Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы дуу хоолойг сонсох Христийг ойлгох
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үе Аврал ба Бүрэн аврал Мөнх амийн зам Бурханы ажил ба хүний ажил Христийг ойлгох Библи болон Бурхан Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Бурхан Хятадад ирсэн Бурханы хүслийг дагах нь Эрт дээр үеэс хойш жинхэнэ зам хавчилт, шахалтанд өртсөөр ирсэн Өргөгдөхийн жинхэнэ утга учир
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үе Аврал ба Бүрэн аврал Мөнх амийн зам Бурханы ажил ба хүний ажил Христийг ойлгох Библи болон Бурхан Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Бурхан Хятадад ирсэн Бурханы хүслийг дагах нь Эрт дээр үеэс хойш жинхэнэ зам хавчилт, шахалтанд өртсөөр ирсэн Өргөгдөхийн жинхэнэ утга учир

Онцгой сэдэв: Сайн мэдээ

Амийн туршлагын видеонууд
Гэрчлэлийн өгүүллүүд