Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
I、Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд
Үг нь махбодоор илэрсэн Үг нь махбодоор илэрсэн

Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

Хурганы нээсэн хуйлмал ном Хурганы нээсэн хуйлмал ном

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан, Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр эргэн ирсэн ба хүн төрөлхтнийг шүүж, ариусгаж, аврахын тулд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийсэн гэдгийг гэрчлэн, үгээ илэрхийлсэн юм. Төгс Хүчит Бурхан бол Илчлэлийн номонд зөгнөсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээдэг Хурга билээ.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан хүмүүсийг шүүж, ариусгаж, аврах үгсийг илэрхийлсэн бөгөөд Тэр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийсэн билээ. Төгс Хүчит Бурхан дэлхийн Зүүн зүгт зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн, гэсгээлттэйгээр гарч ирсэн ба Тэрээр Өөрийгөө түг түмэн хүнд илчилсэн юм! Энэ нь 1 Петр 4:17-д байдаг “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” хэмээх үгийг биелүүлдэг.

Эцсийн өдрүүдийн Христ Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс Эцсийн өдрүүдийн Христ Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгсийн сонгодог түүврийг энэ номонд эмхэтгэсэн. Эдгээр үг нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүмүүст Түүний мөрийг эрж хайхад нь замчлах гарын авлага юм. Тэдгээр нь тэнгэрийн хаанчлалын үүдийг олоход таныг хөтөлж чадна.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр) Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгсийн түүвэр энэ номонд багтсан бөгөөд Бурханы илрэлтэнд найдан залбирч байгаа бүх хүмүүст Аврагч цагаан үүлэн дээр сууж аль хэдийн ирсэн гэдгийг гэрчилж, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь нэгэн Бурхан – Тэр бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээсэн Хурга юм гэдгийг хүн төрөлхтөнд ухааруулдаг.

Бурханы дуу хоолойг сонсох  Христийг ойлгох
Үнэнийг илчлэх нь