Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы дуу хоолойг сонсох  Христийг ойлгох
Үнэнийг илчлэх нь