Бурханы ажлын гурван үе шат бүрийн зорилго болон ач холбогдлыг мэдэх нь.

(1) Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын зорилго болон ач холбогдол Холбогдолтой Бурханы үгс: Еховагийн Израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газар, Түүний байсан ариун газрыг хүн төрөлхтний дунд байгуул…

2019-04-06 08:39:58

Хүн төрөлхнийг удирдах Бурханы ажлын гурван үе шатны зорилгыг мэдэх

Өнөөдрийг хүртэл Өөрийн 6,000 жилийн ажлыг хэрэгжүүлснийхээ дараа, юуны өмнө Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурхан Өөрийн олон үйл хэргийг аль хэдийн илчилсэн.

2019-04-14 19:18:09

Бурханы ажлын гурван үе шат бүрийн хоорондох харилцаа

Еховагийн ажлаас Есүсийнхийг хүртэл, Есүсийн ажлаас одоогийн үе шатны ажил хүртэлх энэ гурван үе шат нь Бурханы удирдлагын бүхий л хүрээг хамардаг ба бүгдээрээ нэг Сүнсний ажил юм.

2018-10-01 20:44:54

Аврагдаж, төгс болгуулах хүмүүсийн хувьд Бурханы ажлын гурван үе шат хэрхэн аажмаар гүнзгийрдэг вэ?

Хүний авралын ажилд гурван үе шат хэрэгжсэн, иймд Сатантай хийх тулаан нь Сатаны бүрэн ялагдлаас өмнөх гурван үе шатанд хуваагддаг гэж хэлж болно.

Бурханы аврал 2019-04-06 08:52:07

Яагаад Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахыг хүсдэг вэ?

Бурханы сонгодог үгс: Бурхан эхэндээ амарч байсан. Тэр үед дэлхий дээр хүн болон өөр ямар ч зүйл байгаагүй ба Бурхан ямар ч ажил хийгээгүй байлаа. Хүн төрөлхтөн оршиж, хүн төрөлхтөн ялзарсан цагаас л Бурхан удирдлагын а…

2018-12-27 07:51:30

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы удирдлагын ажлын гурван үе шатны зорилгыг мэдэх нь

Бурханы сонгодог үгс: Зургаан мянган жил үргэлжилдэг Миний бүх удирдлагын төлөвлөгөө анхны Хуулийн эрин үе; Нигүүлслийн эрин үе (энэ нь мөн Золилтын эрин үе юм); тэгээд эцсийн өдрүүд дэх Хаанчлалын эрин үе гэсэн гурван …

2018-12-27 08:51:30

Хуулийн эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

Бурханы сонгодог үгс: Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг дэлхий дээр хийж эхлэх, аажмаар Израилиас эхлэн Харь үндэстнүүд рүү тархаах явдал байсан юм. Энэ бол Түүний орчлон ертөнц …

2018-12-27 09:51:30

Хуулийн эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурхан Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний албан ёсны ажлыг эхлэх үедээ Тэр хүний дагах учиртай олон хуулийг тогтоосон. Эдгээр хууль нь хүнд, газар дээрх хүний хэвийн амьдралаар буюу Бурхан болон Түүний удирдамжаас салшгүй х…

2018-12-27 10:51:30

Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай ойлголт

Хуулийн эрин үед Бурхан, хүн төрөлхтний мөрдөх ёстой олон хууль, тушаалыг гаргасан бөгөөд тэдгээрийн дундаас хамгийн чухал гурав нь: Нэгдүгээрт Арван тушаал; хоёрдугаарт Амралтын өдөр; гуравдугаарт тахил байсан, энэ нь ү…

2018-12-27 11:51:30

Бурхан яагаад эхний эрин үеийг Хуулийн эрин үе гэж гэж нэрлэсэн бэ?

Хуулийн эрин үед Ехова, өөрийг нь даган Египетээс гарсан Израильчуудад дамжуулах олон тушаалыг Мосед буулгасан. Еховагийн Израильчуудад өгсөн эдгээр тушаалууд нь Египетчүүдэд хамаагүй байсан ба Израильчуудыг хязгаарлахад…

2018-12-27 12:51:30

Хуулийн эрин үед Бурханы нэр Ехова байсан

“Ехова” бол Израильд ажлаа явуулж байх үедээ Миний авсан нэр бөгөөд энэ нь хүнийг өрөвдөж, хүнийг харааж, хүний амийг удирдаж чаддаг Израильчуудын (Бурханы сонгосон хүмүүс) Бурхан гэсэн утгатай юм.

2018-12-27 13:51:30

Хуулийн эрин үед Бурхан яагаад Израильд ажилласан бэ?

Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг дэлхий дээр хийж эхлэх, аажмаар Израилиас эхлэн Харь үндэстнүүд рүү тархаах явдал байсан юм.

2018-12-27 14:51:30

Хуулийн эрин үед Бурхан яагаад Сүнсээр дамжуулан ажилласан бэ?

Хуучин Гэрээний Хуулийн эрин үед Еховагийн өсгөсөн асар олон тооны эш үзүүлэгчид Түүний зөгнөлийг хэлсэн, тэд янз бүрийн овог аймгууд болон үндэстнүүдэд заавар өгч, Еховагийн хийх ажлыг зөгнөсөн.

2018-12-27 15:51:30

Нигүүлслийн эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

“Би шударга хүмүүсийг биш харин гэм нүгэлтнүүдийг золин аварч, тэдэнд гэм нүглээ уучлуулах боломжийг олгохын тулд ирсэн.” Хэрвээ Есүс шүүлт, хараал ба хүний зөрчлийг тэвчихгүй зан чанартайгаар бие махбодтой болсон бол хү…

2018-12-27 16:51:30

Нигүүлслийн эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурханы сонгодог үгс: Нигүүлслийн эрин үед Есүс, унасан бүх хүн төрөлхтнийг (зөвхөн Израильчуудыг биш) аврахаар ирсэн . Тэрээр хүнд өршөөл энэрэл болон өгөөмөр сэтгэлийг үзүүлсэн. Нигүүлслийн эрин үед хүний харсан Есүс …

2018-12-27 17:51:30

Нигүүлслийн эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай мэдлэг

Нигүүлслийн эрин үеийн ажлын хамгийн чухал бодит ач холбогдол нь “золин аврал” билээ.

2018-12-27 18:51:30

Бурхан яагаад хоёр дахь эрин үеийг Нигүүлслийн эрин үе гэж нэрлэсэн бэ?

Тэр эхний удаад бие махбодтой болох үед Түүний ажил нь золин аврах явдал байсан учраас өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь Бурханд чухал шаардлагатай байсан.

2018-12-27 19:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурхан яагаад Есүс гэдэг нэрийг авсан бэ?

“Есүс” бол Иммануэл бөгөөд энэ нь хайраар дүүрэн, энэрлээр дүүрэн, хүнийг авардаг нүглийн тахил гэсэн утгатай юм.

2018-12-27 20:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурханы илэрхийлсэн зан чанар

Нигүүлслийн эрин үеийн ажилд Есүс нь хүнийг аварсан Бурхан байсан. Түүнд юу байсан болон Тэр хэн болох нь нигүүлсэл, хайр, ачлал энэрэл, хүлцэнгүй байдал, тэвчээр, даруу байдал, анхаарал халамж, хүлээцтэй байдал байсан б…

2018-12-27 21:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурхан яагаад Иудейд ажилласан бэ?

Би хүмүүсийн дунд ирсэн эхний удаа нь Золин авралын эрин үед байсан. Мэдээж, Би Иудей айлд ирсэн; тиймээс газар дээр ирсэн Бурханыг эхлээд харах хүмүүс нь Иудейчүүд байсан.

2018-12-27 22:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд Бурхан яагаад бие махбодтой болсон бэ?

Хэрэв Бурхан махан бие болохгүй юм бол хүнд Тэрээр үзэгддэггүй, мэдэгддэггүй Сүнс хэвээр үлдэнэ. Хүн махан биетэй ба Бурхан хүн хоёр нь хоёр өөр ертөнцийнх бөгөөд шинж чанараараа ялгаатай.

2018-12-27 23:51:30

Хаанчлалын эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

Сохор хүн хараа орж, үхсэн хүн ч амьдралд буцаж ирж байсан. Гэвч хүмүүс өөрсдийнхөө дотор гүнд оршиж байгаа ялзарсан сатаны зан чанарыг олж чадаагүй ба түүнийг яаж гаргаж хаяхыг ч мэдэхгүй байсан.

2018-12-28 00:51:30

Хаанчлалын эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн ажлын мөн чанар нь хүн төрөлхтнийг цэвэрлэх бөгөөд энэ нь сүүлчийн амралтын өдрийн төлөө байдаг. Эс бөгөөс бүх хүн төрөлхтөн өөрсдийн төрлийг дагаж эсвэл амралтанд орж чадахгүй.

2018-12-28 01:51:30

Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай мэдлэг

Хүмүүс Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн ажлын улмаас Түүний зан чанарыг харсан бөгөөд тиймээс Бурханыг зүрхнийхээ угаас хүндэтгэн биширдэг.

2018-12-28 02:51:30

Хаанчлалын эрин үе бол үгний эрин үе гэж яагаад хэлдэг вэ?

Хаанчлалын эрин үед шинэ эрин үед дагуулан оруулахын тулд, Өөрийн ажлын арга барилыг өөрчлөхийн тулд, мөн бүхэл эриний төлөөх ажлыг хийхийн тулд Бурхан үгээ хэрэглэдэг.

2018-12-28 03:51:30

Хаанчлалын эрин үед Бурхан яагаад Төгс Хүчит Бурхан гэдэг нэрийг авдаг вэ?

Би түүн дээр Өөрийн Бурханы нэр болон тэнгэрээс Миний Бурханаас бууж ирэх шинэ Иерусалим болох Өөрийн Бурханы хотын нэрийг бичнэ

2018-12-28 04:51:30

Хаанчлалын эрин үед Бурханы илэрхийлдэг зан чанар юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Хэдийгээр Ехова, Есүс, Мессиа нь бүгд Миний Сүнсийг төлөөлдөг ч, эдгээр нэр нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний өөр өөр эрин үеийг илэрхийлдэг ба Намайг бүрэн дүүрэн төлөөлдөггүй. Газар дэлхий дэ…

2018-12-28 05:51:30

Хаанчлалын эрин үед Өөрийн ажлыг хийхийн тулд Бурхан яагаад Хятадад махбод болсон бэ?

Хятад хүмүүс Бурханд хэзээ ч итгээгүй бөгөөд Еховад хэзээ ч үйлчлээгүй, Есүст хэзээ ч үйлчлээгүй. Тэдний хийж чаддаг бүхэн нь бөхөлзөж, хүж асааж, сахиустай цаас шатаах болон Буддаг шүтэн мөргөх юм.

2018-12-28 06:51:30

Бурханы ажлын гурван үе шатны хоорондох харилцаа

Эцсийн өдрүүдэд хийх ажил нь гурвын эцсийн үе шат юм. Энэ бол өөр нэг шинэ эрин үеийн ажил ба удирдлагын ажлыг бүхэлд нь төлөөлөхгүй.

2018-12-28 07:51:30

Хүмүүсийг аварч, төгс болгохын тулд Бурханы ажлын гурван үе шат хэрхэн аажмаар гүнзгийрдэг вэ?

Хүний авралын ажилд гурван үе шат хэрэгжсэн, иймд Сатантай хийх тулаан нь Сатаны бүрэн ялагдлаас өмнөх гурван үе шатанд хуваагддаг гэж хэлж болно.

2018-12-28 08:51:30

Бурханы ажлын гурван үе шат л хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Түүний иж бүрэн ажил юм гэдгийг хүн мэдэх ёстой

Түүний ажлын гурван үе шатны талаарх Бурханы яриа нь, энэ нь шат шатаар хийгдсэн ба үе шат болгон нь дараагийнхтайгаа нягт холбоотой гэдгийг тодорхой харахад бүрэн хангалттай юм.

2018-12-28 09:51:30

Бурханы ажлын гурван үе шат бүрийн зорилго болон ач холбогдлыг мэдэх нь.

(1) Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын зорилго болон ач холбогдол Холбогдолтой Бурханы үгс: Еховагийн Израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газар, Түүний байсан ариун газрыг хүн төрөлхтний дунд байгуул…

2019-04-06 08:39:58

Хүн төрөлхнийг удирдах Бурханы ажлын гурван үе шатны зорилгыг мэдэх

Өнөөдрийг хүртэл Өөрийн 6,000 жилийн ажлыг хэрэгжүүлснийхээ дараа, юуны өмнө Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурхан Өөрийн олон үйл хэргийг аль хэдийн илчилсэн.

2019-04-14 19:18:09

Бурханы ажлын гурван үе шат бүрийн хоорондох харилцаа

Еховагийн ажлаас Есүсийнхийг хүртэл, Есүсийн ажлаас одоогийн үе шатны ажил хүртэлх энэ гурван үе шат нь Бурханы удирдлагын бүхий л хүрээг хамардаг ба бүгдээрээ нэг Сүнсний ажил юм.

2018-10-01 20:44:54

Аврагдаж, төгс болгуулах хүмүүсийн хувьд Бурханы ажлын гурван үе шат хэрхэн аажмаар гүнзгийрдэг вэ?

Хүний авралын ажилд гурван үе шат хэрэгжсэн, иймд Сатантай хийх тулаан нь Сатаны бүрэн ялагдлаас өмнөх гурван үе шатанд хуваагддаг гэж хэлж болно.

Бурханы аврал 2019-04-06 08:52:07

Яагаад Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахыг хүсдэг вэ?

Бурханы сонгодог үгс: Бурхан эхэндээ амарч байсан. Тэр үед дэлхий дээр хүн болон өөр ямар ч зүйл байгаагүй ба Бурхан ямар ч ажил хийгээгүй байлаа. Хүн төрөлхтөн оршиж, хүн төрөлхтөн ялзарсан цагаас л Бурхан удирдлагын а…

2018-12-27 07:51:30

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы удирдлагын ажлын гурван үе шатны зорилгыг мэдэх нь

Бурханы сонгодог үгс: Зургаан мянган жил үргэлжилдэг Миний бүх удирдлагын төлөвлөгөө анхны Хуулийн эрин үе; Нигүүлслийн эрин үе (энэ нь мөн Золилтын эрин үе юм); тэгээд эцсийн өдрүүд дэх Хаанчлалын эрин үе гэсэн гурван …

2018-12-27 08:51:30

Хуулийн эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

Бурханы сонгодог үгс: Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг дэлхий дээр хийж эхлэх, аажмаар Израилиас эхлэн Харь үндэстнүүд рүү тархаах явдал байсан юм. Энэ бол Түүний орчлон ертөнц …

2018-12-27 09:51:30

Хуулийн эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурхан Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний албан ёсны ажлыг эхлэх үедээ Тэр хүний дагах учиртай олон хуулийг тогтоосон. Эдгээр хууль нь хүнд, газар дээрх хүний хэвийн амьдралаар буюу Бурхан болон Түүний удирдамжаас салшгүй х…

2018-12-27 10:51:30

Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай ойлголт

Хуулийн эрин үед Бурхан, хүн төрөлхтний мөрдөх ёстой олон хууль, тушаалыг гаргасан бөгөөд тэдгээрийн дундаас хамгийн чухал гурав нь: Нэгдүгээрт Арван тушаал; хоёрдугаарт Амралтын өдөр; гуравдугаарт тахил байсан, энэ нь ү…

2018-12-27 11:51:30

Бурхан яагаад эхний эрин үеийг Хуулийн эрин үе гэж гэж нэрлэсэн бэ?

Хуулийн эрин үед Ехова, өөрийг нь даган Египетээс гарсан Израильчуудад дамжуулах олон тушаалыг Мосед буулгасан. Еховагийн Израильчуудад өгсөн эдгээр тушаалууд нь Египетчүүдэд хамаагүй байсан ба Израильчуудыг хязгаарлахад…

2018-12-27 12:51:30

Хуулийн эрин үед Бурханы нэр Ехова байсан

“Ехова” бол Израильд ажлаа явуулж байх үедээ Миний авсан нэр бөгөөд энэ нь хүнийг өрөвдөж, хүнийг харааж, хүний амийг удирдаж чаддаг Израильчуудын (Бурханы сонгосон хүмүүс) Бурхан гэсэн утгатай юм.

2018-12-27 13:51:30

Хуулийн эрин үед Бурхан яагаад Израильд ажилласан бэ?

Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг дэлхий дээр хийж эхлэх, аажмаар Израилиас эхлэн Харь үндэстнүүд рүү тархаах явдал байсан юм.

2018-12-27 14:51:30

Хуулийн эрин үед Бурхан яагаад Сүнсээр дамжуулан ажилласан бэ?

Хуучин Гэрээний Хуулийн эрин үед Еховагийн өсгөсөн асар олон тооны эш үзүүлэгчид Түүний зөгнөлийг хэлсэн, тэд янз бүрийн овог аймгууд болон үндэстнүүдэд заавар өгч, Еховагийн хийх ажлыг зөгнөсөн.

2018-12-27 15:51:30

Нигүүлслийн эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

“Би шударга хүмүүсийг биш харин гэм нүгэлтнүүдийг золин аварч, тэдэнд гэм нүглээ уучлуулах боломжийг олгохын тулд ирсэн.” Хэрвээ Есүс шүүлт, хараал ба хүний зөрчлийг тэвчихгүй зан чанартайгаар бие махбодтой болсон бол хү…

2018-12-27 16:51:30

Нигүүлслийн эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурханы сонгодог үгс: Нигүүлслийн эрин үед Есүс, унасан бүх хүн төрөлхтнийг (зөвхөн Израильчуудыг биш) аврахаар ирсэн . Тэрээр хүнд өршөөл энэрэл болон өгөөмөр сэтгэлийг үзүүлсэн. Нигүүлслийн эрин үед хүний харсан Есүс …

2018-12-27 17:51:30

Нигүүлслийн эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай мэдлэг

Нигүүлслийн эрин үеийн ажлын хамгийн чухал бодит ач холбогдол нь “золин аврал” билээ.

2018-12-27 18:51:30

Бурхан яагаад хоёр дахь эрин үеийг Нигүүлслийн эрин үе гэж нэрлэсэн бэ?

Тэр эхний удаад бие махбодтой болох үед Түүний ажил нь золин аврах явдал байсан учраас өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь Бурханд чухал шаардлагатай байсан.

2018-12-27 19:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурхан яагаад Есүс гэдэг нэрийг авсан бэ?

“Есүс” бол Иммануэл бөгөөд энэ нь хайраар дүүрэн, энэрлээр дүүрэн, хүнийг авардаг нүглийн тахил гэсэн утгатай юм.

2018-12-27 20:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурханы илэрхийлсэн зан чанар

Нигүүлслийн эрин үеийн ажилд Есүс нь хүнийг аварсан Бурхан байсан. Түүнд юу байсан болон Тэр хэн болох нь нигүүлсэл, хайр, ачлал энэрэл, хүлцэнгүй байдал, тэвчээр, даруу байдал, анхаарал халамж, хүлээцтэй байдал байсан б…

2018-12-27 21:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Бурхан яагаад Иудейд ажилласан бэ?

Би хүмүүсийн дунд ирсэн эхний удаа нь Золин авралын эрин үед байсан. Мэдээж, Би Иудей айлд ирсэн; тиймээс газар дээр ирсэн Бурханыг эхлээд харах хүмүүс нь Иудейчүүд байсан.

2018-12-27 22:51:30

Нигүүлслийн эрин үед Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд Бурхан яагаад бие махбодтой болсон бэ?

Хэрэв Бурхан махан бие болохгүй юм бол хүнд Тэрээр үзэгддэггүй, мэдэгддэггүй Сүнс хэвээр үлдэнэ. Хүн махан биетэй ба Бурхан хүн хоёр нь хоёр өөр ертөнцийнх бөгөөд шинж чанараараа ялгаатай.

2018-12-27 23:51:30

Хаанчлалын эрин үе Бурханы ажлын зорилго ба ач холбогдол

Сохор хүн хараа орж, үхсэн хүн ч амьдралд буцаж ирж байсан. Гэвч хүмүүс өөрсдийнхөө дотор гүнд оршиж байгаа ялзарсан сатаны зан чанарыг олж чадаагүй ба түүнийг яаж гаргаж хаяхыг ч мэдэхгүй байсан.

2018-12-28 00:51:30

Хаанчлалын эрин үе Бурханы ажлын агуулга ба үр дүн

Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн ажлын мөн чанар нь хүн төрөлхтнийг цэвэрлэх бөгөөд энэ нь сүүлчийн амралтын өдрийн төлөө байдаг. Эс бөгөөс бүх хүн төрөлхтөн өөрсдийн төрлийг дагаж эсвэл амралтанд орж чадахгүй.

2018-12-28 01:51:30

Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлын тухай шаардлагатай мэдлэг

Хүмүүс Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн ажлын улмаас Түүний зан чанарыг харсан бөгөөд тиймээс Бурханыг зүрхнийхээ угаас хүндэтгэн биширдэг.

2018-12-28 02:51:30

Хаанчлалын эрин үе бол үгний эрин үе гэж яагаад хэлдэг вэ?

Хаанчлалын эрин үед шинэ эрин үед дагуулан оруулахын тулд, Өөрийн ажлын арга барилыг өөрчлөхийн тулд, мөн бүхэл эриний төлөөх ажлыг хийхийн тулд Бурхан үгээ хэрэглэдэг.

2018-12-28 03:51:30

Хаанчлалын эрин үед Бурхан яагаад Төгс Хүчит Бурхан гэдэг нэрийг авдаг вэ?

Би түүн дээр Өөрийн Бурханы нэр болон тэнгэрээс Миний Бурханаас бууж ирэх шинэ Иерусалим болох Өөрийн Бурханы хотын нэрийг бичнэ

2018-12-28 04:51:30

Хаанчлалын эрин үед Бурханы илэрхийлдэг зан чанар юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Хэдийгээр Ехова, Есүс, Мессиа нь бүгд Миний Сүнсийг төлөөлдөг ч, эдгээр нэр нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний өөр өөр эрин үеийг илэрхийлдэг ба Намайг бүрэн дүүрэн төлөөлдөггүй. Газар дэлхий дэ…

2018-12-28 05:51:30

Хаанчлалын эрин үед Өөрийн ажлыг хийхийн тулд Бурхан яагаад Хятадад махбод болсон бэ?

Хятад хүмүүс Бурханд хэзээ ч итгээгүй бөгөөд Еховад хэзээ ч үйлчлээгүй, Есүст хэзээ ч үйлчлээгүй. Тэдний хийж чаддаг бүхэн нь бөхөлзөж, хүж асааж, сахиустай цаас шатаах болон Буддаг шүтэн мөргөх юм.

2018-12-28 06:51:30

Бурханы ажлын гурван үе шатны хоорондох харилцаа

Эцсийн өдрүүдэд хийх ажил нь гурвын эцсийн үе шат юм. Энэ бол өөр нэг шинэ эрин үеийн ажил ба удирдлагын ажлыг бүхэлд нь төлөөлөхгүй.

2018-12-28 07:51:30

Хүмүүсийг аварч, төгс болгохын тулд Бурханы ажлын гурван үе шат хэрхэн аажмаар гүнзгийрдэг вэ?

Хүний авралын ажилд гурван үе шат хэрэгжсэн, иймд Сатантай хийх тулаан нь Сатаны бүрэн ялагдлаас өмнөх гурван үе шатанд хуваагддаг гэж хэлж болно.

2018-12-28 08:51:30

Бурханы ажлын гурван үе шат л хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Түүний иж бүрэн ажил юм гэдгийг хүн мэдэх ёстой

Түүний ажлын гурван үе шатны талаарх Бурханы яриа нь, энэ нь шат шатаар хийгдсэн ба үе шат болгон нь дараагийнхтайгаа нягт холбоотой гэдгийг тодорхой харахад бүрэн хангалттай юм.

2018-12-28 09:51:30