоёрдмол сэтгэлээр ханддаг. Тэр нь та нарын үүргийн хэмжээ, та нарын цорын ганц чиг үүрэг юм. Тийм биш гэж үү? Та нар бүтээгдсэн зүйлийн үүргээ огтхон ч биелүүлээгүй гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Та нарыг яаж бүтээгдсэн зүйл гэж үзэж болох юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа”-аас эш татав

Өмнөх: 4. Үнэнч хүн байх хэрэгжүүлэлтийн зарчим юу вэ?

Дараах: 2. Бүхнийг орхиж, Бурханыг дагах гэдэг нь юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

2. Сатан бол тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг хэзээ ч бүтээж чадахгүй, Бурханы бүрэн эрхийг хэзээ ч давж гарч чадахгүй унасан тэнгэрэлч юм

Холбогдох Бурханы үг:Газар дэлхий хараахан оршин тогтноогүй байх үед тэргүүн тэнгэрэлч тэнгэрийн тэнгэрэлчүүдээс хамгийн том нь байсан юм....

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх