Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
I、Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд
Үг нь махбодоор илэрсэн Үг нь махбодоор илэрсэн

Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй  (Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс) Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй (Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрнүүд, Түүний бие махбодтой болсоны нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах вэ? болон Бурханы үгийн үнэний үзэгдлийн бусад талуудын талаар энэ номонд түүвэрлэн оруулсан, ингэснээр сүүлчийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн авсан шинэ итгэгчдэд эдгээр нь аль болох хурдан үндэслэх юм.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр) Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгсийн түүвэр энэ номонд багтсан бөгөөд Бурханы илрэлтэнд найдан залбирч байгаа бүх хүмүүст Аврагч цагаан үүлэн дээр сууж аль хэдийн ирсэн гэдгийг гэрчилж, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь нэгэн Бурхан – Тэр бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээсэн Хурга юм гэдгийг хүн төрөлхтөнд ухааруулдаг.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд

Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ олон янзын үнэнийг илэрхийлж, Библи дэх үнэн болон нууц бүрийг ил болгож, Бурханы ажлын гурван үе шатны дотоод түүх, Бурхан махбодтой болсны нууц, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил гэх мэтийг хүн төрөлхтөнд илчилсэн. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт бөгөөд Тэр бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт мөн гэдгийг гэрчилдэг.

Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

Төгс Хүчит Бурхан – эцсийн өдрүүдийн Христ агаад эргэн ирсэн Есүсийн үгс нь – Бурханы илрэлт болон ажилд гэрчлэл хийж, хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууцуудыг илчилдэг. Энэ номонд, бүх шашны хүмүүс болон үнэн замаар цангаж, үүнийг эрж хайж байгаа хүмүүсийн асуултуудыг шийдвэрлэж, Түүний үг бол үнэн, зам, амь гэдгийг харах боломжийг хүмүүст олгохын тулд эцсийн өдрүүдийн Христийн илэрхийлсэн үнэнээс түүвэрлэн оруулсан юм.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Бид Бурханыг магтан шинэ дуу дуулах үедээ, бид бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, Хургыг дагаж, шинэ дууг дуулж байгаа бүлэг хүмүүс юм гэдгээ мэдэрч чаддаг. Бид Бурханы сэнтийн өмнө очиж, Хурганы хуримын зоогонд оролцсондоо үнэхээр их ерөөгдсөн гэдгээ бид жинхэнээсээ мэдэрдэг.

Бурханы дуу хоолойг сонсох  Христийг ойлгох
Үнэнийг илчлэх нь