• Үг нь махбодоор илэрсэн
 • Үг нь махбодоор илэрсэн (Үргэлжлэл)
 • Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)
 • Христийн ярианы тэмдэглэлүүд
 • Христийн Сэнтийн ѳмнөх шүүлт
 • НОМ

  Бүгд
  Үг нь махбодоор илэрсэн

  Үг нь махбодоор илэрсэн

  Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.Цааш нь унших

  Үг нь махбодоор илэрсэн (Үргэлжлэл)

  Үг нь махбодоор илэрсэн (Үргэлжлэл)

  Хүн бүхэн, Бурханыг гэсэн эрэл хайгуулдаа, Бурханыг үнэхээр ойлгож, үнэхээр танин мэдэж, үнэхээр мэдэж авсан эсэхээ, олон янзын хүмүүст Бурхан ямар хандлага баримталдгийг тэр үнэхээр мэддэг эсэхээ мөн Бурханы чиний дээр ажиллаж байгаа болон чиний үйлдэл бүрийг Бурхан хэрхэн тодорхойлдгийг үнэхээр ойлгож байгаа эсэхээ харахын тулд Бурханд итгэх өөрийн амьдралыг шинээр шинжилж үзэх ёстой. Цааш нь унших

  Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно. Цааш нь унших

  Христийн ярианы тэмдэглэлүүд

  Христийн ярианы тэмдэглэлүүд

  Энэхүү номонд хүний мөн чанар, хүний одоогийн нөхцөл байдлын талаар онцолж, хүмүүсийн зоривол зохих зорилтыг ойлгомжтой тодорхойлж, хүний уг чанарыг хамарсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн болно. Цааш нь унших

  Христийн Сэнтийн ѳмнөх шүүлт

  Христийн Сэнтийн ѳмнөх шүүлт

  Сүүлчийн өдрүүдийн агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт эхэлсэн! Сүүлчийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан—хүн төрөлхтнийг шүүх болон ариусгах Өөрийн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийлсэн. Бурханы үгийн илчлэл болон шүүлтээр дамжуулан Бурханы сонгосон хүмүүс Сатаны ялзруулалтын бодит байдлыг аажмаар ухаарч, Сатаны нөлөөнөөс ангижрах замыг олж, амийн зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж байна. Эдгээр бодит туршлагууд нь Төгс Хүчит Бурханы гүйцэтгэсэн шүүлтийн ажил бол хүн төрөлтнийг бүхэлд нь аврах ажил юм гэдгийг гэрчлэн харуулдаг.Цааш нь унших