Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы дуу хоолойг сонсох  Христийг ойлгох
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Аврал ба Бүрэн аврал Мөнх амийн зам Бурханы ажил ба хүний ажил Христийг ойлгох Нигүүлслийн болон Хаанчлалын эрин үе Бурханыг мэдэх нь Жинхэнэ зам хавчилтанд өртсөөр ирсэн Библи болон Бурхан Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Бурхан Хятадад ирсэн Чуулган ба шашин Фарисайчууд Үнэн ба хоосон сургаал Бурханы хүслийг дагах нь Өргөгдөхийн жинхэнэ утга учир
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Аврал ба Бүрэн аврал Мөнх амийн зам Бурханы ажил ба хүний ажил Христийг ойлгох Нигүүлслийн болон Хаанчлалын эрин үе Бурханыг мэдэх нь Жинхэнэ зам хавчилтанд өртсөөр ирсэн Библи болон Бурхан Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Бурхан Хятадад ирсэн Чуулган ба шашин Фарисайчууд Үнэн ба хоосон сургаал Бурханы хүслийг дагах нь Өргөгдөхийн жинхэнэ утга учир

Онцгой сэдэв: Сайн мэдээ

Амийн туршлагын видеонууд
Гэрчлэлийн өгүүллүүд