01Авралыг олох гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Бүрэн аврагдах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Эзэнд итгэснээр нүгэл нь уучлагддаг, нэг удаа уучлагдах нь үүрд уучлагдсан хэрэг бөгөөд Эзэнийг дахин ирэхэд тэд нэн даруй тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөж чадна гэж олон хүн итгэдэг. Гэхдээ, хүний нүгэл уучлагдсан хэдий ч тэд нүгэлт уг чанартаа хүлэгдсээр байдаг ба өөрсдийгөө чөлөөлөх чадваргүйгээр, нүгэл үйлдэн, нүглээ улайх мөчлөгт амьдардаг. Хүний нүгэлт уг чанар ариусгагдаагүй. Библид “Ариун байдалгүйгээр хэн ч Эзэнийг харахгүй” (Еврей 12:14) гэдэг. Иймээс нүгэл уг чанар нь хараахан ариусгагдаагүй хүмүүс Бүрэн аврагдсан хүмүүс мөн үү? Тэд шууд тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөж чадах уу? Авралыг олох гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Бүрэн аврагдах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Учир нь Бурхан Хүүгээ дэлхий ертөнцийг яллахын тулд биш; харин Түүгээр дамжуулан дэлхий ертөнцийг аврахын тулд дэлхий рүү илгээсэн юм” (Иохан 3:17).

“Итгэж, баптисм хүртдэг хүн аврагдах болно; харин итгээгүй хүн яллагдана” (Марк 16:16).

“Учир нь энэ бол нүглийг уучлахын тулд олны төлөө урсгах шинэ гэрээний цус минь билээ” (Матай 26:28).

“Ариун байдалгүйгээр хэн ч Эзэнийг харахгүй” (Еврей 12:14).

“Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21).

“Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ. Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй: учир нь тэд Бурханы сэнтийн өмнө гэм зэмгүй билээ” (Илчлэл 14:4–5).

02Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил л хүмүүст нүгэлт уг чанараа хаяж, ариусгагдаж, бүрэн аврагдах боломж олгож чадна

Эзэнд итгэх итгэлдээ өөрчлөгдөх гэдэг нь даруу байдал, тэвчээр, загалмайгаа үүрэх, дайснаа хайрлах, биеэ захирах, түүнчлэн дэлхий ертөнцийн зүйлсийг орхиж, Эзэний төлөө ажиллаж, номлох гэх мэт зүйлийг Эзэний үгийн дагуу хэрэгжүүлэх гэсэн үг мөн гэж зарим хүн боддог. Ийм маягаар л эрэлхийлбэл Бурханы авралыг хүртэж чадна, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ямар хэрэгтэй юм бэ? гэж тэд асуудаг.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“‘Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг’ гэж хэлэв” (Иохан 8:34–35).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. 48Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

“Иймээс Христ олны нүглийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн; хоёр дахь удаагаа үзэгдэхдээ нүглийг үүрэхийн тулд биш, харин Өөрийг нь хүлээдэг хүмүүсийг аврахын тулд ирнэ” (Еврей 9:28).

03Ариусгагдаж, бүрэн аврагдсан хүмүүст зориулсан Бурханы амлалт ба ерөөл

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байж, Тэр тэдэнтэй хамт суурьших ба тэд Түүний ард болж, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан болно. Бурхан тэдний нүднээс бүх нулимсыг нь арчина; тэнд цаашид үхэл байхгүй, уй гашуу, уйлаан, өвдөлт ч гэж байхгүй болно: учир нь урьдын юмс өнгөрөн оджээ” (Илчлэл 21:3–4).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун; ялагчид Би Бурханы диваажингийн дунд буй амийн модноос идэхийг зөвшөөрнө” (Илчлэл 2:7).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун; Ялагч хоёр дахь үхэлд өртөхгүй” (Илчлэл 2:11).

“Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

“Эдгээр нь асар их зовлонгоос гарч ирсэн хүмүүс бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан болгосон юм. Тиймээс тэд Бурханы сэнтийн өмнө байдаг ба Түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй Түүнд үйлчилдэг. Сэнтийд залардаг Нэгэн асраараа тэднийг бүрхэнэ. Тэд цаашид өлсөхгүй, бас цангахгүй; тэд наранд шарагдахгүй, ямар ч халуунд халахгүй. Учир нь сэнтийн голд байгаа Хурга тэднийг тэжээж, амийн усны булгууд руу хөтлөх болно; Бурхан тэдний нүднээс гарах нулимс бүрийг арчина” (Илчлэл 7:14–17).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа

Албан ёсны вэбсайт