01 Эзэн Есүс золин авралын ажлыг дуусгасныхаа дараа яагаад шүүлтийн ажил хийхээр эцсийн өдрүүдэд эргэн ирнэ гэж?

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн хүмүүсийг золин аварч, нүглийг нь уучилсан хэдий ч хүмүүсийн нүгэлт уг чанар цэвэрлэгдээгүй—тэд бүгд нүгэл үйлдэж, нүглээ улайж, дараа нь дахин нэгэнтээ нүгэл үйлдэж, дахин нэгэнтээ нүглээ улайх мөчлөгт амьдарсаар байдаг. Библид: “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17). “Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48) хэмээн зөгнөдөг. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурхан шүүлтийн ажлын үе шатыг явуулдаг; Тэрээр Бурханы сэнтийн өмнө ирдэг бүх хүнийг цэвэрлэж, төрлийнх нь дагуу ангилж, эцэст нь ариусгагдсан хүмүүсийг Өөрийнхөө хаанчлал руу аваачин, улмаар эрин үеийг бүхэлд нь төгсгөхийн тулд үнэнийг илэрхийлсэн. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил библийн зөгнөлүүдийг бүрэн биелүүлж, гүйцэлдүүлдэг—энэ нь хүн төрөлхтнийг бүрэн аврах ажил юм гэдгийг харж болно.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35).

“Учир нь үнэний мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа хэрвээ бид санаатайгаар нүгэл үйлдвэл нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй, харин шүүлт болон эсэргүүцэгчдийг залгих галын хилэнг айдастайгаар хүлээх нь гарцаагүй” (Еврей 10:26–27).

“Иймээс Христ олны нүглийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн; хоёр дахь удаагаа үзэгдэхдээ нүглийг үүрэхийн тулд биш, харин Өөрийг нь хүлээдэг хүмүүсийг аврахын тулд ирнэ” (Еврей 9:28).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12–13).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

02Бурханы Нигүүлслийн эрин үеийн золин авралын ажил болон Хаанчлалын эрин үеийн шүүлтийн ажлын хоорондох ялгаа юу вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” (Матай 4:17).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. 48Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

03Нигүүлслийн эрин үеийн золин авралын ажил болон эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг нэг Бурхан хийсэн гэдгийг бид хэрхэн мэдэх вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“‘Би бол байгаа, байсан мөн хожим ирэх Төгс хүчит Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл’ гэж Эзэн айлдав” (Илчлэл 1:8).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Эзэний золин аврал ба Түүний эцсийн өдрүүдийн шүүлт

Албан ёсны вэбсайт